دانلود مقاله بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب (با تاکید خاص در شرکتهای کشت و صنعت)

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب (با تاکید خاص در شرکتهای کشت و صنعت)

چکیده
پیشرفت سریع و شگرف در فن آوری همواره با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی و پیوستن به موافقت نامه های تجاری مطرح شده در دنیا نظیر سازمان تجارت جهانی ( W.T.O) مدیران واحدهای انتفاعی را ناگزیر از افزایش بهره وری و بهبود مستمر عملیات کرده است. چنین شرایطی بسیاری از واحدهای انتفاعی را وادار کرده که از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده سنتی فاصله گرفته و به ایجاد مدیریت هزینه تمایل نشان دهند. در کشور ما به نظر می رسد عواملی چون فزونی تقاضای محصولات کشاورزی نسبت به عرضه آن و وجود سیستم تضمین قیمت محصولات کشاورزی و هزینه یابی پیچیده در بخش کشاورزی به دلیل ویژگی های خاص این صنعت، مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود. لذا در تحقیق حاضر سعی گردیده در مرحله اولیه سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت موجود در قلمرو تحقیق بررسی و نقاط ضعف سیستمهای مزبور و موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت و صنعت شناسایی و در نهایت سعی در ارئه پیشنهاد و راهکار مناسب می شود. برای این کار موانع مطرح شده، در قالب فرضیات تحقیق با استفاده از ابزارهایی چون پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده و با بهره گیری از نظرات مدیران و کارشناسان مالی و حسابداری شرکتهای مذکور با استفاده از آزمونهای آماری T-test و فریدمن مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آنست که عدم اجرای یکنواخت استانداردهای حسابداری به دلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی، وجود سیستم تضمین قیمت و بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی و فنی) و عدم هزینه یابی صحیح محصولات بدلیل عدم وجود مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی و تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول همچنین عدم محاسبه و گزارش صحیح ضایعات عادی و غیرعادی از جمله موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای مذکور می باشند.
کلید واژه: سیستم حسابداری بهای تمام شده، همسان سازی روشهای حسابداری، ضایعات عادی و غیرعادی، محصولات کشاورزی

مقدمه :
صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برخلاف کشاورزان سنتی برای امکان رقابت ،اداره روزمره واحدها،قیمت گذاری محصولات ،کنترل هزینه ها و در یک کلام تخصیص بهینه منابع، نیاز به اطلاعات دارند که بخش اعظم آن با برقراری سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب بدست می‌آید.
نداشتن اطلاعات قیمت تمام شده محصول منجر به نبودن مبنای اساسی برای واکنش به موقع در مقابل افزایش قیمت تمام شده، امکان بررسی توانائی رقابت با تولیدکنندگان محصولات مشابه ،ارزیابی موجودیهاو قیمت گذاری محصولات بوده و پیشنهاد قیمت برای کشت محصول خاص را غیر عملی و ارزیابی کارآیی عملیات را غیر ممکن می سازد.
بنابراین برقراری سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده که بتواند در قیمت گذاری محصولات کنترل هزینه‌ها ودر یک کلام تخصیص بهینه منابع ،مدیران را در اخذ تصمیمات برای واکنش به موقع در مقابل افزایش بهای تمام شده ،امکان بررسی توانائی رقابت با تولید کنندگان محصولات مشابه ،ارزیابی موجودیها و قیمت گذاری محصولات و ارزیابی کارآیی عملیات یاری دهد را ضروری می باشد.
تغییرات شگرف در فن آوری که در حال تجربه کردن آن هستیم همواره با رقابت جهانی در تجارت ،مدیران شرکتها را وادار کرده است که به تولید و عرضه محصولات و خدمات با کیفیت های بالا بپردازد . نیازهای مشتریان را به سرعت تأمین کنند. و این فعالیت ها را با حداقل هزینه ممکن ،انجام دهند.
این الزامات نیاز به تجدید نظر در سیستمهای سنتی حسابداری بهای تمام شده را به منظور اطلاعات سودمند ایجاد می کند.
اما موانعی وجود دارند که مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شوند. که به شرح زیر بیان می شوند:
– بی توجهی به اندازه گیری دقیق نتایج عملیات و محاسبه شاخصهای عملکرد
-عدم اجرای یکنواخت استانداردهای حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای – مختلف حسابداری با شرایط خاص بخش کشاورزی.
– وجود سیستم تضمین خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی
– عدم استفاده از مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی
– عدم محاسبه و گزارش صحیح ضایعات عادی و غیر عادی
– تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول
– عدم ارزیابی و گزارش صحیح بهای تمام شده محصولات تولیدی

سوال تحقیق
بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوالات می باشد.
۱- نقاط ضعف سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت چه می باشد؟
۲- چه موانعی بر سر راه استقرار یک سیستم حسابداری قیمت تمام شده مناسب در شرکتهای کشت وصنعت وجود دارد؟
ضرورت تحقیق :
تجدید نظر در سیستمهای سنتی حسابداری بهای تمام شده و ایجاد یک سیستم حسابداری صنعتی متناسب با صنعت کشاورزی که بتواند نیازهای اطلاعاتی مودیران و سایر استفاده کنندگان را برآورد کند یکی از ضروریاتی است که تا کنون مطالعات منسجمی روی آن صورت نگرفته است بخصوص نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بدلیل نوع محاسبه و تنوع موضوعات هزینه یابی خصوصاً هزینه های سربار، فرایند خاصی را می طلبد که نیاز به مطالعه و پژوهشهای زیادی دارد.
از این نظر این تحقیق که بر خلاف سایر تحقیقات قبلی انجام شده بعد از تدوین استانداردهای حسابداری محصولات کشاورزی و همچنین بعد از راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی در کشورمان صورت می گیرد، الگوی مناسبی برای این منظور تلقی می شود.
فرضیات تحقیق
فرضیه اهم
سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت و صنعت به نحو صحیحی استقرار نیافته است.
فرضیات فرعی:
فرضیه اول
تخصیص نا متناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می شود.
فرضیه دوم
عدم وجود مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری صحیح سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت وصنعت می شود.
فرضیه سوم
در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی، موجودی‌ها به نحو صحیحی ارزیابی و گزارش نمی شوند.
فرضیه چهارم
در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی، بهای تمام شده محصولات فروش رفته به درستی محاسبه نمی شود.
فرضیه پنجم
در شرکتهای کشت وصنعت ضایعات عادی و غیرعادی بصورت صحیح به حساب برده نمی شوند.
فرضیه ششم
بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی و فنی) مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
فرضیه هفتم
عدم اجرای یکنواخت استانداردهای حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط خاص بخش کشاورزی مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
فرضیه هشتم
وجود سیستم تضمین خرید و تضمین قیمت محصولات کشاورزی باعث عدم توجه مدیریت به سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت وصنعت می شود.
متدولوژی و روش تحقیق :
نوع تحقیق:
با توجه به اینکه هدف از این تحقیق برخورداری از نتایج یافته ها برای رفع موانع سیستم حسابداری قیمت تمام شده در محصولات کشاورزی موجود در شرکتهای کشت وصنعت می باشد لذا از نوع تحقیق کاربردی می باشد.
روشهای گردآوری اطلاعات :
در این پژوهش با توجه به نوع مسأله جهت بیان مباحث نظری و جمع آوری اطلاعات از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود.
ابزارهای گردآوری اطلاعات
هر کدام از روشهای گرداوری اطلاعات،دارای ابزار خاص خود هستند.
در این پژوهش از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، جدول، فرمها و غیره استفاده شده است.
قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه بخش قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تقسیم می گردد .
الف) قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق، مطالعه، بررسی و شناسائی نقاط ضعف و موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده و ارائه راهکار مناسب در شرکتهای کشت و صنعتی که به تولید محصولات کشاورزی دشتی و ردیف کاشت (گندم،جو، جودوسر ذرت وسایر غلات) و گیاهان نیمه پایدار (انواع مختلف توت فرنگی، یونجه، کیوی و علوفه دام و غیره) و درختان میوه و تاکستانها می پردازند می باشد.
ب)قلمرومکانی: قلمرومکانی تحقیق،شرکتهای کشت وصنعت موجود دراستانهای آذربایجان شرقی و استان اردبیل می باشد و علاوه بر واحدهای مذکور ،تعدادی از واحدهای کشاورزی سنتی محلی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج) قلمرو زمانی: این پژوهش سیستم حسابداری بهای تمام شده شرکتهای موجود درقلمرو مکانی تحقیق را از ابتدای سال ۸۳ تا زمان انجام پژوهش یعنی دوره بعد از تدوین استانداردهای حسابداری محصولات کشاورزی در کشورمان را موردمطالعه و بررسی قرار می دهد.
اهداف تحقیق
دستیابی به راهکارها و بکارگیری روشهای نوین علمی به منظور حل مشکلات و رفع موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب در شرکتهای کشت وصنعت هدف اصلی این تحقیق بوده و برای این کار سعی شده ابتدا سیستم حسابداری بهای تمام شده شرکتهای موجود در قلمروتحقیق مطالعه و بررسی و سپس با در نظر گرفتن مبانی نظری و استانداردهای حسابداری تدوین شده توسط سازمان محترم حسابرسی و سایر منابع ،سعی در ارائه راهکار و پیشنهادها در زمینه رفع موانع مورد بحث برای مدیریت واحدها در سطوح مختلف و سایر استفاده کنندگان می شود.
جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری
با توجه به موضوع تحقیق حاضرجامعه آماری تحقیق مدیران مالی و کارشناسان حسابداری صنعتی و روسای حسابداری صنعتی شرکت های کشت و صنعت واقع در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل می باشد.
حجم نمونه مورد بررسی در این پژوهش با سطح اطمینان۹۵ درصد و حداکثر ۸ درصد خطای نمونه گیری از بین ۱۵۰ نفر از مدیران مالی ، روسای حسابداری صنعتی و کارشناسان حسابداری بدین صورت محاسبه گردید.
آزمونهای آماری مورد استفاده در تحقیق :
روایی و پاپائی
برای تعیین اعتبار پرسشنامه طراحی شده به تعدادی از افراد متخصص و خبره ارائه شد تا نظر آنها را در در مورد اینکه آزمون همان چیزی را که باید مورد پرسش قرار می داد، داده است، جویا می شود. لذا با توجه به مطالب فوق در این پژوهش از روش اعتبار صوری برای تعیین اعتبار پرسش نامه استفاده شده است.
برای مشخص کردن پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که محاسبه شده برابر ۸۷۱۱۴۱۳۵۵/۰ می باشد در واقع می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی کافی برخوردار است.
تکنیک های آماری z و فریدمن
جهت اثبات فرضیات پژوهش از تکنیک های آماری Z و فرید من استفاده می شود بدین صورت سوالات هر یک از فرضیات با استفاده از آزمون Z تک نمونه ای مورد آزمون قرار می گیرند و در ادامه برای مشخص کردن میزان تاثیر گذاری شاخص های مطرح شده در سوالات فرضیات بر متغیر وابسته از آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است.
همچنین برای آزمون هر یک از فرضیات فرعی از آزمون T- Test و برای فرضیه اهم از آزمون فرید من استفاده شده است. همچنین ارتباط ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان با پاسخهای آنها با استفاده از آزمون فریدمن مورد آزمون قرار گرفته است.
آزمونهای فرضیات تحقیق
آزمون فرضیه اول :
H0: تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نمی شود.
H1: تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می شود.
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حدکثر واریانس از طرف معیار استاندارد
df t p نتیجه
۱
۲
۳ ۷۵
۷۵
۷۵ ۴۰/۳
۲۳/۳
۱۷/۳ ۴
۴
۳ ۱
۱
۱ ۵
۵
۵ ۹۵/۰
۳۱/۱
۳۹/۱ ۹۷/۰
۱۵/۱
۱۸/۱ ۱۱/۰
۱۳/۰
۱۴/۰ ۳
۳
۳ ۷۴
۷۴
۷۴ ۵۶/۳
۷۱/۱
۲۷/۱ ۰۰/۰
۰۹/۰
۲۱/۰ Sig
n.sig
n.sig
فرضیه اول ۷۵ ۲۷/۳ ۶۷/۳ ۳۳/۱ ۶۷/۴ ۹۴/۰ ۹۷/۰ ۱۱/۰ ۳ ۷۴ ۳۸/۲ ۰۲/۰ Sig
با توجه به نتایج بدست آمده با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت بین میزان تاثیر شاخصهای مطرح شده در سوالات مربوط به فرضیه اول تفاوت وجود دارد بدین ترتیب با مقایسه متوسط رتبه های سوالات، شاخص مطرح شده در سوال ۱ بیشترین تاثیر و پس از آن شاخصهای مطرح شده در سوال ۲ و ۳ قرار دارد
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (P-value) برای سوال یک ۱% می باشد و این میزان کمتر از سطح خطای مورد قبول (۵%= ) می باشد بنابراین سوال یک در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار می باشد بدین معنی که پاسخ دهندگان عدم رعایت اصل تطابق درآمد با هزینه ها را در شرکت بیان نموده اند.
همچنین با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (p-value) سوال ۲ و۳ بیش از سطح خطای مورد قبول می باشد(۵%= α ) بنابراین این دو سوال در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار نمی باشد. بدین معنی که پاسخ دهندگان معتقدند هزینه های قبل از کاشت و بعد از برداشت محصول و هزینه تولید محصولات که طی سال مالی قبل شروع و طی سال مالی بعد خاتمه می یابند بطور نسبی بصورت صحیح به محصولات تخصیص می یابد. اما نتایج کلی حاکی از آنست که میزان خطای واقعی برای فرضیه اول ۲% می باشد که در مقایسه با سطح خطای مورد قبول(۵%= α ) کمتر می باشد بنابراین در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر آماری H0 رد وفرض مقابل آن (۱ H) مبنی بر تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بهای تمام شده محصولات کشاورزی می شود، تأیید می شود. توضیح اینکه حرف S مخفف کلمه Significant وبه معنی معنی دار بودن و n.sig مخفف معنی دار نبودن می باشد.
آزمون فرضیه دوم :
HO: عدم استفاده از مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری صحیح سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت وصنعت نمی شود.
۱H : عدم استفاده از مراکز هزینه متناسب باشرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری صحیح سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتها کشت وصنعت می شود.
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
۴
۵
۶
۷
۸ ۷۵
۷۵
۷۵
۷۵
۷۵ ۵۱/۳
۲۱/۳
۳۶/۳
۳۷/۳
۲۳/۳ ۴
۳
۳
۴
۴ ۱
۱
۱
۱
۱ ۵
۵
۵
۵
۵ ۸۷/۰
۸۵/۰
۱۵/۱
۲۱/۱
۲۶/۱ ۹۴%
۹۲%
۰۷/۱
۱۰/۱
۱۲/۱ ۱۱/۰
۱۱/۰
۱۲/۰
۱۳/۰
۱۳/۰ ۳
۳
۳
۳
۳ ۷۴
۷۴
۷۴
۷۴
۷۴ ۶۹/۴
۰۱/۲
۹۰/۲
۹۴/۲
۷۵/۱ ۰۰/۰
۰۵/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
۰۸/۰ Sig
Sig
Sig
Sig
nsig
75 34/3 40/3 40/1 80/4 84/0 92/0 11/0 3 74 17/3 00/0 sig
با توجه به اینکه میانگین بدست آمده برای فرضیه ۳۴/۳ بیشتر از میانگین جامعه ۳ می باشد بنابراین در سطح اطمینان ۹۵/۰ فرض صفر آماری (H0) رد و فرض مقابل آن پذیرفته می شود.
آزمون فرضیه سوم
HO: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، موجودیها به نحو صحیحی ارزیابی و گزارش می شوند.
۱H: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، موجودیها به نحو صحیحی ارزیابی گزارش نمی شوند.
شاخص ها و نتایج آماری مربوط به فرضیه سوم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
۹
۱۰
۱۱
۱۲ ۷۵
۷۵
۷۵
۷۵ ۳۹/۳
۳۹/۳
۶۳/۳
۳۳/۳ ۳
۳
۴
۳ ۱
۱
۱
۱ ۵
۵
۵
۵ ۰۲/۱
۹۷/۰
۹۷/۰
۲۰/۱ ۰۱/۱
۹۸/۰
۹۸/۰
۰۹/۱ ۱۲/۰
۱۱/۰
۱۱/۰
۱۳/۰ ۳
۳
۳
۳ ۷۴
۷۴
۷۴
۷۴ ۳۱/۳
۴۰/۳
۵۲/۵
۶۴/۲ ۰۰/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
۰۱/۰ Sig
Sig
Sig
Sig
فرضیه سوم ۷۵ ۴۳/۳ ۵۰/۳ ۲۵/۱ ۷۵/۴ ۶۸% ۸۳% ۱۰% ۳ ۷۴ ۵۴/۴ ۰۰/۰ sig
نتایج کلی حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نیز حاکی از آن است که میزان خطای واقعی( p-value =1%) کمتر از میزان خطای قابل پذیرش است بنابراین فرض صفر آماری (H0) در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد وفرض مقابل آن (۱H) پذیرفته می شود.
آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم:
Ho:در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، بهای تمام شده محصولات فروش رفته بدرستی محاسبه می شود.
۱H: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی، بهای تمام شده محصولات فروش رفته بدرستی محاسبه نمی شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه چهارم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶ ۷۵
۷۵
۷۵
۷۵
۷۵ ۳۳/۳
۳۷/۳
۴۸/۳
۵۷/۳
۰۹/۳ ۳
۴
۴
۴
۳ ۱
۱
۱
۱
۱ ۵
۵
۵
۵
۵ ۲۰/۱
۹۷/۰
۰۶/۱
۴۴/۱
۳۳/۱ ۰۹/۱
۹۸/۰
۰۳/۱
۲۰/۱
۱۵/۱ ۱۳/۰
۱۱/۰
۱۲/۰
۱۴/۰
۱۳/۰ ۳
۳
۳
۳
۳ ۷۴
۷۴
۷۴
۷۴
۷۴ ۶۴/۲
۲۹/۳
۰۳/۴
۱۴/۴
۷۰/۰ ۰۱/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
۴۹/۰ Sig
Sig
Sig
Sig
n.sig
فرضیه چهارم ۷۵ ۳۷/۳ ۴/۳ ۶۰/۱ ۸۰/۴ ۹۵% ۹۷% ۱۱/۰ ۳ ۷۴ ۳۰/۳ ۰۰/۰ sig
نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل نیز حاکی از آنست میزان خطای واقعی ( ۱%= p- value ) کمتر از میزان خطای قابل پذیرش (۵% = ) می باشد.بدین ترتیب فرض صفر آماری (Ho) در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد وفرضیه تحقیق (۱H)مبنی بر عدم محاسبه صحیح بهای تمام شده محصولات فروش رفته در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی تایید می شود.
آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم:
Ho : در شرکتهای کشت وصنعت ضایعات عادی وغیر عادی بصورت صحیح به حساب برده می شوند .

۱H: در شرکت های کشت وصنعت ضایعات عادی و غیر عادی بصورت صحیح به حساب برده نمی شوند.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه پنجم:
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
۱۷
۱۸
۱۹ ۷۵
۷۵
۷۵ ۲۴/۳
۱۶/۳
۶۳/۳ ۳
۳
۴ ۱
۱
۱ ۵
۵
۵ ۴۰/۱
۳۸/۱
۸۶/۰ ۱۸/۱
۱۷/۱
۹۳/۰ ۱۴/۰
۱۴/۰
۱۱/۰ ۳
۳
۳ ۷۴
۷۴
۷۴ ۷۶/۱
۱۸/۱
۸۶/۵ ۰۸/۰
۲۴/۰
۰۰/۰ n.sig
n.sig
sig
فرضیه پنجم ۷۵ ۳۴/۳ ۳۳/۳ ۱ ۵ ۹۳% ۹۶% ۱۱% ۳ ۷۴ ۰۸/۳ ۰۰/۰ sig
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (۱%=(p- valiue) کمتر از میزان خطای مورد قبول (۵% = ) می باشد بنابراین در سطح اطمینان ۹۵ درصدباعث رد فرض صفر ماری(Ho) وتأیید فرضیه (۱H) مبنی بر عدم محاسبه صحیح وبه حساب بودن ضایعات عادی می شود.
آزمون فرضیه ششم
فرضیه ششم :
Ho بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی وفنی)مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی نمی شود.
۱H: بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی و فنی ) مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضه ششم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
۲۰
۲۱
۲۲ ۷۵
۷۵
۷۵ ۲۵۵/۳
۴۴/۳
۲۱/۳ ۴
۴
۳ ۱
۱
۱ ۵
۵
۵ ۲۲/۱
۱۱/۱
۲۸/۱ ۱۰/۱
۰۶/۱
۱۳/۱ ۱۳/۰
۱۲/۰
۱۳/۰ ۳
۳
۳ ۷۴
۷۴
۷۴ ۹۹/۱
۶۱/۳
۶۳/۱ ۰۵/۰
۰۰/۰
۱۱/۰ n.sig
s sig
n.sig
فرضیه ششم ۷۵ ۳۰/۳ ۶۷/۳ ۱ ۵ ۱۰/۵۱ ۰/۱ ۱۲/۰ ۳ ۷۴ ۵۰/۲ ۰۰/۰ sig
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (۱%= p- valiue) این فرضیه کمتر از میزان خطای مورد قبول می باشد بنابراین منجر به تأیید فرضیه ۱H و رد فرضیه صفر آماری (Ho) در سطح اطمینان ۹۵ در صد شده است .
بدین ترتیب ۹۵ درصد اطمینان، می شود ادعا کرد که بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (اعم از مالی وفنی) مانع بکارگیری با سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
آزمون فرضیه هفتم
فرضیه هفتم :
H.: عدم اجرای یکنواخت استاندارد های حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی نمی شود .
۱: H عدم اجرای یکنواخت استاندارد های حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی مانع بکار گیر سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود .
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه هفتم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
۲۵
۲۶ ۷۵
۷۵ ۸۳/۳
۲۵/۳ ۴
۳ ۱
۱ ۵
۵ ۷۴/۰
۲۷/۱ ۱۰/۰
۱۳/۰ ۳
۳ ۳
۳ ۷۴
۷۴ ۳۲/۸
۹۴/۱ ۰۰/۰
۰۰/۰ Sig

Sig
فرضیه هفتم ۷۵ ۵۴/۳ ۵۰/۳ ۱ ۵ ۸۴/۰ ۹۱% ۱۱/۰ ۳ ۷۴ ۱۱/۵ ۰۰/۰ sig
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (۱%= p- value) کمتر از میزان خطای مورد قبول (۵% =) می باشد. بدین ترتیب فرض صفر آماری (Ho) در این سطح رد و فرضیه مقابل (۱H)مورد تأیید قرارمی گیرد.
آزمون فرضیه هشتم:
فرضیه هشتم:
H0: وجود سیستم تضمین خرید و تضمین قیمت محصولات کشاورزی باعث عدم توجه مدیریت به سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت نمی شود.
H1: وجود سیستم تضمین خرید و تضمین قیمت محصولات کشاورزی باعث عدم توجه مدیریت به سیستم حسابرسی بهای تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت می شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه هشتم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف
معیار فضای
استاندارد m df t p نتیجه
۲۷
۲۸ ۷۵
۷۵ ۴۵/۳
۴۴/۳ ۴
۴ ۱
۱ ۵
۵ ۱۴/۱
۰۶/۱ ۰۷/۱
۰۳/۱ ۱۲/۰
۱۲/۰ ۳
۳ ۷۴
۷۴ ۶۷/
۳/۷۰۳ ۰۰/۰
۰۰/۰ S
S
فرضیه
هشتم ۷۵ ۴۵/۳ ۴ ۱ ۵ ۰۳/۱ ۰۲/۱ ۱۲/۰ ۳ ۷۴ ۸۱/۳ ۰۰/۰ S
بدین ترتیب با توجه به نتایج بدست آمده از داده های فرضیه هشتم درصد فرض صفر آماری میزان خطای واقعی (p- valiue) کمتر از میزان خطای مورد قبول (۵% = ) (Ho) رد و فرضیه مقابل (۱H) مورد تأیید قرار می گیرد.
آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اهم:
H0: در شرکتهای کشت و صنعت سیستم حسابداری بهای تمام شده به نحو صحیحی استقرار یافته است
H1: در شرکتهای کشت و صنعت سیستم حسابداری بهای تمام شده به نحو صحیحی استقرار نیافته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد