بخشی از مقاله

بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب (با تاکید خاص در شرکتهای کشت و صنعت)

چکیده
پیشرفت سریع و شگرف در فن آوری همواره با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی و پیوستن به موافقت نامه های تجاری مطرح شده در دنیا نظیر سازمان تجارت جهانی ( W.T.O) مديران واحدهاي انتفاعي را ناگزير از افزايش بهره وري و بهبود مستمر عمليات كرده است. چنين شرايطي بسياري از واحدهاي انتفاعي را وادار كرده كه از ديدگاه حسابداري بهاي تمام شده سنتي فاصله گرفته و به ايجاد مديريت هزينه تمايل نشان دهند. در كشور ما به نظر مي رسد عواملي چون فزوني تقاضاي محصولات كشاورزي نسبت به عرضه آن و وجود سيستم تضمين قيمت محصولات كشاورزي و هزينه يابي پيچيده در بخش كشاورزي به دليل ويژگي هاي خاص اين صنعت، مانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در محصولات كشاورزي مي شود. لذا در تحقيق حاضر سعي گرديده در مرحله اوليه سيستم حسابداري قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در شركتهاي كشت و صنعت موجود در قلمرو تحقيق بررسي و نقاط ضعف سيستمهاي مزبور و موانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در شركتهاي كشت و صنعت شناسايي و در نهايت سعي در ارئه پيشنهاد و راهكار مناسب مي شود. براي اين كار موانع مطرح شده، در قالب فرضيات تحقيق با استفاده از ابزارهايي چون پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده و با بهره گيري از نظرات مديران و كارشناسان مالي و حسابداري شركتهاي مذكور با استفاده از آزمونهاي آماري T-test و فريدمن مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آنست كه عدم اجراي يكنواخت استانداردهاي حسابداري به دليل عدم همسان سازي روشهاي مختلف حسابداري با شرايط بخش كشاورزي، وجود سيستم تضمين قيمت و بي توجهي به محاسبه شاخصهاي عملكرد (مالي و فني) و عدم هزينه يابي صحيح محصولات بدليل عدم وجود مراكز هزينه متناسب با شرايط بخش كشاورزي و تخصيص نامتناسب مخارج انجام شده به هزينه دوره يا هزينه محصول همچنين عدم محاسبه و گزارش صحيح ضايعات عادي و غيرعادي از جمله موانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در شركتهاي مذكور مي باشند.
کلید واژه: سیستم حسابداری بهای تمام شده، همسان سازی روشهای حسابداری، ضایعات عادی و غیرعادی، محصولات کشاورزی

مقدمه :
صاحبان سرمايه و مديران صنايع كشاورزي برخلاف كشاورزان سنتي براي امكان رقابت ،اداره روزمره واحدها،قيمت گذاري محصولات ،كنترل هزينه ها و در يك كلام تخصيص بهينه منابع، نياز به اطلاعات دارند كه بخش اعظم آن با برقراري سيستم حسابداري بهاي تمام شده مناسب بدست مي‌آيد.
نداشتن اطلاعات قيمت تمام شده محصول منجر به نبودن مبناي اساسي براي واكنش به موقع در مقابل افزايش قيمت تمام شده، امكان بررسي توانائي رقابت با توليدكنندگان محصولات مشابه ،ارزيابي موجوديهاو قيمت گذاري محصولات بوده و پيشنهاد قيمت براي كشت محصول خاص را غير عملي و ارزيابي كارآيي عمليات را غير ممكن مي سازد.
بنابراين برقراري سيستم مناسب حسابداري بهاي تمام شده كه بتواند در قيمت گذاري محصولات كنترل هزينه‌ها ودر يك كلام تخصيص بهينه منابع ،مديران را در اخذ تصميمات براي واكنش به موقع در مقابل افزايش بهاي تمام شده ،امكان بررسي توانائي رقابت با توليد كنندگان محصولات مشابه ،ارزيابي موجوديها و قيمت گذاري محصولات و ارزيابي كارآيي عمليات ياري دهد را ضروري مي باشد.
تغييرات شگرف در فن آوري كه در حال تجربه كردن آن هستيم همواره با رقابت جهاني در تجارت ،مديران شركتها را وادار كرده است كه به توليد و عرضه محصولات و خدمات با كيفيت هاي بالا بپردازد . نيازهاي مشتريان را به سرعت تأمين كنند. و اين فعاليت ها را با حداقل هزينه ممكن ،انجام دهند.
اين الزامات نياز به تجديد نظر در سيستمهاي سنتي حسابداري بهاي تمام شده را به منظور اطلاعات سودمند ايجاد مي كند.
اما موانعي وجود دارند كه مانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در محصولات كشاورزي مي شوند. كه به شرح زير بيان مي شوند:
- بي توجهي به اندازه گيري دقيق نتايج عمليات و محاسبه شاخصهاي عملكرد
-عدم اجراي يكنواخت استانداردهاي حسابداري بدليل عدم همسان سازي روشهاي - مختلف حسابداري با شرايط خاص بخش كشاورزي.
- وجود سيستم تضمين خريد و قيمت تضميني محصولات كشاورزي
- عدم استفاده از مراكز هزينه متناسب با شرايط بخش كشاورزي
- عدم محاسبه و گزارش صحيح ضايعات عادي و غير عادي
- تخصيص نامتناسب مخارج انجام شده به هزينه دوره يا هزينه محصول
- عدم ارزیابی و گزارش صحيح بهاي تمام شده محصولات توليدي

سوال تحقيق
بطور كلي تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين سوالات مي باشد.
1- نقاط ضعف سيستم حسابداري قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در شركتهاي كشت و صنعت چه مي باشد؟
2- چه موانعي بر سر راه استقرار يك سيستم حسابداري قيمت تمام شده مناسب در شركتهاي كشت وصنعت وجود دارد؟
ضرورت تحقيق :
تجديد نظر در سيستمهاي سنتي حسابداري بهاي تمام شده و ايجاد يك سيستم حسابداري صنعتي متناسب با صنعت كشاورزي كه بتواند نيازهاي اطلاعاتي موديران و ساير استفاده كنندگان را برآورد كند يكي از ضرورياتي است كه تا كنون مطالعات منسجمي روي آن صورت نگرفته است بخصوص نحوه محاسبه قيمت تمام شده محصولات كشاورزي بدليل نوع محاسبه و تنوع موضوعات هزينه يابي خصوصاً هزينه هاي سربار، فرايند خاصي را مي طلبد كه نياز به مطالعه و پژوهشهاي زيادي دارد.
از اين نظر اين تحقيق كه بر خلاف ساير تحقيقات قبلي انجام شده بعد از تدوين استانداردهاي حسابداري محصولات كشاورزي و همچنين بعد از راه اندازي بورس كالاهاي كشاورزي در كشورمان صورت مي گيرد، الگوي مناسبي براي اين منظور تلقي مي شود.
فرضيات تحقيق
فرضيه اهم
سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت و صنعت به نحو صحیحی استقرار نیافته است.
فرضيات فرعي:
فرضيه اول
تخصيص نا متناسب مخارج انجام شده به هزينه دوره يا هزينه محصول سبب نامشخص بودن قيمت تمام شده محصولات كشاورزي مي شود.
فرضيه دوم
عدم وجود مراكز هزينه متناسب با شرايط بخش كشاورزي مانع بكارگيري صحيح سيستم حسابداري بهاي تمام شده در شركتهاي كشت وصنعت مي شود.
فرضيه سوم
در سيستم حسابداري بهای تمام شده فعلی، موجودي‌ها به نحو صحيحي ارزيابي و گزارش نمي شوند.
فرضيه چهارم
در سيستم حسابداری بهاي تمام شده فعلی، بهای تمام شده محصولات فروش رفته به درستي محاسبه نمي شود.
فرضيه پنجم
در شركتهاي كشت وصنعت ضايعات عادي و غيرعادي بصورت صحيح به حساب برده نمي شوند.
فرضيه ششم
بي توجهي به محاسبه شاخصهاي عملكرد (مالي و فني) مانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در محصولات كشاورزي مي شود.
فرضيه هفتم
عدم اجراي يكنواخت استانداردهاي حسابداري بدليل عدم همسان سازي روشهاي مختلف حسابداري با شرايط خاص بخش كشاورزي مانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در محصولات كشاورزي مي شود.
فرضيه هشتم
وجود سيستم تضمين خريد و تضمين قيمت محصولات كشاورزي باعث عدم توجه مديريت به سيستم حسابداري بهاي تمام شده محصولات كشاورزي در شركتهاي كشت وصنعت مي شود.
متدولوژي و روش تحقيق :
نوع تحقيق:
با توجه به اينكه هدف از اين تحقيق برخورداري از نتايج يافته ها براي رفع موانع سيستم حسابداري قيمت تمام شده در محصولات كشاورزي موجود در شركتهاي كشت وصنعت مي باشد لذا از نوع تحقيق كاربردي مي باشد.
روشهای گردآوری اطلاعات :
در اين پژوهش با توجه به نوع مسأله جهت بيان مباحث نظري و جمع آوري اطلاعات از هر دو روش ميداني و كتابخانه اي استفاده مي شود.
ابزارهاي گردآوري اطلاعات
هر كدام از روشهاي گرداوري اطلاعات،داراي ابزار خاص خود هستند.
در اين پژوهش از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، جدول، فرمها و غيره استفاده شده است.
قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق به سه بخش قلمرو موضوعي، قلمرو مكاني و قلمرو زماني تقسيم مي گردد .
الف) قلمرو موضوعي: موضوع تحقيق، مطالعه، بررسي و شناسائي نقاط ضعف و موانع بکارگیری سيستم حسابداري بهاي تمام شده و ارائه راهکار مناسب در شركتهاي كشت و صنعتی كه به توليد محصولات كشاورزي دشتي و رديف كاشت (گندم،جو، جودوسر ذرت وساير غلات) و گياهان نيمه پايدار (انواع مختلف توت فرنگي، يونجه، كيوي و علوفه دام و غيره) و درختان ميوه و تاكستانها مي پردازند مي باشد.
ب)قلمرومكاني: قلمرومكاني تحقيق،شركتهاي كشت وصنعت موجود دراستانهاي آذربايجان شرقي و استان اردبيل مي باشد و علاوه بر واحدهاي مذكور ،تعدادي از واحدهاي كشاورزي سنتي محلي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ج) قلمرو زماني: اين پژوهش سيستم حسابداري بهاي تمام شده شركتهاي موجود درقلمرو مكاني تحقيق را از ابتداي سال 83 تا زمان انجام پژوهش يعني دوره بعد از تدوين استانداردهاي حسابداري محصولات كشاورزي در كشورمان را موردمطالعه و بررسي قرار مي دهد.
اهداف تحقيق
دستيابي به راهكارها و بكارگيري روشهاي نوين علمي به منظور حل مشكلات و رفع موانع موجود بر سر راه استقرار سيستم حسابداري بهاي تمام شده مناسب در شركتهاي كشت وصنعت هدف اصلي اين تحقيق بوده و براي اين كار سعي شده ابتدا سيستم حسابداري بهاي تمام شده شركتهاي موجود در قلمروتحقيق مطالعه و بررسي و سپس با در نظر گرفتن مباني نظري و استانداردهاي حسابداري تدوين شده توسط سازمان محترم حسابرسي و ساير منابع ،سعي در ارائه راهكار و پيشنهادها در زمينه رفع موانع مورد بحث براي مديريت واحدها در سطوح مختلف و ساير استفاده كنندگان مي شود.
جامعه آماري و نمونه آماري
جامعه آماري
با توجه به موضوع تحقيق حاضرجامعه آماري تحقيق مديران مالي و كارشناسان حسابداري صنعتي و روساي حسابداري صنعتي شركت هاي كشت و صنعت واقع در استانهاي آذربايجان شرقي و اردبيل مي باشد.
حجم نمونه مورد بررسي در اين پژوهش با سطح اطمينان95 درصد و حداكثر 8 درصد خطاي نمونه گيري از بين 150 نفر از مديران مالي ، روساي حسابداري صنعتي و كارشناسان حسابداري بدين صورت محاسبه گرديد.
آزمونهاي آماري مورد استفاده در تحقيق :
روايي و پاپائي
براي تعيين اعتبار پرسشنامه طراحي شده به تعدادي از افراد متخصص و خبره ارائه شد تا نظر آنها را در در مورد اينكه آزمون همان چيزي را كه بايد مورد پرسش قرار مي داد، داده است، جويا مي شود. لذا با توجه به مطالب فوق در اين پژوهش از روش اعتبار صوري براي تعيين اعتبار پرسش نامه استفاده شده است.
براي مشخص كردن پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه محاسبه شده برابر 871141355/0 مي باشد در واقع مي توان نتيجه گرفت كه پرسشنامه از پايايي كافي برخوردار است.
تكنيك هاي آماري z و فريدمن
جهت اثبات فرضيات پژوهش از تكنيك هاي آماري Z و فريد من استفاده مي شود بدين صورت سوالات هر يك از فرضيات با استفاده از آزمون Z تك نمونه اي مورد آزمون قرار مي گيرند و در ادامه براي مشخص كردن ميزان تاثير گذاري شاخص هاي مطرح شده در سوالات فرضيات بر متغير وابسته از آزمون رتبه اي فريدمن استفاده شده است.
همچنين براي آزمون هر يك از فرضيات فرعي از آزمون T- Test و براي فرضيه اهم از آزمون فريد من استفاده شده است. همچنين ارتباط ويژگي هاي دموگرافيك پاسخ دهندگان با پاسخهاي آنها با استفاده از آزمون فريدمن مورد آزمون قرار گرفته است.
آزمونهای فرضیات تحقیق
آزمون فرضیه اول :
H0: تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نمی شود.
H1: تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می شود.
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حدکثر واریانس از طرف معیار استاندارد
df t p نتیجه
1
2
3 75
75
75 40/3
23/3
17/3 4
4
3 1
1
1 5
5
5 95/0
31/1
39/1 97/0
15/1
18/1 11/0
13/0
14/0 3
3
3 74
74
74 56/3
71/1
27/1 00/0
09/0
21/0 Sig
n.sig
n.sig
فرضیه اول 75 27/3 67/3 33/1 67/4 94/0 97/0 11/0 3 74 38/2 02/0 Sig
با توجه به نتایج بدست آمده با 95 درصد اطمینان می توان گفت بین ميزان تاثير شاخصهاي مطرح شده در سوالات مربوط به فرضیه اول تفاوت وجود دارد بدین ترتیب با مقایسه متوسط رتبه های سوالات، شاخص مطرح شده در سوال 1 بيشترين تاثير و پس از آن شاخصهاي مطرح شده در سوال 2 و 3 قرار دارد
با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (P-value) برای سوال یک 1% می باشد و این میزان کمتر از سطح خطای مورد قبول (5%= ) می باشد بنابراین سوال یک در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می باشد بدین معنی که پاسخ دهندگان عدم رعایت اصل تطابق درآمد با هزینه ها را در شرکت بیان نموده اند.
همچنین با توجه به اینکه میزان خطای واقعی (p-value) سوال 2 و3 بیش از سطح خطای مورد قبول می باشد(5%= α ) بنابراین این دو سوال در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نمی باشد. بدین معنی که پاسخ دهندگان معتقدند هزینه های قبل از کاشت و بعد از برداشت محصول و هزینه تولید محصولات که طی سال مالی قبل شروع و طی سال مالی بعد خاتمه می یابند بطور نسبی بصورت صحیح به محصولات تخصیص می یابد. اما نتایج کلی حاکی از آنست که میزان خطای واقعی برای فرضیه اول 2% می باشد که در مقایسه با سطح خطای مورد قبول(5%= α ) کمتر می باشد بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد فرض صفر آماری H0 رد وفرض مقابل آن (1 H) مبنی بر تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول سبب نامشخص بهای تمام شده محصولات کشاورزی می شود، تأیید می شود. توضیح اینکه حرف S مخفف کلمه Significant وبه معنی معنی دار بودن و n.sig مخفف معنی دار نبودن می باشد.
آزمون فرضیه دوم :
HO: عدم استفاده از مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری صحیح سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت وصنعت نمی شود.
1H : عدم استفاده از مراکز هزینه متناسب باشرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری صحیح سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتها کشت وصنعت می شود.
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
4
5
6
7
8 75
75
75
75
75 51/3
21/3
36/3
37/3
23/3 4
3
3
4
4 1
1
1
1
1 5
5
5
5
5 87/0
85/0
15/1
21/1
26/1 94%
92%
07/1
10/1
12/1 11/0
11/0
12/0
13/0
13/0 3
3
3
3
3 74
74
74
74
74 69/4
01/2
90/2
94/2
75/1 00/0
05/0
00/0
00/0
08/0 Sig
Sig
Sig
Sig
nsig
75 34/3 40/3 40/1 80/4 84/0 92/0 11/0 3 74 17/3 00/0 sig
با توجه به اينكه ميانگين بدست آمده براي فرضيه 34/3 بيشتر از ميانگين جامعه 3 مي باشد بنابراين در سطح اطمينان 95/0 فرض صفر آماري (H0) رد و فرض مقابل آن پذيرفته مي شود.
آزمون فرضیه سوم
HO: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، موجودیها به نحو صحیحی ارزیابی و گزارش می شوند.
1H: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، موجودیها به نحو صحیحی ارزیابی گزارش نمی شوند.
شاخص ها و نتایج آماری مربوط به فرضیه سوم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
9
10
11
12 75
75
75
75 39/3
39/3
63/3
33/3 3
3
4
3 1
1
1
1 5
5
5
5 02/1
97/0
97/0
20/1 01/1
98/0
98/0
09/1 12/0
11/0
11/0
13/0 3
3
3
3 74
74
74
74 31/3
40/3
52/5
64/2 00/0
00/0
00/0
01/0 Sig
Sig
Sig
Sig
فرضیه سوم 75 43/3 50/3 25/1 75/4 68% 83% 10% 3 74 54/4 00/0 sig
نتایج کلی حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نیز حاکی از آن است که میزان خطای واقعی( p-value =1%) کمتر از میزان خطای قابل پذیرش است بنابراین فرض صفر آماری (H0) در سطح اطمینان 95 درصد رد وفرض مقابل آن (1H) پذیرفته می شود.
آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم:
Ho:در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی ، بهای تمام شده محصولات فروش رفته بدرستی محاسبه می شود.
1H: در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی، بهای تمام شده محصولات فروش رفته بدرستی محاسبه نمی شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه چهارم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
12
13
14
15
16 75
75
75
75
75 33/3
37/3
48/3
57/3
09/3 3
4
4
4
3 1
1
1
1
1 5
5
5
5
5 20/1
97/0
06/1
44/1
33/1 09/1
98/0
03/1
20/1
15/1 13/0
11/0
12/0
14/0
13/0 3
3
3
3
3 74
74
74
74
74 64/2
29/3
03/4
14/4
70/0 01/0
00/0
00/0
00/0
49/0 Sig
Sig
Sig
Sig
n.sig
فرضیه چهارم 75 37/3 4/3 60/1 80/4 95% 97% 11/0 3 74 30/3 00/0 sig
نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل نیز حاکی از آنست میزان خطای واقعی ( 1%= p- value ) کمتر از میزان خطای قابل پذیرش (5% = ) می باشد.بدین ترتیب فرض صفر آماری (Ho) در سطح اطمینان 95 درصد رد وفرضیه تحقیق (1H)مبنی بر عدم محاسبه صحیح بهای تمام شده محصولات فروش رفته در سیستم حسابداری بهای تمام شده فعلی تایید می شود.
آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم:
Ho : در شرکتهای کشت وصنعت ضایعات عادی وغیر عادی بصورت صحیح به حساب برده می شوند .


1H: در شرکت های کشت وصنعت ضایعات عادی و غیر عادی بصورت صحیح به حساب برده نمی شوند.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه پنجم:
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
17
18
19 75
75
75 24/3
16/3
63/3 3
3
4 1
1
1 5
5
5 40/1
38/1
86/0 18/1
17/1
93/0 14/0
14/0
11/0 3
3
3 74
74
74 76/1
18/1
86/5 08/0
24/0
00/0 n.sig
n.sig
sig
فرضیه پنجم 75 34/3 33/3 1 5 93% 96% 11% 3 74 08/3 00/0 sig
با توجه به اينكه میزان خطای واقعی (1%=(p- valiue) کمتر از میزان خطای مورد قبول (5% = ) می باشد بنابراین در سطح اطمینان 95 درصدباعث رد فرض صفر ماری(Ho) وتأیید فرضیه (1H) مبنی بر عدم محاسبه صحیح وبه حساب بودن ضایعات عادی می شود.
آزمون فرضیه ششم
فرضیه ششم :
Ho بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی وفنی)مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی نمی شود.
1H: بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی و فنی ) مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضه ششم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد
df t p نتیجه
20
21
22 75
75
75 255/3
44/3
21/3 4
4
3 1
1
1 5
5
5 22/1
11/1
28/1 10/1
06/1
13/1 13/0
12/0
13/0 3
3
3 74
74
74 99/1
61/3
63/1 05/0
00/0
11/0 n.sig
s sig
n.sig
فرضیه ششم 75 30/3 67/3 1 5 10/51 0/1 12/0 3 74 50/2 00/0 sig
با توجه به اينكه میزان خطای واقعی (1%= p- valiue) این فرضیه کمتر از میزان خطای مورد قبول می باشد بنابراین منجر به تأیید فرضیه 1H و رد فرضیه صفر آماری (Ho) در سطح اطمینان 95 در صد شده است .
بدین ترتیب 95 درصد اطمینان، می شود ادعا کرد که بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (اعم از مالی وفنی) مانع بکارگیری با سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود.
آزمون فرضیه هفتم
فرضیه هفتم :
H.: عدم اجرای یکنواخت استاندارد های حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی نمی شود .
1: H عدم اجرای یکنواخت استاندارد های حسابداری بدلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی مانع بکار گیر سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود .
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه هفتم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف معیار خطای استاندارد df t p نتیجه
25
26 75
75 83/3
25/3 4
3 1
1 5
5 74/0
27/1 10/0
13/0 3
3 3
3 74
74 32/8
94/1 00/0
00/0 Sig

Sig
فرضیه هفتم 75 54/3 50/3 1 5 84/0 91% 11/0 3 74 11/5 00/0 sig
با توجه به اينكه میزان خطای واقعی (1%= p- value) کمتر از میزان خطای مورد قبول (5% =) می باشد. بدین ترتیب فرض صفر آماری (Ho) در این سطح رد و فرضیه مقابل (1H)مورد تأیید قرارمی گیرد.
آزمون فرضیه هشتم:
فرضیه هشتم:
H0: وجود سیستم تضمین خرید و تضمین قیمت محصولات کشاورزی باعث عدم توجه مدیریت به سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت نمی شود.
H1: وجود سیستم تضمین خرید و تضمین قیمت محصولات کشاورزی باعث عدم توجه مدیریت به سیستم حسابرسی بهای تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت می شود.
شاخص ها و نتایج آماری فرضیه هشتم
سوال تعداد میانگین میانه حداقل حداکثر واریانس انحراف
معیار فضای
استاندارد m df t p نتیجه
27
28 75
75 45/3
44/3 4
4 1
1 5
5 14/1
06/1 07/1
03/1 12/0
12/0 3
3 74
74 67/
3/703 00/0
00/0 S
S
فرضیه
هشتم 75 45/3 4 1 5 03/1 02/1 12/0 3 74 81/3 00/0 S
بدین ترتیب با توجه به نتایج بدست آمده از داده های فرضیه هشتم درصد فرض صفر آماری میزان خطای واقعی (p- valiue) کمتر از میزان خطای مورد قبول (5% = ) (Ho) رد و فرضیه مقابل (1H) مورد تأیید قرار می گیرد.
آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اهم:
H0: در شرکتهای کشت و صنعت سیستم حسابداری بهای تمام شده به نحو صحیحی استقرار یافته است
H1: در شرکتهای کشت و صنعت سیستم حسابداری بهای تمام شده به نحو صحیحی استقرار نیافته است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید