دانلود مقاله اندازه گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتابدهنده اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان آیت ا… خوانساری اراک

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

۱مقدمه

شتابدهنده های خطی پزشکی۱، شتابدهنده های تناوبی هستند که الکترون ها را به انرژی جنبشی از ۴MeV تا ۲۵MeV می رسانند .[۱] هنگامی که الکترون های پرانرژی به سمت یک هدف فلزی شتاب داده می شوند، پرتو های های ایکس ترمزی۲ به وجود می آیند . .[۲] اگر انرژی فوتون های تولیدی به کار رفته در درمان به قدر کافی بزرگ باشد (بزرگتر از (۷MeV آنگاه در اثر برخورد این فوتون ها با فلزات سنگین (عناصری با عدد اتمی بالا اغلب تنگستن) به کار رفته در سر شتابدهنده، نوترون های ثانویه تولید می شوند.[۳] لذا هدف از این پژوهش اندازه گیری میزان دوز نوترون های تولید شده در دستگاه الکتا مدل Precise واقع در بیمارستان آیت ا…

خوانساری شهر اراک با استفاده از دوزیمترهای TLD می باشد. قسمت های تولید کننده فوتونوترون در شتابدهنده ها شامل: هدف۳، کلیماتور اولیه۴، فیلترهای مسطح کننده۵، کولیماتورهای ثانویه۶ (دیافراگم های در ۲ راستای X

Medical Linear accelerator١ Bremsstrahlung٢ Target٣ Primary collimator۴ Flattening filter۵
۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

و (Y ،MLC 7 ، تخت و بدن بیمار و دیوارهای اتاق درمان می باشند.[۴] تاکنون مطالعات فراوانی در زمینه اندازه گیری دوز فوتونوترون ها در شتابدهنده های مختلف انجام شده است. در یکی از مطالعات، میزان دوز فوتونوترون در شتابدهندهSaturne20 اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سید الشهدا(ع) اصفهان که با انرژی۱۸ MeV کار می کند، در ۱۵ نقطه از اتاق درمان با استفاده از آشکار سازهای TLD-600 و TLD-700 مورد محاسبه قرار گرفت [۵] و در یک مطالعه دیگر به بررسی تاثیر حفاظ پلکسی گلاس در کاهش شارش نوتروتی حاصل از شتابدهنده خطی پزشکی Varian Clinac 2100C/D واقع در بیمارستان پارس تهران که در مد فوتونی با انرژی ۱۸ MeV کار می کند، با استفاده از شبیه سازی در کد مونت کارلویی فلوکا (FLUKA) می پردازد .[۲]

(۲ مواد و روش ها

(۱-۲ دوزیمتری به کمک آشکارسازهای ترمولومینسانس ۸ TLD

برای دوزیمتری در یک میدان ترکیبی نوترون–گاما، شبیه به میدان لیناک ها، حداقل به ۲ نوع دوزیمتر احتیاج داریم: یکی حساس به گاما و دیگری حساس به نوترون. دوزیمترهای مورد استفاده در این کار شامل ۶ جفتTLD- 600 (6LiF:Mg,Ti) و(۷LiF:Mg,Ti) TLD- 700 است. تراشه هـای TLD-600 غنـی شـده از ۶Li اسـت. ۶Li دارای یک سطح مقطع بزرگی (حدود ۹۴۰ بارن) برای گیر اندازی نوترون های حرارتی دارد. بنـابراین دوزیمتـر TLD-600 نسبت به TLD-700 به نوترون حرارتی حساس تر است ولـی دزیمترهـای ۷LiF و ۶LiF حساسـیت تقریبا یکسانی نسبت به گاما دارند. وقتی از جفت ۷LiF و ۶LiF استفاده می شود مقدار انـدازه گیـری شـده توسـط ۷LiF (پاسخ به گاما) از مقدار اندازه گیری شده توسط۶LiF (پاسخ به گاما+نوترون ) کم می شود، بنابراین پاسخ بـه نوترون ۶LiF بدست می آید ۷]و.[۸

(۲-۲ به کار گیری لیناک

امروزه استفاده از دستگاه های شتاب دهنده خطی به عنوان یک روش درمانی استاندارد کلینیکی برای درمان بیماری سرطان استفاده می شود. این دستگاه ها قابلیت استفاده در ۲ گونه ی الکترونی و فوتونی را دارند. در این مطالعه شتابدهنده پزشکی الکتا مدل Precise مورد بررسی قرار گرفته است. این دستگاه قادر است پرتوهای الکترونی را در انرژی های (۶,۸,۱۰,۱۵,۱۸)MeV و پرتوهای فوتونی را در انرژی های (۶,۱۲,۱۵)MeV تولید

Secondary collimator۶ Multi Leaf collimator

Thermoluminescent dosimeter

۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

کند. در این پژوهش انرژی فوتون ها ۱۵MeV است و این پرتوها به سمت یک میدان ۱۰× ۱۰ cm2 در فاصله ssd=100cm (فاصله چشمه تا سطح نگهدارنده TLDها در عمق ۵ سانتی متری فانتوم پلی اتیلن) موازی می شوند.
(۳ نتایج آزمایش تجربی به کمک آشکار سازهای TLD-600 و TLD-700

فانتوم مورد استفاده در این کار از جنس پلی اتیلن و به شکل استوانه با شعاع ۵ cm و ارتفاع ۱۰ cm که هر کدام دارای برشی به شکل مکعب مستطیل با ابعاد ۵ × ۴ ×۱cm 3 در ارتفاع ۵ سانتی متری فانتوم استوانه ای می باشند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد