بخشی از مقاله

چکیده

تغییرکیفیت بار اولیهی مدار فلوتاسیون سرب و روی باما، موجب کاهش بازیابی سرب و روی و افزایش میزان آهن کنسانتره شده است. در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت فعلی این مدار و مرور کارهای گذشته، آزمایشهای تکمیلی جهت امکان سنجی کاهش میزان آهن کنسانترههای سرب و روی انجام شدهاست. مطالعات اولیه نشان داده است که بار اولیهی کارخانه حاوی مقادیری شیل و کانیهای آهن دار میباشد. به این منظور، ابتدا سعی در جداسازی بخش حاوی شیل و نرمه، و سپس فلوتاسیون سرب و روی شده است. آزمایشهای مقدماتی فلوتاسیون نشان داده اند که افزایش میزان گازوئیل موجب افزایش هدر روی سرب و روی، در کنسانترهی شیل گیری، شده است. آزمایشهایی نیز بدون شیلگیری جهت بازیابی سرب و روی انجام و تاثیر بازداشت کنندهها بررسی شده است. مشاهده گردید که افزایش میزان سولفات روی، موجب افزایش عیار سرب و کاهش عیار آهن در کنسانترهی سرب شده است. در حالیکه عیار روی در کنسانترهی روی تغییری نکرده است ولی عیار سرب آن کاهش و عیارآهن آن افزایش یافته است.

واژه های کلیدی: سرب و روی گوشفیل، گالن، اسفالریت، پیریت، فلوتاسیون انتخابی.

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی؛ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد؛ marjanshahbazi91@yahoo.com دانشیار فرآوری مواد معدنی؛ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد ؛ شماره تماس: 09177010177، a.dehghani@yazd.ac.ir
*** استادیار فرآوری مواد معدنی; دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد؛ khgharibi@yazduni.ac.ir

1302

-1 مقدمه

در اغلب کانسارهای سرب و روی جهان، رگه های گالن و اسفالریت با مقادیر مختلفی از پیریت مشاهده شده است. فرآیندهای مختلفی برای جداسازی سولفیدهای سرب از روی توسعه یافته است. روش متداول شامل دو مرحله فلوتاسیون انتخابی است، که ابتدا، روی و کانیهای آهندار بازداشت و گالن فلوته می شود، و سپس با فعال سازی روی در باطله های سرب، روی نیز فلوته میشود
[1]،[ 2] و .[4]

کانسار ایران کوه واقع در 24 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، یکی از مهم ترین کانسارهای سرب و روی ایران است که توسط شرکت باما بهره برداری میشود. متوسط تولید سالیانه کنسانترههای سرب و روی، به ترتیب، 8000 و 2500 تن میباشد. کانیهای اصلی معادن تپه سرخ و گوشفیل گالن و اسفالریت میباشد. در معدن زیرزمینی گوشفیل زون های بیتومینهای (شیل دار)، دولومیتی و زون های با مقادیر آهن زیاد وجود دارد.[5] و .[6]


کارخانه فلوتاسیون باما

در حال حاضر، خوراک کارخانه فلوتاسیون باما، عمدتا از زون دولومیتی تامین میشود. بار اولیه این کارخانه از سرریز هیدروسیکلونی تامین میشودکه در مدار بسته با آسیای گلوله ای قرار دارد. در این مدار ابتدا سرب موجود در نمونه بازیابی میشود و باطلهی آن به واحد بازیابی روی هدایت می شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید