دانلود مقاله آنالیز حادثه LBLOCA به همراه از کار افتادن قسمت اکتیو سیستم خنک کننده اضطراری توسط کد RELAP5 در راکتور بوشهر

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه


قلب راکتور هسته ای دارای حجم قابل توجهی از موارد رادیواکتیو می باشد که باید از نشت خارج از کنترل آن به محیط اطراف که میتواند منجر به خطر افتادن جان هزاران انسان گردد و خسارات جبرانناپذیری به محیطزیست وارد کند، جلوگیری به عمل آید. با توجه به فلسفه دفاع در عمق، سدهای فیزیکی چند گانه محافظ در برابر نشت مواد رادیواکتیو به بیرون در طراحی نیروگاههای هسته ای در نظر گرفته می شود تا در شرایط کارکرد عادی و حادثه از نشت این مواد به محیط بیرون جلوگیری به عمل آید .[1] وقوع حوادث مختلف می تواند منجر به آسیب به هر یک از این سدها گردد. بنابراین مهمترین حوادث محتمل برای یک نیروگاه

هستهای از پیش توسط کدهای کامپیوتری شبیهسازی شده و میزان خسارات وارده در صورت بروز و زمان مورد نیاز توسط اپراتور برای جلوگیری یا کاهش آسیب محاسبه میگردد .[2]


782

8SBLOCA


انواع حوادث محتمل را می توان به دو دسته کلی تقسیمبندی کرد: دسته اول حوادثی هستند که در طراحی در نظر گرفته میشوند (DBA1) و به وسیلهی عملکرد اپراتور و سیستمهای ایمنی نیروگاه میتوان از آسیب ناشی از آنها جلوگیری کرد و یا مقدار آنها را به حداقل رساند. دسته دوم حوادثی میباشند که احتمال وقوع آنها نسبت به حوادث DBA کمتر بوده (2BDBA) اما در صورت وقوع می توانند منجر به حوادث شدید (SA3) شامل پدیدههایی مانند ذوب قلب، اکسیداسیون شدید غلاف سوخت، تولید هیدروژن و نشت کسر قابل توجهی از مواد رادیواکتیو به بیرون گردند. حوادث پیشآمده در رآکتورهای چرنوبیل، TMI و فوکوشیما از این قبیل هستند .[1]

از جمله مهمترین حوادث محتمل برای رآکتورهای هستهای حادثه 4LBLOCA است که به معنای بروز شکستگی در مدار اول نیروگاه و از دست رفتن حجم قابلتوجهی از خنککننده می باشد. در این حادثه سیستم حفاظت راکتور با تریپ راکتور و به کار انداختن سیستم خنککننده اضطراری 5(ECCS) که خود دارای دو قسمت اکتیو (پمپهای سیستم خنککننده اضطراری فشار بالا و فشار پایین) و پسیو یعنی تانکهای مرحله اول6 و مرحله دوم7 است، سعی در جلوگیری از افزایش بیرویه دمای قلب رآکتور میکند.

به دلیل اهمیت بالای حادثه شکستگی در مدار خنککننده رآکتور، آنالیز و بررسی این حادثه از زمان ساخت اولین رآکتورها مورد توجه بوده و مطالعات عدیدهای در این راستا برای انواع مدلهای رآکتور صورت گرفته است .[3-5] از جمله Yang و همکارانش آنالیز حادثه LBLOCA را برای رآکتور آب تحت فشار Maanshan توسط کد TRACE/SNAP انجام دادهاند.[6] همچنین Kim و همکارانش این حادثه را توسط کد RELAP5

برای رآکتور [7] APR-1400 و Georgieva و همکارانش حادثه را برای رآکتور

VVER-1000V320 توسط کد ASTEC و MELCOR آنالیز کردهاند.[8]

با توجه به اهمیت و نقش این حادثه ترموهیدرولیکی رآکتور VVER-1000 سیستم خنککننده اضطراری توسط کد

در آنالیز ایمنی راکتورهای آبی، در این تحقیق قصد داریم وضعیت بوشهر را در صورت بروز حادثه LBLOCA و قطعی قسمت اکتیو RELAP5 بررسی کنیم.


1 Design basis accident 2 Beyond design basis accident 3 Severe accident 4 Large break loss of coolant accident

5 Emergency core cooling system 6 ECCS 1st stage accumulators 7 KWU 2nd stage accumulators 8 Small break loss of coolant accident

783


-2 روش کار

در این تحقیق قصد داریم حادثه بروز شکستگی کامل در لوله ورودی قلب رآکتور ( CL1 ) را در حالت کار نکردن پمپهای سیستم خنککننده اضطراری رآکتور توسط کد RELAP5 بررسی کنیم. این کد یک کد توسعهیافته آنالیز گرمایی- هیدرولیکی رآکتورهای آب سبک است که در کتابخانه ملی ایالت آیداهو آمریکا ابداعشده و توانایی پیشبینی رفتار ترموهیدرولیکی نیروگاه هستهای در شرایط عادی و حادثه را داراست .[9] در گره بندی استفاده شده اجزا مدارهای اولیه و ثانویه برای هر چهار حلقه کاری رآکتور، قلب به صورت چهار کانال با ضرایب شعاعی توان متفاوت با حداکثر ضریب توان شعاعی 1/6 برای داغترین کانال و شکستگی به قطر 850 میلیمتر در فاصله یک متری از نازل ورودی CL مدل شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی اثرات نوترونیک استفاده از نانوسیال در راکتورVVER - 1000همراه با مجتمع های سوخت حلقوی با قابلیت خنک کنندگی ازداخل وخارج

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:مطالعات اخیر نشان میدهد که استفاده از سوخت حلقوي در نیروگاههاي هستهاي، موجب بهبود نرخ برداشت حرارت از میلههاي سوخت میشود.به این منظورمطالعاتی در زمینههاي نوترونیک و ترموهیدرولیک این نوع سوختها و خنک کنندهاي که همراه آن به کار می رود،صورت گرفته است.[1]این عمل علاوه بر افزایش سطح انتقال حرارت، موجب کاهش د ...

دانلود مقاله آنالیز تجربی و عددی کاهش جریان خنککنندگی در راکتور تهران

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
-1 مقدمهراکتورهای تحقیقاتی بدلیل اسـتفادههای وسیع در زمینههای علمی، صنعتی و کاربردهای پزشکی، دارای نقش مهمی در حوضـههای علوم هسـتهای و تکنولوژی، میباشند. هدف راکتورهای تحقیقاتی داشتن شار نوترونی ماکزیمم در محل تابش دهی نوترون میباشـد. این راکتورها علاوه بر شـرط شار ماکزیمم، بایستی پارامترهای ایمنی را نیز برآو ...

دانلود مقاله آنالیز نوترونیک - ترموهیدرولیک مجموعه سوخت راکتور بوشهر با کوپل CFD و MCNP

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
1مقدمهدر راکتورهای آبی سیال کاری، نقش دوگانه ی خنک کننده و کند کننده را دارد. انتقال حرارت دائم ازمیله های سوخت راکتورهسته ای می بایست بگونه ای باشد که دمای سطح میله سوخت همواره درمحدوده ایمن قرار گیرد. یکی ازمهمترین چالشهای طراحی راکتورها از نقطه نظرایمنی و کارکرد ایمن آنها، شناخت صحیح رفتار ترموهیدرولیکی سی ...

دانلود فایل پاورپوینت برج خنک کننده چیست و چگونه کار می کند

PowerPoint قابل ویرایش
83 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : برج خنک کننده چیست؟ برج خنک کننده وسیله ای غیر بسته با جریان ثابت برای خنک کردن آب به صورت تبخیری در تماس مستقیم با هواست و در خنک کردن آب کندانسور و صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می گیرد. اسلاید 2 : روش کار برج خنک کننده تمامی برج های خنک کننده با روش د ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه موتورهاي بنزيني گرچه تا حدزيادي بهبود يافته‌ و اصلاح شده‌اند، اما هنوز بازده بالايي براي تبديل انرژي شيميايي به توان مكانيكي ندارند. بيشترين ميزان انرژي موجود در بنزين (شايد 70درصد) به گرما تبديل مي‌شود و مهم‌ترين وظيفه سيستم خنك‌كاري خودرو، مراقبت و ا ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : موتورهاي بنزيني گرچه تا حدزيادي بهبود يافته‌ و اصلاح شده‌اند، اما هنوز بازده بالايي براي تبديل انرژي شيميايي به توان مكانيكي ندارند. بيشترين ميزان انرژي موجود در بنزين (شايد 70درصد) به گرما تبديل مي‌شود و مهم‌ترين وظيفه سيستم خنك‌كاري خودرو، مراقبت و استفاده صحيح از گرماي ايجاد شده است. اسلاید 2 ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع سیستم های خنک کننده خودرو

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : موتورهاي بنزيني گرچه تا حدزيادي بهبود يافته‌ و اصلاح شده‌اند، اما هنوز بازده بالايي براي تبديل انرژي شيميايي به توان مكانيكي ندارند. بيشترين ميزان انرژي موجود در بنزين (شايد 70درصد) به گرما تبديل مي‌شود و مهم‌ترين وظيفه سيستم خنك‌كاري خودرو، مراقبت و استفاده ...

مقاله شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار چکیده در این مطالعه اثر اسپیسر سوخت هسته ای و پره های مخلوط کننده آن بر روی توزیع خطوط جریان و انتقال حرارت بین میله های سوخت و سیال خنک کننده در یک کانال عبور سیال ...