دانلود مقاله آنالیز و تحلیل پایداری زمین لغزش تنگ تلخ در سد مخزنی ابوالفارس

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:

هـر گـاه مقاومـت برشـی سـنگهای رسـی غیـر متـراکم یـا بـا تـراکم ضـعیف کـاهش یابـد، در آنهـا لغزشـهایی در امتـداد یـک صـفحه نـیم دایـــــره ای رخ مـی دهـد. اینگونـه ناپایـداریهـا، از نـوع لغزشـی۶ مـی باشـند. (معماریـان (۱۳۷۴ در سـنگهای رسـی همگـن هماننـد رس سـنگ، مـارن و شیل رسی شـکل سـطح لغـزش کـم و بـیش منحنـی بـوده و حرکـت بـه صـورت دایـره ای رخ مـی دهد؛ در این گونه لغـزشهـا مصـالح در پـای دامنـه هـا انباشـته مـی گردنـد. معمـولاً در اثـر حرکـت مصالح، درزه هایی عمود بر سـطح لغـزش بوجـود مـی آینـد کـه در صـورت اشـباع شـدن، پایـداری دامنه را مجدداً بهم می زنند.

ابعـاد لغـزش دایـره ای در سـنگهای رسـی متغیـر اسـت. در شـرایط خاصـی هماننـد زمـین لغـزش گزینه تنگ تلخ، لغـزش ممکـن اسـت بـه صـورت چنـد تـایی۷ صـورت گیـرد کـه در نتیجـه آن دو یـا چنـد لغـــــزش رخ مـیدهـد کـه همگـی از یـک سـطح لغـزش عبـور مـی نماینـد. ایـنگونـه لغزشها به سمت عقب گسترش مییابند.

Slump Multiple rotationad slide

۶

٧

آنالیز و تحلیل پایداری زمینلغزش تنگ تلخ در سد مخزنی ابوالفارس

بحث و بررسی

در بالادست تـوده لغزیـده مـورد مطالعـه یـک پادگانـه آبرفتـی بـا تنـاوب مصـالح ریزدانـه و درشـت دانه با بلنـدای حـدود ۵ متـر دیـده مـی شـود کـه در پایـاب ارتفـاع کمتـری دارد و نشـانگر مسـدود شدن رودخانه در زمانی نسـبتاً طـولانی اسـت. بـر ایـن اسـاس بـه نظـر مـی رسـد، انسـداد رودخانـه مدتی ادامه داشته و سـیلابهای بعـدی سـبب فرسـایش و شستشـوی مصـالح لغزیـده شـده اسـت. بـا این عمل تعادل مـوقتی تـوده لغزشـی بهـم خـورده و در راسـتای یکـی از درزه هـای انتقـالی لغـزش دوم رخ می دهد. در اثر زمـین لغـزش، لایـه بنـدی تـوده سـنگ بـه هـم خـورده و لایـه هـای ماسـه سنگی کـاملاً خـرد شـدهانـد. در شـکل (۱) ترتیـب لغزشـهای زمـین لغـزه گزینـه مزبـور ارائـه شـده است.

به منظور تحلیل اسـتاتیک زمـین لغزشـها، ضـروری اسـت کـه ویژگیهـای شـاخص و مکـانیکی تـوده سـنگ و خـاک بـا انجـام آزمایشـهای صـحرایی و آزمایشـگاهی تعیـین گـردد. خـواص تعییـر شـکل پذیری با انجـام آزمـایش بارگـذاری صـفحه۸، مقاومـت برشـی۹، تعیـین تنشـهای افقـی بـاقی مانـده

و سـایر ویژگیهـای شـاخص و مهندسـی بـا انجـام آزمایشـهای آزمایشـگاهی پارامترهـای هسـتند کـه برای تحلیـل پایـداری مـورد نیـاز مـی باشـند. در مرحلـه کنـونی مطالعـات کـه امکـان انـدازه گیـری پارامترهــای یــاد شــده نبــوده اســت بــا بکــارگیری پارامترهــای ســاختگاههای مشــابه و تجــارب جــهانی و بـا اســـتفاده از نـرم افـــزارSlide2003 آنـالیز پایـداری در سـه حالـت خشـک، اشـباع
و پس از آبگیری و بادر نظرگرفتن ضریب زلزله به میزان ۰,۲g انجام شده است.

پارامترهای ورودی ارزیابی پایداری برای این توده لغزیده عبارتند از :

Plate load Field shear

٨

٩

۱۰۸

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۸۴

در سنگ سالم :

۳ γ sat  ۲ / ۳ gr cm

gr ۱/ ۸ γ VCS ۱۰MPa mi  ۵
cm3 W

GSI  ۴۵

عکس -۱ زمین لغزش در حاشیه چپ مخزن گزینه ۲

در توده نابرجا
۱/ ۵gr γ gr ۲ γ VCS  ۵MPa
cm3 W cm3 sat
mi  ۴ GSI  ۲۵ RMR  ۲۰ ش

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد