بخشی از مقاله


چکیده

زمینه و هدف: با توجه به محدودیت منابع آب و ضرورت استفاده بهینه از این منابع، اهمیت استفاده از پسابهای تصفیه شده در مواردی که به کیفیت پایین تری از آب نیاز است مشخص می گردد. از طرف دیگر فاضلاب تصفیه نشده می تواند مشکلات عدیده زیست محیطی به دنبال داشته باشد. لذا به منظور ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز، این پژوهش در شهریور سال 1390 انجام گرفت.

روش کار : این پژوهش بصورت توصیفی - مقطعی بمدت 1 ماه در شهر یور ماه سال1390 در تصفیه خانه فاضلاب شیراز انجام گرفت. نمونه برداری و آزمایشات بصورت هفتگی بر روی فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی صورت گرفت و با اندازه گیری پارامتر های TSS، کدورت، pH، COD و SVI کارآیی تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها:
نتایج تحقیق نشان داد که راندمان حذف %71/4 TSS، کدورت %71، %85 COD و SVI بیش از ml/g150 در تصفیه خانه فاضلاب بدست آمد. که نتایج با استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت دارد.

نتیجه گیری: باتوجه به اینکه کارایی تصفیه خانه فاضلاب شیراز در حذف آلاینده های فاضلاب مطلوب می باشد، لذا سیستم لجن فعال مورد استفاده در این تصفیه خانه کارآمد بوده و پساب تولیدی، از نظر پارامترهای مورد بررسی با استانداردهای رایج مطابقت دارد، لذا قابلیت استفاده مجدد و یا تخلیه به آبهای پذیرنده را دارد.


واژه های کلیدی: ارزیابی، تصفیه خانه فاضلاب، شیراز، TSS، SVI


Performance evaluation of wastewater treatment plant in Shiraz

Fatemeh Dehghani1

Ayob karimi gashni2

Mohammad Minoosepehr3

1-MSc in Environmental Civil Engineering (health safety manager of Namazi Hospital) namazi_hse@yahoo.com

3-MSc in Environmental Civil Engineering of Shiraz University


Abstract

Object: Given the limited water resources and the optimum use of these resources, the importance of using treated effluent water is needed in cases of lower quality is determined. Sewage treatment plants can not be a serious problem for the environment in order to evaluate the performance of the wastewater treatment plant in Shiraz; this research was conducted in September 1390.

Methods: This descriptive - cross sectional study was conducted in September 1390 Wastewater Treatment Plant. Sampling and testing of incoming raw sewage and effluent on a weekly basis was made. And measuring parameters TSS, turbidity, pH, and COD and SVI filtration efficiency was evaluated.

Results: The results showed that removal of TSS 71.4%, Turbidity 71%, COD 85% and SVI were more than 150 wastewater treatment plants. The results are consistent with DOE standards.

Conclusion: Considering the efficiency of wastewater treatment to remove contaminants in wastewater Shiraz is desirable, Therefore, activated sludge system used in this plant is efficient And manufacturing waste, the parameters are consistent with common standards, Therefore, reuse or discharge to waters of the acceptor.

Key words: assessment, wastewater, Shiraz, TSS, SVI


مقدمه:

فاضلاب،اساساً همان آب مصرفی جامعه است که درنتیجه کاربردهای مختلف، آلوده شده و قابل استفاده برای مصرف مورد نظر نمی باشد. از نظر منابع تولید، فاضلاب شهری را می توان ترکیبی از زائداتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی، اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی درون شهری، حمل شده و بر حسب شرایط ممکن است با آ ب های زیرزمینی، آ ب های سطحی یاسیلاب ها آمیخته شده باشد.[1] به دلیل وجود آلاینده های مختلف میکروبی و شیمیایی در فاضلاب، تخلیه آن به صورت تصفیه نشده به محیط زیست و یا استفاده از آن در کشاورزی؛ منجر به آلودگی منابع آب، خاک و محصولات کشاورزی شده و در نهایت خطرات سوء بهداشتی آن متوجه بهداشت و سلامت انسان می گردد. به طوری که تخمین زده شده است که هر متر مکعب فاضلاب تصفیه نشده می تواند 40 تا 60متر مکعب آب را به شدت آلوده نماید.[2] هدف از تصفیه فاضلاب، جداسازی موادی از آن است که آن را برای مصارف بعدی قابل استفاده نماید و یا رهاسازی آن به منابع آب و یا محیط زیست در صورتی که صدمه ای وارد نسازد. موادی کهمعمولاً باید از فاضلاب جدا شوند شامل، مواد معلق و شناور، مواد کلوئیدی، مواد محلول می باشد که برای جداسازی این مواد از عملیات فیزیکی ، فرآیندهای شیمیایی و فرآیندهای زیستی استفاده میشود.معمولاً عملیات فیزیکی برای جداسازی مواد شناور و معلق و عملیات شیمیایی و زیستی برای جداسازی مواد کلوئیدی و محلول بکار گرفته می شوند. فاضلابها را به دو نوع فاضلاب شهری و فاضلابهای صنعتی تقسیم می کنند که منظور از فاضلاب شهری کهبعضاً فاضلاب خانگی و یا فاضلاب انسانی نیز گفته می شود (کلیه پسابهایی است که در اثر فعالیت افراد در یک مجتمع مسکونی و یا در کاربرد وسیع تر در یک شهر بوجود می آید). در یک فاضلاب شهری علاوه بر فاضلاب واحدهای مسکونی، فاضلاب واحدهای اداری، تجاری، بیمارستانی و واحدهای کوچک صنعتی بویژه صنایع غذایی نیز وارد می شود. چنین فاضلابی در نقاط مختلف دنیا دارای ترکیبنسبتاً مشخص بوده و عملیات تصفیه مربوط به آن نیزتقریباً مشابه استژ3ب.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید