بخشی از مقاله

بررسی حسابداری بهای تمام شده شرکت برق استان کردستان (( سهامي عام))

فهرست مطالب

شرکت سهامي خاص توزيع نيروي برق استان کردستان

تقدير و تشكر .......................................

...............................................

.............................................................. 5

تاريخچه فعاليت شرکت ................................................................................................................................ 6

کليات .................................................................................................................................................................... 6

فعاليت اصلي شرکت ...................................................................................................................................... 6

وضعيت اشتغال

................................................................................................................................................. 6

کارمندان دائم استخدامي
کارکنان قراردادي _ استخدامي
کارکنان تأمين شده از طريق قرارداد شاغل در بخش اصلي
اهداف شرکت .................................................................................................................................................... 7

چارت سازماني ..............................................................................

.................................................................... 8

حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) ................................................................................................. 11

اهمیت حسابداری بهای تمام شده ......................................................................................................... 11

کاربردحسابداری بهای تمام شده ................................................................................................... 12

اجزاء و عوامل بهای تمام شده ................................................................................................... 13

بهای اولیه
بهای تبدیل
مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی ........ 15

فهرست حسابها در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی ..................................................... 16

ارتباط بین حسابهای مالی و حسابهای صنعتی .............................................................................. 16

سیستم اطلاعات حسابداری صنعتی، فهرست حسابها، گردش حسابهای صنعتی و دفاتر کارخانه :

 

گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها

............................................................................. 17

گزارشهای برون سازمانی در مؤسسات تولیدی
گزارشهای درون سازمانی در مؤسسات تولیدی
نکات قابل توجه انجام محاسبات تخصیص هزینه های دایره در گزار

ش هزینه تولید .................... 23

طبقه بندی هزینه ها ........................................................................................................................ 25

طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با تغییر حجم و تعداد تولید

هزینه های سربار
روش حسابداری مؤسساتی که از روش هزینه یابی سفارش کار استفاده می کنند چگونه است
روش هزینه یابی سفارش کار
کارت سفارش
گزارش هزینه تولید و تعیین بهای تمام شده ..................................................................................... 35

مراحل دريافت طرح ..................................................................................................................... 36

کدينگ دستور کار ........................................................................................................................ 37

مناقصه ............................................................................................................................................. 38

قرار داد کار

......................................................................................

.............................................. 39

سيستم کد گذاری حسابداري ................................................................................

....................... 41

خدمات بخش حسابداري بهاي تمام شده ................................................................................... 43

تهيه صورت وضعيت ..................................................................................................................... 47

دريافت فرم حواله صورت وضعيت ........................................................................................... 48

تقسيم بندي فعاليت هاي قسمت حسابداري بهاي تمام شده ................................................... 48

هزينه هاي عملياتي
هزينه هاي اداري
مشکلات و نواقص سيستم حسابداري بهاي تمام شده .......................................................... 49

نتیجه گیری ............................................................................................................................................ 50

فهرست منابع و ماخذ .................................................................................................................. 52

تقدير و تشكر:

در اينجا وظيفه خود ميدانم از سركار خانم بيان وليدي پاك استاد راهنماي پروژه مالي علمي كاربردي سنندج كه با صميميت خاص خود موجب دلگرمي دانشجو

يان مي شوند و استاد راهنماي من در اين پروژه بوده اند و با راهنماييها يشان مرا كمك كردند كه اين پروژه به سر انجام برسد نهايت تقدير و تشكر را دارم.

و همچنين از دوستان عزيز و دانشجويان رشته حسابداري دانشگاهعلمي كاربردي كه مرا در تهيه اين پروژه ياري كردند سپاسگذارم.

شرکت سهامي خاص توزيع نيروي برق استان کردستان

تاريخچه فعاليت شرکت:

 

کليات:

شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان در تاريخ 25/2/1370 به صورت يک شرکت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره 89151 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است. آخرين اساسنامه آن در تاريخ 25/2/1370 به تصويب رسيده است.

در حال حاظر شرکت جزء شرکت هاي زير مجموعه شرکت مادر تخصصي توانير مي باشد و مرکز اصلي شرکت در سنندج واقع است.

اما استان کردستان به بخش هاي مختلفي تقسيم بندي شده و در هرکدام از بخش ها يک نمايندگي از برق استان در آن بخش وجود دارد که به فعاليت مشغول مي باشد.

فعاليت اصلي شرکت

موضوع فعاليت شرکتطبق ماده 5 اساسنامه شرکت سهامي بوده و از تاريخ 1/1/1370 شروع به فعاليت در زمينه هاي زير نموده است:

بهره برداري شبکه توزيع
خدمات مشترکين
توسعه و احداث خطوط توزيع
اصلاح و بهينه سازي شبکه خطوط توزيع
برنامه ريزي، طراحي و نظارت بر موارد بالا
روشنايي معابرو ساير فعاليت ها

وضعيت اشتغال:

در اداره برق استان کردستان کارکنان به سه دسته تقسيم م

ي شوند که هرگروه را با کدي متنفاوت در حساب ها نگهداري مي شود.

که شامل موارد زير است:

کارمندان دائم استخدامي

الف: کارمند بخش شغلي که با کد 10000، 20000، 30000، 40000 نشان داده مي شود.

تعداد اين افراد در سال 84 بالغ بر 167 نفر بوده که با توجه به سال هاي قبل يک کاهش 10 نفري را در شرکت مشاهده مي کنيم.

ب: کارگر که با کد 70000، 80000 ، 90000 نشان داده مي شود.

که تعداد اين افراد در سال 84 بالغ بر 159 نفر بوده که تعداد 7 نفر کاهش را نسبت به سال 83 نشان مي دهد.

کارکنان قراردادي _ استخدامي

الف: کارمند بخش شغل که با کد هاي 10000، 20000، 30000، 40000، نشان داده مي شود.

 

ب: کارگر که با کدهاي 70000، 80000 نشان داده مي شوند.

که اين تعداد نيز در مقايسه با سال 83 داراي کاهش تعداد کارگران است.

کارکنان تأمين شده از طريق قرارداد شاغل در بخش اصلي

اين کارکنان نيز با کدهاي 10000، و 20000، 30000، 40000 در دفاتر و اسناد نشان داده مي شوند.

اهداف شرکت

شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان يکي از شرکت هاي فعال در امر توزيع نيروي برق در استان مي باشد.

شرکت توزيع نيروي برق در راستاي نيل به اهداف برق منطقه غرب که مناطق غرب کشور را در زمينه انتقال نيروي برق و تأمين نيروي برق اين منطقه از کشور کمک مي کند.

در طي ده هاي اخير دولت در راستاي کم کردن مسئوليت هاي خويش توانير را به قسمت هاي مختلفي تقسيم کرد و کشور را به مناطق مختلفي نيز تقسيم که و سهام شرکت را به تعداد شرکت خاص بفروش رسانيد و شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان زير نظر برق منطقه اي غرب در سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود.

شرکت توزيع نيروي برق استان در راستاي ارائه خدمات به مشترکين خود که شامل:

مشترکين خانگي
مشترکين عمومي
مشترکين صنعتي
مشترکين کشاورزي
مشترکين تجاري
مشترکين آزاد
و روشنايي معابر شهري و جاده اي مي باشد شناسايي نموده و به برق منطقه اي غرب گزارش مي دهد.
از آنجا که شرکت توزيع نيروي برق استان نماينده شرکت برق من

طقه اي غرب مي باشد لذا نيازهاي استان را در زمينه هاي بالا که گفته شد به برق منطقه اي غرب کشور گزارش داده و نيازها را به جزء در گزارش خود ياد کرده و به برق منطفه اي غرب ارائه مي دهد.

شرکت توزيع نيروي برق استان در راستاي رسيدن به اهداف برق منطقه اي غرب کشور در استان به فعاليت هاي گوناگوني را انجام مي دهد که شامل:

بهره برداري از شبکه توزيع برق


خدمات مشترکين

توسعه و احداث شبکه هاي توزيع و غيره
اصلاح و بهينه سازي شبکه توزيع
برنامه ريزي طراحي و نضارت بر طرح هاي استان (در زمينه توزيع نيروي برق)
روشنايي معابر
و ساير موارد فعاليت دارد.
شرکت توزيع نيروي برق همچنين در انجام کنتور خواني خانه به خانه و رفع اشکالات در برق خانگي و غيره جمع آوري و واريز مبلغ فيش هاي برق مصرفي و واريز آن به حساب وزارت نيرو مي باشد و همچنين نماينده شرکت توانير و برق منطقي غرب در استان نيز مي باشد.

چارت سازماني:

چارت سازمان در هر سازمان نشان دهنده تفکرات مديريت در آن سازمان است و اينکه مدير چگونه تفکري را در آن سازمان پرورش مي دهد.

از لحاظ تفکر مديريت ما در کل دو نوئع مدير را در سازمان هاي مي توان طبقه بندي کرد.

مديراني با تفکر باز
مديراني با تفکر بسته
مديران با تفکر باز به مديراني گفته مي شود که در سازمان به افراد زير دست خود تفويض اختيار به معناي واقعي کرده و کارها را به افراد شايسته و جوان سازمان مي سپارند و خود فقط نضارت مي کنند و در اين صورت است که راندمان بهره وري سازمان بالا مي رود.
مديراني با تفکر بسته اين نوع مديران که کم هم نيستند مديراني هستند که به کارکنان خود ايمان نداشته اند و به توانايي هاي آنان اعتنا نمي کنند و ديگر کارکنان نتيز رغبتي به نو آوري و نشان دادن خلاقيت در خود نمي يابند و خلاقيت ها و استعدادهاي کارکنان در نطفه نابود مي شود.
اين دو نوع مديرت را مي توان از چارت سازماني هر سازمان شناسايي نمود.

هرگاه چارت سازمان اختيارات بيشتري را براي کارکنان معلوم کرده بود و سطوح بيشتري را در آن مشاهده نموديم مي توانيم بفهميم که مديريت اين س

ازمان تفکرات بازي دارد و بلعکس.

شرکت توزيع نيروي برق استان با مديريت مناسب و تفويذ اختيارات به بخش هاي مختلف خود توانسته سهم عظيمي از فعاليت هاي خود را به بخش ها

ي مختلفي واگذار نمايد تا راندمان بهره وري کار در سازمان به طرز عجيبي بالا رود و شرکت توزيع نيروي برق استان با 200 صفحه چارت سازماني يکي از مناسب ترين تفکرات مديريت را دارا مي باشد شرکت توزيع نيروي برق استان با تفويذ اختيارات به بخش هاي که خود شرکت برق استان را به بخش هاي مختلفي تقسيم کرده و اختياراتي به آن بخ

ش ها داده و شرکت توزيع نيروي برق سنندج بر آن بخش هاي

ديگر نضارت مي کند.

و به نظر اينجانب به عنوان يک دانش جوي رشته حسابداري مديريت شرکت توزيع نيروي برق استان يک مديريت با تفکر باز مي باشد و ديگر مدير نمي تواند در سازمان هاي بزرگ تنها به خود اعتماد داشته باشد و تمام کارها را خودش انجام دهد.

 

امروزه مديريت بايد سازمان را به بخش هاي مختلفي تقسيم کند و به هر قسمت اختياراتي در حد توانايي هاي آن قسمت تفويذ نمايد.


نآن

از آنجا که شرکت توزيع نيروي برق استان يک شرکت خصوص و انتفاعي مي باشد و هدف از فعاليت آن کسب سود براي سهام داران خود (تعدادي شرکت خاص که داراي سهام اين شرکت هستند) مي باشد.هدف خود را از ايجاد اين شرکت کسب سود بوده و ديدگاه اشتباه مردم که شرکت توزيع نيروي برق استان يک شرکت دولتي مي باشد کاملاً اشتباه بوده و اين شرکت فقط پيمانکار اجراي دستورات شرکت توانير که مرکز آن در تهران بوده است.

منظور از حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر ه

زینه های تولید اعمال می کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین

آلات تعویض شوند و یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود و یا باید مقدار پرسنل را کاهش و یا افزایش داد و بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت در موارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد.

وظایف حسابداری بهای تمام شده ( صنعتی ) چیست؟

به طور کلی وظایف زیر را برای حسابداری صنعتی در نظر گرفته اند.

بررسی حسابداری بهای تمام شده شرکت برق استان کردستان (( سهامي عام))

فهرست مطالب

شرکت سهامي خاص توزيع نيروي برق استان کردستان

تقدير و تشكر .................................................................................................................................................... 5

تاريخچه فعاليت شرکت ................................................................................................................................ 6

کليات .................................................................................................................................................................... 6

فعاليت اصلي شرکت ...................................................................................................................................... 6

وضعيت اشتغال

................................................................................................................................................. 6

کارمندان دائم استخدامي
کارکنان قراردادي _ استخدامي
کارکنان تأمين شده از طريق قرارداد شاغل در بخش اصلي
اهداف شرکت .........................................................

........................................................................................... 7

چارت سازماني .................................................................................................................................................. 8

حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) ................................................................................................. 11

اهمیت حسابداری بهای تمام شده ......................................................................................................... 11

کاربردحسابداری بهای تمام شده ................................................................................................... 12

اجزاء و عوامل بهای تمام شده ................................................................................................... 13

بهای اولیه
بهای تبدیل
مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی ........ 15

فهرست حسابها در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی ..................................................... 16

ارتباط بین حسابهای مالی و حسابهای صنعتی .............................................................................. 16

سیستم اطلاعات حسابداری صنعتی، فهرست حسابها، گردش حسابهای صنعتی و دفاتر کارخانه :

گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها ............................................................................. 17

گزارشهای برون سازمانی در مؤسسات تولیدی
گزارشهای درون سازمانی در مؤسسات تولیدی
نکات قابل توجه انجام محاسبات تخصیص هزینه های دایره در گزارش هزینه تولید .................... 23

طبقه بندی هزینه ها

........................................................................................................................ 25

طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با تغییر حجم و تعداد تولید

هزینه های سربار


روش حسابداری مؤسساتی که از روش هزینه یابی سفارش کار استفاده می کنند چگونه است
روش هزینه یابی سفارش کار
کارت سفارش
گزارش هزینه تولید و تعیین بهای تمام شده ..................................................................................... 35

مراحل دريافت طرح ..................................................................................................................... 36

کدينگ دستور کار ........................................................................................................................ 37

مناقصه ............................................................................................................................................. 38

قرار داد کار .................................................................................................................................... 39

سيستم کد گذاری حسابداري ....................................................................................................... 41

خدمات بخش حسابداري بهاي تمام شده ................................................................................... 43

تهيه صورت وضعيت ..................................................................................................................... 47

دريافت فرم حواله صورت وضعيت ........................................................................................... 48

تقسيم بندي فعاليت هاي قسمت حسابداري بهاي تمام شده ................................................... 48

هزينه هاي عملياتي
هزينه هاي اداري
مشکلات و نواقص سيستم حسابداري بهاي تمام شده ..........................................................

49

نتیجه گیری ............................................................................................................................................ 50

فهرست منابع و ماخذ ................................................... 52

تقدير و تشكر:

در اينجا وظيفه خود ميدانم از سركار خانم بيان وليدي پاك استاد راهنماي پروژه مالي علمي كاربردي سنندج كه با صميميت خاص خود موجب دلگرمي دانشجويان مي شوند و استاد راهنماي من در اين پروژه بوده اند و با راهنماييها يشان مرا كمك كردند كه اين پروژه به سر انجام برسد نهايت تقدير و تشكر را دارم.

و همچنين از دوستان عزيز و دانشجويان رشته حسابداري دانشگاهعلمي كاربردي كه مرا در تهيه اين پروژه ياري كردند سپاسگذارم.

شرکت سهامي خاص توزيع نيروي برق استان کردستان

تاريخچه فعاليت شرکت:

کليات:

شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان در تاريخ 25/2/1370 به صورت يک شرکت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره 89151 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است. آخرين اساسنامه آن در تاريخ 25/2/1370 به تصويب رسيده است.

در حال حاظر شرکت جزء شرکت هاي زير مجموعه شرکت مادر تخصصي توانير مي باشد و مرکز اصلي شرکت در سنندج واقع است.

اما استان کردستان به بخش هاي مختلفي تقسيم بندي شده و در هرکدام از بخش ها يک نمايندگي از برق استان در آن بخش وجود دارد که به فعاليت مشغول مي باشد.

فعاليت اصلي شرکت

موضوع فعاليت شرکتطبق ماده 5 اساسنامه شرکت سهامي بوده و از تاريخ 1/1/1370 شروع به فعاليت در زمينه هاي زير نموده است:

بهره برداري شبکه توزيع
خدمات مشترکين
توسعه و احداث خطوط توزيع


اصلاح و بهينه سازي شبکه خطوط توزيع
برنامه ريزي، طراحي و نظارت بر موارد بالا
روشنايي معابر
و ساير فعاليت ها

وضعيت اشتغال:

 

در اداره برق استان کردستان کارکنان به سه دسته تقسيم مي شوند که هرگروه را با کدي متنفاوت در حساب ها نگهداري مي شود.

که شامل موارد زير است:

کارمندان دائم استخدامي

الف: کارمند بخش شغلي که با کد 10000، 20000، 30000، 40000 نشان داده مي شود.

تعداد اين افراد در سال 84 بالغ بر 167 نفر بوده که با توجه به سال هاي قبل يک کاهش 10 نفري را در شرکت مشاهده مي کنيم.

ب: کارگر که با کد 70000، 80000 ، 90000 نشان داده مي شود.

که تعداد اين افراد در سال 84 بالغ بر 159 نفر بوده که تعداد 7 نفر کاهش را نسبت به سال 83 نشان مي دهد.

کارکنان قراردادي _ استخدامي

الف: کارمند بخش شغل که با کد هاي 10000، 20000، 30000، 40000، نشان داده مي شود.

که تعداد اين افراد نيز نسبت به سال قبل کاهش نشان داده است.

ب: کارگر که با کدهاي 70000، 80000 نشان داده مي شوند.

که اين تعداد نيز در مقايسه با سال 83 داراي کاهش تعداد کارگران است.

کارکنان تأمين شده از طريق قرارداد شاغل در بخش اصلي

اين کارکنان نيز با کدهاي 10000، و 20000، 30000، 40000 در دفاتر و اسناد نشان داده مي شوند.

اهداف شرکت

شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان يکي از شرکت هاي فعال در امر توزيع نيروي برق در استان مي باشد.

 

شرکت توزيع نيروي برق در راستاي نيل به اهداف برق منطقه غرب که مناطق غرب کشور را در زمينه انتقال نيروي برق و تأمين نيروي برق اين منطقه از کشور کمک مي کند.

در طي ده هاي اخير دولت در راستاي کم کردن مسئوليت هاي خويش توانير را به قسمت هاي مختلفي تقسيم کرد و کشور را به مناطق مختلفي نيز تقسيم که و سهام شرکت را به تعداد شرکت خاص بفروش رسانيد و شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان زير نظر برق منطقه اي غرب در سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود.

شرکت توزيع نيروي برق استان در راستاي ارائه خدمات به مشترکين خود که شامل:

مشترکين خانگي
مشترکين عمومي
مشترکين صنعتي
مشترکين کشاورزي
مشترکين تجاري
مشترکين آزاد
و روشنايي معابر شهري و جاده اي مي باشد شناسايي نموده و به برق منطقه اي غرب گزارش مي دهد.
از آنجا که شرکت توزيع نيروي برق استان نماينده شرکت برق منطقه اي غرب مي باشد لذا نيازهاي استان را در زمينه هاي بالا که گفته شد به برق منطقه اي غرب کشور گزارش داده و نيازها را به جزء در گزارش خود ياد کرده و به برق منطفه اي غرب ارائه مي دهد.

شرکت توزيع نيروي برق استان در راستاي رسيدن به اهداف برق منطقه اي غرب کشور در استان به فعاليت هاي گوناگوني را انجام مي دهد که شامل:

بهره برداري از شبکه توزيع برق
خدمات مشترکين
توسعه و احداث شبکه هاي توزيع و غيره
اصلاح و بهينه سازي شبکه توزيع
برنامه ريزي طراحي و نضارت بر طرح هاي استان (در زمينه توزيع نيروي برق)
روشنايي معابر
و ساير موارد فعاليت دارد.

 


شرکت توزيع نيروي برق همچنين در انجام کنتور خواني خانه به خانه و رفع اشکالات در برق خانگي و غيره جمع آوري و واريز مبلغ فيش هاي برق مصرفي و واريز آن به حساب وزارت نيرو مي باشد و همچنين نماينده شرکت توانير و برق منطقي غرب در استان نيز مي باشد.

چارت سازماني:

چارت سازمان در هر سازمان نشان دهنده تفکرات مديريت در آن سازمان است و اينکه مدير چگونه تفکري را در آن سازمان پرورش مي دهد.

از لحاظ تفکر مديريت ما در کل دو نوئع مدير را در سازمان هاي مي توان طبقه بندي کرد.

مديراني با تفکر باز
مديراني با تفکر بسته
مديران با تفکر باز به مديراني گفته مي شود که در سازمان به افراد زير دست خود تفويض اختيار به معناي واقعي کرده و کارها را به افراد شايسته و جوان سازمان مي سپارند و خود فقط نضارت مي کنند و در اين صورت است که راندمان بهره وري سازمان بالا مي رود.
مديراني با تفکر بسته اين نوع مديران که کم هم نيستند مديراني هستند که به کارکنان خود ايمان نداشته اند و به توانايي هاي آنان اعتنا نمي کنند و ديگر کارکنان نتيز رغبتي به نو آوري و نشان دادن خلاقيت در خود نمي يابند و خلاقيت ها و استعدادهاي کارکنان در نطفه نابود مي شود.
اين دو نوع مديرت را مي توان از چارت سازماني هر سازمان شناسايي نمود.

هرگاه چارت سازمان اختيارات بيشتري را براي کارکنان معلوم کرده بود و سطوح بيشتري را در آن مشاهده نموديم مي توانيم بفهميم که مديريت اين سازمان تفکرات بازي دارد و بلعکس.

شرکت توزيع نيروي برق استان با مديريت مناسب و تفويذ اختيارات به بخش هاي مختلف خود توانسته سهم عظيمي از فعاليت هاي خود را به بخش هاي مختلفي واگذار نمايد تا راندمان بهره وري کار در سازمان به طرز عجيبي بالا رود و شرکت توزيع نيروي برق استان با 200 صفحه چارت سازماني يکي از مناسب ترين تفکرات مديريت را دارا مي باشد شرکت توزيع نيروي برق استان با تفويذ اختيارات به بخش هاي که خود شرکت برق استان را به بخش هاي مختلفي تقسيم کرده و اختياراتي به آن بخش ها داده و شرکت توزيع نيروي برق سنندج بر آن بخش هاي ديگر نضارت مي کند.

و به نظر اينجانب به عنوان يک دانش جوي رشته ح

سابداري مديريت شرکت توزيع نيروي برق استان يک مديريت با تفکر باز مي باشد و ديگر مدير نمي تواند در سازمان هاي بزرگ تنها به خود اعتماد داشته باشد و تمام کارها را خودش انجام دهد.

امروزه مديريت بايد سازمان را به بخش هاي مختلفي تقسيم کند و به هر قسمت اختياراتي در حد توانايي هاي آن قسمت تفويذ نمايد.


نآن

از آنجا که شرکت توزيع نيروي برق استان يک شرکت خصوص و انتفاعي مي باشد و هدف از فعاليت آن کسب سود براي سهام داران خود (تعدادي شرکت خاص که داراي سهام اين شرکت هستند) مي باشد.هدف خود را از ايجاد اين شرکت کسب سود بوده و ديدگاه اشتباه مردم که شرکت توزيع نيروي برق استان يک شرکت دولتي مي باشد کاملاً اشتباه بوده و اين شرکت فقط پيمانکار اجراي دستورات شرکت توانير که مرکز آن در تهران بوده است.

منظور از حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیریها و راه انجام تصمی

مات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوند و یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود و یا باید مقدار پرسنل را کاهش و یا افزایش داد و بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت در موارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد.

وظایف حسابداری بهای تمام شده ( صنعتی ) چیست؟

به طور کلی وظایف زیر را برای حسابداری صنعتی در نظر گرفته اند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید