بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدلسازی چیست؟

برخورد انسان با پدیده های طبیعی

مشاهده

اندازه گیری (کمی سازی)

تلاش برای برقراری روابط این-همانی

دسته بندی

انتزاع

اسلاید 2 :

انتزاع

ساده نیست!

دو اسب و دو درخت هر دو مصداق هایی از عدد دو هستند

انتزاع مفهوم عدد دو

دو درخت و سه درخت و چهار درخت هر سه بیانگر تعدادی درخت هستند

انتزاع مفهوم درخت

 

اسلاید 3 :

مدل سازی نوعی انتزاع است

حرکت از جزء به کل

مشاهدات و اندازه گیری های جزئی

بیان/انتزاع روابط بین کمیت های اندازه گیری شده

توگویی که روابط انتزاع شده در توصیف پدیده مورد مطالعه محدود به مشاهدات نیستند

مسیری استقرائی

استقراء تجربی نه استقراء ریاضی که نوعی قیاس است

 

اسلاید 4 :

آیا حرکت از جزء به کل ممکن است؟

اسلاید 5 :

نه!

مگر در قالب قیدها

مثلا نوعی هموار بودن در رفتار تابع

گاه قید اعمال شده واضح نیست (Implicit)

گاه آنقدر به اعمال قید عادت کرده ایم که آن را نمی بینیم

اهمیت حیاتی دارد که در هر فرایند مدل سازی قید هایی که حرکت از جزء به کل را ممکن کرده اند بشناسیم

انتزاع نه فقط در چارچوب مشاهدات که در چارچوب مجموعه مشاهدات و اندازه گیری ها و قیدها و فرضیات انجام می شود

 

اسلاید 6 :

مدل سازی و نظریه سیستم ها

نگرش سیستمی دید حاکم بر نحوه توصیف پدیده ها است

انگار می توان پدیده را از محیط جدا کرد و به مطالعه آن پرداخت

اسلاید 7 :

مدل سازی و نظریه سیستم ها

تعامل محیط با پدیده مورد مطالعه از طریق تعدادی معدود کمیت قابل مشاهده و اندازه گیری

ورودی ها: کمیت های محیطی موثر در رفتار پدیده

خروجی ها: نحوه تاثیر پدیده بر محیط

نوعی فرض علیت بر این توصیف حاکم است

مدل سازی در مورد پدیده های غیر علی حرف نمی زند

 

اسلاید 8 : 

آیا همواره می توان پدیده مورد مطالعه را از محیط جدا کرد؟

آیا همواره می توان تعامل پدیده مورد مطالعه و محیط را محدود به تعدادی ورودی و خروجی مشخص کرد؟

آیا همیشه همه عوامل موثر بر یک پدیده را می شناسیم؟

آیا همه عوامل موثر بر یک پدیده تحت کنترل ماست؟

آیا رابطه علی بین ورودی و خروجی ها قابل اثبات است؟

نایقینی و مدلسازی

 

 

اسلاید 9 :

برای آنکه به یک تعبیر عملیاتی برسیم که امکان محاسبه را به ما بدهد توافق می کنیم

اسلاید 10 :

مدل محاسباتی

تعدادی معادلات و روابط ریاضی که ارتباط بین ورودی و خروجی ها را بصورت کمی بیان می کند

با کمیت های نه تنها قابل مشاهده که قابل اندازه گیری سر و کار داریم

مدل توصیفی در مقابل مدل محاسباتی

سنت غالب در علوم شناختی مانند علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، و اقتصاد مدل سازی توصیفی بوده است

حرکت به سمت کمی سازی: فرصت ها و تهدیدها

مدل هایی با امکان توصیف کمی و کیفی در کنار هم وß نایقینی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید