دانلود مقاله بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی کالای ویسکوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راکتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی

word قابل ویرایش
19 صفحه
4700 تومان

چکیده مطالب:
با توجه به گسترش جوامع بشری و نیاز به تولید جنس با کیفیت تر و رشد مصرف الیاف ویسکوز در صنعت نساجی و پوشاک و مزیتهای نسبی نسبت به دیگر الیاف و ثابت ماندن میزان تجارت پنبه در جهان الیاف ویسکوز مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفته است.

در این پژوهش سعی شده تا با ارائه نمونه های عملی و مستدل بر نتایج دستگاه اسپکتروفتومتری این موضوع بررسی مزیت و شرایط رنگرزی کالای ویسکوز و مقایسه آن با کالای پنبه با رنگرزی راکتیو و مستقیم و بررسی جذب رطوبت بازیافتی مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از انجام این پروژه درس شرایط جذب رنگ و خواص رنگرزی پنبه ویسکوز و مقایسه آن ها در شرایط یکسان با یکدیگر می باشد. همچنین مقایسه جذب رطوبت بازیافتی این دو کالا قبل و بعد از رنگرزی می باشد ابتدا باید گراف استاندارد رنگرزی پنبه توسط رنگهای اکتیو مستقیم تهیه کرده سپس در شرایط یکسان رنگرزی را انجام دهیم و بعد از انجام آزمایشهای اسپکترو فتومتر نتایج را مورد بررسی قرار می دهیم.

ابتدا باید دو کالای کاملاً مشابه پنبه و ویکسوز تهیه شود که با توجه به شرایط موجود تهیه دو کالای کاملاً مشابه ۱۰۰% ویسکوز و ۱۰۰% پنبه مقدور نبود. به همین جهت با تهیه کردن ۲ کالای (نخ) مشابه مقایسه این دو میسر گردید.
۲-۱- مواد مورد آزمایش:
برای انجام آزمایشات مربوطه به ۲ دوک نخ ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز که هیچ گونه عملیات تکمیلی بر روی آنها انجام نشده باشد نیاز است.

۲-۲- رنگ مصرفی:
برای انجام این آزمایش از دو رنگ با مشخصات زیر استفاده کردیم.
رنگ اکتیو Rifazol Blue R.S.P
رنگ مستقیم Best Direct Supra Blue Buls
2-3- وسایل آزمایشگاهی:
۱- دستگاه کلاف پیچ
۲- دستگاه تاب سنج
۳- دستگاه استحکام سنج

۴- دستگاه نمونه رنگ کنی
۵- دستگاه اسپکتروفتومتر
۲-۳- نحوه انجام آزمایش:
الف) آزمایشات فیزیکی:
این آزمایشات به دو دسته تقسیم می شود دسته اول آزمایش بر روی نخ های مورد مصرف و آزمایش دوم آزمایش جذب رطوبت بازیافتی قبل و بعد از رنگرزی.

ب) آزمایشات شیمیایی:
که این آزمایشات به ۴ دسته تقسیم می شود:
دسته اول تأثیر دما بر روی جذب رنگ اکتیو روی کالاهای ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز
دسته دوم تأثیر زمان بر روی جذب رنگ راکتیو روی کالاهای ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز
دسته سوم تأثیر دما بر روی جذب رنگ مستقیم روی کالاهای ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز
دسته چهارم تأثیر زمان بر روی جذب رنگ مستقیم روی کالاهای ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز

۲-۵- تعیین نمره نخ:
ابتدا بوسیله دستگاه کلاف پیچ مقدار ۲۰۰ متر از هر دوک نخ را پیچیده و توسط ترازوی دیجیتال آن را وزن کرده و ظرافت نخ را براساس فرمول زیر بر حسب Den مشخص می کنیم.

= ویسکوز
= پنبه
۲-۶- تعیین تاب در متر
بوسیله دستگاه تاب سنج نخ را بر روی دو فک دستگاه نصب می کنیم. سپس برخلاف جهت تاب نخ شروع به چرخاندن می کنیم تا اینکه کاملا الیاف از هم باز شود تا هیچ تابی در آن دیده نشود پس تعداد دورهای تاب خورده از روی دستگاه می خوانیم عدد خوانده شده معرف تاب در متر می باشد.
۱ متر × ۴۰۰ = ویسکوز
۱ متر × ۴۵۰ = پنبه

۲-۷- تعیین استحکام تا حد پارگی:
توسط دستگاه استحکام سنج این آزمایش را انجام می دهیم این دستگاه شامل شده است از دو فک که یکی ثابت و دیگری متحرک است که به طول ثابت نخ بین آنها قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزار مخصوص ازدیاد طول تا حد پارگی و استحکام نخ را به ما نشان می دهد این کار را ۱۰ مرتبه تکرار می کنیم و از نتایج میانگین می گیریم.

نتایج بدست آمده طبق جدول زیر می باشد.
استحکام ازدیاد طول تا حد پارگی
۷/۰ ۰۴/۰ پنبه
۵/۱ ۳/۱۳ ویسکوز

۲-۸- تهیه نمونه گردباف:
بعد از انجام آزمایشات بر روی نخ هدف تهیه دو منسوج کاملاً یکسان از لحاظ بافت می باشد لذا از دستگاه گردباف knitting که مخصوص جوراب بافی می باشد ۲ نمونه پارچه پنبه و ویسکوز تهیه می کنیم.
۲-۹- آزمایش جذب رطوبت:
برای انجام این آزمایش ۴ نمونه پارچه احتیاج داریم که ۲ نمونه آن رنگ شده و ۲ نمونه رنگ شده در شرایط زیر احتیاج است. ابتدا ۳ گرم از هر نمونه را وزن کرده و در شرایط رنگرزی ایده آل برای ۲ نمونه رنگ راکتیو و مستقیم اجرا می کنیم ابتدا نمونه ها را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد قرار می دهیم سپس آنها را وزن کرده و وزن هر کدام را جداگانه بدست می آوریم سپس به مدت ۳۰ دقیقه آن را در دمای محیط قرار می دهیم و آن را وزن می کنیم.

۲-۱۰- تأثیر دما بر روی جذب رنگ راکتیور روی کالای ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز
طبق گراف استاندارد رنگرزی برای رنگرزی پنبه با رنگ راکتیو رنگ با غلظت ۰۱/ مورد احتیاج است و به ازای این غلظت رنگ ۵ گرم بر لیتر کربنات و ۲۰ گرم بر لیتر نمک مورد احتیاج است.
برای سهولت کار ابتدا ۱ محلول رنگ ۰۳/۰ تهیه می کنیم مقدار ۷۵/۰گرم رنگ را در cc250 آب مقطر به حجم می رسانیم به این ترتیب ما رنگ ۳ گرم بر لیتر داریم دستگاه نمونه رنگ کنی ما دارای حجم cc90 می باشد سپس برای اینکه رنگی با غلظت ۱ گرم بر لیتر داشته باشیم طبق فرمول زیر عمل می‌کنیم.

L

وزن کالا× gr/Lip10×
R
موجودgr/Lit

مقدار cc10 از محلول رنگ فوق را در حمام رنگرزی می ریزیم.
برای تهیه محلول کربنات ۵/۷ گرم کربنات را به حجمcc 1000 می رسانیم حال که gr/Lit 5 کربنات احتیاج داریم طبق فرمول زیر کربنات احتیاج داریم طبق فرمول زیر مقدار مورد نیاز از این محلول را بدست می آوریم.

L

وزن کالا× مورد نیازgr/Lip10×
R
موجودgr/Lit

طبق یک تناسب ساده مقدار نمکی که باید در هر سلول رنگرزی ریخته شود را به دست می آوریم.

سپس محلول رنگرزی را درون ۶ سلول ریخته و ۶ نمونه از هرکدام از کالاهای ویسکوز و پنبه به وزن ۳ گرم تهیه کرده و در دماهای زیر مورد آزمایش قرار می دهیم.
۴۰،۵۰،۵۵ – ۶۰-۶۵-۷۰ درجه سانتی گراد
سپس رنگرزی را جهت آزمایش اسپکتروفتومتر نگهداری می کنیم.
۲-۱۱- تأثیر زمان بر روی جذب راکتیو روی کالاهای ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز
طبق آزمایش قبل حمام های رنگرزی را تهیه کرده و در زمان های زیر مورد آزمایش قرار می دهیم.
و پساب های آن را جهت آزمایش اسپکتروفتومتر نگهداری می کنیم.

۲-۱۲) تأثیر دما بر روی جذب رنگ مستقیم بر روی کالاهای ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز
برای انجام این آزمایش ابتدا باید یک محلول ۳% بسازیم برای این کار ابتدا ۷۵/۰ گرم پودر رنگ مستقیم را با cc250 آب مقطر به حجم می رسانیم سپس طبق فرمول زیر داریم:

سپس طبق گراف استاندارد برای هر رنگ ۰۱/ مستقیم احتیاج به ۵/۷ گرم بر لیتر نمک است. ۱۰ گرم نمک را به حجم ۱ لیتر می رسانیم و داریم:
L

وزن کالا× گرم بر لیتر مورد نیاز
R
لیتر / گرم موجود
از محلول نمک نیاز است.
باقیمانده حجم را آب مقطر اضافه می کنیم. سپس طبق گراف رنگرزی ۶ نمونه پنبه و ۶ نمونه ویسکوز را ۲ به ۲ در دماهای زیر مورد آزمایش قرار می دهیم.
۵۰-۶۰-۷۰-۸۰-۹۰-۹۵ درجه سانتی گراد

۲-۱۳- تأثیر زمان بر روی جذب رنگ مستقیم بر روی کالاهای ۱۰۰% پنبه و ۱۰۰% ویسکوز
طبق آزمایش ۲-۱۲ حمام های رنگرزی را تهیه کرده و در دماهای زیر مورد آزمایش قرار می دهیم.
۱۰-۲۰-۳۰-۴۰-۴۵-۵۰ دقیقه انجام می دهیم و پساب ها را جهت آزمایش اسپکتروفتومتر نگهداری می کنیم.
۲-۱۴- آزمایش اسپکتروفتومتر
نحوه ار با دستگاه اسپکتروفتومتر:
ابتدا رنگ مصرفی را داخل دستگاه گذاشته و مشخصات رنگ را درآورده سپس برای صفر کردن دستگاه باید محلول بدون رنگ را بعنوان شاهد درون دستگاه قرار دهیم سپس دستگاه را صفر و به ترتیب نمونه ها را استفاده می کنیم.
مراحل کار به صورت زیر می باشد:
۱- تهیه ۶ تا ۷ نمونه رنگ خالص رقیق شده از غلظت ۰۱/ گرم بر لیتر تا ۰۷/ گرم بر لیتر به منظور رسم منحنی کالیبراسیون و اعداد جذب باید کوچکتر از ۱ باشد ) که در دستگاه فوق این منحنی رسم شده است.
۲- ۲- رسم منحنی کالیبراسیون توسط کامپیوتر و بدست آوردن معادله خط و منحنی و k و b
3- رقیق کردن سوپاپ رنگرزی ۵ مرتبه یا ۱۰ مرتبه تا عدد جذب زیر ۱ برود

۴- بااستفاده از فرمول منحنی کالیبراسیون رنگ اعداد جذب را داخل فرمول قرار داده و غلظت رنگینه در سوپاپ بدست می آید.
۵- سپس با استفاده از فرمول E درصد رمق کشی را بدست می آوریم.

با توجه به مواد یاد شده به پیشنهاد استاد محترم از فرمول های زیر استفاده کردیم.
= درصد رمق کشی (جذب پساب شستشو + جذب پساب رنگرزی)- جذب محلول اولیه رنگرزی ۱۰۰×
جذب محلول اولیه رنگرزی

= درصد رمق کشی ( غلظت پساب شستشو + غلظت پساب رنگرزی )- غلظت محلول اولیه رنگرزی ۱۰۰×
غلظت محلول اولیه رنگرزی

۳-۱- نتایج:
طبق محاسبات و آزمایشات فصل ۲ بخش ۲-۵ نتایج تعیین نمره نخ به شرح زیر است:

ویسکوز
= پنبه
۳-۲- طبق محاسبات و آزمایشات بخش ۲-۶
تاب در متر
۴۰۰ ویسکوز
۴۵۰ پنبه
با توجه به نتایج فوق تاب در متر نخ پنبه بیشتر از نخ ویسکوز است.
۳-۳- طبق محاسبات و آزمایشات بخش ۲-۷
استحکام ازدیاد طول تا حد پارگی
۷/۰ ۰۴/ پنبه
۵/۱ ۳/۱۳ ویسکوز

با توجه به نتایج حاصل استحکام ویسکوز بیشتر از پنبه بوده و ازدیاد طول تا حد پارگی ویسکوز بیشتر از پنبه است.
با توجه به اعداد فوق شبکه سلوبیوز در ویسکوز کامل تر است.
۳-۴- نمونه های شماره ۱: نمونه بافته پنبه ۱۰۰% توسط دستگاه گردباف است که در ضمیمه ارائه شده.
نمونه های شماره ۲: نمونه بافته پنبه ۱۰۰% توسط دستگاه گردباف است که در ضمیمه ارائه شده.
نتایج آزمایش جذب رطوبت طبق استاندارد فصل ۲ بخش ۲-۹
پارچه خام ویسکوز پارچه خام
پنبه نمونه رنگ شده ویسکوزض نمونه رنگ شده پنبه
وزن ۰۰۰/۳ ۰۰۰/۳ ۱۷/۳ ۱۹/۳
دما
۸۰/۲ ۸۷/۲ ۹۱/۲ ۰۸/۳
دمای محیط

وزن ۸۷/۲ ۹۳/۲ ۰۰۰/۳ ۱۴/۳
۰۷/۰ ۰۶/۰ ۰۹/۰ ۰۶/۰
– با توجه به نتایج فوق وزن کالا نمونه رنگ شده ویکسوز و نمونه رنگ شده پنبه مشاهده می شود که نمونه پنبه سنگین تر از نمونه ویسکوز است.
– در شرایطی که دما و زمان ۳۰ دقیقه درون آون نگه داشته ایم مشاهده می شود که وزن نمونه پارچه خام پنبه بیش از نمونه پارچه خام ویسکوز است.
– وزن نمونه رنگ شده پنبه بیش از نمونه رنگ شده ویسکوز است.
– در دمای (محیط) و زمان ۳۰ دقیقه وزن پارچه خام پنبه بیشتر از وزن پارچه خام ویسکوز است.
– در شرایط محیط و زمان ۳۰ دقیقه وزن پارچه رنگ شده پنبه بیشتر از نمونه رنگ شده ویسکوز است.
– نتیجه کلی حاصله با توجه به نتایج اختلاف وزن مشاهده می شود که وزن پارچه ۱۰۰% خام در دمای محیط و دمای بیشتر از نمونه ویسکوز خام است.

– مشاهده می شود که اختلاف وزن نمونه رنگ شده پنبه بیشتر از نمونه رنگ شده ویسکوز است.
– نتیجه گیری کلی داده های فوق ما را به این نتیجه می رساند که اختلاف وزن پارچه خام پنبه و نمونه رنگ شده پنبه تغییری نکرده و ثابت مانده در نتیجه رطوبت بازیافتی آن همچنان ثابت است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد