بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در فتوگرامتري سه نقطة p ، i و n از اهميت زيادي برخوردارند. براي اين سه نقطه سه  نوع سيستم مختصات بر روي عکس تعريف مي شود

اسلاید 2 :

اگر علائم اطمينان عكس را به هم وصل كنيم مركز عكس بدست مي آيد، اگر اين عمل را براي دو عكس متوالي انجام دهيم و مراكز عكس بدست آمده را به هم وصل كنيم، امتداد خط پرواز بدست  مي آيد، محور x  سيستم مختصات اصلي را منطبق بر امتداد پرواز و محور y آن را عمود بر اين امتداد مي گيريم. اين سيستم مختصات را سيستم مختصات اصلي عكس مي گويند.

اسلاید 3 :

در اين سيستم مختصات ، امتداد خط اصلي، بعنوان محورy  و عمود بر آن در دو نقطة n و i ، بعنوان محور x درنظر گرفته مي شود.

از سيستم مختصات كمكي به مركز  iبراي تعيين جابجايي ناشي از تيلت روي مختصات عكسي استفاده مي كنند و از سيستم مختصات كمكي به مركز n  براي تعيين جابجايي ناشي از ناهمواري زمين روي مختصات عكس استفاده مي كنند.

 

اسلاید 4 :

هدف از پالايش عكس حذف خطاهاي سيستماتيك است.

خطاي سيستماتيك

خطاي سيستماتيك خطايي است كه بتوان براي آن فرمول رياضي يا فيزيكي نوشت.

اسلاید 5 :

.1خطاي تغيير بُعد فیلم

.2خطاي ناشی از كرويت زمين

.3خطاي ناشي از ناهمواري زمين

.4خطاي ناشي از تيلت

.5خطاي انكسار اتمسفر

.6خطاي كشيدگي تصوير

.7خطاي عدم انطباق مركز عكس

.8خطاي تغيير مقياس در اثر تغيير ارتفاع پرواز

.9خطاي اعوجاج عدسي

اسلاید 6 :

فيلم در اثر عوامل محيطي نظير: دما، رطوبت، فشار و مواد مصرفي در موقع ظهور تغيير بُعد پیدا می کند. از اين رو عكس مثبتي كه از آن تهيه مي شود داراي خطا است.

عمدتاً به جنس فیلم و ضخامت آن بستگی دارد

موادی که از ان می توان به عنوان برگه حامل مواد حساس (نگاتیو)استفاده نمود :

.1شیشه: کمترین تغییر بعد را دارد.

.2پلاستیک پولیستر: نسبت به کاغذ بهتر است.

.3کاغذ: تغییر بعد زیادی دارد، عوامل تغییر بعد کاغذ حرارت ، رطوبت جنس و ضخامت هستند.

اسلاید 7 :

اين تغيير بُعد در سه حالت رخ مي دهد:

.1تغيير بُعد يكنواخت فيلم

.2 تغيير بُعد غير يكنواخت فيلم

.3 تغيير بُعد نا منظم فيلم

اسلاید 8 :

اگر تغييرات فيلم درجهت  محورهاي      و      يكسان باشد، يعني         در اين صورت از معادلة كانفورمال يا متشابه جهت تصحيح مختصات عكس استفاده مي شود.

اسلاید 9 :

اگر تغييرات فيلم در جهت هاي مختلف، متفاوت باشد به آن تغيير بُعد نامنظم فيلم مي گويند. براي بدست آوردن مختصات تصحيح شدة نقاط در اين نوع فيلم از معادله چند جمله ای استفاده مي شود.

اسلاید 10 :

خطاي ناشي از ناهمواري زمين يا جابجايي ارتفاعي در عكس قائم

جابجايي ارتفاعي عبارت است از تغيير موقعيت عكس يك عارضه به دليل بالا و پايين بودن عارضه از سطح مبنا.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید