بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

باریون زایی

  • نظریه های اتحاد بزرگ: اتحاد برهم کنش های قوی، ضعیف، و الکترومغناطیس و نیز کوراک ها و لپتون ها در چارچوب یک نظریۀ میدان پیمانه ای
  • دو نتیجۀ مهم GUT:
  1. عالم با تقارن باریونی به عالمی با بی تقارنی باریونی تحول می یابد:

       توضیح نسبت باریون به فوتون امروزی

  1. تک قطبی های مغناطیسی پایدار و ابرسنگین.

 

 

اسلاید 2 :

اولین آزمون های مدل استاندارد کیهانشناسی

شکست تقارن کایرال (دستیت)

 

تشکیل اولین باریون ها و مزون ها از ترکیب کوارک ها و پادکوارک ها

 

تولید هسته های سبک هیدروژن، دوتریوم، لیتیوم

اسلاید 3 :

دوران غلبۀ ماده

برابری چگالی ماده و تابش

                                                                 شروع تشکیل ساختارها

تشکیل اتم ها از یون ها و الکترون ها؛ دوران بازترکیب؛ شروع واجفت شدگی ماده و تابش

شروع دوران غلبۀ ماده

اسلاید 4 :

واجفت شدگی نوترینوها I

تعادل ترمودینامیکی نوترینوها با ماده

کمی بعد در دمای 

انتروپی زوج

به فوتون ها می رسد

دمای نوترینوها به مقیاس

کاهش می یابد.

اسلاید 5 :

هسته‌زایی

در نتیجۀ سرعت سریع انبساط عالم و فرصت کم برای هسته‌زایی

و نیز تعداد کم هسته در عالم تنها اتم‌های سبک D، He  ، He  و Li   توانستند با فراوانی قابل توجه اخترفیزیکی ساخته شوند.

فراوانی این هسته‌ها آزمون مناسبی است برای شرایط کیهان در لحظه‌های آغازین

اسلاید 6 :

 هسته‌زایی

فرض‌های هسته‌زایی مهبانگی (BBN):

  • مدل استاندارد ذرات (سه نوتریونی، سه پادنوترینو)
  • مدل‌های کیهانی مبتنی بر نسبیت عام

دوران هسته‌زایی:چند دقیقه بعد از مهبانگ تا قبل از اینکه سن عالم نیم ساعت بوده است. در این هنگام عالم سردتر از آن شده است که  واکنش‌های هسته‌ای اتفاق بیفتد.

اسلاید 7 :

هسته‌زایی آغازین: شرایط اولیه Ι

 نسبت نوترون به پروتون برای هسته‌زایی آغازین بسیار اهمیت دارد. همن نوترون‌ها هستند که هلیوم آغازین را می‌سازند.

اسلاید 8 :

هسته‌زایی آغازین: شرایط اولیه ΙΙ

هنوز نوترینوهای بازمانده از آغاز کیهان کشف نشده است، برخلاف فوتون‌های اولیه. اولین داده‌های دریافتی از تابش زمینۀ کیهان بر روی نوع نوترینوها و جرم آنها حدّ می‌گذارد!

فرض می‌کنیم تعداد آنها بسیار کم است، مانند باریون‌ها که نسبت آنها به فوتون‌ها بسیار کم است!

اسلاید 9 :

هسته‌زایی آغازین: شرایط اولیه ΙΙΙ

در دماهای بالاتر از MeV 80, انتظار داریم نسبت نوترون‌ به پروتون برابر مقدار تعادل آن باشد که در دمای بسیار بالاتر MeV 1 برقرار است.

در این دماها نه تنها  آهنگ برهم‌کنش ضعیف، که آهنگ واکنش‌های هسته‌ای هم از انبساط عالم سریع‌تر است: تعادل آماری هسته‌‌ای (NSE)!

اسلاید 10 :

اتم‌های سبک D، He  ، He  و II:Li

  • Shortly before this epoch 3 Neutrino species decouple from plasma
  • Photon temperature raise by
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید