بخشی از مقاله

پنجره ي اصلي partition magic
پنجره اصلي شامل بيرون ريزي (انفجار) شيشه مشاهده درخت دیسک ها روي كامپيوتر شما است. نقشه هر ديسك و ليست بخشها روي ديسك انتخاب شده است. منوي bar و نوار ابزار در رأس پنجره ظاهر مي شوند. منوي bar به شما دسترسي به همه ي تركيبها (ساختارهاي) partition magic را مي دهد. هنگامي كه شما يك فرمان منو را انتخاب مي كنيد نوار وضعيت در پرده ي botton نشان مي دهد فرمان چه چيزي را انجام مي دهد. نوار ابزار به شما به طور عادي دسترسي سريع براي تنظيمات را مي دهدم. هنگامي كه شماره گر روي نوار ابزار است نوار وضعيت را نشان مي دهد كه دگمه چه چيزي را انجام دهد شما مي توانيد در نماي نوار ابزار نمايش درختي، دگمه هاي wizard ، راهنما و مقياس نقشه ديسك بوسيله صدا كردن فرمان روي منوي // ، رفت و برگشت كنيد. اگر شما partition magic را از ديسكهاي اضطراري ادامه دهيد نكته ي آن در پرده ي اصلي مختلف است. پنجره اصلي ديسك اضطراري در صفحه 16 .

بخش اطلاعات : در بخش ناحيه اجرا شده اطلاعات درباره ي انتخاب بخش هاردديسك است. آن شامل 2 ناحيه است: نقشه ديسك: كه اطلاعات گرافيكي را نشان مي دهد و بخش ليست كه بخش اطلاعات را از متن نمايش مي دهد.

Disk map (نقشه ي ديسك) : نقشه ديسك بخشهايي تقريباً مقياس دار (با مقياس) را نشان مي دهد و همچنين فضاهاي پراكنده (فضاهايي كه با هيچ بخشي تعيين نشده اند) را نشان مي دهد. همچنين ديسكهايي با مقياس (مقياس دار) را به وسيله ي كليك :
View ->scale Disk map اجرا كنيد. هر بخش بوسيله ي يك رنگ دلخواه و مختلف نمايش داده شده تا در سيستم فايل استفاده شود. اگر ديسك سخت كه شامل بخشهاي منظمي است انتخاب شده باشد بخشهاي منطقي در داخل يك بخش تجديد شده نمايش داده مي شود. هر بخش كُدرنگ دارد تا آن سيستم فايلي را كه استفاده مي شود استفاده و عدم استفاده فضاي داخل بخش را نشان مي دهد. توجه كنيد كه عملياتي كه شما مي توانيد روي قسمتهاي فرمت شده (سفيد) يا ناشناخته (زردرنگ) انجام دهيد محدودند. يك فهرست اجرا شده درست در بالاي نوار وضعيت پنجره ي partition magic تعيين محل شده است شما مي توانيد فهرست را استفاده كنيد تا به شما كمك كند تا بفهميد رنگهاي مختلفي كه در نمايش درختي، نقشه ديسك، و بخش ليست استفاده شده است. شما همچنين مي توانيد فهرست را اجرا يا مخفي كنيد. مخفي كردن ليست منطقه اجراي بخش اطلاعات را افزايش مي دهد. مقياس (سه گوش) از علامت وجود دارد كه تا حدود 2GB راه اندازي مي كند و در 1024 سيلندر محدود مي شود. مرز علامتها مي تواند به شما كمك كند به عنوان اينكه پارتيشني را ايجاد كنيد، حركت دهيد يا تغيير اندازه دهيد بنابراين شما مرز پارتيشنهاي اصلي را به صورت تصادفي نمي توانيد بسازيد.

براي اطلاعات اضافي درباره ي مرز boot يا understanding the BIOS 1024 cylinder در online helpروي خط كمك partition magic مراجعه كنيد.
ليست پارتيشن ها : ليست درايو اطلاعات زير را درباره ي هر بخش اجرا مي كند:
نام گرداننده، نماي براي ديسك، نوع سيستم فايل، اندازه، مقدار، فضاي قابل استفاده و غيرقابل استفاده در MB ، وضعيت و اينكه آيا بخش، بخش اصلي يا مخفي است. بخش اصلي (ابتدايي) برچسب درايو از چپ تخليه مي شود و به وسيله ي volom و volom name پيروي مي شود. بخش منطق در drive letter(گرداننده حروف) و volum lable (برچسب هاي صدا) برجسته هستند.
يك ستاره (*) در فضاي يك drive letter ظاهر مي شود براي : بخشهاي پنهان، بخشهاي توسعه يافته، بخشها (درايوهاي) توسعه ياته، بخشهايي كه با سيستم فايل به وسيله ي سيستم عامل فعال حمايت نشده، فضاهاي پراكنده.

Active: بخشي از راه انداز كامپيوتر
Hiden : بخشهايي كه drive letter ندارند. اين بخشها مي توانند بوسيله ي سيستم در حال عمل مخفي شوند (كه ممكن است همه ي بخشهاي اصلي به استثناء Active (فعال) مخفي مي شود يا شما مي توانيد با Partition magic بخشها را مخفي كنيد. windows هاي تحت xp/200 بين المللي، بخشهايي را كه محدود هستند كه drive letter داشته باشند را مخفي مي كنند.
None : بخشهايي كه فعال يا مخفي نيستند.

wizard : به شما كمك مي كند تا به سرعت و به آساني برخي كارهاي بخش (درايو) معمولي را كامل كنيد يا اجرا كنيد. Partition magic شامل اين wizard ها است:
ايجاد درايو جديد، توزيع فضاي پراكنده، تغيير اندازه درايوها، ادغام كردن درايوها، كپي كردن درايوها (بخشها). براي شروع يك wizard ، آيكنِ wizard را كليك مي كنيم. با يك فرمان رار روي منوي wizard انتخاب مي كنيم. براي اطلاعات بيشتر درباره ي استفاده يwizard ها، over view را در صفحه 70 ببینید. اگر شما Partition magic را از ديسكهاي اضطراري اجرا كنيد به wizard ها دسترسي نداريد.
پنجره ي اصلي ديسك اضطراري : پرده اصلي كه ظاهر مي شود مختلف است هنگامي كه شما از ديسكهاي اضطراري اجرا مي كنيد سپس آن اجرا مي شود هنگامي كه شما از پنجره هاي Partition magic اجرا مي كنيد.

نوار منو : به شما دسترسي به همه ي ويژگي هاي Partition magic را مي دهد.
نوار ابزار : به طور معمولي به شما دسترسي سريع براي استفاده از تنظيمات را مي دهد و به شما اجازه مي دهد تا ديسكي را كه شما مي خواهيد اجرا شود انتخاب كنيد.
بخش اطلاعات : هم يك visual و هم شرح متن بخشهاي روي ديسك را فراهم مي كند.
نوار وضعيت به شما چگونگي بخشهاي زيادي كه متكي هستند را نشان مي دهد. همچنين به طور متداول شامل يك تعريف مختصر از تنظيمات منتخب است.
فرآيند over view : براي كامل كردن كار. دنبال كردن اين پردازش (فرآيند) عمومي است.
1ـ انتخاب يك ديسك سخت و پارتيشن (بخش يا درايو) . مراحل براي انتخاب يك hard disk و بخش در اين قسمت راهنماي كاربر استفاده ي راهنما شامل مي شود. شما بايد اين مراحل را دنبال كنيد پيش از اينكه شما بتوانيد هر بخش را بدون Partition magic اجرا كنيد.

2ـ انتخاب يك بخش و وارد كردن داده ها درباره ي تغييري كه شما مي خواهيد اجرا شود.
3ـ اجراي تغييرات در سيستم شما. شما همچنين مي توانيد تعدادي از كارهايدر حال استفاده در wizard ها را اجرا كنيد. براي اطلاعات درباره ي wizard ها به over view در صفحه ي 70مراجعه كنيد.
انتخاب هاردديسك (ديسك سخت) : سه روش براي انتخاب يك هاردديسك وجود دارد:
1ـ در درخت view روي پنجره اصلي جانبي چپ، كليك icon براي ديسك.

2ـ روي نقشه ي ديسك، كليك در خط عنوان براي ديسك. اگر شما چندين هاردديسك ريو ماشين خود داشته باشيد شما ممكن است به فهرست طولاني در ناحيه نقشه ديسك نياز داشته باشيند.
3ـ از منوي disk ، ديسكي را كه مي خواهيد انتخاب كنيد.
هنگامي كه شما يك ديسك را انتخاب مي كنيد، آن بخشها در بخش ليست در پنجره اصلي display اجرا مي شود. Partition magic از ميان windows درايوهاي سخت USB خارجي را حمايت مي كند.

استفاده Partition magic با رسانه قابل جابجايي :
Partition magic طراحي نشده است تا روي رسانه هاي قابل جابجايي كار كند. تكنيك
power Quest حمايت ندارد. آنها قادر خواهند بود مشكلاتي را كه شما هنگام بخش رسانه جابجايي روبرو مي شويد را رفع كنند.
Windows 2000 disks: 2000 windiws ديسكها ، و ديناميك ديسكها را استفاده مي كند. شما نمي توانيد اعمال Partition magic را روي ديناميك ديسكها اجرا كنيد.
انتخاب يك درايو : سه روش براي انتخاب بخش (partition يا درايو) وجود دارد :

1ـ در درخت view روي پنجره ي اصلي جانب چپ، پارتيشن را كليك كنيد. اگر درخت view ، displayنيست (اجرا نشده) view - > Tree را كليك كنيد.
2ـ روي نقشه ي ديسك، پارتيشن را كليك كنيد. اگر شما چندين هاردديسك روي ماشين خود داشته باشيد شما ممكن است به پيمايش ناحيه نقشه ديسك نياز داشته باشيد.
3ـ در پارتيشن يا بخش ليست، پارتيشن را كليك كنيد. بخشي كه در اين سه موقعيت جالب است را انتخاب كنيد.
(فقط Partition magic pro) اگر عامل راه دور در حال اجرا است، شما مي توانيد يك بخش روي يك ماشين متحرك انتخاب كنيد. روي صفحه 83 Partition magic pro features را ببينيد.
انتخاب يك محل : بعد از اينكه شما يك ديسك و يك بخش را انتخاب كرديد شما مي توانيد يك عمل (در حال استفاده) قابل استفاده در نوار ابزار را انتخاب كنيد. در مفهوم منو، منوي bar يا keyboard . اگر يك بخش نتواند روي يك بخش انتخاب شده اجرا مي شود يعني بخش موجود نيست. (منوي item تار ظاهر مي شود.)

1ـ كليك اول دگمه هاي اعمال روي نوار ابزار است. هنگامي كه شما اشاره گر را روي يك دگمه نوار ابزار قرار مي دهيد يك پنجره pop up در تابع batoon نمايش داده مي شود.
2ـ نقشه ديسك يا پارتيشن نيست. بخشي را كه شما مي خواهيد تغيير دهيد كليك راست كنيد.
3ـ روي منوي bar ، operatings (اعمال) را كليك كنيد. سپس بخشي را كه مي خواهيد انتخاب كنيد.
4ـ <Alt + O > را فشار دهيد و سپس حرف زير خط دار عملي كه مي خواهيد را تايپ كنيد براي اطلاعات بيشتر درباره ي itm روي منوي operations فصل 3 و 4 و 5 اين راهنماي مورد استفاده را ببينيد.

باز كردن يك بخش :
سه روش براي خنثي يا برگرداندن در آخر ليست اجرا مي شود:
1ـ كليك back روي نوار ابزار
2ـ كليك لغو آخرين تغيير General روي منوي ذشق
3ـ فشار <crlr + z >

اگر شما يك بخش در حال استفاده يك // را اجرا كنيد // همه ي تغييرات ساخته شده بوسيله // را خنثي خواهد كرد. براي دورانداختن همه ي تغييرات اجرا شده و // (بالا آمده) // كليك كنيد يا // فشار دهيد.
مشاهده در اعمال نامعلوم : // بخشها را /// مي كند شما آنها را اجرا كنيد. شما مي توانيد در هر زمان بخشهايي كه نامعلوم هستند مشاهده كنيد.
1ـ كليك // در // ، // يا متن (گفتگو) ظاهر مي شود. از اعمال نامعلوم ليست شما مي توانيد انتخاب كنيد تا ليست گذشته خنثي شود. همه ي تغييرات دورانداخته مي شود. همه ي تغييرات اجرا شود و يا پنجره را ببنديد.

اجراي تغييرات در سيستم شما :
همچنانكه شما كارهاي استفاده ي عمليات را كامل مي كنيد نقشه ديسك و بخش ليست تغييراتي را كه ايجاد كرده ايد را منعكس مي كند. به هر حال مكان گرفتن به طور فيزيكي روي سيستم شما تغيير نمي كند تا اينكه شما آنها را اعمال كنيد. شما مي توانيد چندين بخش را اجرا كنيد و سپس همه ي تغييرات را يك مرتبه اعمال كنيد يا اجرا كنيد. شما مي توانيد بگوييد هنگامي كه تغييرات ايجاد شده است اما هنوز در سيستم شما اجرا نشده زماني است كه وضعيت // (جعبه) در پنجره اصلي گوشه راست پايين آمده (كاسته شده) و نشان مي دهد كه آنها بخشهاي نامعلوم هستند. اگر آيكنهاي // شده اند (اجرا شده اند) . همچنين آيكنهاي // (تغييرات اجرا شده) و // (آخرين لغو) در زير پنجره // مي شوند هنگامي كه آنها // (اعمال متكي) هستند. (اعمال نامعلوم هستند.)

(اجرا) قابل اجرا بودن تغييرات در سيستم شما : كليك // يا كليك ك// روي نوار ابزار. اگر آيكنهاي // قابل اجرا هستند. شما همچنين مي توانيد آيكن اعمال تغيير است در پنجره ي // را كليك كنيد. اگر شما فايلها را باز كرده باشيد. // ممكن است نياز داشته باشد كامپيوتر شما را مجدد راه اندازي كند و تغييرات در حالت راه اندازي اجرا مي شود. شما مي توانيد // در // يك پارتيشن ليست كه قابل اجرا خواهد بود كليك كنيد.
به منظور دورانداختن تغييرات و // را كليك كنيد. به استثناء قادر بودن به فرآيند احياء اطلاعات حذف شده تعدادي پارتيشن شما نمي توانيد تغييرات را دور ميندازيد يا خنثي كنيد بعد از اينكه شما آنها را قابل اجرا كرده ايد.

حمايت سيستم فايل :
شما مي توانيد انواع پارتيشن يا بخشهاي زير را به وسيله ي // ايجاد كنيد يا تغيير دهيد. قبل از اينكه تغييرات ايجاد شود شما بايد مطمئن شويد كه هم // (نوع پارتيشن) و هم عمل سيستم روي كامپيوتر شما به وسيله ي // حمايت شده باشد. //
// : (بخش توسعه يافته)
بخش توسعه يافته اطراف چهار بخش اختياري روي يك ديسك محدود فراهم مي كند. يك بخش توسعه يافته ظرفي است كه شما مي توانيد بوسيله ي بخشهاي منطقي فضاي ديسك خود را به طور مجدد يا بيشتر (بعلاوه فضاي ديسك خود را) جدا كنيد.

يك بخش توسعه يافته مستقيماً داده را نگه نمي دارد. شما بايد پارتيشنهاي منطقي را داخل بخش توسعه يافته ايجاد كنيد تا داده را ذخيره كند.
// : يك تابع // شبيه يك پارتيشن // است اما در ابتدا به /// سيلندر روي يك درايو محدود نيست. هسته هاي // زير 2.2 ، درايوهاي // را حمايت نمي كنند.
// : استفاده جدول اختصاص فايل (//) و جمع كردن (گروه بندي)
سيستم فايل // بوسيله ي نصب // و بيشتر // استفاده مي شود. يك درايو // همچنين بوسيله ي همه ي اعمال سيستم (به كار انداخته شده) جديد قابل دسترسي است.
// : // يك سيستم فايل اختصاصي است كه بوسيله ي // توسعه يافته كه درايو // را به كمتر از /// سيلندر و // قادر مي سازد.
// : // يك سيستم فايل // افزاينده (گسترش يافته است.) آن // و روي جدول فايل اختصاصي استفاده مي كند. نسبت به ورودي // كه به وسيله ي سيستم // استفاده شده است. بنابراين // ديسك بزرگتر يا درايو سايز (اندازه بخش) را حمايت مي كند. (بالاي //) . كوچكترين بخش // از نظر اندازه // است. يك بخش // تنها به وسيله ي // (نسخه //) ، // در دسترس است. // و متنهاي ابتدايي // تشخيص نمي دهند و نمي توان فايلها را روي يك درايو // استفاده كرد.

// : // يك سيستم فايل اختصاصي است و به وسيله ي // توسعه يافته پارتيشن، // را كمتر از // سيلندر (//) قادر مي سازد // متنهاي بعدي (آينده) // ممكن است پارتيشن // را استفاده كنند.
// : سيستم فايل // تنها بوسيله ي // قابل دسترسي است و يك نسخه // به صورت رايگان توزيع مي شود. سيستم فايل // بيشترين اندازه درايو (پارتيشن) را تا 4 تري بايت حمايت مي كند.
// : نگهداري يك فايل // بيشترين اندازه ي قابل استفاده ي فايل // است. اين محدوديت، به هر حال اجرا نمي شود كه اگر شما يك // كه نسخه // يا بيشتر است را استفاده كنيد. در اندازه اي مختصر نشان داده مي شود هنگامي كه يك بخش // ايجاد مي كنيد و ممكن است بيشتر باريك شود زيرا از لحاظ هندسي و فيزيكي روي هاردديسك است.
// : تكنولوژي جديد سيستم فايل (//) تنها به وسيله ي // و // در دسترس (قابل دسترسي) است. // براي استفاده روي ديسكهاي كمتر از // توصيه نشده است زير آن مقادير زيادي براي ساختمان ديسك سيستم استفاده مي كند. (سيستم فايل با حفاظت بالا).

// (بدون قالب بندي) : بخش // يك بخش از ديسك را اختصاص مي دهد.
اما يك ساختمان فايل را اختصاص نمي دهد (تعيين نمي كند.) (فرمت نشده (قالب بندي نشده))
// : (فضاي تخصيص داده نشده)
// يك بخش هاردديسك است كه به طور متداول به يك بخشي اختصاص ندارد.

تغيير اولويت هاي // :
در پنجره اصلي // را كليك كنيد. يك علامت ديگر رسيدگي مي كند تا نشان داده شود كه يك اولويت قادر است. (وجود دارد) خانه ها (جعبه هاي) چك را كليك كنيد تا اولويتها قادر سازد يا از كار بيندازد و سپس // را كليك كنيد. // گروه // براي // پذيرفته شده است. اين اولويت به شما اجازه مي دهد بخش // را با // گروه (گروه //) ايجاد كنيد.
مهم ! زير ا // اندازه هاي بزرگتر نسبت به // حمايت نمي كند. شما نمي توانيد به يك // در حال استفاده اين سيستم در حال اجرا دسترسي داشته باشيد. شما بايد تنها // را با // استفاده كنيد. اگر شما در حال استفاده چنين سيستم عامل هستيد، // توصيه مي كند كلاسترها // را استفاده نكنيد. زماني كه قادر باشد (امكان داشته باشد.) اندازه كلاستر // در متنهاي // و تغيير اندازه كلاسترها موجود است.
// :
اين اولويت مي گويد // ، هنگامي كه آن يك پارتيشن // را چك مي كند كه آيا اشتباهات خواص // را رد مي كند يا خير.
اخطار! اگر // كه روي كامپيوتر شما است قادر نباشد اين اولويت را انجام دهد داده ها كمتر مي توانند رخ دهند. زيرا ممكن است مشكلات پيدا نشود.
// :
هنگامي كه // بخشها را تغيير مي دهد آن تست بزرگي را انجام دهد تا سكتورهاي خراب را روي هاردديسك خود پيدا كنيد. جديدترين انواع ديسك مانند // و // اغلب وسيله سكتورهاي خراب داخلي هستند كه چنين امتحاني را غيرضروري مي سازد. به اين دليل // به شما اجازه مي دهد كه از اين امتحانها بگذريد با لغو محل چك كردن سكتورهاي خراب. هنگامي كه اين اولويت قادر نيست، تغيير اندازه يا جابجايي (//) ، // سريعتر اجرا مي شود.
اخطار! اگر شما سكتورهاي خراب را // كنيد (صرفنظر كنيد) و هاردديسك شما سكتورهاي خراب داشته باشد، در نتيجه داده مي تواند به صورت فشرده باشد. /// سكتورهاي خراب به صورت مختصر است. // به شما اجازه مي دهد اين اولويت شخصي را براي هر يك از هاردديسك خود قرار دهيد. اگر سيستم شما يك // ديسك كهنه و يكي جديد داشته باشد شما مي توانيد // و // را در // چك كنيد. يك علامت تأييد ديگر براي ديسك به اين معني صرفنظر چك براي آن ديسك از سكتورهاي خراب است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید