بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مشکلاتRedundancy

ذخیره تکراری

آنومالی به روز رسانی (Update)

آنومالی درج (Insert)

آنومالی حذف (Delete)

اسلاید 2 :

آنومالي در عمليات درج به هريك از سه وضع زير گفته مي‌شود:

 • عدم امكان انجام يك عمل (كه منطقا بايد قابل انجام باشد)
 • بروز پيامد بد پس از انجام يك عمل
 • بروز فزونكاري در سيستم در انجام يك عمل

اسلاید 3 :

صورتهاي نرمال (Normal Form)

 • صورت نخست نرمال (1NF)
 • صورت دوم نرمال (2NF)
 • صورت سوم نرمال (3NF)
 • صورت نرمال بايس-كاد (BCNF)
 • صورت چهارم نرمال (4NF)
 • صورت پنجم نرمال (5NF)
 • صورت نرمال ميدان-كليدي (DKNF)
 • صورت نرمال تحديد-اجتماع (RUNF)

اسلاید 4 :

وابستگي تابعي

Functional Dependency

تعريف- فرض كنيد كه R يك متغير رابطه‌اي و A و B دو زيرمجموعه دلخواه از عنوان R باشند. مي‌گوييم B با A وابستگي تابعي دارد و چنين نمايش مي‌دهيم:

اگر و فقط اگر در هر ميدان ممكن از متغير رابطه‌اي R، به هر مقدار A فقط يك مقدار B متناظر باشد.

به ازای يک مقدار خاص از A حتما يک مقدار مشخصی از B خواهيم داشت.

A: دترمينان             B: وابسته

اسلاید 5 :

وابستگي تابعي بديهي (نامهم)

Tri ial FD

اگر در R(c1,c2,c3,…) داشته باشيم:

A={c1,c2} و B = {c1}

          ، در اين صورت:               يك وابستگي تابعي نامهم است. به بيان ديگر اگر B زيرمجموعه‌اي از A باشد، در اين صورت                يك وابستگي بديهی است.

اسلاید 6 :

قواعد استنتاج آرمسترانگ

فرض: A، B، C و D زيرمجموعه‌هايي از صفات رابطه R باشند. قواعد زير برقرارند:

.1قاعده انعكاس: اگر           آنگاه:

.2قاعده تعدي(تراگذري): اگر          و         آنگاه

.3قاعده افزايش: اگر                  آنگاه

.4قاعده تجزيه: اگر                    آنگاه                و

.5قاعده اجتماع: اگر         و            آنگاه

.6قاعده تركيب: اگر             و                 آنگاه

.7قاعده شبه تعدي: اگر                    و               آنگاه

.8قاعده يگانگي عمومي: اگر              و            آنگاه

اسلاید 7 :

Reflexi ity (انعكاس)

Transiti ity (تعدي يا تراگذري)

Augmentation (افزايش)

Decomposition (تجزيه)

Union (تركيب)

 

 

 

اسلاید 8 :

مجموعه كاهش‌ناپذير وابستگي هاي تابعي

مجموعه‌اي از وابستگيهاي تابعي R، به نام F را كاهش‌ناپذير گوييم اگر:

.1در F وابستگي تابعي افزونه نباشد.

.2در سمت راست هر FD از F صفت ساده وجود داشته باشد.

.3هيچ صفتي در سمت چپ FDهاي F افزونه نباشد.

اسلاید 9 :

وابستگي تابعي تام (كامل)

اگر X و Y دو زيرمجموعه از مجموعه عنوان رابطه R باشند، مي‌گوييم Y با X وابستگي تابعي تام دارد و چنين نشان مي‌دهيم:

اگر و فقط اگر Y با X وابستگي داشته باشد. ولي با هيچ زيرمجموعه‌اي از X وابستگي تابعي نداشته باشد.

اسلاید 10 :

رابطه 1NF

تعريف- رابطه‌اي 1NF است اگر هر صفت خاصه آن در هر تاپل، تك‌مقداري باشد، به بيان ديگر، صفت چندمقداري نداشته باشد.

در حالت کلی با مدل منطقی رابطه ای هميشه رابطه ها 1NF هستند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید