دانلود مقاله بررسی نوع سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه قند مرودشت

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

واقع شدن ایران در منطقه خشک و کم آب جهان و افت کمی و کیفی منابع آب، توجه به برنامههای کـاهش مصرف، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن را به خصوص در بخش صنعت ضروری می سازد. به دلیـل تنـوع گسترده اقلیمی ایران و تاثیرپذیری انتخاب سیستمهای تصفیه فاضـلاب صـنعتی از عوامـل متعـدد محیطـی و هزینهای، ارزیابی فنی و اقتصادی، گزینههای مختلف تصفیه فاضلاب صنعتی در شـرایط مختلـف یکـی از مهـم ترین عوامل موفقیت چنین طرحهایی به شمار می رود. صنایع غذایی کشور بـا مصـرف بـیش از %۲۴ کـل آب صنعتی در جایگاه نخست گروه های مختلف صنعتی قرار دارد. اهمیت صنایع قند از بین صنایع کشـور از آنجـا ناشی می شود که این صنعت با مصرف بیش از ۱۳۲ میلیون متر مکعب آب در سـال و بـدون در نظـر گـرفتن سایر صنایع غذایی، به تنهایی در مقام نخست صنایع کشور جای گرفته است. صنایع قنـد بـا مصـرف بـیش از

%۱۸ آب صنعتی و تولید %۳۸ بار آلی کل صنایع کشور، توجه بیشتری را می طلبدبخم. این تحقیق در راسـتای تعیین نوع سیستم تصفیه به کار رفته در کارخانه قند مرودشت صورت گرفتـه و در پایـان اسـتفاده از سیسـتم ترکیبی BحAس به عنوان یکی از جذاب ترین سیستم های تصفیه و همچنین تولید هیدروژن از پساب کارخانه قند با استفاده ازمدیریت نوری فتوسنتز، پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی:

صنعت، تصفیه فاضلاب، BحAس ، ارزیابی

دبیرخانه دائمی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی برق آلستوم، خیابان فیاض،شماره -۵۱ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۳۳۹۹

تلفن : ۰۲۱-۴۴۲۶۸۵۱۲-۳ نمابر: www.CE

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد