بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عاملهای مبتنی بر دانش

عاملهای مبتنی بر دانش نمی توانند از دانشی که به شکل کلی بیان می شوند استفاده کنند.

عاملهای مبتنی بر دانش قابل انعطاف هستند.

آنها قادرند کارهای جدیدی را به شکل اهداف توصیفی بپذیرند، با یادگیری دانش جدیدی در مورد محیط خود یا از طریق شنیدن می توانند قابلیت هایی را کسب کنند و از طریق تغییر در دانش با تغییرات محیطی سازگار پیدا کنند.

اسلاید 2 :

عاملهای مبتنی بر دانش(ادامه1)

مؤلفه اصلي عامل مبتنی بر دانش، پايگاه دانش آن است

پايگاه دانش: مجموعه ای از جملات

جمله: زبان نمايش دانش و بيان ادعاهايي در مورد جهان

 

 

برنامه ی عامل ابتدا به پایگاه دانش می گوید چه چیزی را ادراک کرده است سپس از پایگاه

دانش سوال می کند چه فعالیتی باید انجام دهد.

برای اضافه کردن جملات به پايگاه دانش و درخواست دانسته ها

TELL و ASK

اسلاید 3 :

عامل مبتنی بر دانش بايد بتواند:

نمايش حالات و فعاليتها

ترکيب ادراک جديد

بروز کردن تصور داخلی خود از جهان

استنباط خصوصيات مخفی جهان

استنتاج فعاليتهای مناسب

عامل پايگاه دانش خيلی شبيه به عاملهايي با حالت درونی است

عاملها در دو سطح متفاوت تعريف ميشوند:

سطح دانش: عامل چه چيزی ميداند و اهداف آن کدامند؟

سطح پياده سازی: ساختمان داده اطلاعات پايگاه دانش و چگونگی دستکاری آنها

اسلاید 4 :

عاملهای منطقی(مثال جهان (WUMPUS

معيار کارآيي:

1000+ انتخاب طلا، 1000- افتادن در گودال يا خورده شدن، 1- هر مرحله، 10- برای استفاده از تير

محيط:

بوی تعفن در مربعهای همجوار WUMPUS

نسيم در مربعهای همجوار گودال

درخشش در مربع حاوی طلا

کشته شدن WUMPUS با شليک در صورت مقابله

تير فقط مستقيم عمل ميکند

برداشتن و انداختن طلا

حسگرها:

بو تعفن، نسيم، تابش،

محرکها:

گردش به چپ، گردش به راست، جلو رفتن، برداشتن، انداختن، شليک کردن

 

اسلاید 5 :

عاملهای منطقی(مثال جهان –WUMPUS ادامه)

قابل مشاهده کامل: خير, فقط ادراک محلي

قطعی: بله، نتيجه دقيقا مشخص است

رويدادی: خير، ترتيبي از فعاليتهاست

ايستا: بله, WUMPUS و گودالها حرکت ندارند

گسسته: بله

تک عامله: بله،

اسلاید 6 :

کاوش در جهان WUMPUS

اسلاید 7 :

منطق

يک زبان رسمي:

ترکيب(نحو): چه کلمه بندی صحيح است.(خوش فرم)

معناشناسی: يک کلمه بندی صحيح چه معنايي دارد

در منطق، معنای زبان، درستی هر جمله را در برابر هر جهان ممکن تعريف ميکند

مثال، در زبان رياضيات

X+2 >= y يک جمله اما x2+y جمله نيست

X+2 >= y در جهان درست است اگر x=7  و y =1

X+2 >= y در جهان غلط است اگر x=0  و  y =6

وقتی می گوییم m مدلی ازα است،یعنی جمله ی α در مدل m درست است.

اسلاید 8 :

استلزام

استلزام منطقي بين جملات اين است که جمله ای بطور منطقي از جمله ديگر پيروی ميکند

a b

جمله a استلزام جمله b است

جمله a جمله b را ايجاد ميکند

اگر و فقط اگر، در هر مدلي که a درست است، b نيز درست است

اگر a درست باشد، b نيز درست است

درستی b در درستي a نهفته است

 

مثال: جمله x+y=4 مستلزم جمله 4=x+y است

اسلاید 9 :

مدلهای Wumpus

عامل [1,1] را امن دید و در [2,1]

نسیمی را احساس کرد.عامل مایل است

بداند در مربع های همجوار گودالی

وجود دارد یا خیر.

سه مربع همجوار داریم که هر کدام

می توانند گودال باشند یا نباشند لذا:

            8=3 ^ 2= تعداد گودالهای  ممکن

اسلاید 10 :

مدلهای Wumpus (ادامه1)

KB

 =

 قوانين دنيای Wumpus

+

مشاهدات

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید