بخشی از مقاله

چکیده

هدف این پژوهش بررسی بررسی انواع کمال گرایی زنان بر حسب وضعیت وزن آنها است. این پژوهش از نوع پس

نفر خانم مبتلا به اضافه وزن و چاقی 60 نفر خانم BMI)60 )رویدادی(علی مقایسه ای) است. بر اساس نمایه ی توده بدنی دارای وزن در محدوده ی طبیعی در پژوهش شرکت کردند. آزمودنیها پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و مستقل استفاده شد. در نهایت به این نتایج به دست آمد که دو گروه tهمکاران را تکمیل کردند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون از نظر کمال گرایی تفاوت داشتند، به طوری که افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی،کمال گرایی منفی و افراد دارای وزن طبیعی ×ساختار انگیزشی مثبت داشتند.

×کلمات کلیدی: کمال گرایی، اضافه وزن،چاقی

×
مقدمه

سالانه حدود 2/8 میلیون نفر از افراد بالغ دنیا به علت چاقی دچار مرگ و میر می شوند. چاقی با مشکلات عمومی جسمی مانند تنگی نفس، تعریق زیاد به هنگام انجام فعالیتهای روزانه، مشکلات خواب و آرتروز مرتبط است(جوشی1 و همکاران، .(2003 همچنین افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی علاوه بر کشورهای صنعتی بسیاری از کشورهای با در آمد پائین و متوسط جهان را نیز با بار دوگانه بیماری ها روبرو نموده است. در حالی که این کشورها هنوز گرفتار مشکلات بیماریهای عفونی و سوء تغذیه می باشند، شیوع عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر از جمله اضافه وزن و چاقی بخصوص در جمعیت شهر نشین این کشورها رو به تزاید است(میرمیران،.(1379 همچنین لی(2011)2 این گونه بیان داشته که بیماری آلزایمر توسط چاقی پیشرفت می کند و نیز تحقیقات اخیر نشان داده اند که عملکرد شناختی با افزایش وزن کاهش می یابد(لوکاس3 و همکاران،.(2010

شیوع اضافه وزن وچاقی در جمعیت بالای 20 سال ایران 50 تا 70 درصد بوده است(میرمیران،.(1379 چاقی نتیجه یک واکنش پیچیده بین استعداد ژنتیکی، محیط زیست و عوامل رفتاری در یک فرد است. مصرف غذا های پر کالری و زندگی کم تحرک مهمترین عامل اپیدمی چاقی در دنیا است(عزیزی،.(1379 با این وجود بروز و استمرار چاقی چند علیتی بوده و مداخلات برای پیشگیری و درمان آن امیدوار کننده نیستند. انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیکی و بالینی جهت پی یردن به عوامل زمینه

1 Joshi,M.K 2 Lee 3 Lucas

ساز بروز و استمرار چاقی و شناخت هر چه بیشتر بیماری زایی و مداخلات درمانی مرتبط با چاقی و ارائه راهکار های مبتنی برشواهد بومی به مسئولین ارائه دهنده خدمات بهداشتی- درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه، اصلاح رفتارها و فراهم نمودن زمینه های سبک سالم شیوه زندگی تاثیرات قابل توجه ای در پیشگیری از بروز چاقی و روند رو به افزایش آن در کشور فراهم می سازد. تا کنون نظریات و عوامل متعددی در مورد بررسی موضوع چاقی انجام شده اند در این پژوهش قصد داریم تا مساله اضافه وزن را در ارتباط با یکی از ویژگیهای شخصیتی به نام کمال گرایی بررسی کنیم. بطور کلی دردرمان بیماریهای مختلف جسمانی و ارتقاء سطح سلامت افراد، تغییر ویژگی های شخصیتی منفی که در بروز بیماریها نقش دارند و همچنین توجه بر جنبه های مثبت شخصیتی که باعث مقاومت افراد می شود کاملا ضروری است(ماتیچ4،(1990کمال گرایی به عنوان جستجوی استانداردهای غیرمنطقی و بسیار بالا در زمینه اهداف و انتظارات شخصی تعریف شده است(فدوا5،.(2005 کمال گرایی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: کمال گرایی مثبت و کمال گرایی منفی. افراد با کمال گرایی منفی مرتکب اشتباهات اساسی می شوند و دارای سطوح بالایی از خودتردیدی و خودانتقادی می باشند. این عوامل بالطبع پیش بینی کننده پیامدهای روانشناختی مشکل زا نظیر اضطراب، افسردگی، فقدان عزت نفس و شرم درونی می باشد. کمال گرایی مثبت(بهنجار) به عنوان انگیزش برای رسیدن به هدف معین، درست همانند رسیدن به نتیجه مطلوب است و کمال گرایی منفی به عنوان انگیزش برای رسیدن به هدف معین و اجتناب از اجتناب از نتایج برعکس همراه با نگرش منفی نسبت به اشتباهات، خودانتقادی شدید و احساس ناهمخوانی بین عملکرد و انتظارات تعریف شده است(رایس و دللو6،.(2002

روش

روش تحقیق پس رویدادی یا علی- مقایسه ای است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه خانم هایی که به مراکز ورزشی ناحیه دو شهر گرگان مراجعه کردند. برآورد حجم نمونه برای دو گروه براساس جدول کرجسی و مورگان(حسن زاده (1393، برابر با 120 نفر بود. بنابراین، 60 خانم مبتلا به اضافه وزن و چاقی و 60 خانم دارای وزن طبیعی می باشند. در نهایت پرسشنامه ها وارسی شدند و از تکمیل تمامی سوالات توسط آزمودنیها اطمینان حاصل شد.الف-مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی:این مقیاس یک آزمون 40 سؤالی است که 20 ماده آن کمال گرایی مثبت و 20 ماده دیگر کمال گرایی منفی را می سنجد. پرسش ها در مقیاس 5 درجه ای لیکرت، کمال گرایی آزمودنی ها را از نمره یک تا نمره پنج در دو زمینه مثبت و منفی می سنجند.حداقل نمره آزمودنی ها در هر یک از مقیاس های آزمون 20 و حداکثر آن 100 خواهد بود. در فرم فارسی این پرسشنامه (بشارت،(1382، آلفای کرونباخ پرسش های هر یک از زیرمقیا سها در یک نمونه 212 نفری از دانشجویان، به ترتیب 0/90 و 0/87 برای کل آزمودنی ها ؛0/91 و 0/88 برای دانشجویان دختر و 0/89 و 0/86 برای دانشجویان پسر بود که نشانه همسانی درونی بالای مقیاس می باشد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید