بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کلیات

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری

توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده

مبانی احتمال

توابع احتمال گسسته

توابع احتمال پیوسته

توزیع نرمال                                                               

 

اسلاید 2 :

علم آمار  :  پردازش    داده ها    و   تبدیل                            آنها  به   اطلاعات  مورد  نیاز

 

DATA / INFORMATION / KNOW EDGE / JUDGMENT / WISDOM

 

آمار :  مشاهدات عددی                                       

            روش علمی برای جمع آوری ، تلخیص وتفسیر       

اسلاید 3 :

STATISTICS  , state

اطلاعات  عددی ، از زمان ارسطو   تحت  عنوان  مسائل  ایالتی

 

نرم افزارهای آماری  SAS /  SPSS /    :  STATGRAPH  /  ?                                                                        

جامعه و نمونه

 

اسلاید 4 :

جامعه  :   دارای حداقل  یک صفت مشخصه

                عناصر مطلوب مورد نظر ما

                  متمایز کننده

                  شاخص ها :  پارامتر

                  آمار توصیفی

                  مثال :   ؟

                  اندازه گیری متوسط درآمد کارکنان دولت                       با  اندازه گیری  درآمد  تمام  کارکنان   

اسلاید 5 :

vنمونه :    تعداد محدود

                بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه

                شاخص ها :  آماره

                آمار استنباطی

                مثال :  اندازه گیری  درآمد  کارکنان دولت               با اندازه گیری در آمد نمونه ای از کارکنان

                انتخاب  نمونه   و  داشتن    شانس  مساوی                   برای تمام اعضای جامعه   

اسلاید 6 :

 

سیر تحول آمار :     قرن   شانزدهم   /   جان گرانت  /                            آمار حیاتی  بیمه    و  اقتصاد

 

تئوری  کلی   آمار /   ژاکوب  برنولی

 

1733 /  توزیع نرمال  / توسط  دومواور  گوس و لاپلاس

اسلاید 7 :

تا  اوایل  قرن بیستم  نتیجه محاسبات آماری قطعی تلقی می شدند !

 

ورود  تخمین آماری  و استنباط   در اوایل  قرن  بیستم

 

بعد  از  جنگ  جهانی  دوم  روش های   ناپارامتریک  مطرح شد .

 

 

اسلاید 8 :

فرض توزیع نرمال  ؟ ( فاقد  توزیع  آماری )

 

داده های غیر کمی

 

نمونه های  کوچک

اسلاید 9 :

 

آمار توصیفی

 

آمار استنباطی

 

آمار ناپارامتریک

اسلاید 10 :

دامنه  تغییرات

انحراف متوسط از میانگین

واریانس و انحراف معیار

نیمه واریانس

ضریب پراکندگی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید