دانلود مقاله بررسی عکس العمل ژنوتیپهای مختلف پنبه به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
بیماری پژمردگی ورتیسیـلیومی یـکی از مـهمترین عوامـل محدود کننده کاشت ارقام پـر محصول و حساس به ایـن بیماری میباشد

این بیماری در تمام مناطق پنبه کاری شایع میباشد. خسارت این بیماری در سالها و کشورهای مختلف به دلیل آب و هوای متغیر،
تنوع رقم زراعی و عملیات زراعی گوناگون متفاوت میباشد. استفاده از ارقام متحمل اقتصادیترین راه مبارزه با آن میباشد. در این

تحقیق ۶ ژنو تیپ زراعپنبهی (ورامین، ساحل، ب- ۵۵۷، کرما، ۸۱۸×۳۱۲ و برگ دفرمه) انتخاب شده از طرح مقدماتودری ۴ تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی پنبه کارکنده (با آلودگی طبیعی خاک) از نظر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در دو سال متوالگرفتندیمورد ارزیابی قرار . نتایج آماری نشان داد رقم ورامین دارای بالاترین شاخص بیماری (۱/۷۱)

بود و رقم ساحل((۱/۰۷، ب- (۱/۱۳) ۵۵۷ ، (۱/۲۵) ۸۱۸ ×۳۱۲ و برگ دفرمه (۱/۷۹) دارای کمترین شاخص بیماری بودند و این
ارقام متحملترین ارقام به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی بودند. باتوجه به ارزیابی صورت گرفته و میزان عملکرد خوب رقم ب-۵۵۷

و نیز زودرس بودن این رقم، این رقم میتواند بعنوان والد متحمل به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در دو رگ گیری و تلاقی برگشتی با ارقام پر محصول مورد استفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدی: پنبه ، ژنوتیپ، ورتیسیلیوم.

مقدمه

بیماری پژمردگی ورتیسلیومیقارچپنبه ناشی از Verticillium dahliae یکی از مهمترین بیماریهای پنبـه و عامـل محـدود کننـده

کاشت ارقام حساس به این بیماری و پر محصول در استان گلستان، مازندران، فارس و پارس آبـاد مغـان مـیباشـد. اسـتفاده از ارقـام متحمل یکی از اقتصادیترین راه مبارزه به این بیماری میباشد. این بیماری در تمام مناطق پنبهکاری شیوع دارد. خسارت این بیمـاری در سالها و کشورهای مختلف به دلیل آب و هوای متغیر و ارقام و عملیات زراعی گوناگون تغییر مـیکنـد. در مـدیریت تلفیقـی ایـن

بیماری، انتخاب رقم متحمل پنبه از فاکتورهای مهم در کاهش خسارت بیماری میباشد. تاکنون تحقیقـات متعـددی در زمینـه معرفـی

ارقام مقاوم به بیماری صورت گرفته است. در بررسیهای انجام شده ارقام آکالا پرما، آکالا رویال و آکالا یواکسسادر کالیفرنیا، آکـالا

۱۵۱۷-۱۹ در مکزیکو جدید، پی مستر۱۴۷، پی مستر۳۰۳ و پی مستر۴۰۴ در تگزاس و دلکـات۳۴۴ در میـزوی، زانـگ زیـا در چـین،

کارمن، ان جی سی، جی دبیلو تکس و جی دبیلو گلدا در ترکیـه و سـاحل در ایـران مقاومـت بـالایی در مقابـل بیمـاری پژمردگـی
ورتیسلیومی از خود نشان دادند، ۲) ،۳و .(۵ ۴

١

مواد و روشها
در این تحقیق ۴ ژنوتیپ زراعی پنبه ( ب- ۵۵۷، کرما، ۸۱۸×۳۱۲ و برگ دفرمه) انتخاب شده از غربال مقدماتی و قبلی به همراه

دو ژنوتیپ شاهد منطقه (ساحل) و ورامین در ۴ تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی پنبه کارکندهبا (
آلودگی طبیعی خاک) از نظر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در دو سال متوالگرفتندیمورد ارزیابی قرار . یادداشتماهبرداری چهار

بعد از کاشت با حذف دو ردیف کناری و نیم متر از ابتدا و انتهای هر ردیف به عنوان حاشیه انجام شد. این بررسیها شامل درصد و

درجه بیماری و عملکرد کل بودند. برای تعیین شاخص بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه، ابتدا تعداد بوتههای بیمار نسبت به
بوتههای سالم در دو ردیف وسط اندازهگیری و درصد بیماری تعیین گردید. سپس به هـر بوته بیمار بسته به شدتدرجهبیماری

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد