بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اپيدميولوژي

سالانه بیش از 20 تا 50 میلیون اقدام به خودکشی و بیش ازيک میلیون مرگ ناشی از خودکشی اتفاق می افتد.

سازمان بهداشت جهانی تخمین میزند که در سال 2020 حدود 53/1 میلیون نفر بر اثر خودکشی خواهند مرد.

اسلاید 2 :

اپيدميولوژي در ایران

üبراساس آمارمنتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بطور متوسط روزانه ۱۳ مورد خودکشی در کشور با ميانگين سنی 29 سال اتفاق می‌افتد.

ü هر چند که آمار خودکشی در ايران نسبت به بسياری از کشورها در رده پايين‌تری قرار دارد اما مقايسه اين آمار با آمار ثبت شده سال‌هاي گذشته در ايران رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد بطوری که  ميزان خودکشی از 3/1 درصد هزار نفر در سال 1363،به 6 درصد هزار نفر در سال1384رسيده است.

 

اسلاید 3 :

در بررسی انجام گرفته در سال 1380 در خصوص "سيمای مرگ و مير در هجده استان کشور"، که داده های آن از 195 شهرستان کشور گرفته شده، خودکشی در مردان با 6/7 درصد هزار نفر نهمين علت مرگ و مير و در زنان با 1/5 درصد هزار نفر دهمين علت مرگ و ميربوده است. طبق نتايج اين بررسی استان های کرمانشاه و ايلام بيشترين ميزان خودکشی را داشته اند.

 

اسلاید 4 :

مقايسه ميزان خام و استاندارد شده ميزان مرگ ناشي از خودكشي

طي سال 83 در 29 استان

اسلاید 5 :

مقايسه ميزان مرگ ناشي از خودكشي طي

سال 1384در 29 استان

اسلاید 6 :

علل شايع اقدام به خودكشي:

بیماریهای روا نپزشکي :

ازجمله شايعترين اختلالات شامل افسردگی، اختلال دوقطبی، سوء مصرف مواد ، الکل و اسکیزوفرنیا است بخصوص افسردگي اساسی و دو قطبي كه با بيش از 60% از خودكشي ها در ارتباط است.

طبق بررسي هاي  صورت گرفته افراد با بیماری روانی 10برابر بیش از افراد بدون بیماری خودکشی میکنند.

در دسترس بودن روشهای کشنده

اسلاید 7 :

 سابقه فامیلی :

خطر رفتار خودکشی را 4 برابر می کند.

سابقه خودكشي :

افرادی که اقدام قبلی کرده اند در معرض خطر بالاتر برای اقدام های بعدی

مخصوصا" در زمان 6 تا 12 ماه بعد از اقدام اولیه هستند.

    بيش از 83% از  موارد خودكشی در طي يكسال و 66% طي يكماه قبل از مرگشان با پزشك مراقبت هاي اوليه ملاقات كرده اند. بنابراين يك استرات‍ژي كليدي، پيشگيري از خودکشی با افزايش غربالگري بيماران افسرده توسط پزشكان ،مراقبت هاي اوليه و درمان و پیگیری بهتر افسردگي اساسی مي باشد.

 

اسلاید 8 :

اجراي برنامه پيشگيري از خودكشي

- تداوم اجراي برنامه پيشگيري از خودكشي (شناسایی و درمان افسردگی) در 9  استان كشور:

 با تدوين برنامه ادغام پيشگيري اوليه از خودكشي در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه با تاکید بر

درمان افسردگی در سال 1378با اهداف كلي زير :

üفراهم آوردن خدمات بهداشت روان و قابل دستيابي براي بیماران افسرده و افرادي كه قصد اقدام به خودكشي داشته و يا اقدام نموده اند.

üكاهش موارد اقدام به خودكشي و كاهش مرگ و مير ناشي از آن.

 

اسلاید 9 :

تشكيل گروه هماهنگي چند بخشي با حضور نمايندگان از ارگان هاي درگير در مسايل اجتماعي و فرهنگي همچون استانداري و بهزيستي در وزارت بهداشت  و نهايي شدن برنامه اجرايي.

تهيه متون آموزشي با تاكيد بر درمان افسردگي براي گروه هاي مختلف شامل بهورز، رابط، كاردان، كارشناس، پزشك عمومي، كادر بخش اورژانس بيمارستان ها و پرستاران بخش هاي مرتبط و برگزاري كارگاه هاي آموزشي.

جمع آوري آمار از نيروي انتظامي، پزشكي قانوني،  بيمارستان هاي دولتي، نظام ثبت مرگ مراكز بهداشت

 

اسلاید 10 :

فعاليت هاانجام شده در استان فارس:

1- برگزاري جلسات وكارگاهاي آموزشي جهت كارشناسان و پزشكان منتخب

2- ثبت آمار خودكشي و ارسال به وزارتخانه

3- بررسي آمار و استخراج شاخص ها

4- هماهنگي با ساير ادارات

5- هماهنگي ومكاتبه با معاونت درمان و پزشكي قانوني براي ثبت و ارسال آمار

6- برگزاري جلسات آموزشي جهت ادارات و عموم مردم

7- تاسيس كلينيك خودكشي در شيراز

8- ارجاع افراد اقدام كننده به كلينيك خودكشي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید