بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

Tool design

  • قدمت ابزارآلات دستی
  • اهمیت ابزارآلات دستی
  • وقوع تحول
  • توسعه ابزارآلات دستی
  • ایجاد تغییر در ابزارها
  • اجزاء سیستم

اسلاید 2 :

طبقه بندی ابزار دستی

     1-1) ابزارهای کشاورزی

      2-1) ابزارهای صنعتی

 1-2) ابزارهای موتوری

 1-2) ابزارهای غیر موتوری  

اسلاید 3 :

فاکتورهای انسانی ابزارآلات

.1جنسیت اپراتور

.2سن اپراتور

.3مهارت و تجربه

اسلاید 4 :

فاکتورهای انسانی ابزارآلات

.4وضعیت

.5آموزش

.6چپ دست یا راست دست

اسلاید 5 :

اصول طراحی ابزارهای دستی

.1استفاده از ابزار تک منظوره

.2قابلیت استفاده از ابزار با هر دو دست

.3تامین انرژی ابزار از موتور

اسلاید 6 :

اصول طراحی ابزارهای دستی

.4استفاده از دسته متناسب با فعالیت

.5استفاده از گروه ماهیچه ای مناسب

.6بررسی زاویه میان بدن ، ساعد وابزار

اسلاید 7 :

طراحی مناسب دسته

.1جنس دسته : زبری نرمی عایق

.2اندازه دسته : توجه به جنسیت اپراتور

.3ضخامت دسته : توجه به استفاده از دستکش

.4شکل دسته : استوانه ای ، مثلثی ، چهارگوش

اسلاید 8 :

دستکش

  • دستکش و ایمنی کار
  • دستکش وکارایی اپراتور

اسلاید 9 :

ملاحظات ایمنی

.1طراحی محافظ ها

.2طراحی ترمز

.3از بین بردن لبه های تیز

اسلاید 10 :

ملاحظات ایمنی

.4جلوگیری از گازگرفتکی

.5جلوگیری از لرزش

.6آموزش

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید