بخشی از مقاله

1- شبكه را تعريف كنيد؟
مجموعه اي از ادوات رايانه اي متصل به هم دانست كه به منظور اشتراك گذاري داده ها و منابع سخت افزاري و تبادل داده ها با يكديگر در ارتباط هستند.


2- چرا از شبكه استفاده مي كنيم؟
 حذف محدوديت جغرافيايي
 افزايش اعتماد
 كاهش هزينه ها ي از طريق اشتراك داده ها و دستگاههاي جانبي
 صرفه جويي در وقت


3- انواع شبكه ها را نام برده تعريف كنيد؟
 شبكه هاي محلي (اين نوع شبكه،‌كه در محيط محدودي كاربرد دارد،‌در داخل يك ساختمان و يا ساختمانهاي نزديك به هم مورد استفاده قرار مي گيرد. شبكه هاي محلي، براي اتصال رايانه ها در دفاتر شركتها،‌ادارات و كارخانه ها به كار ميروند. اين نوع شبكه ها سريعترين رشد را در ميان صنعت ارتباطات داشته اند).
 شبك هاي گسترده (با گسترش حوزه جغرافيايي اين شبكه ها ميتوانند بوجود آمدند. كه نايحه جغرافيايي وسيعي را در بر مي گيرند)
 شبكه هاي شهري (شبكه هاي شهري در مقايسه با شبكه هاي محلي از مقياس بزرگتري برخوردارند و از شبكه هاي گسترده كوچكتر هستند. اين شبكه ها معمولا براي اتصال دفاتر يك سازمان در يك شهر صورت مي گيرد و ميتوانند اختصاصي يا عمومي باشند).


4- خصوصيات شبكه هاي محلي را بنويسيد؟
 رايانه ها نزديك به هم و معمولا در يك ساختمان يا مجموعه اي از ساختمان ها قرار دارد.
 مالكيت خطوط انتقال خصوصي است و از سوي سازمان مربوط، نصب و نگهداري ميشود.
 سرعت انتقال داده ها بسيار بالا است.
 شبكه ها از ساختار و استاندارد مشخصي استفاده ميكنند.


5- خصوصيات شبكه هاي گسترده را بنويسيد؟
 رايانه ها از يكديگر صدها و هزارها كيلومتر فاصله دارند.
 خطوط انتقال در اين نوع شبكه ها از سوي شركتهاي مخابراتي ايجاد و پشتيباني ميگردد.
 سرعت انتقال داده ها نسبتاً كم است.


6- شبكه ها شامل چه اجزايي هستند؟
 سرويس دهنده ها : رايانه هايي كه منابع مشترك را به كاربارن شبكه ارائه ميدهند.
 سرويس دهندگان : رايانه هايي كه به منابع شبكه اي مشترك از سوي سرويس دهنده ارائه شده اند، دسترسي دارند.
 كانال انتقال :‌راهي كه رايانه ها متصل شده اند.
 چاپگرها و ساير دستگاههاي جانبي مشترك كه از سوي سرويس دهنده ها ارائه شده اند.


7- شبكه ها به چند دسته تقسيم ميشوند براي هر كدام چند مثال بزنيد؟
 نظير به نظير (Windows 98 –Windows XP –Windows 2000-Windows me)
 براساس سرويس دهنده (Linux-Unix-Windows NT server –Novell Netware)
 شبكه هاي تركيبي


7- مزاياي شبكه براساس سرويس دهنده را نام ببريد؟
 منابع مشترك
 امنيت
 كپي پشتيبان
 تعداد كاربران


9- آشنايي با ويژگيهاي سيستم هاي عامل كه در شبكه هاي كامپيوتري استفاده ميشوند.
 Security : امنيت مهمترين ويژگي
 چند وظيفه اي
 پشتيباني از چندين پردازنده
 تحمل خطا
 تهيه نسخه پشتيبان
 ابزارهاي مديريتي
 قابل اطمينان و پايداري
 پشتيباني


10- توپولوژي چيست؟
به طرح فيزيكي يا آرايش رايانه ها ، كابلها و ساير اجزاي شبكه گفته ميشود.


11- مزاياي توپولژي براساس هاب را بنويسيد.
 تغيير يا گسترش سيستمهاي سيم كشي در صورت نياز
 سادگي اتصال به هاب يا رايانه ديگر
 استفاده از پورتهاي متفاوت بر روي هاب براي هماهنگي انواع كابل متنوع در شبكه
 نظارت متمركز بر فعاليت و ترافيك شبكه

12- مزايا و معايب توپولوژي ها را بنويسيد.
توپولوژي مزايا معايب
خطي - استفاده اقتصادي از كابل
- كابل، ارزان و كار با آن آسان است
- گسترش ساده ، سريع - شبكه در ترافيك زياد كند ميشود
- قطعي كابل ميتواند بر روي كاربران زيادي اثربگذارد
- تفكيك و پيدا نمودن عيب دشوار است
حلقوي - دسترسي يكسان براي تمام رايانه ها - خرابي يك رايانه ميتواند برروي باقيمانده شبكه اثر بگذارد.
- تفكيك عيب دشوار است
ستاره اي - اصلاح و افزودن رايانه هاي جديد ساده است
- نظارت و مديريت، متمركز است
- خرابي يك رايانه تأثيري بر باقيمانده شبكه ندارد
- تفكيك و پيدا نمودن عيب راحت است - اگر قطعه مركزي خراب شود شبكه از كار مي افتد

13- توپولوژي هاي استاندارد را نام ببريد؟
 توپولوژي خطي
 توپولوژي ستاره اي
 توپولوژي حلقوي


14- ترميناتور چيست؟
براي جلوگيري از برگشت سيگنال به كابل، قطعه اي به نام قطعه پاياني با ترميناتور در هر يك از دو انتهاي كابل اصلي قرار ميگيرد. تا سيگنالهاي آزاد را جذب نمايد. جذب سيگنال كابل را به گونه اي پاك مي كند كه ساير رايانه ها بتوانند داده ها را بفرستند.


15- هاب را تعريف كنيد؟
قطعه شبكه اي كه بيش از پيش در شبكه ها وسيله اي استاندارد ميشوند،‌هاب است. هاب،‌قطعه مركزي در توپولوژي ستاره اي مي باشد.
16- هدف كلي سيستم هاي انتقال ديجيتال را بگوئيد؟
انتقال دنباله از داده هاي ديجيتالي منبع به مصد است.
17- هدف از ايجاد يك شبكة كامپيوتري چيست؟
18- اشتراك منابع 2- تبادل پيغام ؟؟ از راه دور
18- DTE به چه معني است؟ چند مثال بزنيد؟
ماشينهاي مرتبط با داده ها به عنوان DTE شناخته ميشوند مثل :


 يك ماشين خودپرداز در بانك
 يك پايانه فروش در قسمتي از فروشگاه
 يك ايستگاه كاري براي نظارت بر ترافيك
 يك رايانه شخصي موجود در منزل يا اداره
19- انواع جهت انتقال اطلاعات را نام ببريد تعريف كنيد و براي هر كدام مثالي بزنيد؟
 يكطرفه ( در اين روش يكي از DTE ها هميشه ارسال كننده و ديگري هميشه دريافت كننده داده مي باشد. مثل :‌راديو – تلويزيون)
 دو طرفه ناقص (در اين ارتباط، هر DTE ، هم ارسال كننده اطلاعات و هم دريافت كننده آن است ولي در يك لحظه نميتواند ارسال و دريافت را با هم انجام دهد. مثل : فاكس)


 دو طرفه كامل (در اين ارتباط،‌در يك لحظه هر DTE ميتواند اطلاعات را ارسال و دريافت نمايد. مثل : تلفن – اينترنت)
20- تقسيم بندي شبكه هاي كامپيوتري از نظر ابعاد و گستردگي فيزيكي چيست؟
LAN (محلي ) : فاصله كم و همه به هم نزديك هستند و محدوده معين است.
WAN (گسترده) فاصله اجزاي طولاني است مثل عابربانكها
MAN (فرامنطقه اي) به شبكه هاي شهري معروفند از نظر وسعت بين LAN و WAN
21- پهناي باند را تعريف كنيد.
به محدوده فركانسي امواج آنالوگ كه بدون هيچ گونه افتي از سيستم مخابراتي منتقل ميگردد.
22- نويز را تعريف كنيد و چند نمونه مثال بزنيد؟
امواج الكتريكي مزاحمي كه موجب اختلال در انتقال داده ها مي گردد. اين امواج تصادفي هستند و اشكال مختلفي دارند. نويز منابع مختلفي دارد. مثل خطوط برق، آسانسور، دستگاه تهويه و… توليد ميگردد.


23- رابطه شاتون را تعريف كنيد؟
حداكثر سرعت داده ها در يك خط انتقال از رابطه شاتون بدست مي آيد.
24- انواع شبكه هاي بي سيسم از نظر وسعت را بنويسيد.
:A WLANs : مكان دستيابي كاربران ساكن در يك منطقه محدود را به شبكه فراهم مي كند مثل كتابخانه – دانشكده
:B WPANs : امكان ارتباط بين دستگاههاي شخصي در يك ناحيه محدود را فراهم مي كند از دو تكنولوژي Bluetooth
WMANs :C امكان ارتباط بين چندين شبكه در شهر بزرگ
W WANs :D ارتباط بين شهرها و كشورها از طريق ماهواره به سيستم هاي G2 معروفند.
25- مهمترين عوامل مؤثر بر سرعت انتقال داده در يك خط انتقال را نام ببريد؟
پهناي باند و ميزان نويز
26- معروفترين سرويس ها را نام ببريد.


1- fileserver 2- Print server 3- Application service 4- Data base service
27- انواع كابل كشي را بنويسيد.
 كابل هم محور
 زوج به هم تابيده شده
 فيبر نوري
28- انواع كابل زوج به هم تابيده شده را بنويسيد.
 زوج به هم تابيده شده بدون حفاظ
 زوج به هم متابيده شده حفاظ دار
29- انواع كابل هاي هم محور و خصوصيات آنها را بنويسيد.
 نازك (كابل انعطاف پذيري است كه قطر آن 25/0 اينچ است چون انعطاف پذير است كار با آن ساده است تقريباً در كليه انواع نصب هاي شبكه اي به كار ميرود اين كابل ميتواند سيگنالها را تا 185 متري بدون استفاده از تكرار كننده حمل كند)
 ضخيم (كابلي نسبتاً محكم با 5/0 اينچ قطر مي باشد در اين كابل سيم مسي مركزي نسبت به سيم مسي مركزي كابل نازك ضخيمتر است. اين ضخامت بيشتر تضعيف كمتري به همراه دارد اين كابل سيگنالها را تا فاصله 500 متري بدون استفاده از تكرار كننده حمل مي كند اين كابل بر خلاف نازك براحتي خم نميشود و نصب آن مشكلتر است.


30- محيط انتقال را تعريف كنيد
به هر رسانه اي كه بتواند اطلاعات را به گردش درآورده هدايت كند
31- BNC را تعريف كنيد.
هر دو كابل نازك و ضخيم از اجزاي اتصالاتي به نام BNC براي انجام اتصالات بين كابلها و رايانه ها استفاده مي كنند.
32- Server و client چيست؟


server : كامپيوترهاي سرويس دهنده
clietn : كامپيوترهاي سرويس گيرنده
33- چند جزء مهم در خانواده BNC را نام برده توضيح دهيد.
 اتصال كابل BNC (اتصال كابل BNC به انتهاي كابل لحيم و يا پرچ ميشود)
 اتصال BVC T (اين اتصال،‌كارت شبكه در رايانه را به كابل شبكه متصل ميكند)
 اتصال BNC Barrel (اين اتصال،‌براي اتصال قطعه كابل نازك به منظور ايجاد يك كابل طولانيتر به كار ميرود).
 ترميناتور BNC (ترميناتور BNC در هر يك از دو انتهاي كابل در توپولوژي خطي، براي جلوگيري از برخورد استفاده ميشود. مقدار اين ترميناتور متناسب با امپدانس كابل است).
34- انواع كابل زوج به هم تابيده را بنويسيد و در مورد هر كدام توضيح دهيد.
 كابل UTP (كه رايج ترين كابل شبكه است اين كابل در ساختمان ها براي سيم كشي تلفن به كار مي رفت. اين كابل شامل 5 رده مي باشد.)
 كابلهاي STP (از يك پوشش زرورقي، بين و دور زوجهاي سيمي استفاده ميكند. اين كار به STP كمك مي كند تا داده هاي انتقالي را در مقابل تداخل الكتريكي اثر كمتري دارد و با فواصل طولاني تري از UTP سرعتهاي انتقال بالاتري را پشتيباني مي‌كند).
35- اجزاي كابل هاي زوج به هم تابيده شده را نام ببريد.


 سخت افزار اتصالات
 قفسه هاي توزيع
 تابلوهاي تقسيم گسترش پذير
 فيشهاي RJ-45
36- انواع كابلها را مقايسه كنيد.
مشخصات كابل هم محور نازك كابل هم محور ضخيم زوج به هم تابيده شده فيبر نوري
هزينه كابل ارزان گران ارزان متوسط
طول كابل 185 متر 500 متر 100 متر 2 كيلومتر (90كيلومتر)
سرعت انتقال 10 مگابايت 10 مگا بايت 4 تا 100 مگابايت 100 يا بيشترمگابايت
سهولت نصب آسان آسان خيلي آسان سخت
استعداد در تداخل مقاومت خوب در مقابل تداخل مقاومت خوب در مقابل تداخل مستعد در تداخل مستعد تداخل نمي باشد.
خصوصيت ويژه نياز به اجزاي پشتيباني كمتري نسبت به ضخيم و به هم تابيده دارد نياز به اجزاي پشتيباني كمتري نسبت به كابل به هم تابيده دارد همانند سيم تلفن اغلب در ساختمانها از قبل نصب ميشود از داده ها صورت و تصوير باايمني بالا پشتيباني ميكند

 

37- وظايف كارت شبكه را نام ببريد.
 آماده سازي داده هاي رايانه براي انتقال به كابل شبكه
 ارسال داده ها به رايانه ديگر
 كنترل جريان داده ها بين رايانه و سيستم كابل كشي
38- كارت شبكه چه كارهايي انجام ميدهد؟
 انجام اتصال فيزيكي يا كابل
 توليد سيگنال هاي الكتريكي كه از كابل مي گذرند
 پيروي از قوانين مشخص نحوه دسترسي به كابل
39- عوامل موثر در تعيين نوع كابل كشي را بنويسيد.
1- سنگيني ترافيك شبكه
2- طول كابل كشي
3- بودجه تعيين شده براي كابل كشي
4- نيازهاي ايمني شبكه


40- FDDI چيست؟
تكنولوژي يك شبكه با سرعت 100 مگابايت در ثانيه است كه براي ارتباط از فيبرنوري استفاده ميكند.
41- سلول چيست؟
ناحيه اي كه توسط يك AP تحت پوشش قرار مي گيرد.
42- از مهمترين مزاياي شبكه هاي محلي بدون سيم چيست؟
 از آن ميتوان درمكانهايي كه امكان سيم كشي وجود ندارد استفاده كرد
 برقراري ارتباط حين حركت را پشتيباني كرده و استفاده كنندگان ميتوانند رايانه هاي كيفي خود را بدون قطع ارتباط جابجا كنند.
43- پروتكل را تعريف كنيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید