دانلود مقاله تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده

word قابل ویرایش
121 صفحه
8700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
وجود اطلاعات مالی در خود اعتماد، لازمه بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه قابلیت اعتماد صورتهای مالی می شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فهالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتبار دهتی به صورتهای مالی می‌باشد و در این راستا، انعکاس آن بر قیمت سهام بررسی شده است.

جامعه آماری مورد بررسی در مورد فرضیه اول، شرکتهای پذیرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها سالهای ۸۱ و ۸۲ می‌باشد برای فرضیات دوم تا چهارم، پرسشنامه‌ای بین سهامداران، کارگزاران و مدیرات و کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید.

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای برای جمع آوری اطلاعات نظری ومبانی تحقیق استفاده شده است همچنین با استفاده از این روش، اطلاعات مربوط به فرضیه اول جمع آوری شد.همچنین ار روش تحقیق میدانی برای توزیع پرسشنامه استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه اول از توزیع فیش در سطح اطمینان ۹۵% و برای آزمون فرضیات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در یک جامعه در سطح اطمینان ۹۵% استفاده شده است.

در نهایت نتیجه گیری کلی زیر بدست آمد:
با ۹۵% اطمینان می‌توان ادعا کرد که بین نوع اظهار نظر حسابرس و قیمت سهام رابط معنی داری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی
بورس اوراق بهادار، حسابرسی، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مسترولی نظر مردود، عدم اظهار نظر، ضریب پاسخ سود.

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- فرضیه‌های تحقیق
۱-۵- تعاریف علمیاتی

فصل دوم- مبانی نظری تحقیق
۲-۱- سیر تکاملی حسابرسی در جهان
۲-۲- پیدایش حسابرسی در ایران
۲-۳- مبانی نظری تقاضا برای حسابرسی صورتهای مالی
۲-۳-۱- تضاد منافع
۲-۳-۲- پیامدهای اقتصادی با اهمیت
۲-۳-۳- پیچیده بودن موضوعات اقتصادی

۲-۳-۴-عدم دسترسی مستقیم
۲-۳-۵- فرضیه نظارت
۲-۳-۶- فرضیه بیمه
۲-۳-۷- فرضیه اطلاعات
۲-۴- تعریف حسابرسی
۲-۵- مسئولیت حسابرسی و انتظارات استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی

۲-۶- استکالات ناستی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده
۲-۷- استانداردهای حسابرسی
۲-۸- گزارش حسابرسی
۲-۸-۱- عنوان
۲-۸-۲- مخاطب گزارش

۲-۸-۳- بند مقدمه
۲-۸-۴- بند دامنه رسیدگی
۲-۸-۵- بند اظهار نظر
۲-۸-۶- تاریخ گزارش
۲-۸-۷- گزارشهای تحویل شده

۲-۸-۷-۱- انحراف از استاندارهای حسابداری
۲-۸-۷-۲- محدویت در دامنه رسیدکی
۲-۸-۷-۳- ابهام
۲-۸-۷-۴- تأکید بر مطلب خاص
۲-۸-۸- اظهار نظر متفاوت
۲-۹- بورس اوراق بهادار تهران

۲-۹-۱- تاریخچه
۲-۹-۲- تحوه تأمین اطلاعات
۲-۹-۳- نحوه نظارت
۲-۹-۴- اظهار نظر حسابرسی توقف فعالیت شرکتها در بورس

۲-۱۰- پیشینه پژوهشهای انجام شده در جهان
۲-۱۱- پیشینه پژوهش در ایران
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- روش نمونه‌گیری

۳-۳- روش اجرای تحقیق
۳-۳-۱- سود غیر عادی سهام
۳-۳-۲- خطای پیش‌بینی سود هر سهم
۳-۳-۳- ضریب پاسخ سود
۳-۴- روشهای جمع آوری اطلاعات

۳-۴-۱- روش کتابخانه
۳-۴-۲- روش میدانی
۳-۵- روش آزمون فرضیه‌های تحقیق
۳-۶- محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- بررسی رابط سترو ۱ حسابرسی و قیمت سهام
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده از پرسشنامه
۴-۳- آزمون فرضیات دوم تا چهارم
فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱- نتیجه گیری

۵-۲- پیشنهادات پژوهش
۵-۳- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
پیوستها
پیوست ۱: جدول محاسبه ERC
پیوست ۲: پرسشنامه

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه میان گزارشهای حسابرسی وضعیت‌های بازار سهام

جدول شماره ۴-۱- ضریب پاسخ سود برای شرکتهای انتخاب شده
جدول شماره ۴-۲- آماده‌ها مرکزی و پراکندگی برای شرکتهای انتخاب شده
جدول شماره ۴-۳- خلاصه اطلاعات عمومی- جمعیت شناسی
جدول شماره ۵-۱- خلاصه نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه اول
جدول شماره ۵-۲- خلاصه نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه

فصل اول- کلیات

۱-۱- مقدمه
در پی تحولات ناشی از انقلاب اسلامی صنعتی در ارو پا، تاسیس شرکتهای بزرگ در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم، نیازمند سرمایه‌های کلان بود

، بنابراین سرمایه‌های کوچک تعداد کثیری سرمایه گذار، تحت عنوان سهام، یکجا جمع شده، برای تامین سرمایه شرکتهای بزرگ تخصص یافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالکیت سهامداران،

ضرورت قانونمند شدن بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران بیش از بیش بر دولتها معلوم شد. ایجاد بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهمیتی بود که به رشد و گسترش شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران و دینفعان بازار سرمایه گذاران نمی‌توانستند به طور مستقیم در اداره شرکتها دخالت داشته باشند لذا مسئولیت را به عهده هیئت مدیره منتخب خود قرار دادند.

با رواج اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت در اوایل قرن بیستم، دامنه مسئولیت و وظایف، گسترش یافت وارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسبتر، بر اساس نیاز استفاده کنندگان، از جمله صورت سود و زیان، ضرورت یافت تا صاحبان سرمایه بتوانند از چگونگی بکارگیری سرمایه‌هایشان، توسط مدیریت، و از چشم انداز آتی سرمایه‌گذاری خود مطلع شدند.

افزودن بر سرمایه‌گذاران مذکور، بانکها و موسسات اعتباری برای مقاصد وام و اعتبار، و دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و … نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند.

افزایش مواد استفاده شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی، و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد محدودی صاحب سرمایه، به پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی گروه کثیری ذیحق و دیعلاقه ارتقا و به حسابداری و حسابرسی، نقش با اهمیت اجتماعی داد.

حسابرسان با ایفای نقش نظارتگری و اعتبار دهی به صورتهای مالی، افزایش پویایی و کارایی بازار سرمایه را موجب می شوند. در یک اقتصاد سالم و در بین بازار سرمایه، بورس ارواق بهادار، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جایگاه مطلوب خود را در اقتصاد یک کشور بدست آورد و نقش خود را به خوبی ایفا کند بی‌شک، رشد و شکوفایی اقتصاد را سرعت خواهد بخشید.

لازمه افزایش کارایی و پویایی بازار سرمایه. تجهیز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی به اطلاعات کامل، صحیح و معتبر می‌باشد.

مهمترین ابزار آگاهی در این بازار، صورتهای مالی به همراه گزارشهای حسابرسی است که بدون هزینه در اختیار استفاده کنندگان، قرار داده می‌شود. بدین ترتیب با اتکا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتنی بر یافته‌های حسابرسان مستقل، بی طرف و ذیلاح، تصمیمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شکل بهینه و مطلوب به سودآورترین فهالیتها، تخصصی داده می‌شود.

۱-۲- بیان مسئله
تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی ‌می‌شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.

هر چند سرمایه گذاری معمولاً با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شرکتها از مخاطرت مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی می‌کاهد. حسابرسان مستقل که توسط مجام

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 121 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد