بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

 • تعریف منطق فازی
 • دلایل استفاده از منطق فازی

اسلاید 2 :

ادامه مقدمه

 • مجموعه های فازی

         هسته

            ارتفاع مجموعه

            نقطه گذر(معبر)

            تکیه گاه

            مجموعه تهی

            مجموعه تام

اسلاید 3 :

 • عملیات روی مجموعه های فازی

           زیر مجموعه

               متمم

               اجتماع

               اشتراک

اسلاید 4 :

 • قواعد زبانی

اسلاید 5 :

 • ساختار سیستم فازی

     فازی ساز

       پایگاه قواعد

       پایگاه داده

       موتور استنتاج

       نافازی ساز

اسلاید 6 :

ادامه مقدمه

 • فازی ساز

        نگاشتی از مجموعه ترد به مجموعه فازی

          معیار انتخاب فازی ساز

 1. داشتن مقدار ماکزیمم در نقطه ی مشاهده
 2. کاهش اثر نویز
 3. ساده سازی محاسبات موتور استنتاج

اسلاید 7 :

                                   فازی ساز منفرد

 

    چند نمونه فازی ساز      فازی ساز مثلثی

                                   فازی ساز گوسی

اسلاید 8 :

 • پایگاه قواعد

        مجموعه ای از قواعد اگر – آنگاه فازی

                         If <A> Then <B>

 • پایگاه داده

 

اسلاید 9 :

 • موتور استنتاج

      در این بخش با ترکیب قواعد اگر – آنگاه و ورودی ها، خروجی فازی تولید می شود.

            Rule  :       A                 B

            If  Input = A’        Output = ?

                                              معنای شهودی

         معیار انتخاب نوع موتور استنتاج     راندمان محاسباتی        

       ویژگی خاص

 

اسلاید 10 :

 • نافازی سازی

          نگاشتی از مجموعه فازی (خروجی موتور استنتاج) به فضای ترد

                                        توجیه پذیری

      معیار انتخاب نافازی ساز    سادگی محاسبات

                                        پیوستگی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید