بخشی از مقاله

تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده
وجود اطلاعات مالي در خود اعتماد، لازمه بقاي جامعه امروزي است و تصميم گيري اقتصادي به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نياز دارد و نقش حسابرسي، اعتبار دهي به صورتهاي مالي است كه باعث حصول اطمينان از مطلوبيت در ارائه قابليت اعتماد صورتهاي مالي مي شود.


هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي فهاليتهاي حرفه حسابرسي در ايران در اعتبار دهتي به صورتهاي مالي مي‌باشد و در اين راستا، انعكاس آن بر قيمت سهام بررسي شده است.


جامعه آماري مورد بررسي در مورد فرضيه اول، شركتهاي پذيرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران كه سال مالي آنها سالهاي 81 و 82 مي‌باشد براي فرضيات دوم تا چهارم، پرسشنامه‌اي بين سهامداران، كارگزاران و مديرات و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزيع گرديد.


در اين تحقيق از روش كتابخانه‌اي براي جمع آوري اطلاعات نظري ومباني تحقيق استفاده شده است همچنين با استفاده از اين روش، اطلاعات مربوط به فرضيه اول جمع آوري شد.همچنين ار روش تحقيق ميداني براي توزيع پرسشنامه استفاده شده است.


براي آزمون فرضيه اول از توزيع فيش در سطح اطمينان 95% و براي آزمون فرضيات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در يك جامعه در سطح اطمينان 95% استفاده شده است.

در نهايت نتيجه گيري كلي زير بدست آمد:
با 95% اطمينان مي‌توان ادعا كرد كه بين نوع اظهار نظر حسابرس و قيمت سهام رابط معني داري وجود دارد.


واژه‌هاي كليدي
بورس اوراق بهادار، حسابرسي، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مسترولي نظر مردود، عدم اظهار نظر، ضريب پاسخ سود.

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
فصل اول- كليات
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
1-4- فرضيه‌هاي تحقيق
1-5- تعاريف علمياتي


فصل دوم- مباني نظري تحقيق
2-1- سير تكاملي حسابرسي در جهان
2-2- پيدايش حسابرسي در ايران
2-3- مباني نظري تقاضا براي حسابرسي صورتهاي مالي
2-3-1- تضاد منافع
2-3-2- پيامدهاي اقتصادي با اهميت
2-3-3- پيچيده بودن موضوعات اقتصادي


2-3-4-عدم دسترسي مستقيم
2-3-5- فرضيه نظارت
2-3-6- فرضيه بيمه
2-3-7- فرضيه اطلاعات
2-4- تعريف حسابرسي
2-5- مسئوليت حسابرسي و انتظارات استفاده كنندگان از گزارش حسابرسي


2-6- استكالات ناستي از قبول صورتهاي مالي حسابرسي نشده
2-7- استانداردهاي حسابرسي
2-8- گزارش حسابرسي
2-8-1- عنوان
2-8-2- مخاطب گزارش


2-8-3- بند مقدمه
2-8-4- بند دامنه رسيدگي
2-8-5- بند اظهار نظر
2-8-6- تاريخ گزارش
2-8-7- گزارشهاي تحويل شده


2-8-7-1- انحراف از استاندارهاي حسابداري
2-8-7-2- محدويت در دامنه رسيدكي
2-8-7-3- ابهام
2-8-7-4- تأكيد بر مطلب خاص
2-8-8- اظهار نظر متفاوت
2-9- بورس اوراق بهادار تهران


2-9-1- تاريخچه
2-9-2- تحوه تأمين اطلاعات
2-9-3- نحوه نظارت
2-9-4- اظهار نظر حسابرسي توقف فعاليت شركتها در بورس


2-10- پيشينه پژوهشهاي انجام شده در جهان
2-11- پيشينه پژوهش در ايران
فصل سوم- روش تحقيق
3-1- جامعه آماري
3-2- روش نمونه‌گيري


3-3- روش اجراي تحقيق
3-3-1- سود غير عادي سهام
3-3-2- خطاي پيش‌بيني سود هر سهم
3-3-3- ضريب پاسخ سود
3-4- روشهاي جمع آوري اطلاعات


3-4-1- روش كتابخانه
3-4-2- روش ميداني
3-5- روش آزمون فرضيه‌هاي تحقيق
3-6- محدوديتهاي تحقيق
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها


4-1- بررسي رابط سترو 1 حسابرسي و قيمت سهام
4-2- تجزيه و تحليل داده‌هاي گرد آوري شده از پرسشنامه
4-3- آزمون فرضيات دوم تا چهارم
فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
5-1- نتيجه گيري


5-2- پيشنهادات پژوهش
5-3- پيشنهاد براي تحقيقات آتي
منابع و مآخذ
پيوستها
پيوست 1: جدول محاسبه ERC
پيوست 2: پرسشنامه

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1- خلاصه تحقيقات انجام شده در خصوص رابطه ميان گزارشهاي حسابرسي وضعيت‌هاي بازار سهام


جدول شماره 4-1- ضريب پاسخ سود براي شركتهاي انتخاب شده
جدول شماره 4-2- آماده‌ها مركزي و پراكندگي براي شركتهاي انتخاب شده
جدول شماره 4-3- خلاصه اطلاعات عمومي- جمعيت شناسي
جدول شماره 5-1- خلاصه نتيجه بدست آمده از آزمون فرضيه اول
جدول شماره 5-2- خلاصه نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل پرسشنامه


فصل اول- كليات

1-1- مقدمه
در پي تحولات ناشي از انقلاب اسلامي صنعتي در ارو پا، تاسيس شركتهاي بزرگ در قرن نوزدهم و در اوايل قرن بيستم، نيازمند سرمايه‌هاي كلان بود

، بنابراين سرمايه‌هاي كوچك تعداد كثيري سرمايه گذار، تحت عنوان سهام، يكجا جمع شده، براي تامين سرمايه شركتهاي بزرگ تخصص يافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالكيت سهامداران،

ضرورت قانونمند شدن بازار سرمايه و جلب اعتماد سرمايه گذاران بيش از بيش بر دولتها معلوم شد. ايجاد بازارهاي سرمايه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهميتي بود كه به رشد و گسترش شركتهاي بزرگ و افزايش تعداد سهامداران و دينفعان بازار سرمايه گذاران نمي‌توانستند به طور مستقيم در اداره شركتها دخالت داشته باشند لذا مسئوليت را به عهده هيئت مديره منتخب خود قرار دادند.

با رواج انديشه جدايي مالكيت از مديريت در اوايل قرن بيستم، دامنه مسئوليت و وظايف، گسترش يافت وارائه گزارشهاي مالي جديدتر و مناسبتر، بر اساس نياز استفاده كنندگان، از جمله صورت سود و زيان، ضرورت يافت تا صاحبان سرمايه بتوانند از چگونگي بكارگيري سرمايه‌هايشان، توسط مديريت، و از چشم انداز آتي سرمايه‌گذاري خود مطلع شدند.


افزودن بر سرمايه‌گذاران مذكور، بانكها و موسسات اعتباري براي مقاصد وام و اعتبار، و دولتها براي مقاصد سياسي، اخذ ماليات و … نيازمند گزارشهاي جديد و معتبر بودند.

افزايش مواد استفاده شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مندرج در گزارشهاي مالي، و رونق بازار سرمايه و پول، هدف حسابداري و حسابرسي را از رفع نيازهاي تعداد محدودي صاحب سرمايه، به پاسخگوي به نيازهاي اطلاعاتي گروه كثيري ذيحق و ديعلاقه ارتقا و به حسابداري و حسابرسي، نقش با اهميت اجتماعي داد.

حسابرسان با ايفاي نقش نظارتگري و اعتبار دهي به صورتهاي مالي، افزايش پويايي و كارايي بازار سرمايه را موجب مي شوند. در يك اقتصاد سالم و در بين بازار سرمايه، بورس ارواق بهادار، از اهميت بسزايي برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جايگاه مطلوب خود را در اقتصاد يك كشور بدست آورد و نقش خود را به خوبي ايفا كند بي‌شك، رشد و شكوفايي اقتصاد را سرعت خواهد بخشيد.

لازمه افزايش كارايي و پويايي بازار سرمايه. تجهيز سرمايه‌گذاران و تحليلگران مالي به اطلاعات كامل، صحيح و معتبر مي‌باشد.

مهمترين ابزار آگاهي در اين بازار، صورتهاي مالي به همراه گزارشهاي حسابرسي است كه بدون هزينه در اختيار استفاده كنندگان، قرار داده مي‌شود. بدين ترتيب با اتكا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتني بر يافته‌هاي حسابرسان مستقل، بي طرف و ذيلاح، تصميمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شكل بهينه و مطلوب به سودآورترين فهاليتها، تخصصي داده مي‌شود.


1-2- بيان مسئله
تصميم گيريهاي اقتصادي به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نياز دارد و نقش حسابرسي، اعتبار دهي به صورتهاي مالي است كه باعث از مطلوبيت در ارائه و قابليت اعتماد صورتهاي مالي ‌مي‌شود. حسابرسي منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترين نوع حفاظت از منابع عمومي است.


هر چند سرمايه گذاري معمولاً با مخاطراتي همراه است ولي حسابرسي سالانه شركتها از مخاطرت مضاعف ناشي از عدم اعتبار و قابليت اتكاي اطلاعات صورتهاي مالي مي‌كاهد. حسابرسان مستقل كه توسط مجام

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید