دانلود مقاله تحلیل کمی و کیفی مواد با استفاده از کتابخانه ی دادههای PGNAA و بر اساس دو روش شبکه عصبی و حداقل مربعات

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

1 مقدمه

آنالیز به روش NAA روشی کارا در آنالیز انواع نمونه بصورت کمی وکیفی میباشد. در این روش، در صورتی که فعالسازی با استفاده از نوترونهای حرارتی اتفاق بیفتد، نوترون با انرژی خیلی کم به یک هسته برخورد میکند و یک هسته مرکب برانگیخته را تشکیل میدهد ونهایتاً هستهی برانگیخته به حالت پایه آمده گاما گسیل میکند .آشکارسازی گاماهای آنی گسیل شده (PGNAA)، اطلاعات فواصل ترازهای هستهای عناصر تشکیلدهندهی نمونه مجهول را دراختیار قرار میدهد1] و .[2

در این پژوهش، مطابق هندسـه شـکل (1)، از یک چشمه نوترون Am-Be که در کف آزمایشگاه قرار گرفته برای فعالسـازی نوترونی استفاده شده است. به منظور حذف گاماهای 4/438 MeV چشمه از یک لایه سـرب به ضـخامت 2 میلیمتر اسـتفاده شـده اسـت. همچنین به منظور ممانعت از ورود نوترونهای چشمه به آشــکارســاز از دو لایهپُلیاتیلن با 5 درصــد بور و به ابعاد 50× 50×5 ســانتیمتر اســتفاده شــدهو نهایتاً در حدفاصل پلیاتیلن بوردار و آشکارساز از یک لایه سرب به ابعاد 32× 30×5 سانتیمتر قرار گرفتهاست. مطابق شـکل، آشـکارسـاز سـوسوزن BGO (با ابعاد 3 اینچ در 3 اینچ) در سمت راست و سوسوزن NaI (با ابعاد 3 اینچ در 3 اینچ) در سـمت چپ نمونه قرار دارد. فضای اطراف هر دو آشکارساز نیز به منظور حذف گاماهای زمینه با دیواره سـربی به ضـخامت 5 سـانتیمتر پوشـانده شـده است. آشکارسازها برای زمان زنده 1800ثانیه گـامـاهـای آنی نمونـه را ثبت میکنند. آزمایش برای میزان نمک از 50گرم تا 500گرم در 3/5لیتر آب، تکرار


537


میشـود و با احتسـاب نمونه آب خالص، 52 طیف ثبت میشود. طیفهای مربوط به آشکارساز BGO برای چند درصد مختلف از نمک محلول در آب در شکل (2) نشان داده شده است.

شکل :(1) هندسه مورداستفاده در آنالیز محلول NaCl در آب با استفاده از روش .PGNAA

WATER 100grNaCl 200grNaCl 300grNaCl 400grNaCl 500grNaCl


800


Cl(MeV)715.5
Cl110(MeV).6

600

Channel(chn)


C
(MeV) 3500

439.4 3000

2500

2000

1500

1000

500 400

channelperrateCunt

Water 100grNaCl 200grNaCl 300grNaCl 400grNaCl 500grNaCl


400


H(MeV)223.2 C(MeV)
95.1


200

Channel(chn)


30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

channelperrateCunt

شکل :(2) مقایسهی طیف اندازهگیری شده آشکارساز BGO برای مقادیر مختلف NaCl محلول در 3/5 لیتر آب: چپ: محدوده انرژی 0MeVتا 4MeV و راست: محدوده انرژی 4 MeV تا . 8MeV

شکل (3)، طیفهای حاصل از 500 گرم نمک محلول در 3/5 لیتر آب که توسط دو آشکارساز سوسوزن BGO و NaI اندازهگیری شده با هم مقایسه شدهاند. چنانچه مشاهده میشود، نمایش قلهها و تفکیک آنها توسط سوسوزن BGO به مراتب بهتر از سوسوزن NaI انجام میشود.

در شکل (4)، سطح زیر فوتوپیک پرتوی گامای کلر در انرژیهای 6/110MeV و 5/751MeV به صورت تابعی از مقادیر مختلف NaCl محلول در آب برای دو آشکارساز BGO و NaI نمایش داده شده است. سطح زیر فوتوپیک پرتو گامای مربوط به آشکار ساز BGO مقادیر بیشتری را نشان میدهد.
دلیل مشاهده این رفتار را میتوان به بهرهی بالای آشکارسازی سوسوزن BGO نسبت به NaI مربوط دانست [3]

. به همین منظور در مطالعات آتی ارائه شده این مقاله صرفاً از سوسوزن BGO استفاده شده است.

538

20000
NaI Cl223(MeV).2 Cl(MeV)95.1
BGO
channel
Cl(MeV)110.6 Cl(MeV)715.5 C(MeV)439.4 perCount
0
800 600 400 200 0
Channel (chn)

شکل :(3) مقایسهی طیف اندازهگیریشده دو آشکارساز BGO و NaI برای نمونه حاوی 500 گرم NaCl محلول در3/5 لیتر آب.

110000
100000
90000
5.175MeV (BGO)
6.110MeV (BGO) 80000
5.175MeV (NaI)
6.110MeV (NaI) 70000

60000
50000
40000
30000
20000
500 400 300 200 100 0
NaCl (gr)


peakunderarea

شکل :(4) مقایسه سطح زیر فوتوپیک مربوط به گاماهای کلر با انرژیهای 5/715 MeV و 6/110 MeV که با استفاده از دو آشکارساز BGO و NaI اندازهگیری شده است.

.2 مطالعات شبیهسازی

چیدمان اندازهگیری شکل 1)با) استفاده از کُد مونتکارلوی MCNPX در وضعیت Mode n p شبیهسازی شده و طیف گامای آنی نمونه حاوی 500گرم نمک محلول در آب و ثبت شده در آشکارساز BGO با استفاده از تالی F8 محاسبه میشود (شکل .((5) علت اختلاف بین طیف شبیهسازی و تجربی را می توان به گامای چشمه نوترون Am-Be و نیز گاماهای زمینه و نوفه الکترونیک نسبت داد. عدم اطلاع کافی از عناصر و درصد بکاررفته در اجزاء چیدمان آزمایش (مانند سیمان کف و پلیاتیلن بکار رفته) نیز میتواند منشاء دیگری برای اختلاف باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شبیه سازی عناصر نادر خاکی سریوم و لانتانیوم موجود در رسوبات آبراهه ای منطقه اشتهارد با استفاده از روش شبکه عصبی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه عناصر نادر خاکی منابع مهم استراتژی هستند، زیرا مصرف و تقاضای این عناصر بالاست، ذخایر آنها دارای توزیع جغرافیایی ناچیزی هستند و منابع آنها رو به پایان است. عناصر نادر خاکی بهطور گسترده در زمین توزیع شده و الگوی آنها برای توضیح محیط رسوبی، فرایند و ساختار حوضه های رسوبی به کار برده شده است. عناصر نادر خا ...

دانلود فایل پاورپوینت گزینش ویژگی با استفاده از شبکه های عصبی

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه شبکه عصبی استفاده شده تکنیکهای انتخاب ویژگی روش پیشنهادی آزمایشات تجربی اسلاید 2 : مساله تشخیص الگو به طور سنتی به مراحل استخراج ویژگی و طبقه بندی تقسیم می شود. استخراج ویژگی قصد پیدا کردن یک نگاشت را دارد که ابعاد الگوهایی که باید طبقه بندی شود ...

مقاله تحلیل مقادیر تبخیر از سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تئوری آشوب و مدل شبکه عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تحلیل مقادیر تبخیر از سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تئوری آشوب و مدل شبکه عصبی مصنوعی چکیده پدیدههای هیدرولوژیکی متعددی وجود دارند که عملکرد آنها تاکنون کاملا تصادفی و بینظم پنداشته شده است. امروزه به لطف تئوریهای نوین غیر خطی، میتوا ...

مقاله طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با بکارگیری ویژگی های بافت و استفاده از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با بکارگیری ویژگی های بافت و استفاده از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی چکیده یکی از تکنیک های مهم درتفسیرتصاویر سنجش از دور، طبقه بندی تصاویر است که کاربرد زیادی در بررسی تغییرات زمین دارد. مسئله مهم تعیین یک ر ...

مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان پارامترهای اثرگذار خاک در پایداری شیب خاکریز سدهای خاکی براساس روشهای مختلف تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار Geostudio

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی قابلیت اطمینان پارامترهای اثرگذار خاک در پایداری شیب خاکریز سدهای خاکی براساس روشهای مختلف تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار Geostudio   خلاصه با توجه به ماهیت غیر همگن خاک و عدم قطعیت پارامترهای آن، اتکا به یک عدد به عنوان ضریب اطمینان منطقی به نظر نمی رسـد. در روش هـای احتمالاتی با در ن ...

مقاله ارزیابی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از تلفیق روش AHP و شبکه های عصبی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از تلفیق روش AHP و شبکه های عصبی چکیده شرایط متغیر اقتصادی، تصمیم گیری جهت تخصیص بهینه منابع محدود مالی و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و تسهیلات را به یک موضوع مهم برای مؤسسات مالی و بانک ها تبدیل نموده است. در این تحقیق به مدلسازی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشت ...

مقاله تحلیل عملی بررسی ساختمانهای دو لایهای زمین بر اساس روش هاکیوارا

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تحلیل عملی بررسی ساختمانهای دو لایهای زمین بر اساس روش هاکیوارا چکیده روشهای ژئوفیزیکی بعنوان روشهای سریع جهت بدست آوردن اطلاعات زیر سطحی برای اهداف مهندسی عمران و زمین شناسی بکار برده می شود و اطلاعاتی در رابطه با سنگ کف و محدوده لایه ه ...

مقاله تحلیل بر اساس مورد استفاده از کار کردهای مدیریت شبکه در مدل ONF SDN

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل بر اساس مورد استفاده از کار کردهای مدیریت شبکه در مدل ONF SDN چکیده: شبکه تعریف شده ی نرم افزاری SDN اخیراً در صنعت برتری بسیار بزرگی کسب کرده است که عمدتاً توسط شرکت های فناوری اطلاعات فعال در کاربردهای مراکز داده بوجود آمده است. به عنوان یک مورد استفاده خاصی ما شبکه حامل مجازی شده که بین چندین مصرف ...