دانلود مقاله اندازه گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتابدهنده اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان آیت ا . . . خوانساری اراک

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

1مقدمه

شتابدهنده هاي خطی پزشکی1، شتابدهنده هاي تناوبی هستند که الکترون ها را به انرژي جنبشی از 4MeV تا 25MeV می رسانند .[1] هنگامی که الکترون هاي پرانرژي به سمت یک هدف فلزي شتاب داده می شوند، پرتو هاي هاي ایکس ترمزي2 به وجود می آیند . .[2] اگر انرژي فوتون هاي تولیدي به کار رفته در درمان به قدر کافی بزرگ باشد (بزرگتر از (7MeV آنگاه در اثر برخورد این فوتون ها با فلزات سنگین (عناصري با عدد اتمی بالا اغلب تنگستن) به کار رفته در سر شتابدهنده، نوترون هاي ثانویه تولید می شوند.[3] لذا هدف از این پژوهش اندازه گیري میزان دوز نوترون هاي تولید شده در دستگاه الکتا مدل Precise واقع در بیمارستان آیت ا...

خوانساري شهر اراك با استفاده از دوزیمترهاي TLD می باشد. قسمت هاي تولید کننده فوتونوترون در شتابدهنده ها شامل: هدف3، کلیماتور اولیه4، فیلترهاي مسطح کننده5، کولیماتورهاي ثانویه6 (دیافراگم هاي در 2 راستاي X

Medical Linear accelerator١ Bremsstrahlung٢ Target٣ Primary collimator٤ Flattening filter٥
21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

و (Y ،MLC 7 ، تخت و بدن بیمار و دیوارهاي اتاق درمان می باشند.[4] تاکنون مطالعات فراوانی در زمینه اندازه گیري دوز فوتونوترون ها در شتابدهنده هاي مختلف انجام شده است. در یکی از مطالعات، میزان دوز فوتونوترون در شتابدهندهSaturne20 اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سید الشهدا(ع) اصفهان که با انرژي18 MeV کار می کند، در 15 نقطه از اتاق درمان با استفاده از آشکار سازهاي TLD-600 و TLD-700 مورد محاسبه قرار گرفت [5] و در یک مطالعه دیگر به بررسی تاثیر حفاظ پلکسی گلاس در کاهش شارش نوتروتی حاصل از شتابدهنده خطی پزشکی Varian Clinac 2100C/D واقع در بیمارستان پارس تهران که در مد فوتونی با انرژي 18 MeV کار می کند، با استفاده از شبیه سازي در کد مونت کارلویی فلوکا (FLUKA) می پردازد .[2]

(2 مواد و روش ها

(1-2 دوزیمتري به کمک آشکارسازهاي ترمولومینسانس 8 TLD

براي دوزیمتري در یک میدان ترکیبی نوترون–گاما، شبیه به میدان لیناك ها، حداقل به 2 نوع دوزیمتر احتیاج داریم: یکی حساس به گاما و دیگري حساس به نوترون. دوزیمترهاي مورد استفاده در این کار شامل 6 جفتTLD- 600 (6LiF:Mg,Ti) و(7LiF:Mg,Ti) TLD- 700 است. تراشه هـاي TLD-600 غنـی شـده از 6Li اسـت. 6Li داراي یک سطح مقطع بزرگی (حدود 940 بارن) براي گیر اندازي نوترون هاي حرارتی دارد. بنـابراین دوزیمتـر TLD-600 نسبت به TLD-700 به نوترون حرارتی حساس تر است ولـی دزیمترهـاي 7LiF و 6LiF حساسـیت تقریبا یکسانی نسبت به گاما دارند. وقتی از جفت 7LiF و 6LiF استفاده می شود مقدار انـدازه گیـري شـده توسـط 7LiF (پاسخ به گاما) از مقدار اندازه گیري شده توسط6LiF (پاسخ به گاما+نوترون ) کم می شود، بنابراین پاسخ بـه نوترون 6LiF بدست می آید 7]و.[8

(2-2 به کار گیري لیناك

امروزه استفاده از دستگاه هاي شتاب دهنده خطی به عنوان یک روش درمانی استاندارد کلینیکی براي درمان بیماري سرطان استفاده می شود. این دستگاه ها قابلیت استفاده در 2 گونه ي الکترونی و فوتونی را دارند. در این مطالعه شتابدهنده پزشکی الکتا مدل Precise مورد بررسی قرار گرفته است. این دستگاه قادر است پرتوهاي الکترونی را در انرژي هاي (6,8,10,15,18)MeV و پرتوهاي فوتونی را در انرژي هاي (6,12,15)MeV تولید


Secondary collimator٦ Multi Leaf collimator

Thermoluminescent dosimeter

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

کند. در این پژوهش انرژي فوتون ها 15MeV است و این پرتوها به سمت یک میدان 10× 10 cm2 در فاصله ssd=100cm (فاصله چشمه تا سطح نگهدارنده TLDها در عمق 5 سانتی متري فانتوم پلی اتیلن) موازي می شوند.
(3 نتایج آزمایش تجربی به کمک آشکار سازهاي TLD-600 و TLD-700

فانتوم مورد استفاده در این کار از جنس پلی اتیلن و به شکل استوانه با شعاع 5 cm و ارتفاع 10 cm که هر کدام داراي برشی به شکل مکعب مستطیل با ابعاد 5 × 4 ×1cm 3 در ارتفاع 5 سانتی متري فانتوم استوانه اي می باشند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بایستی طوری انتخاب که باعث آلودگی سایر قسمت های مرکز بهداشتی درمانی نشود و درصورت امکان بهتر است ورودی و درب جداگانه داشته باشد .   دیوار های اتاق باید کاشی کاری و کف آن سنگ یا موزاییک قابل شست و شو و دارای کف شو باشد.   وجود دستشویی با آب سرد ...

دانلود فایل پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در CT

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : žتعین دوز تابشی در تخمین خطراحتمالی پرتوCT در برابر منافع آن برای بیمار کاربرد دارد.ž žجئومتری باد بزنی تابش در CTباعث پوشش کامل بیماردر عرض مقطع ودر محورطول بیمار(z )فقط چند میلیمتر(ضخامت برش) است.ž žشدت تابش اندازه گیری شده در محور z نشان میدهد توزیع دوز ...

دانلود فایل پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در CT

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : žتعین دوز تابشی در تخمین خطراحتمالی پرتوCT در برابر منافع آن برای بیمار کاربرد دارد. ž žجئومتری باد بزنی تابش در CTباعث پوشش کامل بیماردر عرض مقطع ودر محورطول بیمار(z )فقط چند میلیمتر(ضخامت برش) است. ž žشدت تابش اندازه گیری شده در محور z نشان میدهد توزیع ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنائی با بیمارستان - پرونده پزشکیاندازه گیری علائم حیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
65 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
  اسلاید 1 : اجزاء مختلف برگ سیر بیماری را نام ببرد. نحوه نوشتن خلاصه پرونده را شرح دهد. نحوه نوشتن برگه مشاوره را شرح دهد. برای یک بیمار فرضی برگ مشاوره بنویسد. اجزاء مختلف برگ دستورات پزشک را نام ببرد. نحوه اندازه گیری نبض را شرح دهد. بتواند تعداد نبض یک بیمار را اندازه گیری کند.   اسلاید 2 : ...

دانلود فایل پاورپوینت مقایسه اثر تک دوز کورتیکوستروئید با تجویز هفتگی کورتیکوستروئید در نوزادان پره ترم با پیگیری یکساله در بیمارستانهای الزهرا و شهید بهشتی

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نارسايي تنفسي علت عمده مورتاليتي و موربيديتي در60% نوزادان پره ترم كه 10% از زايمانها را تشكيل مي دهند مـــي باشد .  تجويز قبل از تولد كورتيكوستروئيد مي تواند ازRDS , IVH  و در نتيجه ميزان موربيديتي و مورتاليتي بكاهد . اسلاید 2 : فوايد و خطرات تجويز كورتن ...

دانلود فایل پاورپوینت روشهای اندازه گیری و تعیین مقدار کروم شش ظرفیتی در نمونه های هوا

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استفاده از چه روش هايي مجاز است؟ در 95 درصد نمونه ها ، نتايج تنها 25 درصد با مقدار واقعي تفاوت داشته باشند. اسلاید 2 : روش هاي اندازه گيري NIOSH 7600 7604 7605 7703 9101 OSHA Id-215(V2) W-4001 اسلاید 3 : —نمونه برداري —نگهداري —پيش آماده سازي( ...

مقاله کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از پوکی استخوان در رابطین بهداشت مراکز بهداشتی - درمانی شهر خرم آباد

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیري از پوکی استخوان در رابطین بهداشت مراکز بهداشتی- درمانی شهر خرمآباد چکیده مقدمه: استئوپروز شایعترین بیماري متابولیک استخوان است که با ایجاد اختلال ساختاري در استخوان، زمینه را براي بروز شکستگی استخوان مستعد میسازد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر مدل اعتقاد بهداشتی در پیش ...

مقاله نقد و نظر : تأملی در معنا و شکل گیری علم «تاریخ قرآن» در پرتو معرفی کتاب درسی تاریخ قرآن نوشته آیت الله معرفت

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقد و نظر: تأملی در معنا و شکل گیری علم «تاریخ قرآن» در پرتو معرفی کتاب درسی تاریخ قرآن نوشته آیت الله معرفت چکیده در دانش تاریخ قرآن وضعیت قرآن از نظر نزول بر پیامبر اسلام(ص)،کتابت اولیه،جمع‌ و تدوین در زمان رسول خدا(ص)و پس از رحلت آن بزرگوار،رسم الخط و مراحل‌ اصلاح آن و قرائات و تحولات مربوط به آن بررسی م ...