بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • آمار توصيفي: براي بيان واضح و آسان نتايج

–شاخصها

 • مركزي: ميانگين، ميانه، صدك و نما
 • پراكندگي: انحراف معيار، واريانس، دامنه

–نمودارها

 • دايره اي
 • خطي
 • ستوني
 • هيستوگرام

–جداول (ساده و يا مركب)

 • يك بعدي
 • دو بعدي
 • چند بعدي

اسلاید 2 :

آمار تحليلي

 • نشان مي دهد كه شانس و تصادف تا چه حد مي تواند روبط بين متغيرهاي مشاهده شده را توجيه نمايد.

اسلاید 3 :

ميانگين فشار خون يك نمونه 200 نفري از مردم شهر كرمان 121 ميلي مترجيوه است، منظور از دامنه اطمينان 95% آن چيست؟

121 (95%CI: 117-125)

 • مفهوم دامنه اطمينان confidence interval
 • مفهوم ضريب اطمينان confidence coeficient

اسلاید 4 :

 • ميانگين فشار خون خانها و آقايان مورد بررسي به ترتيب 118 و 124 بدست آمد، اين اختلاف از نظر آماري معني دار است (p=0.01).

معني عبارت فوق چيست؟

اسلاید 5 :

 • 12% نوازداني كه در طول بارداري قرص آهن مصرف مي كردند دچار زردي نوزادي شدند. در مقابل 10% خانهايي كه آهن مصرف نكرده بودند دچار زردي شدند (p=0.34). بر اساس اين اطلاعات به نظر مي رسد كه مصرف قرص آهن يك عامل خطر براي بروز زردي نوزادي نيست.

معني عبارت فوق چيست؟

اسلاید 6 :

 • ضريب خطر بين كمبود سلنيوم و ابتلا به آرتروز زانو در خانمهاي بالاي 60 سال برابر 1.34 (دامنه اطمينان 95%، 1.1 الي 1.58) بدست آمد كه از نظر آماري معني دار است (p<0.001) در حالي كه رابطه بين كمبود اين عنصر با پوكي استخوان معني دار نبود (RR=1.11, p=0.56)

معني عبارت فوق چيست؟

اسلاید 7 :

 • براي مقايسه بين ميزان اثر آنتي بيوتيكي يك مشتق جديد با آموكسي سيلين، در 8 محيط كشت اين مشتق و در 10 محيط كشت آموكسي سيلين قرار داده شد و هاله عدم رشد آنها تعيين شد. ميانگين هاله مذكور در گروه مشتق جديد 18 ميلي متر و در آموكس سيلين 11 ميلي متر بدست آمد كه از نظر آماري تفاوت معني دار بود (p=0.01)

معني عبارت فوق چيست؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید