بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می توان از وظاف آنها: باطل کردن و گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و... را نام برد و در این میان در سطح دنیا میلیونها هزار نفر از بین می روند و متولد می شوند که باید شناسنامه افراد مرده را باطل و برای نوزادان به دنیا آمده شناسنامه صادر گردد که در کشور ما اداره ثبت احوال مسئول اجرای این وظیفه می باشد.

اسلاید 2 :

 • افرادی که طی 6 ماه از سال 1385 به اداره ی ثبت احوال مراجعه کرده اند.

اسلاید 3 :

نمونه:

 • افرادی که طی این 6 ماه برای (گرفتن و باطل) کردن شناسنامه به اداره مراجعه کرده اند.

اسلاید 4 :

 • زن (باطل کردن شناسنامه)
 • 100 و 95 و 105 و 95 و 100 و 90
 • مرد (باطل کردن شناسنامه)
 • 125 و 105 و 120 و 125 و 135 و 120
 • دختر (گرفتن شناسنامه)
 • 280 و 285 و 270 و 275 و 280 و 285
 • پسر (گرفتن شناسنامه)
 • 315 و 315 و 330 و 325 و 320 و 315

اسلاید 5 :

 • چه تعداد افراد در نیمه سال دوم سال 1385 به اداره ی ثبت احوال شهرستان نیشابور برای باطل کردن شناسنامه و گرفتن شناسنامه مراجعه کرده اند؟

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید