دانلود مقاله بررسی اثرات زیستمحیطی کارخانه سیمانراهکارهایصوفیان و تعیین اثرگذار در کاهش آلودگی زیستمحیطی صنعت سیمان کشور

word قابل ویرایش
18 صفحه
5700 تومان

چکیده

از آنجا که امروزه در کشور ما تاسیس کارخانههای سیمان که با بهرهگیری از سرمایهگذاریهـای کـلان انجام میگیرد معمولا با اشتغالزایی و جوانب اقتصادی دیگر همراه است، توسعه صنعت سیمان رونـدی رو به رشد را طی میکند. اما در راستای ایـن منـافع اقتصـادی آسـیبهـای زیسـتمحیطـی ناشـی از کارخانههای سیمان اجتنابناپذیر است. در واقع این صنعت مسئول ۵ درصـد از کـل آلـودگی زیسـت-

محیطی در جهان میباشد، به طوریکه نادیده گرفتن اثرات زیستمحیطی آن در دهههای اخیر و توجه صرف به درآمدهای ناشی از این صنعت، خسارات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را متوجه انسـان و محیط زیست کرده است. شرکت سیمان صوفیان در نوع خود از بزرگترین کارخانههای تولیـد سـیمان در کشور محسوب میگردد. در حال حاضر با توجه به برنامههـای توسـعه کارخانـه سـیمان صـوفیان و ماهیت آلایندگی این صنعت، ضرورت پایش مستمر آلایندهها و سیستم مدیریت محیط زیست بـیش از پیش مشخص گردیده و به امری اجتناب ناپذیر بدل گشته است.

از این رو در این تحقیق به بررسی و شناسایی راهکارهای اثرگذار بر کاهش اثرات منفی زیست محیطی کارخانجات سیمان صوفیان پرداخته شده تا با بکارگیری آنها، نه تنها اثـرات مخـرب زیسـتمحیطـی، اجتماعی و اقتصادی این صنعت کاسته شود بلکه این اثرات منفی کنترل شوند. در این مقالـه ابتـدا بـه شرح مختصری از فرایند تولید سیمان و نیز مشکلات عمدهای که متوجه شرکت میباشد پرداخته شده است. در ادامه راهکارهایی در خصوص کاهش میزان آلودگیها و مدیریت منابع انرژی و سرمایه عنـوان گردیده و همچنین نتیجهگیری و چند پیشنهاد در بخش پایانی مقاله ارایه میگردد.یل

کلمات کلیدی :

فرایند تولید سیمان- محیط زیست-آلودگی هوا- سیمان صوفیان- پایش- مدیریت زیستمحیطی

۱

مقدمه

امروزه همراه با رشد سریع صنعت در جهان، مسئله محیطزیست و اثرات اکولوژیکی محصولات به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شده است. توجه صرف به اثرات اقتصادی در تصمیمگیریهای صنعتی و نادیده گرفتن اثرات زیست-
محیطی آن انسان و حیوانات را خطرپذیر کرده است. عواملی مانند گرم شدن کره زمین، نازک شدن لایه اوزون و کاهش منابع طبیعی ناشی از همین مسئله میباشد. بنابراین توجه به مسائل زیستمحیطی در تصمیمگیریهای صنعتی نقش بسیار مهمی را در حفظ و نگهداری محیطزیست ایفا میکند.

صنعت سیمان از زمانهای خیلی دور با مشکلات حفاظت از محیطزیست مواجه گردیده است. این مشکلات برای یک دوره طولانی فقط به انتشار غبار و اثرات آن محدود بود، ولی از حدود چهار دهه قبل، اثرات سر و صدا، ارتعاشات و انتشار گازهای خاص مانند دی اکسید گوگرد، اکسیدهای ازت و دی اکسید کربن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین از حدود بیست سال گذشته فهمیدند که ممکن است در گازهای خروجی از کورههای سیمان، فلزات سنگین سمی در غلظتهای موثر بر محیط زیست نیز وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه ایران یک کشور در حال توسعه بوده و برای پیشرفت خود ناچار به توسعه این صنعت است، بنابراین برای توسعه پایدار صنعت سیمان کشور لازم است تا جنبههای زیستمحیطی آن مورد شناسایی قرار گیرد.
دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم تنها به امروز ما تعلق ندارد و ما در برابر نسل آینده خود مسئول هستیم. از یک سو موظفیم با مصرف کمتر انرژی، این میراث عظیم را برای آنها نیز باقی بگذاریم و از سوی دیگر کمتر فضای پیرامون خود را آلوده کنیم.

با توجه به آمار و ارقام منتشر شده کشور ما با تولید بیش از ۷۰ میلیون تن سیمان در بین ۲۰ کشور برتر تولیدکننده سیمان در جهان در رده چهارم بعد از چین ،هند و آمریکا قرار دارد و در واقع یکی از تولیدکنندگان عمده در این صنعت محسوب میشود. بنابراین با توجه به اثرات اکولوژیکی زیانآور تولید سیمان، می بایستی اثرات زیست-

محیطی فرایندها از مرحله تولید تا مصرف، مورد شناسایی، بازبینی و پایش قرار گیرد تا این صنعت نیز نقش خود را در حفظ و نگهداری محیطزیست بنحو احسن ایفا نماید. در غیر اینصورت نه تنها از سیمان بهره لازم بدست نمیآید چه بسا خسارات جبرانناپذیری نیز به اقتصاد و محیطزیست کشور وارد میشود. لذا در این مقاله به دنبال شناسایی و یافتن فاکتورهای تاثیرگذار بر بهبود عملکرد صنعت سیمان علیالخصوص سیمان صوفیان میباشیم تا با اعمال آنها بتوانیم در راستای دستیابی به صنعتی سبز کاهش هرچه بیشتر اثرات مخرب فرایند تولید سیمان گام برداریم. در بخش دوم و سوم مقاله، به شرح مختصری از فرایند تولید سیمان و مشکلات عمدهای که متوجه این صنعت میباشد پرداخته شده است و در ادامه راهکارهایی به منظور بهبود عملکرد صنعت سیمان معرفی شده است. همچنین نتیجه-
گیری به همراه چند پیشنهاد برای تحقیقات آتی در بخش پایانی آورده شده است.

۲

صنعت سیمان در ایران و جهان

سمنت (cement) واژهای است که از لغت سمنتوم رومی گرفته شده، قدمت آن به پیش از میلاد میرسد و مصرف آن در ساختمان پانتئون شهر رم در ایتالیا که مربوط به ۲۷ سال قبل از میلاد است دیده شده است اگر چه از زمانهای بسیار گذشته اقوام و ملل بنحوی با استفاده از سیمان در ساخت بنا سود میجستند، اما کشف سیمان به شکل امروزی مربوط است به یک نفر بنای انگلیسی بنام ژوزف اسپدین که از پختن آهک و خاک رس در حرارت بالا و آسیاب کردن آن موفق شد ابتدائیترین نوع سیمان را کشف کرده و در ۲۱ اکتبر ۱۸۲۴ بنام خود در انگلستان به ثبت رساند و نام محصول بدست آمده را سیمان پرتلند گذاشت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد