بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- کنترل کیفی (Quality Control)

2- کالیبراسیون (Calibration)

3-  محاسبه حدود نرمال (Normal Range)

4- مطالعات ارزش تشخیصی (Diagnostic Accuracy Studies)

اسلاید 2 :

 جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود:

  1- سرم کنترل: Randox و ...

  _ بصورت تجاری موجود هستند 

  _ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند

  _ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد

  _ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت مناسبی دارند

  2- Pooled Serum:

  _ بایستی توسط آزمایشگاه تهیه شود

  _ مقادیر آنالیتهای مختلف توسط آزمایشگاه محاسبه شده و لذا ممکن است دقت کافی   نداشته باشد

  _ تهیه آن مشکل است

  3- محدوده نرمال (Average of Normal, Normal Range):

  _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است

  _ می توان از میانگین و انحراف معیار محدوده نرمال بعنوان معیار استفاده کرد و   میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه نمود

  4- میانگین بیماران (Patient Mean):

  _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است

  _ می توان از میانگین و انحراف معیار آنالیت مورد نظردر بیماران ماه گذشته بعنوان   معیار استفاده کرد و میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه   نمود

اسلاید 3 :

_ آیا مقدار بدست آمده به مقدار مشخص شده نزدیک است؟

_ مقدار خطای صحت (عدم صحت، Inaccuracy) معمولا با محاسبه %Bias بدست می آید:

%Bias = [(test value control value) / control value] * 100

_ مقدار Bias ممکن است منفی (تست پائین می خواند) یا مثبت (تست بالا می خواند) باشد

اسلاید 4 :

_ آیا در صورت تکرار آزمایش مقادیر مشابه بدست می آید؟

_ دقت یک آزمایش معرف تکرار پذیری آن است

_ در صورتی که یک آزمایش صحت نامناسبی داشته ولی دقت آن خوب باشد:

  _ این آزمایش قابل تصحیح با ضریب تصحیح است (بشرط ثابت بودن عدم   صحت)

  _ این آزمایش جهت بررسی سیر بیماری قابل استفاده است

اسلاید 5 :

روشهای مورد استفاده:

1- مقدار خطای دقت معمولا با محاسبه شاخصهای پراکندگی بدست می آید

  _ هر چه پراکندگی بدست آمده بیشتر باشد دقت آزمایش کمتر است

  _ با توجه به فاقد واحد بودن %CV معمولا از این شاخص استفاده می شود

2- استفاده از آزمون آماری Paired T-test:

  _ این آزمون فرضیه مساوی نبودن میانگین در دو گروه مختلف را بررسی می کند

  _ این دو گروه زوج (Paired) می باشند، یعنی هر دو گروه از موارد (Case های)   مشابه تشکیل شده اند که در دو حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند

  _ در صورتیکه P value بدست آمده بزرگتر از 0.05 باشد فرضیه رد شده و دو گروه   دارای اختلاف معنی داری از نظر میانگین نیستند

  _ مورد استفاده این روش بیشتر در بررسی دقت دستگاههای Cell Counter است

3- استفاده از منحنی های Control Chart (Levey-Jenning):

  _ این منحنی ها علاوه بر بررسی دقت، نوع خطای ایجاد شده (Random or   Systematic) را نیز بررسی می کنند

اسلاید 6 :

_ این خطا معادل مجموع خطاهای آزمایش در بررسی صحت و دقت آن می باشد

Total Error = |%Bias| + %CV

اسلاید 7 :

_ حداکثر مقدار خطای مجاز در هر آزمایش:

1- خطای دقت:

  10% در روشهای دستی و آزمایشات آنزیمی

  5% در روشهای اتوماتیک و آزمایشات غیر آنزیمی

2- خطای صحت: معمولا برابر خطای دقت است

3- خطای کلی:

  روش اول) دو برابر خطای دقت قابل قبول

  روش دوم) استفاده از محدوده نرمال:

{[(Normal Range) / 4] / Mean of Normal Range} * 100

مثال: در مورد FBS با محدوده طبیعی 60 110

Normal Range = 110-60 = 50

Mean = (110+60)/2 = 85

{[50/4]/85} * 100 = 14.7%

اسلاید 8 :

الف) استفاده از خون کنترل و محاسبه ضریب تصحیح برای هر شاخص

ب) استفاده از دستگاه قابل اعتماد و محاسبه ضریب تصحیح بر اساس جوابهای آن برای هر شاخص

ج) استفاده از روشهای دستی:

  در این روش مبنا بر ثابت بودن MCV است

محاسبات بر روی چندین نمونه خون، ترجیحا نرمال انجام می شود و از میانگین نتایج برای کالیبراسیون استفاده می شود. می توان یک نمونه خون نرمال را چندین بار مورد بررسی قرار داد.

اسلاید 9 :

1- محاسبه Hct بروش میکروهماتوکریت (کالیبر شده)

2- تصحیح RBC

1- RBC = Hct * (116/1000)

 بشرط استفاده از نمونه نرمال

2- RBC (Mil/µl) = [Hct (%) / MCV (fl)] * 10

 بشرط صحیح بودن خوانشMCV

3- Using Hemocytometer chambers

3- تصحیح Hct با توجه به تفاوت 6-2 درصدی بین روش دستی و دستگاهی

4- تصحیح Hb با توجه به فرمول

Hct = Hb * 3

5- محاسبه دستی WBC و PLT با نئوبار و محاسبه ضریب تصحیح

اسلاید 10 :

_ هدف از انجام این مطالعات:

1- بررسی ارزش یک تست آزمایشگاهی در تشخیص یک بیماری

2- بدست آوردن Cutoff Point مناسب برای یک تست آزمایشگاهی

_ در این مطالعات یک تست جدید با یک  Gold Standard (GS) مقایسه می شود

_ انواع GS:

  1- تست موجود با حساسیت و ویژگی بالا

  2- تشخیص بالینی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید