بخشی از مقالهچکیده

مقدمــه : وارفـــارین ، معمـــولترین داروي ضـــد انعقـــاداســـتخـــوراکی کـــه بـــراي درمـــان و جلـــوگیري از بیمـــاري هـــاي

انعقــادي تجــویز مــی شــود. دوز مصــرفی وارفــارین بــین افــراد مختلــف تفــاوت هــاي زیــادي دارد..بیمــارانی بــا واریــان
CYP2C9*2و CYP2C9*3و VKORC1(-1639G>A)نیـــــاز بــــــه دوز کمتــــــري از وارفـــــارین دارنــــــد.این بیمــــــاران
نســبت بــه بیمــاران داراي واریانــت وحشــی وارفــارین را آهســته تــر متــابولیزه مــی کننــد و دوز ســنتی وارفــارین باعــث

overdose و خونریزي در این افراشود می .
هــدف:هـــدف از مطالعــه اخیـــر بررســـی ارتبـــاط بـــین پلـــیمرفیســـم هـــاي ژن CYP2C9 و VKORC1 (-1639G>A)

،جنس، قد، وزن، سن، نژاد با دوز مصرفی وارفارین در بین بیماران ایرانی بود.

روش : در ایــن مطالعــه ، 200 بیمــار کــه بــه دوز ثــابتی از وارفــارین دســت یافتــه بودنــد، بررســی شــدند . پلــی مورفیســم
هــــــاي CYP2C9*2 و CYP2C9*3ژن CYP2C9و (-VKORC1 1639G>A) بــــــه کمــــــک روش PCRو RFLP
مورد آزمایش قرار گرفتند .
نتیجـــه: مطالعـــات انجـــام شـــده نشـــان داد کـــه پلـــیمرفیســـم هـــاي ژن CYP2C9(P=0.007) و(VKORC1 (P=0
تــأثیر معنــاداري بــر روي دوز مصــرفی روزانــه بیمــاران ایرانــی دارد. در بررســی حاضــر بــین ســن، قومیــت، جــنس و یــا

وزن و قد افراد بر روي دوز مصرفی وارفارین هیچ ارتباطی وجود نداشت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید