بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آناتومی و فیزیولوژی قلب

—قلب یک عضو عضلانی توخالی است که در قفسه سینه بالای دیافراگم در فضای بین دو ریه قرار دارد و وزن آن در حدود 300 گرم است.

—اندازه قلب تحت تاثیر عواملی مانند سن، جنس، وزن بدن، فعالیت جسمی و بیماری های قلبی قرار دارد.

—قلب از سه لایه تشکیل شده است : لایه داخلی اندوکارد، لایه میانی میوکارد، لایه خارجی اپیکارد.

اسلاید 2 :

—قلب در یک پوشش فیبروزی به نام پریکارد قرار دارد که خود دو لایه دارد: لایه خارجی پریکارد یا لایه جداری و لایه داخلی یا لایه احشایی.

—بین این دو لایه حدود 30 میلی لیتر مایع وجود دارد.

—قلب دارای چهار حفره و چهار دریچه است.قلب راست که شامل دهلیز راست و بطن راست است، خون تیره را از ورید اجوف تحتانی و فوقانی گرفته و جهت اکسیژناسیون به ریه پمپ می کند و قلب چپ که شامل دهلیز چپ و بطن چپ می باشد،خون روشن را از ورید ریوی گرفته و به داخل آئورت پمپ می کند.

اسلاید 3 :

—بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سه لتی تریکوسپید قرار دارد.

—بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دو لتی میترال قرار دارد.

—دریچه های هلالی، دریچه های سه لتی هستند. دریچه هلالی بین بطن راست و شریان ریوی را دریچه ریوی و دریچه بین بطن چپ و آئورت را دریچه آئورت گویند.

نکته:

—دریچه های قلب موجب جریان یک طرفه خون می شوند.

نکته:

—در حالت طبیعی بطن راست در قسمت قدامی قلب در زیر جناغ واقع است و بطن چپ در یک موقعیت خلفی تر قرار دارد.  

اسلاید 4 :

شریان های کرونر:

—شریان های کرونر خونرسانی به بافت قلب را به عهده دارند.شریان کرونر راست و چپ از شریان آئورت بلافاصله بالای لت های دریچه ای آئورت سرچشمه می گیرند.

—بر خلاف سایر شریان ها ، شریان های کرونر در زمان دیاستول پر می شوند.

نکته:

—در تاکیکاردی به علت کوتاه شدن زمان دیاستول خونگیری کرونر به خوبی انجام نشده و ایسکمی میوکارد ایجاد می شود.

اسلاید 5 :

—شریان اصلی کرونر چپ به دو شاخه شریان نزولی قدامی چپ و سیرکومفلکس تقسیم می شود که به ترتیب  دیواره قدامی و جانبی قلب را خونرسانی می کنند و شریان کرونر راست عهده دار خونرسانی به دیواره راست و خلفی قلب می باشد.

سیستم هدایتی قلب:

—خصوصیات این سیستم عبارتند از :

—خودتنظیمی : توانایی تولید ایمپالس الکتریکی

—قابلیت تحریک : توانایی پاسخ به ایمپالس الکتریکی

—قابلیت هدایت : توانایی انتقال ایمپالس از سلولی به سلول دیگر

—انقباض پذیری: توانایی عضله قلب در انقباض و ایجاد نیروی پمپی

اسلاید 6 :

سیستم هدایتی شامل :

—گره سینوسی - دهلیزی

—گره دهلیزی – بطنی

—دستجات هیس

—شاخه دسته راست و چپ

—الیاف پورکنژ

اسلاید 7 :

فیزیولوژی هدایت قلب:

—تغییرات الکتریکی درون سلول را پتانسیل عمل قلب گویند که در نتیجه حرکت یون ها از خلال غشاء ایجاد می گردد.

—سلول های عضلانی قلب در حالت استراحت پولاریزه هستند یعنی داخل سلول دارای بار منفی و خارج سلول دارای بار مثبت است.

—با تحریک سلول مرحله دپولاریزاسیون شروع می شود.در این مرحله یون سدیم وارد سلول شده و یون پتاسیم از سلول خارج می گردد.در نتیجه داخل سلول بار مثبت پیدا می کند.دپولاریزاسیون کامل سلول ها باعث انقباض میوکارد می شود.

—مرحله رپولاریزاسیون بعد از دپولاریزاسیون شروع می شود در این زمان سلول به حالت اول برمی گردد که نتیجه آن شل شدن عضله قلب است.

اسلاید 8 :

نکته:

—سلول عضله قلب دارای یک دوره طولانی تحریک ناپذیری است که در طی آن سلول به تحریکات وارده پاسخ نمی دهد.

—تحریک ناپذیری مطلق مرحله ای است که هیچ تحریکی قادر به ایجاد پاسخ در عضله نیست.این مرحله شامل مرحله دپولاریزاسیون سلول و ابتدای رپولاریزاسیون است .

— تحریک ناپذیری نسبی مرحله ای است که اگر تحریکی قوی تر از تحریک قلبی وارد شود سلول به آن پاسخ می دهد که در انتهای مرحله رپولاریزاسیون است.

اسلاید 9 :

دوره قلبی :

—در شروع سیستول با انقباض بطن به علت بالا رفتن فشار در بطن دریچه های دهلیزی – بطنی بسته شده و با افزایش فشار دریچه های ریوی و آئورت باز می شوند.

—در زمان دیاستول به علت شل شدن عضله قلب فشار داخل بطن کاهش یافته و دریچه های دهلیزی بطنی باز شده خون از دهلیز به بطن وارد می شود.

—با شروع سیستول بعدی دریچه ها با افزایش فشار داخل بطن بسته می شوند.

نکته مهم:

—عامل اصلی در جابه جایی خون بین نواحی مختلف قلب و عروق بزرگ اختلاف فشار بین این نواحی است که به علت سیستول و دیاستول ایجاد می شود.

اسلاید 10 :

برون ده قلب :

—میزان خونی است که در هر دقیقه از هر یک از بطن ها خارج می شود.برون ده قلب در زمان استراحت 5 لیتر است.

حجم ضربه ای :

—میزان خونی است که در هر ضربان از قلب خارج می شود.میزان آن در حالت استراحت 70 میلی لیتر است.

کسر تخلیه :

—به درصدی از حجم پایان دیاستولی که در هر ضربان قلب تخلیه می گردد گفته می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید