بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 اختراع چیست

انواع اختراع

چه نوع اختراعی قابل ثبت است

چه نوع اختراعی ارزش ثبت شدن را دارد

مواردی که از حیطه حمایت از اختراع خارج است

عناصر اصلی اختراع

اختراع کاذب چیست

اختراع معمایی چیست

فرایند پر کردن اظهار نامه

شرایط ثبت اختراع در حوزه نرم افزار

اسلاید 2 :

تعریف اول :

  حاصل ثمره ،تلاش فکری وذهنی مخترع است که در   قالب یک محصول تبلور می شود .

تعریف دوم :

  اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار   فرایند یا فراورده ای خاص را ارائه ومشکلی را در   یک حرفه ،فن،فناوری،صنعت ومانند انها حل می نماید.

اسلاید 3 :

اختراع سخت افزاری

اختراع نرم افزاری

اسلاید 4 :

  اختراعی ثبت می شود که حاوی ابتکار  جدید  ودارای کاربرد صنعتی باشد .

اختراعی ارزش ثبت شدن را دارد که :

  که در قالب یک محصول به تولید انبوه مورد استفاده و   درآمد زا شود .

اسلاید 5 :

عناصر اصلی یک اختراع

  جدید بودن

  گام ابتکاری

  کاربرد صنعتی

اسلاید 6 :

  اختراعی ثبت می شود که حاوی ابتکار  جدید ودارای کاربردصنعتی باشد .

  گام ابتکاری :

  انچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته  وبرای دارنده   مهارت عادی در فن مذکور معلوم واشکار نباشد .

کاربرد صنعتی :

  اختراعی کاربردی محصوب می شود که در رشته ای از صنعت  قابل ساخت یا استفاده باشد .

اسلاید 7 :

 منظور از صنعت معانی گسترده ان است وشامل مواردی نظیر صنایع دستی،کشاورزی،ماهیگیری وخدمات نیز می شود .

اختراع کاذب اختراعی است که دوعنصر 1-گام ابتکاری2-کاربرد صنعتی به معنی اصلی دوعنصر نداشته باشد .

اختراع معمایی : کاربرد صنعتی دارد ولی گام ابتکاری آن معمایی

اسلاید 8 :

جدید بودن +گام ابتکار - کاربرد صنعتی=به مرحله تولیدانبوه نرسیدن  واستفاده قرار نگرفتن و درامد زا نشدن

جدید بودن +کاربرد صنعتی-گام ابتکاری = معمایی شدن اختراع کپی برداری وسو استفاده سریع افراد سود جو

اسلاید 9 :

فرایند اضهار نامه

  به پورتال اداره ثبت مالکیتهای صنعتی وارد شده   

 www.ip.ssaa.ir/patent/new.aspx

  گزینه ثبت یک اظهارنامه جدید را زده وارد فایل مربوطه می شویم

  شامل پنج بخش می باشد :

اسلاید 10 :

2-نماینده قانونی

3-دریافت ابلاغ ها

4- مشخصات مخترع یا مخترعین:

در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد

4-1 ) اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند ،حقوق ناشی   از اختراع مشترکا به انان تعلق می گیرد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید