بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

- مقدمه

- مجموعه های فازی

- عملیات روی مجموعه های فازی

- قواعد زبانی

- ساختار سیستم فازی

- فازی ساز

- پایگاه قواعد

- موتور استنتاج

- نافازی سازی

- انواع سیستم های فازی

- مثال بیولوژیکی

- معرفی

- روش کار

- جمع آوری داده

- ثبت داده

- مدل فازی

- مدل ARMA

- تست مدل

- نتایج

- منابع

اسلاید 2 :

مقدمه

  • تعریف منطق فازی
  • دلایل استفاده از منطق فازی

اسلاید 3 :

ادامه مقدمه

  • مجموعه های فازی

         هسته

            ارتفاع مجموعه

            نقطه گذر(معبر)

            تکیه گاه

            مجموعه تهی

            مجموعه تام

اسلاید 4 :

  • عملیات روی مجموعه های فازی

           زیر مجموعه

               متمم

               اجتماع

               اشتراک

اسلاید 5 :

بررسی مقاله

A neuro-fuzzy inference system for modeling and

 prediction of heart rate variability in the

 neuro-intensive care unit

 

Rebecca Landes McNameea

 MinguiSunb

Robert J. Sclabassic

 

Computers in Biology and Medicine (2005)

اسلاید 6 :

      در بخش NICU وضعیت بیماران بسیار ناپایدار است و با توجه به این  که این بیماران اغلب قادر به صحبت کردن نمی باشند، به طور پیوسته سیگنال های بیولوژیکی آنها ثبت می شود. در ادامه یک مدل فازی برای پیش بینی تعداد ضربان قلب این بیماران ارائه می شود و نتایج حاصل با نتایج مدل ARMA مقایسه می شود.

اسلاید 7 :

  • جمع آوری داده

         متغیرهای مورد استفاده

               فشار متوسط شریانی(MAP)

               فشار سیستولی شریانی (SAP)

               فشار متوسط وریدی (MVP)

               حجم ریوی جاری (ILV)

               تعداد ضربان فعلی (IHR)

اسلاید 8 :

  • ثبت داده

      داده ها تعلیم از یک انسان سالم در مدت ده دقیقه ثبت شده است.

    در این داده ها تغییراتی به فرم زیر داده شده تا داده های مختلفی برای تعلیم موجود باشد.

  1. تغییراتی که به طور معمول در تنفس روی می دهد.
  2. اضافه کردن نویز سفید با میانگین صفر و دامنه5% و 10% و 20% و 40% و 60% دامنه ورودی سیگنال

اسلاید 9 :

  داده های تست این تحقیق توسط بخش NICU مرکز پزشکی دانشگاه Pittsburg تهیه شده است و شامل سیگنال های ABP و CVP و RESP و EKG بوده است. سیگنال EKG با فرکانس 500 هرتز و بقیه با فرکانس 125 هرتز تهیه شده است. سیگنال RESP از یک فیلتر باترورث درجه 5 در محدوده تغییرات صفر تا نیم هرتز برای بدست آوردن متغیر ILV عبور داده شده است.

اسلاید 10 :

  • مدل فازی

  با توجه به در نظر گرفتن پنج ورودی نیاز به پایگاه قواعد پیچیده ی پنج بعدی     می باشد. لذا با فرض استقلال ورودی ها مدل را به پنج زیر مدل تقسیم می کنیم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید