دانلود مقاله تخمین طیف پرتو فوتونی انواع مختلف شتابدهنده های درمانی بر مبنای دادههای عبوری

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه

انواع مختلفی از شتابدهندههاي درمانی مگاولتاژ به عنوان منابع پرتو ایکس در طراحی درمان استفاده میشوند. آگاهی از توزیع طیف فوتونی گسیل شده توسط این شتابدهندهها جهت انجام محاسبات دقیق دزسنجی، از اهمیت ویژهاي برخوردار میباشد. چنانچه دادههاي عبوري با دقت مطلوب در دسترس باشد، میتوان توسط محاسبات و الگوریتمهاي ریاضی طیف گسیلی را با دقت بسیار بالا تخمین زد و جهت محاسبات دقیق پیشبینی توزیع دز و بهینهسازي طرح درمان استفاده نمود.

سیلبرستین براي اولین بار بازسازي توزیع طیف بر اساس دادههاي اندازهگیري شده را پیشـنهاد نمـود.[1] مسـئله بازسازي طیف از روي دادههاي عبوري در زمره مسائل بدوضع قرار دارد. تا دهه هشتاد استفاده از تکنیک لاپـلاس، حداقل کردن مربعات خطا و نیز الگوریتمهاي ابداعی مختلف براي حل این مسائل رواج یافت.در دهه هشتاد، روش پایدارساز تجزیه به مقادیر تکین (SVD)در ارتباط با مسئله تخمین طیف به کار گرفتـه شـد .[2] واگنردرسـال1999 الگوریتم ابداعی خودش را در گستره انرژيهاي25keV تا 18MeVاعمال نمود و نتایج قابل قبـولی بـه دسـت آورد [3] که در سالهاي اخیر توسعه داده شدهاند.[5-4]ایده استفاده از الگـوریتم EMدر حـل مسـئله بدوضـع بازسـازي طیف به سال 2005 و کارهاي سیدکی برمیگردد.[6] سیدکی با مقایسه الگوریتم EMو روش SVDکارآیی الگوریتم

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


EMرا اثبات نمود. پس از او، این الگوریتم در کاربردهاي مختلف نظیر CTاسکن[7] وشتابدهنده[8] به کار گرفته شد.
روش کار

الف) مسئلهي بازسازي طیف

یک معادلهي انتگرالی میتواند توصیف کنندهي تضعیف طیف چندفام (polychromatic) باشد. دادههاي تضعیف یا عبوري از فانتومی با ضخامت Tو مپ تضعیف µ(E, x) توسط رابطه زیر توصیف میشوند:
(1)

که W(E) طیف مجموعه چشمه و آشکارساز، Emax بیشینه انرژي فوتون در طیف و Ipoly شدت باریکه چندفام خروجی است.با گسسته سازي معادلهي انتگرالی (1)، میتوان دادههاي عبوري را توسط یک سیستم معادلات ماتریسی خطی به صورت زیر توصیف کرد:

(2)

که در این معادلهtیک ماتریس × 1 حاوي دادههاي عبوري اندازهگیري شده tm)ها)، mتعداد کل اندازهگیريها، nتعداد بینهاي (bins) نمونهبرداري از طیف اصلی استکه بسته به پهناي بین مورد نیاز (رزولوشن انرژي) تعیین میشود. ماتریس Cn مجهول رابطه بالا، یک طیف نمونهگیري شده از طیف اصلی است. ماتریس Amn نیز یک ماتریس محاسباتی است که با توجه به ثابتهاي تضعیف خطی و ضخامت فانتوم به صورت زیر محاسبه میشود:

(3)

همانطور که گفته شد Cnمجهول و بیانگر طیف مجموعه چشمه و آشکارساز است. هدف روشهاي تخمین طیف، ارائه راهحلی براي تعیین Cnاز روي مجموعهاي از دادههاي تضعیف است.

ب) الگوریتم EM

الگوریتم بیشینهسازي امیدریاضی (Expectation Maximization) یک روش تکرارشونده است که به دنبال یافتن برآوردي با بیشترین درست نمایی براي پارامترهاي یک توزیع پارامتري است. به منظور حل معادله ماتریسی رابطه (2) در این تحقیق از الگوریتم کارآمدEMاستفاده شده است. بر اساس این الگوریتم میتوان از رابطهي بازگشتی زیر براي بازسازي طیف مجهول بر اساس یک حدس اولیه دلخواه استفاده کرد:[6]

(4)

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


چنانچه مقادیر اولیه غیرمنفی استفاده شود، غیرمنفی بودن مقادیر محاسبه شده براي طیف به صورت خودکار تضمین میشود در این پژوهش از یک حدس اولیه سینوسی یکسان در هر دو حالت استفاده شده است.

ج) شبیهسازي

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله برآورد کیفیت آب رودخانه کارون محدوده اهواز توسط دادههای زمینی ، طیفسنج فیلداسپک3 و دادههای فراطیفی سنجنده هایپریون

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمه روشهای برآورد سنتی کیفیت آب معمولا پرهزینه و زمانبر هستند. این موضوع بهخصوص برای تودههای بزرگ آب1 شامل دریاچهها، سدها و رودخانه-ها که نمونهگیریها، همه توده آب را پوشش نمیدهد از اهمیت ویژهای برخوردار است. سنجش از دور تکنولوژی توسعه یافتهی جدیدی در دهههای اخیر است، بویژه که در چند سال گذشته تکنولوژی سنجش ...

دانلود مقاله شناسایی پدیده های طیفی ناشناخته از داده های تلفیقی تصاویر ماهواره ای ALI+ASTER و ابر طیفی Hyperion بر مبنای روش ضریب همبستگی : مطالعه موردی محدوده معدنی مس سرچشمه

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمه یکی از روشهای رایج در اکتشافات معدنی، استفاده از دادههای ماهوارهای میباشد. سنجش از دور به عنوان تکنولوژی و علمی تعریف می شود، که به وسیله آن، میتوان بدون تماس مستقیم با سطح زمین، معمولاً در طول موجهای بین 0/4 میکرومتر تا حدود 1 متر، مشخصه های طیفی یک شیء یا پدیده سطحی را تعیین، اندازهگیری یا تجزیه و ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
  اسلاید 1 : ساختار اتم žاتم کوچکترین ذره تشکیل دهنده ماده است واز ذرات کوچکتری تشکیل شده است که عبارتند از žپروتون žنوترون žالکترون اسلاید 2 : پایداری وناپایداری اتم ها žهر چیزی در طبیعت یک وضعیت پایدر دارد که آنها در آن وضعیت پایدار در حالت تعادل بسر میبرد žخارج کردن اجسام از حالت  تعادل آنها را م ...

مقاله ارزیابی عملکرد مدل درختی M5 و معادلات تجربی در تخمین میزان تبخیر - تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از دادههای محدود در سه اقلیم خشک ، مدیترانهای و مرطوب

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزیابی عملکرد مدل درختی M5 و معادلات تجربی در تخمین میزان تبخیر-تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از دادههای محدود در سه اقلیم خشک، مدیترانهای و مرطوب چکیده: مدلسازی مقدار تبخیر-تعرق موضوعی مهم در مدیریت منابع آب و مدیریت پروژههای آبیاری ...

مقاله کاربرد مدلسازی فازی بر مبنای خوشهبندی c - mean در تخمین تبخیر از تشت ( مطالعه موردی : استان خوزستان )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** کاربرد مدلسازي فازي بر مبناي خوشهبندي c-mean در تخمین تبخیر از تشت (مطالعه موردي: استان خوزستان) چکیده در این مقاله بهکمک منطق فازي و خوشهبندي فازي بهروش c-mean، ترکیبهاي مختلف با 4 داده هواشناسی در دسترس شامل دماي هوا، رطوبت نسبی، سرعت ب ...

مقاله تخمین تبخیر از تشت با استفاده از سیستم استنتاج فازی و بر مبنای خوشه c - mean

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تخمین تبخیر از تشت با استفاده از سیستم استنتاج فازی و بر مبنای خوشه c -mean خلاصه تبخیر، عامل مؤثری در محاسبه بیلان آب در مناطق مختلف است. در این تحقیق به مدل سازی تخمین تبخیر از تشت با استفاده از داده های هواشناسی و به کمک منطق فازی و خ ...

مقاله هیدرولوژی زیر سطحی ، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  *** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** هیدرولوژي زیر سطحی، حلقه گم شده روش هاي تخمین تبخیر و تعرق بر مبناي سنجش از دور چکیده امروزه روش هایی برپایه سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در کنار مدل هاي فیزیکی و تجربی توسعه پیدا کرده است. حال آنکه در این روش ها، عدم در نظ ...

مقاله دسته بندی دادههای چند برچسبی با استفاده از وابستگی بین کلاسها و تخمین تعداد برچسبها

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** دسته بندي دادههاي چند برچسبی با استفاده از وابستگی بین کلاسها و تخمین تعداد برچسبها چکیده - با افزایش حجم دادهها نیاز به دستهبندي و تحلیل دادهها به صورت خودکار، از جایگاه ویژهاي بر خوردار شده است. در این مقاله به دسته بندي دادههاي چندب ...