بخشی از مقاله

شمال بخش مرکزي فـروافتـادگی دزفـول واقـع شـده اسـت. ایـن تاقـدیس براسـاس آخـرین منحنـی بسـته سـاختاري در افـق آسـماري در عمـق 2100 متـري زیـر سـطح دریـا، 37 کیلـومتـر طـول و 6

کیلومتر عـرض دارد و داراي دو کوهانـه اسـت کـه یکـی در طـرف شـرق میـدان بـا کنتـور((- 900

متــري و دیگــري در غــرب میــدان بــا کنتــور((- 1300 متــري بســته مــیشــود. کوهانــه شــرقی از گسترش بیشتري برخوردار است. شکل (1) موقعیت میدان پارسی را نشان می دهد.


بحث

در خصـوص شناسـایی منـاطقی بـا تـراکم شکسـتگی بـالا در یـک سـاختار تاقدیسـی زیرسـطحی روشهاي زیادي ارائـه شـده اسـت کـه هـر کـدام بـه بررسـی یـک یـا چنـد عامـل مـوثر در ایجـاد و گســــترش شکســــتگی هــــا پرداختــــه اســــت. بــــا توجــــه بــــه مطالعــــات شــــرکت
1975 )،McCord & Associates (1973 و ملاحظـــات M.Mille(1974) پیرامـــون جمعبندي عوامل مرتبط با شکستگی هاي مؤثر رابطه 1 ارائه شده است :

RFF  (R  Br )  (S  Bs ) (1 −C)  L (1)

شکل((1 موقعیت میدان پارسی در فروافتادگی دزفول ( ( Bordenave , 2002

182


مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1384

حاصل رابطه فوق کیفی و فاقد ابعـاد در نظـر گرفتـه شـده اسـت. هـر کـدام از اجـزاء ایـن رابطـه بـا توجه به درجات کیفی کمیـتگـذاري شـدهانـد و بـه صـورتی اسـت کـه در جـدول (1) آورده شـده است.

جدول (1) فاکتورهاي مؤثر در برآورد نسبی انبوهی شکستگی

STRUCTURE AXIS HORIZONTAL DISTANC ROCKE TYPE L LITHOLOGY FACTOR
FACTOR BS FROM AXIS (FEET)

0,0 LESS THAN 3000 4,0 DOLOMITE
1,0 3000-6000 2,5 DOLOMITE-LIMESTONE
SANDSTONE

2,5 6000-9000 2,0 SANDSTONE-LIMESTONE
3,0 9000-12000 1,0 LIMESTONE

4,0 OVER 12000 1,0

STRUCTURE RADIUSE OF STRUCTURE SINUOSITY RADIUS OF STRUCTURE
FACTOR R FEET S FACTOR AXIS (MILES)

4,0 2000 4,5 LESS THAN 5
3,5 3000 3,5 5 TO 10
3,0 4000 3 10 TO 15
2,0 6000 2,0 15 TO 20
1,0 8000 1,0 20 TO 25
0,5 10000 0 OVER 25
0,0 OVER 10000

در رابطه : 1
: RFF انبوهی نسبی شکستگیها
: L سـنگ شناسـی، بـر اسـاس نگـاره هـاي (1972) Stearns&Friedman ،((1963 Handin et al. و بـا
فرض اینکه سـر سـازند آسـماري بـین اعمـاق 7500 تـا 1500 فـوت باشـد و بـا ثابـت بـودن سـایر عوامل، کیفیت به چهار رده 4 تا 1 تقسیم شده است(شکل هاي 2 و .(3

183

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید