دانلود فایل پاورپوینت وظایف و نقشهای سرپرستی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت وظایف و نقشهای سرپرستی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت وظایف و نقشهای سرپرستی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

vمفهوم سرپرست و سرپرستي

vنقش و جايگاه سرپرست

vمسئوليتهاي سرپرست

vويژگي هاي کار سرپرست

vويژگي هاي ارتباطي سرپرست

vوظايف سرپرست

vمهارتهاي ضروري براي سرپرست

vعوامل تاثيرگذار بر توقعات افراد

vاصول ايجاد رابطه خوب با ديگران

vروشهاي شناسايي و حل مشکل

vويژگي هاي يک سرپرست موفق

vشيوه هاي بهبود روش کار در سازمانها

vنقش روابط انساني در بهبود روش کار

vاصول اساسي مديريت

اسلاید 2 :

مفهوم سرپرست و سرپرستي

رده هاي مختلف مديريت در هر سازمان به نوعي سرپرستي عده اي را بر عهده دارند. به معنايي ديگر تمام افرادي که اقتدار دارند و کار ديگران را کنترل مي کنند، بدون توجه به بالا و پايين بودن موقعيت آنها در سلسله مراتب قدرت در سازمان سرپرست شناخته مي شود و رسماً بر کار ديگران نظارت مي کنند. براي ارائه تعريف سرپرست و تعيين جايگاه او ابتدا بايد رده هاي مختلف مديريت در سازمان مورد بررسي قرار گيرد تا موقعيت سرپرستان در سازمان روشن شود. در يک سازمان بطور کلي سه رده (سطح) مديريتي وجود دارد:

vرده مديران عملياتي

vرده مديران مياني

vرده مديران عالي (ارشد) سازمان

اسلاید 3 :

سرپرست يک مدير اجرايي يا عملياتي است که هدايت و رهبري مستقيم عده اي از کارکنان را برعهده دارد.

اسلاید 4 :

براي سرپرستي تنها دانش کار کافي نيست، آشنايي نظري با کار و دانش مهارت فني شرط لازم براي سرپرستي است. سرپرست بايد ضمن داشتن تسلط بر کار، روش هاي کار، طرز کار ماشينها و ابزار و وسايل را بشناسد، انتظارات زيردستان و مديران را بداند و ميزان اختيارات و مسئوليت هاي خويش را تشخيص دهد، اما مهمترين انتظار از وي اين است که موجب بر انگيختن افراد شود.

اسلاید 5 :

vمسئوليت در برابر افراد زبردست- آموزش ، حفاظت در برابر خطرات ، هدايت و راهنمايي افراد، ايجاد نظم و هماهنگي ، رهبري کار گروهي، ايجاد انگيزه تغيير و تحول و...

vمسئوليت در برابر بالا دستان- ارائه گزارش کار به مديران مافوق، ايجاد هماهنگي، پيشبرد کار و ...

vمسئوليت در برابر ساير سرپرستان – ايجاد ارتباط و هماهنگي

vمسئوليت در برابر کار- کميت (مقدار) کار، کيفيت (مرغوبيت) کار و رعايت استانداردهاي زماني کار.

vمسئوليت در برابر محيط کار- ايجاد نظم و ترتيب ، نگهداري و کاربرد صحيح ماشين آلات، نظافت محل کار و ...

اسلاید 6 :

بنابراين در يک دسته بندي کلي مي توانيم مسئوليتهاي سرپرست را به صورت زير برشماريم:

vبرنامه ريزي اجرايي کار

vتهيه گزارش هاي کار(روزانه ، هفتگي و ماهانه)

v تعيين نياز و برنامه ريزي آموزشي کارکنان

vرسيدگي به مشکلات کارکنان

v تعيين ميزان اختيار و مسئوليت هر يک از کارکنان

v تقسيم کار بين افراد

v تفهيم قوانين، مقررات و هدفهاي سازمان براي کارکنان

v بهبود روش کار

v اعمال اصول ايمني و بهداشت در محيط کار و نظارت بر اجراي آن

v آگاهي از استانداردهاي عملياتي کار

اسلاید 7 :

کار سرپرست کاري جمعي است و گروهي و با کار فردي کارکنان متفاوت است

براي شناخت ويژگي هاي کار سرپرست مي توان کار فردي ديگران را با کار سرپرست مقايسه کرد.

اسلاید 8 :

vهمکاران خود را خوب مي شناسد و به تفاوتهاي آنها توجه مي نمايد.

vارتباط ميان افراد گروه همکاران را درك کرده ، تحليل مي کند و به انگيزه رفتارهاي فردي، گروهي و اجتماعي مي پردازد.

vابعاد کار را به روشني مي شناسد و در تقسيم کار با توجه به خصوصيات فردي کارکنان عمل مي نمايد.

vهدف ها، امکانات و روشها را به خوبي مي شناسد.

vاز حس تعلق سازماني برخوردار است و در ارتباط با سازمانهاي ديگر خود را نماينده سازمان خويش مي داند.

vاصل تغيير و تحول در محيط پيرامون خود و افراد را به عنوان واقعيتي انکار ناپذير مي داند.

vکار خود را دوست دارد و از انجام آن لذت مي برد.

اسلاید 9 :

وظايف سرپرست

- سرپرست در محدوده اختيارات و مسئوليتهاي خود عمل مي کند نه فراتر از آن.

- سرپرست لازم است هدفهاي سازمان را بشناسد و نقش خود را در راه يابي به هدف ها بيابد. تدوين برنامه اجرايي براي رسيدن به اهداف سازمان از جمله وظائف سرپرست است که بهتر است با همکاري کارکنان تهيه شود. درك درست برنامه بوسيله کارکنان به اجراي بهتر آن کمک مي کند.

- ايجاد هماهنگي ميان واحد خود و ساير واحدها از وظائف سرپرست مي باشد.

- سرپرست بايد توانايي بهبود روش و تغييرپذيري در قسمت خود را داشته باشد.

- تامين و تدارک ابزار کار و آماده سازي محيط کار براي کارکنان وظيفه سرپرست مي باشد.

- ارزيابي عملکرد کارکنان يکي از وظايف مهم سرپرست مي باشد معيارهاي ارزيابي بايد براي سرپرست و کارکنان روشن و قابل قبول باشد.

- محدوده عملکرد افراد بايد روشن و مشخص باشد.

- زمان بندي کارها و تعيين اهداف جزئي براي هر فرد از وظائف سرپرست مي باشد.

- تهيه برنامه آموزشي براساس نيازهاي افراد و اجراي آن از وظائف سرپرست مي باشد.

- نظارت و مراقبت مستمر و غير مستقيم از جمله وظائف مديريت مي باشد . نظارت بهتر است به گونه اي باشد که روحيه خود كنترلي را در افراد تقويت کند.

- سرپرست بايد معيارهاي مناسبي براي تشويق ، پاداش ، جايزه ، جريمه و تنبيه داشته باشد.

- واگذاري بخشي از اختيارات به افرادي که آمادگي و شايستگي پذيرش آن را دارند، يکي از وظايف سرپرست مي باشد.

- ايجاد ارتباط مناسب با کارکنان از وظايف سرپرست مي باشد.

- سرپرست، الگوي رفتاري مطلوب براي کارکنان ارائه مي دهد.

اسلاید 10 :

مهارتهاي ضروري براي سرپرست

 مهارت در رهبري اثر بخش افراد

مهارت در آموزش افراد (آموزش موثر)

مهارت در حفظ و نگهداري افراد در برابر خطرهاي محيط کار(ايمني و بهداشت کار)

مهارت در بهبود کار(بهبود روش)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 30 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد اصول سرپرستی تعریف سازمانها و ، وظایف اصلی آنها ( بخش خرید و تولید )

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اصول سرپرستي تعريف سازمانها و، وظايف اصلي آنها (بخش خريد و توليد )بسياري از مهندسان حاذق در صنعت مهندسي شركتهاي توليدي و بعضي از آنها در شركتهاي مشاور طراحي و گروهي از آنها نيز در سازمانهاي عمومي مشغول به كارند. نكته اي كه قابل توجه است اين است كه مهندساني كه از مشاغل مرتبط با مهندسي فاصله مي گيرند هم از مهار ...

دانلود مقاله معرفی فن شبکه فهرستگان برای ارزیابی نقشهای مدیریت

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر چند دههی اخیر، شناخت و ارزیابی از نقشهایی که ماهیت مفهومی دارند، برای پژوهشگران دشوار شده است و این دشواریها فراتر از آن است که با روشهای مطالعاتی موجود بتوان به بررسی ابعاد و ماهیت آنها پرداخت . روشهای گوناگونی بهمنظور مطالعه و دستیابی به چنین مهمی وجود دارد تا با نگاهی متفاوت و با استفاده از رویکرده ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با وظایف پرستار در زمینه درمان غذایی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مواد غذایی از عناصر ضروری  فرایندها وعملکرد بدن هستند بدن برای تولید انرژی ،برای متابولیسم وترمیم سلولها ،عملکرد ارگانها،رشد وحرکت بدن نیازمند سوخت است. نیازهای انرژی شخص میزان متابولیسم پایه (BMR) نامیده می شود. اسلاید 2 : عواملی همانند سن-توده بدن-جنس-ت ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
71 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : وظايف مديريت (POSDCORB) .1برنامه ريزي (PLANNING) .2سازماندهي(ORGANIZING) .3کارمنديابي(STAFFING) .4فرماندهي(DIRECTING) .5هماهنگي(COORDINATING) .6گزارش گيري (REPORTING) .7بودجه بندي(BUDGETING) اسلاید 2 : برنامه ريزي برنامه ريزي فرايندي است كه در ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول و سرپرستی سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
186 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سرفصل مباحث : 1- ديدگاه قرآن 2- ماهيت سازمان 3- خصوصيات سرپرست 4- بيوريتم 5- انگيزش 6- تيم يا گروه 7- ارتباط 8- مذاكره 9- رهبري اسلاید 2 : از نظر اصطلاحى، نظارت فعاليتى است كه بايدها را با هست‏ها، مطلوب‏ها را با موجودها و پيش‏بينى‏ها را با ...

مقاله فتوگرامتری بردکوتاه و نقشهای هندسی در معماری اسلامی و بحث در مفاهیم سمبولیکی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** فتوگرامتری بردکوتاه و نقشهای هندسی در معماری اسلامی و بحث در مفاهیم سمبولیکی چکیده فتوگرامتری برد کوتاه با داشتن قابلیتهای ویژه ابزاری بسیار کارآمد برای نقشه برداری بناهای تاریخی به شمار می رود. با اعمال روشهای فتوگرامتری برد کوتاه می ت ...

مقاله بررسی نقشهای جنسیتی در داستانهای صمد بهرنگی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقشهاي جنسیتی در داستانهاي صمد بهرنگی چکیده صمد بهرنگی، از نویسندگان داستان هاي کـودك پـیش از انقـلاب اسـت کـه از آثـار او میتوان ماهی سیاه کوچولو، یک هلو و هـزار هلـو، الـدوزو کـلاغ هـا، الـدوز و عروسـک سخنگو، کوراوغلو کچـل حمـزه، 24 سـاعت در خـواب و بیـداري، پـسرك لبـو فـروش، افسانههاي محبت و تلخون ...

مقاله بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر تغییرات سازمانی در بین کارکنان بانک سپه سرپرستی جنوب تهران

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر تغییرات سازمانی در بین کارکنان بانک سپه سرپرستی جنوب تهران چکیده: امروزه با توجه به اینکه محیط سازمانها محیط کاملاً رقابتی است براي حفظ و نوآوري نیازمند تغیییرات مداوم در محیط کاري است. در این راستا وجود کارکنانی که همراستا با اهداف سازمانی براي تداوم نوآوري و حفظ جایگاه در وضع ...