دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

word قابل ویرایش
100 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.
توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن

استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟

• بیان مسئله
-اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :
تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود.

تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند.
دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال ۸۲، ۸۳ و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم.
-بیان سوالات تحقیق:
۱٫وضعیت مالی شرکت درسال ۸۲،۸۳ چگونه بوده است؟

۲٫آیا وضعیت مالی شرکت درسال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ تغییر محسوسی داشته است؟
۳٫تغییر مشاهده شده درسال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛
 هدف وضرورت انجام تحقیق

دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند.
نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حرکت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت کلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درک می تواند کلید موفقیت حرکت مناسب شرکت درآینده باشد.

پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است.
درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود.

۱٫تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال ۸۲، ۸۳
۲٫مقایسه وضعیت مالی سال ۸۲، ۸۳ و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان
۳٫تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.
 فرضیات تحقیق
این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است.
درتحقیقات اکتشافی لزومی به مطرح کردن فرضیه نیست.
 واژگان تحقیق

-مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب
-ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد.
-صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد.
-هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید.

-صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند.
-صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند.
-نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی کالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه
-دارایی جاری : یک دارایی که انتظار می رود که دریک چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد.

-بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است.
-داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد.

-بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل
-نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری .
-نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد.

-بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالایی که واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. که شامل : موجودی کالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید کسر می شود از موجودی پایان دوره

-نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت در استفاده از داراییهای ثابت شرکت می باشد.
دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد.
-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.

مقدمه
مطالب این فصل به دو بخش تقسیم شده است که یک بخش آن اطلاعاتی دررابطه با تاریخچه شرکت و نوع فعالیت های شرکت و چارت سازمانی شرکت را بیان می کند وبخش دوم نیز مطالب علمی دررابطه با مدیریت مالی و تعریف نسبت های مالی وغیره را بیان می کند.
تاریخچه شرکت

شرکت تهیه دسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ با مسئولیت محدود درتاریخ ۱۳/۵/۸۱ شروع به فعالیت کرده است مرکز اصلی شرکت در کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج می باشد این شرکت از تاریخ فوق تا مدت نامحدود فعالیت دارد. نوع فعالیت های شرکت خدماتی می باشد و تعداد کارکنان آن ۱۴۰ نفر می باشند و به دلیل اینکه موسسه خدماتی است تولید ندارد و محصولات تولیدی آن نیز تهیه وطبخ غذا و کلیه خدمات غذایی می باشد. فعالیت های شرکت شامل تهیه، توزیع و طبخ غذا- دادن سرویس به رستوران و هتل ها –انعقاد قرارداد با رستوران و هتلها و شرکت های خصوصی دولتی –واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – اخذ اعطای نمایندگی در داخل وخارج کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – گرفتن وام از کلیه بانکهای کشور می باشد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان شرکت درآخر اسفند ماه هرسال جاری می باشد.
عمده ترین مشتریان شرکت از طریق مناقصه تعیین می شوند. نحوه‌ی شرکت در مناقصه بدین صورت می باشد که شرکت های مورد نیاز برای تهیه غذای کارمندانش جهت وعده شام و ناهار وصبحانه در داخل روزنامه آگاهی می دهند و پیمانکاران غذا پس از مراجعه به قسمت تدارکات شرکت مورد نظر رفته و مدارک مناقصه را که در پاکت الف و ب تهیه شده است را دریافت می نمایند. در داخل پاکت ها تعداد کارمندان و نوع غذا و دسر ذکر شده است و شرکت پیمانکار باید نسبت به تجربه خود قیمت

هر غذا را دهد و یا میانگین قیمت دهد (میانگین قیمت بدین صورت می‌باشد که انواع غذاها با یک قیمت محاسبه می شوند که این بستگی به نوع شرکت دارد.) پیمانکار پس از تکمیل فرم مورد نظر پاکت ها را به آن شرکت باز می گردانند و آن شرکت درطی جلسه ای پیمانکاران غذا را که درمناقصه شرکت کرده اند جمع‌می‌کند و پاکت ها ها درحضور همه باز می کنند شرکت درخواست کننده پیمانکاری راکه قیمت آن کمتر از بقیه پیمانکاران و کیفیت غذای آن بهتر و بالاتر باشد با شناختی که از آن به عمل آمده و با بازدیدی که از کیترینگ انجام شده آن پیمانکار را برمی‌گزیند.

الف –شرایط عمومی شرکت درمناقصه
۱٫توانایی انجام موضوع مناقصه
۲٫داشتن حسن نیت شهرت بنا به تشخیص شرکت
۳٫ارائه سوابق موثر اجرای قراردادهای مشابه به داشتن تأیید حسن انجام کار
۴٫ارائه مدارک ومجوزهای لازم ازسازمان ها و ارگانهای ذیربط
ب-شرایط و تعهدات پیمانکار

۱٫پیمانکار متعهد می گردد تهیه و توزیع غذا را برابر شرایط و زمان های تعیین شده از طرف کارفرما به نحو مطلوب انجام دهد.
۲٫داشتن کارت بهداشت و معاینه پزشکی عکس دار برای کلیه کارکنان الزامی است و تمدید آن هر ۶ ماه یکبار
۳٫نظافت کامل درنهایت کلیه اصول بهداشتی

پیشینه نظری تحقیق
مدیریت مالی
مدیریت مالی عبارتست از مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب شرکت می باشد. به عبارت دیگر مدیریت مالی رشته ای است که به امر چگونگی تهیه و مصرف سرمایه می پردازد و سرمایه محور مرکزی بحث های مدیریت مالی است. درمدیریت مالی باید سه عامل را مورد توجه قرار دهد.
۱٫مصارف سرمایه: عبارتست از جاهایی که شرکت وجوه خود را درآن ها سرمایه گذاری می کند که عبارتند از دارائی های جاری مثل موجودی کالا و … دارائی ثابت مثل زمین، ساختمان، ماشین آلات و …

سمت راست ترازنامه نشان دهنده سرمایه گذاری یا مصارف سرمایه گذاری می‌باشد.
۲٫منابع سرمایه: وجوهی که شرکت سرمایه گذاری می کند از منابعی بدست می آید که منابع سرمایه نامیده می شود و به طور کلی عبارتند از:
۱٫ آورده مالکان شرکت (حقوق صاحبان سهام : سرمایه)
۲٫ قرض از بانک یا اوراق قرضه (بدهی ها)

درتأمین مالی مدیریت باید سعی کنیم که هزینه سرمایه را به حداقل برسانیم و سمت چپ ترازنامه نشان دهنده منابع سرمایه می باشد.
به طور کلی ترازنامه وصورت سود و زیان نشان دهنده نتایج تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تأمین مالی مدیر می باشد.
ترازنامه شرکت
دارایی جاری
دارایی های ثابت بدهی ها
حقوق صاحبان سهام و سرمایه
مصارف سرمایه منابع سرمایه

۳٫هدف مطلوب : درارتباط با هدف مطلوب شرکت ۲ دیدگاه وجود دارد .
۱-۳٫هدف مطلوب شرکت سود آوری است. اما به دلیل های چند سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد. بزرگترین ایراد هدف سودآوری این است که سود به دلیل اینکه تحت تأثیر روش های حسابداری قرار دارد قابل دستکاری است حتی اگر این فرض هم درست نباشد ۳ ایراد هدف سودآوری وجود دارد، که به ترتیب زیر است:
۱-۱-۳٫سود یک هدف کوتاه مدت می باشد و باعث می شود اهداف بلند مدت شرکت فدای اهدف کوتاه مدت شود.
۲-۱-۳٫سود ارزش زمانی پول را درنظر نمی گیرد. به علت وجود تورم و اولویت نقدینگی پول درزمان های بالاتر از ارزش پول و زمان آینده است. عدد سود به علت تبدیل شدن درمقابل ارزش زمانی پول گمراه کننده خواهدبود.

۳-۲-۳٫سود ریسک (مخاطره) را در نظر نمی گیرد به عبارت دیگر مقدار ریسکی که شرکت بایستی برای کسب یک مقدار سود تحمل کند نامشخص می باشد.
۲-۳٫حداکثرسازی ثروت سهامداران، دراین هدف به جای سود از مفهوم جریانات نقدی استفاده می شود که نسبت به سود وزیان اعتمادتر می باشد. زیرا با تغییر رویه های حسابداری نمی توان آن را دستکاری نمود.
وظایف مدیریت مالی

۱٫تعیین ترکیب دارایی های شرکت :
مدیریت باید در دارایی هایی سرمایه گذاری کند که حداقل ریسک و حداکثر بازده را برای شرکت به همراه داشته باشد.
۲٫تعیین ترکیب منابع تأمین مالی شرکت:
مدیریت باید از ترکیب بدهی و سهام به صورتی استفاده نماید که هزینه سرمایه را به حداقل برساند.
۳٫تعیین اندازه و نرخ رشد شرکت :

مدیر براساس تشخیص فرصتهای سودآور موجود برای شرکت نرخ رشد و اندازه شرکت را تعیین می کند که براساس سیاست تصمیم سود شرکت نیز تعیین می‌گردد.
۴٫مدیریت نقدینگی :
به دلیل این که دریافت ها و پرداخت های جاری شرکت هم زمان نمی باشند به منظور حمایت از عملیات اصلی شرکت مدیریت مجبور است همیشه یک مقدار سرمایه درگردش نگهداری نماید برای این کار مدیریت بایستی نقدینگی شرکت را به طور دقیق برنامه ریزی نموده و آن را تحت کنترل داشته باشد.
محیط عملیاتی مدیریت مالی

منظور از محیط عملیاتی این است که یک مدیر مالی برای انجام کارهای مالی در سازمان ها درخلاء تصمیم گیری نمی‌کند و عواملی از جانب محیط برتصمیمات مدیر مالی اثرگذاری می شود و کلیه عواملی که برفرآیند مدیریت مالی تأثیر گذارند محیط عملیاتی مدیریت مالی را تشکیل می دهند.
این عوامل عبارتند از:
۱٫نوع شرکت یا سازمان های تجاری

۲٫عوامل اقتصادی و اجتماعی
۳٫بازارهای مالی
۴٫مالیات
۱-نوع شرکت: شرکت ها یا سازمان های تجاری به یکی از شکل های زیر می باشند.
۱-۱)مالکیت های شخصی یا انفرادی
۲-۱)شرکت های تضامنی
۳-۱)شرکت های سهامی

۲٫عوامل اقتصادی و اجتماعی
میزان نرخ تورم، رشد اقتصاد، تغییرات نرخ بهره، قوانین و مقررات دولتی عواملی هستند که برفعالیت های شرکت تأثیر می گذارند.
۳٫بازارهای مالی :
بازارهای مالی، بازارهایی هستند که درآن ها دارایی های مالی اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. بازارهای مالی را می توان به روش های مختلفی تقسیم بندی نمود که عبارتند از بازار پول، بازارسرمایه و بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه
۴٫مالیات:
مدیر باید در تصمیمات خود به مالیات توجه داشته باشد درایران مالیات سهامدار براساس مالیات تخصیصی نه مالیات تقسیمی یعنی سودی که سهامدار بدست می‌آورد صرفنظر از دریافت یا عدم دریافت آن به آن مالیات تعلق می گیرد. شرکت ها برای اینکه سهامداران مجبور به تحمیل مالیات بیشتری نشوند سعی می کنند درصد بالایی از سود را تقسیم کنند تا مالیات سهامدار پوشش داده شود. این اثر نامطلوب (مالیات تخصیصی)تأثیر منفی به میزان سرمایه گذاری ها دارد.
صورت های مالی

هدف اصلی مدیراین است که ارزش سهام شرکت را به حداکثر برساند. ارزش مبتنی برجریان سود خالص و جریان های نقدی است که شرکت درآینده بوجود آورد. و برآورد خالص و جریان های نقدی شرکت و تصمیم گیری مدیردر رابطه با آن از طریق مطالعه درصورت های مالی امکان پذیر می باشد. ازمیان گزارش هایی که درشرکت تهیه می شود گزارش سالانه از همه مهمتر می باشد دراین گزارش دونوع اطلاعات داده می شود نخست، یک بخش شرح مکتوب که اغلب به صورت نامه رئیس هیئت مدیره می باشد و درنتیجه عملیات شرکت درسال پیش و هر نوع اقدامهایی که برعملیات آینده اثر خواهند گذاشت، گزارش می نماید.

دوم، چهار صورت مالی سالانه ارائه می نماید: ترازنامه، صورت سودو زیان صورت سودانباشته و صورت گردش وجه نقد (جریان های نقدی)
سرمایه گذاران برای تعیین چشم اندازها و انتظار های خود درباره سود خالص و سود تقسیمی شرکت از اطلاعات گنجانده شده درگزارش مالی استفاده می کنند. صورت های مالی اساسی عبارتند از:
۱٫ترازنامه

ترازنامه وضعیت مالی شرکت را دریک مقطع زمانی مشخص به طور خلاصه نشان می دهد. طرف راست ترازنامه نشان دهنده دارایی هاست و در حالی که طرف چپ ترازنامه نشان دهنده بدهی ها و حقوق صاحبان سهام یا ادعا علیه این دارایی هاست. دارایی را برحسب نقدینگی یا مدت زمانی که طول می کشد تا به پول نقد تبدیل شوند، فهرست می نمایند. ادعا علیه این دارایی ها را به ترتیبی که باید پرداخت شوند فهرست می کنند.
در واقع ترازنامه فهرستی از داراییها، بدهیها و سرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد. این تاریخ معین معمولاً پایان ماه و یا پایان سال است.
۲٫صورت سود و زیان
بیانگر خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره زمانی معین نظیر یک ماه یا یک سال می باشد. صورت سود و زیان که گاهی اوقات آن را «صورت درآمد» و یا «صورت عملیات» نیز می نامند که درواقع صورت سود و زیان عملیات یک دوره زمانی را نشان می دهد. سود ویژه که مهمترین بخش اطلاعاتی یک واحد تجاری است، درصورت سود و زیان منعکس می باشد.
دربالای هر صورت سود و زیان حساب خالص فروش نوشته شده است و پس از آن انواع هزینه ها از جمله مالیات بردرآمد از فروش کم می شوند تا سود خالص متعلق به سهامداران عادی به دست آید. درانتهای این صورت حساب گزارشی ازسود خالص و سود تقسیمی متعلق به هر سهم ارائه شده است.
۳٫صورت سود انباشته

سود انباشته نشان دهنده ادعا علیه دارایی هاست و به عنوان یک قلم دارایی به حساب نمی آید. گذشته از این ، معمولاً شرکت ها سود را انباشته می کنند تا بتوانند شرکت را گسترش دهند و این بدان معنی است که پول های مزبور در موجودی کالا و این قبیل دارایی ها سرمایه گذاری می شود و آنرا بصورت وجه نقد درحساب جاری بانک نگه نمی دارد. سود انباشته بدان سبب تغییر می کند که دارندگان سهام عادی به شرکت اجازه می دهند این وجوه را دوباره سرمایه گذاری کند، که اگر غیر از این بود به عنوان سود تقسیمی به آنان پرداخت می شد. از این رو، سود انباشته که درتراز نامه گزارش می شود نشان دهنده وجه نقد و در دسترس نمی باشند تا بتوان به عنوان سود تقسیمی یا برای موارد دیگر پرداخت کرد.
صورت سود انباشته
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/XX
سود انباشته اول دوره،
اضافه می شودبه:
سود خالص دوره
کسر می شود:
سود نقدی سهام عادی
سود انباشته پایان دوره XX

XX

(XX)
XX
4.صورت جریان های نقدی
صورت گردش وجوه نقد بیانگر مجموعه دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در طول یک دوره می باشد. زمانی که دریافتهای نقدی یک واحد تجاری بیش از پرداخت های نقد آن باشد، نتیجه فعالیتهای واحد تجاری، افزایش خالص در وجوه نقد را نوید خواهد داد و اگر پرداختهای نقدی بیش از دریافتهای نقدی باشد نتیجه فعالیتهای واحد تجاری کاهش خالص در وجوه نقد خواهد بود.

اگرشرکتی طی یکسال مقدار زیادی سود خالص گزارش کند، بازهم امکان دارد
«مبلغ نقد» مورد گزارش درترازنامه پایان سال همانند وجوه نقد اول سال نباشد یا حتی کمترباشد. دلیل این است که می توان سود خالص را از راههای گوناگون به مصرف رسانید و نه اینکه به صورت نقد به حساب بانک گذاشت.
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

انتخاب ارقام واطلاعات، مقایسه ویقین رابطه بین آن ها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می نامند. درصورت های مالی داد و ستد ها و ارقام منعکس درحسابها تلخیص و طبقه بندی می شوند تا فعالیتهای واحدتجاری امکان پذیر و ارزیابی آسان گردد. از این رو، تجزیه و تحلیل مالی کمتر به شمارش و محاسبه مانده حسابها می پردازد و عملاً‌هنگامی شروع می شود که این امور انجام و پایان یافته وصورتهای مالی تنظیم شده باشند.

صورت های مالی خلاصه معاملات و کارهای انجام شده رانشان میدهد و اساساً به گذشته مربوط می شود درحالی که تصمیم گیری درباره مسائلی که پیش می آید به آینده ارتباط پیدا می کند. درتجزیه و تحلیل مالی فرض براین است که گذشته زمینه ساز آینده می شود و به این ترتیب نتیجه کوششها و تجارت گذشته که درصورتهای مالی منعکس است مبنای بررسی واقع و نتایج به دست آمده راهنمای اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار می گیرد.

اگرهدف مدیریت این است که ارزش شرکت را به حداکثر برساند، باید بتواند از نقاط قوت شرکت استفاده کند و ازسوی دیگر نقاط ضعف را اصلاح نماید. تجزیه وتحلیل صورت های مالی کمک می کند تا :

۱)بتوان عملکرد شرکت را با سایر شرکتهای فعال درهمان صنعت مقایسه کرد.
۲)روند عملیات درطول زمان را مورد ارزیابی قراردارد.
این گونه تحقیقها به مدیریت کمک می کند تا نقاط ضعف یا کاستیها را شناسایی نماید و سپس برای بهبود عملکرد اقدامهای اصلاحی به عمل آورد.
تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی :
۱٫تجزیه و تحلیل افقی یا روند.
۲٫تجزیه تحلیل عمودی یا درونی
۳٫نسبتهای مالی

۱٫تجزیه و تحلیل افقی یا روند
دراین تجزیه و تحلیل یکسان به عنوان سال پایه تعریف شده و تغییرات اقلام ترازنامه وصورت سود و زیان به صورت درصدی از سال پایه درنظر گرفته می‌شود براساس مقایسه اطلاعات سال مورد نظر با سالهای قبل روند مطلوب یا نامطلوب وضعیت مالی و عملکردی شرکت تعیین می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 100 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد