بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

    انسان از هزاران سال گذشته از قارچها آشنا بوده و از آن به عنوان منبع تأمین غذا استفاده کرده است. قارچها که بیشتر در مناطق جنگلی به صورت خودرو رشد میکنند به علت بالا بودن پروتئین بهعنوان پروتئین جنگل معروف شدهاند. زمینهایی که دارای خاک غنی از مواد آلی هستند مکان مناسب برای رویش قارچها میباشند.

    استفاده از قارچها به صورت خودرو تا زمان ناپلئون ادامه داشت تا این که اولین بار قارچ خوراکی به صورت تصادفی در غار پرورش یافت. در جنگ فرانسه با روسیه که ارتش ناپلئون شکست خورد، یکی از سربازان فرانسه که با اسب خود در حال فرار بود چند روز در غاری مخفی شد. وی پس از چند روز متوجه شد روی پهن اسب، قارچ رشد کرده است. وی پس از بازگشت به کشور خود این اتفاق را برای دوستان خود تعریف کرد و یکی از آنها ایده پرورش قارچ در غار را عملی کرد. علت رشد قارچ در غار مناسب بودن شرایط محیطی از لحاظ رطوبت، دما، تهویه و تاریکی در صورت مهیا شدن بستر رشد قارچ (پهن اسب) میباشد.

اسلاید 2 :

     به تدریج که قارچ در غار توسعه یافت به علت محدودیت تعداد غارها در اروپا و فراوان بودن پهن اسب، صنعت پرورش قارچ در سالنهای مجهز توسعه یافت که عوامل محیطی در آن شامل رطوبت، دما، تهویه و نور تحت کنترل و بسته به نوع قارچ و نیازهای محیطی به میزان مناسب میباشد. در حال حاضر صنعت پرورش قارچ پیشرفتهای فراوانی داشته و در سه زمینه اصلاح و به نژادی قارچها، تولید بستر کشت مناسب و مدیریت تولید و کنترل عوامل محیطی تحقیقات فراوان انجام شده و به نتایج مطلوبی دست یافتهاند.

     در حال حاضر کشور چین با میزان تولید بیش از 3 میلیون تن قارچ در سال بیشترین تولیدکننده قارچ در دنیا میباشد و پس از آن کشورهای امریکا (344000 تن)، ژاپن (336000 تن)، فرانسه (232000 تن)، هلند (165000 تن)، انگلستان (118000 تن) و ایتالیا (102000 تن) در ردههای بعدی قرار دارند. میزان تولید قارچ خوراکی در ایران در سال 1383 حدود 15000 تن بوده است.

اسلاید 3 :

    از نظر سرانه مصرف قارچ، میانگین مصرف جهانی حدود 2000 گرم در سال میباشد که این میزان در اروپا حدود 3600 گرم است. در ایران میانگین مصرف قارچ در حدود 180 گرم اعلام شده است که حدود یکدهم استاندارد جهانی است. این خود ضرورت تبلیغات بیشتر در جهت مصرف این مادهغذایی و بالا بردن آگاهی عمومی مردم نسبت به خواص و ارزش غذایی قارچ را نشان میدهد. لازم به ذکر است به علت ارزش بالا و خواص درمانی قارچها به آن غذای تندرستی گفته میشود.

اسلاید 4 :

طبقهبندی قارچها

   در عالم موجودات هستی، دو سلسله مهم گیاهان و جانوران قرار دارند که گیاهان به علت داشتن کلروفیل (سبزینه)، توانایی تولید مواد غذایی مانند گلوکز و فرکتوز و ترکیباتی مانند سلولز و همیسلولز و لیگنین را دارا میباشند و نقش تولیدکننده را در طبیعت ایفاء میکنند. در مقابل، جانوران بخاطر نداشت کلروفیل وابستگی کامل به موجودات دیگر داشته و برای تأمین غذا از گیاهان یا سایر جانوران استفاده میکنند و در طبیعت مصرفکننده هستند.

     قارچها در طبیعت به عنوان تجزیهکننده فعالیت میکنند و به علت نداشتن کلروفیل قادر به تولید مواد غذایی مورد نیاز خود نمیباشند و برای رفع نیازهای غذایی خود ناچار به ترشح آنزیم و تجزیه مواد آلی به مواد سادهتر میباشند. به عنوان مثال برای تجزیه سلولز به مواد قندی سادهتر از آنزیم سلولاز استفاده میکنند. قارچها پس از تجزیه مواد آلی پیچیده به ترکیبات سادهتر مانند گلوکز و فروکتوز، مواد غذایی مورد نیاز خود را تولید میکنند و در طی این فرایند مانند سایر جانوران تنفس میکنند یعنی اکسیژن (O2) مصرف میکنند و دیاکسیدکربن (CO2) پسمیدهند (بر خلاف گیاهان که دیاکسیدکربن مصرف و اکسیژن تولید میکنند).

اسلاید 5 :

    به طور کلی قارچها برای زندگی و حیات نیاز به مواد آلی دارند که این مواد را از بقایای گیاهی یا جانوری تأمین میکنند. به همین علت جنگلها یکی از مکانهای مناسب برای رویش قارچهای خودرو میباشند.

اسلاید 6 :

تقسیمبندی قارچها از نظر نوع دریافت مواد غذایی

   تجزیهکننده اولیه: این نوع قارچ قادر است با استفاده از آنزیمهای خود مستقیماً غذای موردنیاز را از بستر مناسب بدست بیاورد مثل قارچ صدفی که میتواند روی تنه درختان و بقایای در حال پوسیدن رشد و نمو کند. تولید این نوع قارچ آسان میباشد.

2- تجزیهکننده ثانویه: این نوع قارچ به دلیل فقدان برخی از آنزیمها نمیتواند مستقل باشد و وابسته به فعالیت قارچهای تجزیهکننده اولیه میباشد مثل قارچ دکمهای. تولید این نوع قارچها مشکل میباشد.

اسلاید 7 :

تقسیمبندی قارچها از لحاظ نوع زندگی

    الف) انگل: قارچهایی که روی موجودات زنده دیگر تغذیه میکنند و هیچگونه نفعی برای میزبان ندارند.

    ب) همزیستی: برخی از قارچها با سایر موجودات زنده برای ادامه حیات همزیستی دارند یعنی به همدیگر سود میرسانند.

     ج) ساپروفیت (گندروی): این نوع قارچها از بقایای گیاهی و جانوری (مواد آلی) برای تأمین غذای مورد نیاز خود استفاده میکند. لازم به ذکر میباشد که تمامی قارچهای خوراکی از نوع ساپروفیت میباشند که با عمل تجزیه مواد آلی پیچیده را به مواد مورد نیاز خود تبدیل میکنند. قارچها بر اساس قدرت تجزیهکنندگی به دو دسته تقسیم میشوند:

    قدرت تجزیهکنندگی ضعیف (دکمهای)

    قدرت تجزیهکنندگی قوی (صدفی)

اسلاید 8 :

چرخه زندگی قارچ

    در دو طرف تیغههای موجود در بخش زیرین کلاهک قارچ تعداد بسیار زیادی اسپور تولید میشود. اسپورها بسیار ریز بوده و با چشم غیر مسلح دیده نمیشود. اسپور در آبمقطر هم قدرت جوانهزنی د ارد ولی برای ادامه رشد و تولید میسلیوم نیاز به مواد غذایی (بستر کشت مناسب) دارد. بهترین جوانهزنی اسپورها در دمای 24-22 درجه سانتیگراد انجام میشود و بهترین Ph برای جوانهزنی حدود 7-6 است.

Ph    بیشتر از 9 یا کمتر از 3، مانع جوانهزدن اسپورها میشود. همچنین غلظت CO2 بیشتر از 2% مانع جوانهزدن اسپور میشود.

اسلاید 9 :

     زمانی که یک اسپور جوانه میزند یک رشته باریکی که هیف نامیده میشود تولید میکند. این رشته به سرعت رشد کرده و دارای دیواره عرضی میشود و یک شبکه هیفی به نام میسلیوم (ریسه) تولید میکند. ریسهها نقش مهمی در رشد قارچها ایفاء کرده و ترشح آنزیمها و تجزیه مواد آلی پیچیده به مواد قندی سادهتر توسط آنها صورت میگیرد. این قسمت، اندام رویشی قارچ را تشکیل میدهد که در نهایت اندام باردهی (Mushroom) ایجاد  میشود.

     آغاز تشکیل اندام باردهی را مرحله اولیه یا مرحله تهسنجاقی (pin head) میگویند. تولید اندام باردهی بر اثر شوک انجام میشود. این مرحله توسعه یافته و منجر به تشکیل دکمه و سپس اندام باردهی بالغ یا کامل چتر قارچ میشود. در قسمت زیرین کلاهک تعداد زیادی تیغه وجود دارد که اسپورها در این محل تشکیل میشوند.

اسلاید 10 :

تاریخچه استفاده از قارچ خوراکی

     قارچها موجوداتی هستند که از ادوار قدیم با انسان بودهاند. سوابق فسیلی آنها به دوران پرکامبرین و دونین برمیگردد. تاریخ مصرف قارچهای خوراکی به عنوان غذا و دارو به زمانی بسیار دور برمیگردد و حتی انسانهای نخستین از خواص ویژه قارچها اطلاع داشتند. آزتکها از قارچها به عنوان مواد توهمزا در فالگیری استفاده میکردند و قارچ را گوشت خدا God's flesh مینامیدند. نوشابه مستیآور سوما نیز چیزی جز عصاره آمانیت سمی نبوده که از گروه قارچهای کلاهکدار است. در کتب پزشکی هند باستان، سامهیتا قارچها را به سه دسته خوراکی، سمی و دارویی تقسیم کردهاند. یک نوع قارچ کوچک به نام پسیلوسیپ مورد استفاده سرخپوستان آمریکا بوده که برای ازدیار بینایی استفاده میشده. وایکینگها در شمال اروپا قارچ نیمهسمی و گیجکننده میخوردند و حالتی شبیه نیمهمستی به آنها دست میداد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید