بخشی از مقاله

آب و فاضلاب

از تاسيس وزارت نيرو، در سال 1345 بنگاه مستقل آبياري غرب از سازمانهاي وابسته به وزارت كشاورزي، با تشكيل هيئت‌هاي شاربين، مسئوليت نظارت، تقسيم و توزيع آب كشاورزي را در غرب كشور به عهده داشت و از محل درآمدها (وصول آب‌بها) نسبت به لايروبي انهار و ساير خدمات جنبي اقدام مي‌نمود. در اين ايام وظيفه تامين و توزيع آب شرب شهرهاي استان بر عهده

شهرداريها بود. پس از تاسيس وزارت نيرو در سال 1347 بنگاههاي مستقل آبياري در وزارت نيرو ادغام و ضمن سلب مسئوليت از هيئت‌هاي شاربين با همان وضعيت قبلي و تحت نظارت واحد آب وزارت نيرو بكار خود ادامه داد.
با تاسيس و تشكيل شركت سهامي عمران منطقه‌اي غرب در سال 1353 در سطح استانهاي كردستان، ايلام، كرمانشاه، همدان، لرستان با مركزيت استان كردستان در شهر سنندج، بنگاه مستقل آبياري غرب با تغيير عنوان به امور بهره‌برداري و تشكيل ناحيه‌هاي آبياري در استانهاي مذكور ضمن ادغام در شركت سهامي عمران منطقه‌اي غرب و براساس شرح وظايف جديد فعاليت خود را به عنوان يكي از واحدهاي شركت مذكور آغاز نمود.
شركت سهامي عمران منطقه‌اي غرب بر اساس مفاد اساسنامه و شرح وظايف خود

در زمينه‌هاي تامين آب شرب، كشاورزي و صنعتي استانهاي كردستان، ايلام، كرمانشاه، همدان، لرستان و مناطقي از استان آذربايجان‌غربي شامل حوزه آبريز درياچه اروميه، اداره سد مهاباد، بوكان و آب شرب در مهاباد فعاليت خود را با اجراي طرحهاي مهم و حياتي آغاز نمود

 

و مركزيت شركت در استان كردستان و شهر سنندج استقرار يافت. در سال 1359 بدليل وضعيت خاص سيا

سي منطقه و براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب اسلامي مركزيت شركت از كردستان به استان كرمانشاه و شهر كرمانشاه انتقال يافت و متعاقباً عنوان شركت به شركت سهامي آب منطقه‌اي غرب تغيير يافت و وظايف تعيين شده قبلي مربوط به استان آذربايجان‌غربي از حيطه مسئوليت آن منفك گرديد. بر اساس تشكيلات جديد تصويبي امور آب استانهاي تابعه در پنج استان كردستان، ايلام، كرمانشاه، همدان، لرستان با مسئوليت تامين و توزيع آب شرب و كشاورزي و صنعتي فعاليت خود را آغاز نمودند.
در سال 1371 و درپي تصويب تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب كشور آن قسمت از وظايف كه بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب شهرها و شبكه‌هاي آبرساني در استان كردستان را شامل مي‌شد و با عنوان قسمت آب مشروب شهرهاي استان مطرح بود از پيكره اداره امور آب استان كردستان منفك و با عنوان شركت آب و فاضلاب كردستان فعاليت خود را شروع نمود.
در سال 1374 براساس گسترش حوزه فعاليت و ساختار تشكيلات ضمن بسط وظائف، امور آب استان كردستان به اداره كل ارتقاء يافت.
با توجه به تصويب تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي سهامي آب منطقه اي، در تاريخ 1/6/1385 شركت سهامي آب منطقه اي كردستان تشكيل و اداره كل امور آب استان كردستان به شركت سهامي آب منطقه اي كردستان ارتقاء يافت.

فرم درخواست خرید کالا :
اداره آموزش و پرورش شامل قسمتهای مختلفی همانند آموزشکده امور مشترکین ، خدمات فنی ، خدمات عمومی واتفاقات است که هر یک از این بخشها در صورت برخورد با مشکل کمبود مواد ووسایل مورد نیاز در طی یک نامه کتبی وسایل مورد نیاز خود را درخواست کرده وآن را به قسمت انبار وتدارکات تحویل میدهند انبار هم آنها را در یک فرم درخواست خرید کالا به ترتیب نو

شته وپس از بررسی آن از نظر تکمیل وصحیح بودن ان را بر اورد ( بر حسب ریال ) کرده وان را جهت تامین اعتبار به قسمت حسابداری میفرستد .
در صورتی که اعتبار وجود نداشته باشد فرم به واحد متقاضی برگشت داده میشود وموارد اصلاحی نیز در آن قید میگردد.
اما در صورت وجود اعتبار تامین اعتبارصورت گرفته وبه امضای قسمت حسابداری رسیده وبه قسم انبار وتدارکات برگشت داده انبار نیز بر اساس آئین نامه معاملات وتحویل کالا به انبار طی یک قرارداد با یکی از شرکتهایا فروشنده ها وسایل ولوازم مورد نیاز خریداری میگردد در صورتی که مبلغ قرار داد بیشتر از 2000000 ریال باشد از استعلام بها استفاده میگردد که فرم استعلام بها برای عده ای از فروشنده فرستاده میشود ( در واقع مناقصه صورت گرفته است وپس از آن وسایل ولوازم خریداری همراه فاکتور آنها به انبار ارسال میگردد.

فرم رسید موقت :

فرم رسید موقت هر چهار نسخه شامل نسخه سفید ( حسابداری ) آبی ( بایگانی انبار ) نسخه قرمز (تدارکات انبار وقرار دادها) نسخه زرد ( تحویل دهنده ) صادر میشود وبا توجه به اطلاعات موجود در خواست خرید که قبلاٌ تکمیل شده وفاکتور فروش تکمیل میگردد.
ابتدا باید نام شهرستان ، تاریخ تکمیل، شماره ، رسید موقت ، شماره درخواست خری

د ، شمراه صورت تطبیق وشمراه قرار داد / استعلام در صورت وجود نوشته شود پس از ان اقلام نوشته شده در درخواست خرید را به ترتیب در آن مینویسیم .
وبا دعوت از کارشناسان فنی از کالاها بازدید به عمل آید تا در مواردی که کالا یا مواد که کالا کسری ویا نقص ( یا آسیب دیدگی پیدا کرده باشد ) با حضور نماینده بیمه طی صورت جلسه اعلام شود.
باید نام ونشانی سازنده یا فروشنده ، نام ونام خانوادگی تحویل دهنده ، با امضا ، نام ونام خانوادگی تحویل گیرنده ( انبار دار ) با امضا ، نام ونام خانوادگی راننده خودرو ) ن

ام بنگاه ، باربری ، نوع خودرو ، شماره خودرو ، شماره بارنامه ، تاریخ وام داشته باشد .
وپس از تایید کالا از نظر دقت آن با برگ درخواست خرید تحویل انبار داده میشود وقبض انبار صادر میشود ودر غیر این صورت کالا به فروشنده برگشت داده میشود .
وپس از ان صورت تطبیق در سه نسخه صادر میشود.
فرم درخواست تطبیق مشخصات کالا :
در صورت تطبیق کالا ابتدا باید شماره سفارش یا قرار داد ، شماره ریبد موقت انبار ونام فروشنده نوشته شود .سپس تمامی مواردی را که در برگ درخواست خرید ورسید موقت نوشته شده باید در صورت تطبیق به ترتیب درج شود .
زمانی که کالا خریداری شده وارد انبار میشود انبار دار کالاها را مورد بازید فنی قرار میدهد تا اطمینان حاصل شود کالای رسیده به انبار یا قرار داد خرید مطابقت دارد واگر کارشناسان هم آن را تایید کردند انبار دار فرم قبض انبار صادر میشود.
ولی در صورت که کالاها با قرارداد خرید مطابقت نداشته باشد وتایید نمیشود کالا برگشت داده میشود وفرم کالای موجودی صادر میشود.
فرم صورت تطبیق مشخصات کالا در سه برگ تهیه میشود که برگ اول به کمیسیون خرید ، برگ دوم برای بایگانی انبار ، برگ سوم به طرف قرار داد ارسال میگردد.

 

فرم کالای موجودی :


زمانی که کالای وارد شده به انبار با قرارداد خرید مطابقت نداشته باشد واز نظر فنی تایید شده باشد فرم کالای موجودی صادر میشود.
ابتدا باید شماره وتاریخ فرم، شماره سفارش خرید ، نام وآدرس فروشنده ، شماره وتاریخ رسید موقت در فرم باید درج شود.برگشت داده خواهد شد ودلایل برگشت کالاها هم ذکر میشود.
در صورتی که حجم کالا برگشتی زیاد باشد واز ماشین برای حمل آن استفاده شده باید تاریخ ، شماره بارنامه ، ونام باربری در قسمت پایین فرم قید گردد.
درپایان کار به امضای انبار دار وکارشناس فیزیکی کالا میرسد .
فرم کالای موجودی در دو نسخه تهیه میشود نسخه

زرد در قسمت انبار ونسخه سفید در قسمت تدارکات بایگانی میگردد.
فرم سند خرید :
سند خرید مربوط به درخواست خرید است وهمراه هر درخواست خرید یک سند خری است که دارای تاریخ ، شماره ومبلغ است .
ومدارک وپیوست آن میشود .
شماره استعلام نهاده : برای خرید از ان استفاده میشود ویک مناقصه است.
صورت جلسه کمیسیون خرید وشماره آن : که برای خریدهای بزرگ وعهده ومعاملات عظیم استفاده میشود.
صورت جلسه معاملات جزئی وشماره آن : برای معاملاتی که مبلغ آن تا 200000 ریال است .
رسید موقت وشماره آن : قسمت انبار وشماره آن ، قسمت انبار وشماره ان ، شماره قرار داد، فاکتور فروش وشماره آن وصورت تطبیق مشخصات کالا

وشماره آن
فرم تعیین انبار :
فرم قبض انبار تا رسیدن ورود کالا به انبار صادر میشود وبه صورت کامپیوتری است.
که ابتدا باید که انبار ، تاریخ رسید ، حساب تفصیلی ، شماره رسید ، نوع رسید ، حواله ارسالی ، شماره قرار داد ، شماره درخواست خرید ونام فرو

شنده در آن درج میشود.
وسپس نوع کالا وتعداد ومبلغ هر عدد از آن وکل مبلغ هم در پایین آن به ریال نوشته میشود .
وباید در پایان به امضای تنظیم کننده ، انبار دار ، حسابداری وامضای مجاز که فردی است که اجازه آن را صادر میکند میرسد که در اداره برق بانه مسؤل تنظیم کننده وحسابداری انبار هر دو یک فرد است .
که در چهار نسخه تکمیل میگردد نسخه اول سفید برای حسابداری مالی ، نسخه دوم آبی تیره برای حسابدرای انبار ، نسخه سوم صورتی برای انبار ونسخه چهارم سبز روشن برای کنترل دستور کارها صادر میگردد.
کارت انبار :
ابتدا باید که جغرافیایی ، شماره صفحه ، شماره کد شاسایی کالا ، نام شهرستان ، تاریخ نام واحد ومشخصات کالا در آن درج میشود.
بعد ازاین که کالا وارد انبار شد وقبض انبار تکمیل گردید

برای هر یک از کالاهای وارده کارت انبار صادر میشود که کارت انبار به دو قسمت تقسیم میشود.
قسمت وارده:
در قسمت وارده کالا تاریخ ، شماره قبض انبار کالا وتعداد یا مقدار وارده به انبار به ترتیب نوشته میشود.
زمانی که کالا از انبار خارج میشود در این قسمت باید درج شود که به ترتیب باید شماره حواله انبار ، تعداد یا مقادیر صادره کالا در آخر مقدار یا موجودی که از کالا صادره در انبار باقی مانده نوشته شود که کنترل موجودی با درخواست خرید کالا وخرید به موقع ارتباط دارد .
در پایان جمع کالای وارده وصادره نوشته میشود.
کارت قفسه :
خرید کالا در انبار کارت قفسه مخصوص خود را دارد که دارای مشخصات زیر است شماره کد جغرافیای ، شماره کاردکس نگهداری کالا ، شماره انبار که کالا در ان قرار داد شماره قفسه یا طبقه ای که کالا بر روی آن است .شماره شناسایی کالا که مربوط به اداره برق است ویک شماره قرار دادی است وشرح ومشخصات در مورد کالا بر روی کارت قفسه قید شده است .
کارت قفسه بیشتر در انبار های بزرگ ووسیع که کالاهای متنوع وزیادی وجود دارد استفاد میشود واین کارت در اختیار انبار ومسؤل انبار است .
مزیت استفاده از این کارت این است که به وسیله کارت قفسه میتوان در کمترین زمانی کالا را پیدا کرد واز اتلاف زمان جلوگیری کرد.


در زمان تغییر ساختار انبار در پایان هر سال کارت قفسه جدید برای هر کالا صادر میگردد.
در قسمت بالای فرم شماره دستور کار ف شماره وتاریخ درخواست کالا ومحل مصرف کالا نوشته میشود.هم چنین شرح ومشخصاتی درباره کالای

مورد نیاز ، تع داد موجودی کالا در انبار ، کد شناسایی کالا وواحد یا مقدار درخواست شده کالا به ترتیب در فرم قید شود .


در صورتی که کالای درخواست شده در انبار موجود باشد فرم حواله انبار صادر میشود وبه وسیله فرم خروج کالا کالا از انبار خارج میشود.
در صورتی که کالا یا وسایل مورد نیاز در انبار موجود نباشد درخواست خرید کالا مربوط به ان صادر میگردد طی مراحلی که قبلاٌ توضیح داده شد کالا وارد انبار میشود در قسمت پایین فرم قید میگردد.
سپس توسط واحد متقاضی وتصویب کننده که قبلاٌ اجازه امضاء به انبار دارد (شده باشد )امضا میشود.
فرم حواله انبار :
فرم حواله انبار که اکنون در اداره آموزش و پرورش به صورت کامپیوتری است به شرح زیر است که ابتدا باید اطلاعاتی مانند : کد انبار ، تاریخ حواله ، شماره حواله ، نوع حواله ، وضعیت حواله ، کد مرکز هزینه وواحد متقاضی در آن قید شود .
پس از آن که درخواست کالا در مرحله قبل صادر شد انبار دار مجاز بهتحویل کالا شده مقدار آن را در حواله انبار نوشته وحواله انبار صادر میگردد وسپس طیبرگ خروج کالا کالای صادره از انبار خارج میگردد ضمناٌ کالای صادره باید در کارت ، کارت انبار نوشته شود .
در برگ حواله انبار اطلاعاتی از قبیل کد شناسایی کالا ، شرح ومشخصاتی در مورد کالا ، واحد یا مقیاس آن کالا ، مقدار درخواستی کالای صادره ، مقدار صادره کالا ، قیمت یک واحد قیمت کل وجمع کل کالای صادره به عدد وحروف نوشته شود.


سپس باید به امضای تنظیم کننده ، انبار دار ، حسابداری انبار ، تحویل گیرنده وامضای مجاز بخش برسد .
فرم حواله انبار در چهار نسخه نسخه سفید برای حسابداری مالی ، نسخه دوم آبی تیره برای حسابداری انبار ، نسخه سوم صورتی برای انبار ونس

خه چهارم سبز روشن برای کنترل دستور کارها .
فرم خروج کالا از انبار :
پس از ان که حواله انبار برای کالا صادر شد واجازه خروج کالا به متقاضی داده شد .
ومدرکی هم برای نگهبانی لازم است تا اجازه خروج کالای صادره شده را بدهد که به وسیله فرم خروج کالا از انبار صورت میگیرد که توسط انبار دار صادر گردد فرم خروج کالا از انبار در دو نسخه صادر میگردد.
نسخه اول در نگهبانی بایگانی میگردد.
نسخه دوم در انبار بایگانی میگردد.
فرم ابزار واموال :
هر یک از بخشهای مختلف اداره برق در مواقعی به ابزار واموال

از قبیل تلفن ، یخچال ، ماشین حساب ، انبر دست وغیره نیاز

دارند باید برای تهیه آن به قسمت انبار وتدارکات مراجعه کنند.
هر یک از بخشهاابزار واموال مورد نیاز خود را در یک درخواست کتبی مینویسند ودر اختیار مسؤل انبار وتدارکات قرار میدهند مسؤل انبار هم پس از دریافت درخواست کننده وسایل وابزار مورد نیاز خریداری میکند ( خریداری مراحلی که قبلاٌ توضیح داده شد انجام می گیرد و وسایل وابزار وارد انبار میگردد)
انبار دار هم بر روی ابزار واموال شماره ابزار واموال نصب میکند سپس در اختیار قسمت متقاضی قرار میدهد وانبار دار نام ابزار واموال ، مبلغ ان به ریال ، شماره تاریخ حواله انبار که طی آن ابزار واموال از انبار خارج میگردد وامضای گیرنده اموال را به ترتیب در فرم ابزال واموال مینویسد وباید به امضای نماینده انبار واموال وامضای مجاز ( فردی که اجازه ان را صادر میکند) برسد که در اداره برق بانه بود ویکی فهرست برسد ضمناٌابزار واموال مورد استفاده در پایان باید به انبار اسقاط برگشت داده شود .

حسابداری هزینه:
مراحل انجام هزینه در بنیاد پانزده خرداد به شرح زیر می باشد:
1- درخواست خرید برای کالا یا خدمات مورد نیاز
2- براورد تقریبی هزینه ها
3- تشخیص با تصویب ضرورت هزینه ها (اجازه خرج)
4- تآمین اعتبار
5- تعهد
6- تسجیل یا ممیزی اسناد هزینه
7- حواله یا مورد پرداخت در وجه ذینفع
8- درخواست وجه جهت پرداخت به دادن و یا رد تنخوا گر

دان
9- تنظیم سند هزینه پرداخت
( 1) – درخواست خرید برای کالا یا خدمات مورد نیاز:
درخواست خرید ورقه ای است که به وسیله واحدهای اجرائی بنیاد پانزده خرداد تنظیم و پس از امضاء رئیس قسمت زیربط جهت تهیه و تدارک به واحد

تدارکات یا کارپرداز ارجاع می گردد0 برآورد میزان کالا یا کار مورد احتیاج به عهده واحد درخواست کننده است و میزان آن باید در برگه در خواست درج شود در صورتی که برآورد میزان کالا یا کار مورد نیاز جنبه فنی داشته باشد که واحد درخواست کننده راسآ قادر به تعیین آن نباشد باید از سایر واحدها و افراد فنی برای انجام براورد مذکور کمک بگیرد و تعداد و همچنین مقدار آن را در ستون مربوطه یادداشت نماید0برگه معمولا در سه برگ صادر می گردد یک نسخه از آن در اداره درخواست کننده نگه داری می شود و سایر نسخ آن به کارپرداز ارسال می گردد0

(2)- برآ ورد تقریبی هزینه ها:
واحد تدارکات و پردازش درخواست های واصله از قسمتهای مختلف بنیاد پانزده خرداد را مورد برسی دقیق قرار داده در صورت موجود بودن مواد و ملزومات درخواست در انبار از طریق انبار و با صدور حواله آن را تحویل و رسید دریافت می دارد در غیر این صورت با براورد و درج قیمت تقریبی هزینه در ستون مربوط مراطب را جهت تصویب نزد

بنیاد پانزده خرداد یا کسی که از طرف بنیاد اختیار تشخیص ضرورت هزینه را دارد ارسال می نماید0 در مواردیکه میزان تقریبی هزینه مبحم و نا مشخص نباشد و اعتبارات بودجه نیز تکافو کند نیازی به براورد تقریبی هزینه در مورد کارهای ساختمانی و تاسیساتی باید همرا با برآورد میزان کا

لا با کار انجام شده و توسط واحد درخواست کننده تعیین شود در سایر موارد برآورد تقریبی هزینه ها به عهده کار پرداز است0
مسئله خرید تدارکات مسئله ساده ای نیست بلکه مامور خرید کاملا باید از مقررات مربوط به معاملات بنیاد و دیگر مقررات آگاهی و شناخت کامل داشته باشد0

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید