بخشی از مقاله


چکیده:

با توجه به گسترش شبکههای کامپیوتری و لزوم برقراری ارتباط امن و داشتن زیرساختی مطمئن، بلادرنگ در سطوح مختلف شبکه و داشتن مدیریت یکپارچه، ما را بر آن داشت تا روشی جدید برای برقراری ارتباط بین دو شبکه اترنت که از لحاظ جغرافیایی در دو نقطه متفاوت قرار دارند ارائه کنیم که دارای فاکتورهایی از قبیل امنیت و سرعت میباشد. در این مقاله ابتدا به بررسی معماری MPLS پرداخته و سپس کاربردها و عملکرد آن را توضیح داده و در نهایت روش جدید برای برقراری ارتباط دو شبکه اترنت از طریق زیرساخت MPLS معرفی میشود.

واژههای کلیدی: MPLS، VPN، اترنت، شبکه، تانلینگ.


.1 مقدمه

با گسترش روز افزون شبکه های و برقراری ارتباطات داده ای گوناگون در زمینه های مختلف مانند تجارت، مخابرات، صنعت، کشاورزی و آموزش نیاز به یک زیر ساخت بسیار قوی، با سرعت بالا و داشتن قابلیت اطمینان و امنیت بالا، ما را بر این داشت تا در این زمینه بررسی انجام دهیم. MPLS فناوری جدیدی است که به عنوان شبکه های ترانزیت شناخته شده و از یک مدل هایبرید در سیستم خود بهره میبرد، یعنی از دو قابلیت IP Routing و Label Switching استفاده میکند. این مسئله قابلیتی را به دستگاههای مسیریاب می دهد که پردازش زیادی برای ارسال بسته ها به مقصد مورد نظر نیاز نداشته باشد. شبکه های مبتنی بر IP/MPLS باعث بالا رفتن سرعت ارتباطات داده ای می شود. همچنین مهندسی ترافیک در این نوع شبکه بسیار راحت تر صورت میپذیرد و میتوان مسیر حرکت داده را مشخص کرد.

1453


.2 معماری MPLS

معماری MPLS بر اساس Label Switching انجام میشود که شـامل Packet Switching در لایـه دوم و مسـیریابی در لایـه سوم می باشد. MPLS برای برقراری ارتباط و ارسال بسته به مقصد از دو مولفه استفاده میکند.

(1 مولفه Forwarding

(2 مولفههای کنترلی

.2.1 مولفه Forwarding

این مولفه از پایگاه داده مربوطه به Forwarding استفاده میکند، بدین نحو که ارسال بسته ها بر اساس برچسبهایی که در بسته ها اضافه شده اند (توسط روتر لبه(1 صورت می پذیرد.

.2.2 مولفه کنترلی

این مولفه مسئول نگهداری و ایجاد اطلاعات برچسب forwarding در میان گروهی از Label Switch ها می باشد تـا بتواننـد بـر اساس آن مسیر را مشخص نماید. MPLS از یک هدر برچسب2 به یک پشته32 3 بیتی به شرح ذیل استفاده مـی کنـد، بطوریکـه محل قرار گرفتن این هدر برچسب در داخل یک فریم اطلاعاتی بین هدر لایه [2] 2 هدر لایه 3 می باشد. همانطور که در شـکل 1 نشان داده شده است 20 بیت جهت برچسب MPLS و 3 بیت جهت (Class of service)exp و یک بیت جهت خاتمـه پشـته و 8 بیت جهت 4 TTL می باشد.


شکل :(1) برچسب MPLS

بررسی FEC 5 یکی دیگر مسائل مهم می باشد و باید رویکرد آن را مورد تحلیل قرار داد. با بررسی فرآیندهای استفاده شده توسط مولفه Forwarding، اطلاعاتی جهت طبقهبندی تمام بسته هایی که امکان مسیریابی شدن توسط یک مسیریاب برای تعداد محدودی از Subnet ها که بیارتباط از هم هستند به دست میآید. MPLS بر اساس برچسب های FEC، عمل ارسال را انجام

1. Edge Router× 2 . Label Header 3. Stack× 4. Time to live

5. forwarding equivalence class

1454

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید