بخشی از مقاله

تعریف ماهواره


ماهواره چيست؟
هر جسمی که به دور جسم ديگردرفضا بچرخد ماهواره ناميده میشود به عنوان مثال کره ماه

برای کره زمين به عنوان يک ماهواره طبيعی محسوب ميشود مدت زمانی که طول ميکشد

تا يک دور کامل به دور زمين بچرخد پريود يا زمان تناوب ناميده ميشود .

موقعيت فضايی ماهواره ها

 

تقريبآ تمامی ماهواره ها روی خط استوا در فاصله حدود۲۲۰۰۰۰ مايلی از کره زمين قرار

دارند اين محدوده از فضا که توسط ماهواره ها اشغال ميشود در اصطاح بين المللی Clarke

belt ناميده ميشودماهواره ها با منبع سوختی که روی انها تعبيه شده در دالان هايی فضايی

که همان Clarke belt می باشد در حال چرخش به دور زمين هستند که توسط ايستگاه های

زمينی که در ان افراد متخصص ومتصديان تنظيم ماهواره مشغول فعاليت هستند کنترل میشود

تاهميشه در يک مکان خاص نسبت به کره زمين پايدار بماند.

 

وسيله -هايي كه مي توانند سيگنالهاي دريافتي از نقاط مختلف را ،به هر نقطه مورد نظر (ديگر) بفرستند.
و در يك تعريف ساده تر و براي مثال ،مي توان ماهواره را همانند يك آينه در نظر ....
البته ماهواره ها قابليت تغيير و تبديل در سيگنالهاي دريافتي ،در باندهاي مختلف با سيگنالهاي متفاوت را نيز دارا مي باشند.
نحوه دريافت سيگنالهاي ارسالي از يك ماهواره ،با توجه به (موقعيت) نحوه قرار گرفتن ماهواره در فضا و همچنين نحوه ارسال سيگنالها ،(در روي زمين) متفاوت خواهد بود ،در رابطه با كيفيت سيگنالها و اطلاعات لازم جهت دريافت آنها ،در نقاط مختلف زمين نقشه هاي پوشش-ي براي همين منظور تهيه و مورد استفاده قرار مي گيرد.


سيگنالهاي دريافتي از ماهواره بر حسب dBW اندازه گيري ميشود و هر چه قدرت اين سيگنالها بيشتر ،اندازه ديش لازم جهت دريافت ان نيز كوچكتر و بالعكس خواهد بود
(جداولي براي همين منظور و قبلا اماده شده كه ديش مورد استفاده براي مقادير dBW در سيگنالهاي در يافتي را مشخص مي كنند)
ماهوارهHotbirdيا مرغ آتشين:

ماهواره Hotbird متشکل از۵ ماهواره است که آن را بصورت يک ماهواره بزرگ شبيه مرغ

دراورده است به همين دليل ان را مرغ آتشين نيز می نامند اين ماهواره کاربردهايی در ضمينه

جاسوسی مخابراتی وتلويزيونی دارد که قادر است ۲۵۰۰شبکه تلويزيونی را پوشش دهدکه در

نوع خود بی همتاست عمر مفيد هر يک از ماهواره ها ۵ سال است که هر پنچ سال يکبار

يکی از ماهواره ها از Hotbird جدا ميشود.

انواع ماهواره ها
ماهواره ها تنها و صرفا جهت ارتباطات تلوزيوني مورد استفاده قرار نمي گيرند!
ماهواره هاي به منظور خبر رساني (ارتباطات تلوزيوني و..)
ماهواره هاي مورد استفاده جهت مقاصد نظامي

ماهواره هاي جاسوسي
ماهواره هاي هواشناسي
ماهواره هاي مورد استفاده در مقاصد علمي(تحقيقاتي) و.....
در اين ميان تنها ماهواره هاي اطلاع رساني و ارتباطات تلوزيوني و راديويي ،به جهت مقاصد تجاري تهيه و پرتاب مي شوند.

موقعيت ماهواره ها
موقعيت ماهواره ها و فاصله آنها از كره زمين با توجه به نوع كاربري انها (كه در بالا اشاره شد) مي تواند متغير باشد!
به طور كلي ماهواره ها با توجه به فاصله آنها از كره زمين و نحوه قرار گرفتن آنها در موقعيتها(مدار) هاي مختلف ،شناسايي و طبقه بندي مي شوند ،بنابراين نحوه قرار گرفتن يك ماهواره مشخص با توجه به نوع كاربري آن متغير خواهد بود.


در اين ميان ماهواره هايي كه جهت مقاصد اطلاع رساني و ارتباطات مورد استفاده قرار مي گيرند ،در مداري مشخص و منظم با نام "clarke belt" واقع هستند. فاصله اين (كمربند) از كره زمين 36 تا 38 هزار كيلومتر مي باشد و اين همان مدار geosynchrone مي باشد.
(بنابراين و با توجه به اين فاصله لزوم استفاده از سيگنالهايي با مقادير بالا جهت ارسال به ماهواره و بالعكس بيشتر آشكار ميشود در ،غير اين صورت اين سيگنالها هنگام عبور از جو زمين تحليل رفته و از بين خوهند رفت)

منابع تامين انرژي
به جز در موارد خاص مهمترين منبع تامين انرژي جهت (ادامه) فعاليت يك ماهواره ،نور خورشيد مي باشد.
پانل هاي با همين منظور و نصب شده در ماهواره ها ،وظيفه در يافت نور خورشيد و تبديل آن به انرژي الكتريكي را بر عهده دارند (و همچنين پيل هايي جهت ذخيره انرژي....)

تعادل ماهواره ها در فضا
چنانكه قبلا نيز اشاره شد ،ماهواره هاي (ارتباطات) در مدار geosynchrone واقع هستند ،هر چند در اين مدار هيچ گونه نيرويي(كشش زمين يا جاذبه) بر ماهواره وجود ندارد ،ولي اين اصل هميشه ثابت نيست و در موارد و موقعيتهاي خاصي مي تواند وجود داشته باشد و همين تاثيرات مي تواند موجب به هم زدن تعادل ماهواره و در نهايت خارج شدن از مدار مورد نظر باشد. و براي مقابله با اين پيامد در هر ماهواره چهار راكت تعبيه شده كه وظيفه حفظ تعادل ماهواره و جلوگيري از خارج شدن ماهواره از مدار از پيش تعين شده را بر عهده دارند
اين راكتها به صورتي طراحي شده اند كه به صورت اتوماتيك و در موارد لازم وارد عمل خواهند شد

عمر ماهواره ها
عمر يك ماهواره و در شرايط عادي ،حدود 12 تا 15 سال مي باشد.
در حقيقت عمر يك ماهواره(به جز در موارد خاص مانند نقص فني و غيره..) با مقدار سوخت راكتهاي(كه در بالا اشاره شد) رابطه كاملا مستقيم دارد. و با تمام شدن سوخت راكتها ،عمر ماهواره نيز
مطالب زير برگرفته از Iran DVB users و با تشكر از
استاد گرامي جناب Destiny

[quote]مدارهاي ماهواره اي :
از ماهواره ها به دور زمين دريک مسيربسته که آن را مدار مي نامند, درحال گردش هستند. ناظري که درخارج منظومه شمسي قرار گرفته و به زمين مي نگرد , مشاهده مي کند که ماهواره ها د ر مسيرهايي به دور زمين درحال چرخشند. اين مسيرهامي
توانند دايره اي يا بيضي شکل باشند اما مرکززمين در هرحالت در مرکزاين مسيريا در نقطه کانوني آن قرار دارد. ماهواره درصورتي که تحت تاثير نيروهاي جاذبه ديگري قرارنگيرد,همواره درصفحه اي به نام صفحه مداري به گردش خودبه دور زمين ادامه مي دهد.حرکت اين صفحه مداري به پريود مدار وزاويه صفحه با مدار استوا بستگي دارد. اگر اين زاويه صفر باشد, صفحه مداري منطبق بر صفحه استوايي زمين مي شود. انواع مدارهايي که ماهواره ها در آن مستقر مي شوند , عبارتند از:

1- LEO - Low earth orbit مدارهاي پايين زمين *
2- Geosynchronous earth orbit مدارهاي همزمان زميني *
3- GEO -Geostationery earth orbit مدارهاي ثابت زميني *

مدارهاي پايين زمين :
ماهواره هاي مدارهاي پايين زمين درارتفاعات چند صد کيلومتري سطح زمين قراردارند وزمان يک دورچرخش به دور زمين در اين مدارها , حدود 90 دقيقه است . اين مدارها در ارتفاع نسبتا کمي قرار دارند, درنتيجه مي توان اجسام نسبتا سنگين را با يک سيستم پرتاب کننده ساده در آنها قرارداد.گفتني است که بيشتر ماهواره هايي که در اين مدارها مستقرند , درصد زيادي ( حدود 50 درصد) از وقت خود را در سايه زمين مي گذرانند و بايد مجهز به باتريهايي باشند که بتوانند وسايل الکترونيکي را در اين مدت تغذيه کنند. اين مدارها معمولا براي مشاهدات و فعاليتهاي ماهواره هاي نظامي به کاربرده مي شود.

مدارهاي همزمان زميني :
مدارهاي همزمان زميني داراي پريودي درست برابر گردش زمين هستند . اين مدار , مدار24 ساعته نيز خوانده مي شود.

مدارهاي ثابت زميني :
مدار ماهواره ثابت زميني نوعي ازمدار همزمان زميني است که درآن , زاويه صفحه اي که مداردرآن قرار گرفته و صفحه اي که از استواي زمين مي گذرد , صفر است . در نتيجه اين دو صفحه بر هم منطبق مي شوند . مدار ثابت زميني و مدارهاي همزمان زميني در فاصله 35788 کيلومتري زمين قراردارند.ماهواره ها با سرعتي حدود سه کيلومتر درثانيه در مدارثابت زميني حرکت مي کنند.براي رديابي ماهواره احتياج به سيستم پيچيده اي نيست ماهواره ها درمدارثابت زميني , با تعدادکم , امکان ايجاد پوشش زيادي را در روي زمين دارند.به عنوان مثال سه ماهواره در روي اين مدار براي پوشش بيشتر سطح زمين ( به جز قطبها ) کافي هستند.


بعضي مدارها بر اساس ارتفاع ماهواره ها از سطح زمين طبقه بندي مي شوند . اگر ارتفاع ماهواره ها از سطح زمين تا 1000 کيلومتر باشدمداررا مدارپايين گويند.چنانچه ارتفاع ماهواره ازسطح زمين بين 1000 کيلومتر تا حدود 20000 کيلومتر باشد, ماهواره را در مدار متوسط نامند. اگر ارتفاع ماهواره از سطح زمين بيشتر از 20000 کيلومتر باشد , مدار را مدار بالا گويند.

استقرار ماهواره ها:
ماهواره هاي عملياتي که براي دريافت و ارسال سيگنالها اززمين مورداستفاده قرارمي گيرند, ازنقطه اي روي زمين پرتاب مي شوند و در يک مدار خاص و ثابت قرار مي گيرند .
پس ازانکه ماهواره درمدارثابت قرار گرفت , دستگاه فرعي ديگري هم در ماهواره فعال مي شود تا قدرت الکتريکي مورد نياز تکرار کننده ها و ديگر دستگا ههاي ماهواره را
توليدوتنظيم کند.مداري که براي ارتباط ماهواره هاي محلي از اهميت بيشتري برخوردار است , مدار ژئوسنکرون نام دارد . ماهواره بايد حدالامکان در نقطه اي از مدار ژئوسنکرون قرارگيرد که نيروي جاذبه زمين روي آن اثري نداشته باشد اين مدار دايره اي شکل روي صفحه اي قرار دارد که از خط استوا ميگذرد. در اين حالت , سرعت زاويه اي ماهواره و زمين با هم برابر است . ارتفاع ماهواره از سطح زمين در اين مدار 35788 کيلومتر است.


مزاياي مدار ژئوسنکرون :
ماهواره نسبت به زاويه اي که ايستگاه زميني آن را مي بيند, ثابت است , درنتيجه احتياجي به تغييرجهت آنتن نيست ولي تنظيم آن ضروري است
تعداد زيادي از ايستگاههاي زميني مي توانند پوشش يک ماهواره در اين مدار قرار گيرندبه طوري که آنتن هر ماهواره مي تواند حداکثر 42/4 درصد سطح کره زمين را بپوشاند.

معايب مدار ژئوسنکرون :
.نواحي قطبي يعني مناطقي که داراي عرض جغرافيايي بیشتر از 41/3 درجه اند , زير پوشش قرار نمي گيرند .
زمان تاخير انتشار به علت بعد مسافت رفت وبرگشت , زياد است.
ممنوعيت هرگونه همکاری با شبکه های ماهواره ایبخشنامه وزارت ارشاد ايران مبنی بر ممنوعيت هرگونه همکاری با شبکه های ماهواره ای، ادامه فعاليت آنها را با مشکل مواجه کرده است


مهرداد فرهمند بی بی سی
مسئولان شبکه های تلويزيونی فارسی زبان خارج از ايران می گويند بخشنامه وزارت ارشاد ايران مبنی بر ممنوعيت هرگونه همکاری با اين شبکه های ماهواره ای، ادامه فعاليت آنها را با مشکل مواجه کرده است. وزارت ارشاد ايران طی اطلاعيه ای که يکشنبه گذشته (27 اوت) انتشار يافت، هرگونه همکاری با شبکه های تلويزيونی ماهواره ای فارسی زبان خارج از ايران، شامل حضور در برنامه‌ ها، سفارش آگهی، مصاحبه و مشارکت در توليد برنامه‌ برای اين شبکه ها را غيرمجازخوانده و هشدار داده که دست زدن به چنين اقداماتی، تبعات قانونی دارد.

اين وزارتخانه دليل اين ممنوعيت را "فعاليت غيرقانونی و محتوای مغاير با شئونات شرعی و اخلاقی" اين شبکه ها دانسته است. شبکه تلويزيونی فارسی زبان هما تاکنون بيش از هر شبکه تلويزيون ديگری تحت تأثير تصميم وزارت ارشاد ايران قرار گرفته، تا آنجا که گردانندگان شبکه تصميم گرفته اند فعاليت آن را تا زمانی که در اين ممنوعيت تجديدنظر نشود متوقف کنند. گردانندگان اين شبکه خواهان آنند که دست کم شبکه هايی که خود را به قوانين ايران مقيد بدانند

، امکان فعاليت در داخل کشور بيابند. شبکه تلويزيونی هما که در آمريکا استقرار دارد، طی يک سال و نيم که از فعاليتش می گذرد به دليل گفتگوهايی که با چهرهای سياسی و صاحبنظران و کارشناسان داخل ايران پخش کرده، ميان تلويزيونهای ماهواره ای فارسی زبان جايگاه خاصی يافته است. شمار زيادی از افرادی که در گفتگوها و ميزگردهای تلويزيون هما شرکت کرده اند،

معمولاً از گفتگوها با ديگر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان پرهيز کرده اند و از سوی ديگر، افرادی در داخل ايران برای شبکه هما اقدام به برنامه سازی می کرده اند، امکانی که اغلب ديگر شبکه های ماهواره ای از آن بی بهره اند. داريوش سجادی، از برنامه سازان اصلی تلويزيون هما می گويد تلويزيون هما به دليل همين ويژگی از اهداف اصلی بخشنامه وزارت ارشاد بوده است. در اطلاعيه وزارت ارشاد نيز در اشاره به تلويزيونهايی که همکاری با آنها ممنوع شده، عبارت "شبکه‌ های ماهواره ‌ای فارسی زبان خارج از کشور که داعيه فعاليت مجاز دارند" ذکر شده است.

اين عبارت بيشتر تداعی کننده نامهای تلويزيونهای هما و مهاجر است که معمولاً برنامه های خود را با معيارهای داخلی ايران هماهنگ می کرده و همزمان، از همکاريهايی تجاری و حرفه ای از داخل ايران برخوردار بوده اند. داريوش سجادی می گويد حدود سه هفته پيش از انتشار اطلاعيه وزارت ارشاد، به يکی از سازمانهای فرهنگی داخل ايران که در زمينه توليد فيلم و برنامه با تلويزيون هما همکاری می کرد رسماً ابلاغ شد که هرگونه همکاری با اين شبکه تلويزيونی، غيرقانونی است.

گردانندگان تلويزيون هما می گويند ارتباطشان با داخل ايران تنها در چارچوب برنامه سازی است و به دليل تحريم ايران از جانب آمريکا از داخل ايران آگهی دريافت نمی کنند. اما شماری ديگر از شبکه های تلويزيونی فارسی زبان چه در آمريکا و چه در کشورهای ديگر، عمدتاً از طريق واسطه هايی که در دوبی دارند، با دريافت آگهی از داخل ايران کسب درآمد می کنند. حميد شبخيز، گرداننده شبکه تلويزيونی "ايران" در لس آنجلس می گويد اگر آگهيهايی که از دوبی دريافت می شود و بسياری از آنها با ايران ارتباط دارد از شبکه های تلويزيونی فارسی زبان پخش نشود، بسياری از آنها ورشکست خواهند شد.

برخی از شبکه های تلويزيونی فارسی زبان همچون شبکه پی ام سی که در دوبی استقرار دارد، در تهران برای جلب آگهی دفتر داير کرده اند که بخشنامه وزارت ارشاد به معنی تعطيلی اين دفاتر خواهد بود. مهرداد کيا، گرداننده تلويزيون پی ام سی هرچند بخشنامه وزارت ارشاد را بر فعاليت اين شبکه مؤثر می داند اما خاطرنشان می سازد که آگهی دهندگان عمده اين شبکه شرکتهای بين المللی اند که در دوبی نيز دفتر دارند و آگيهای آنها اگرچه برای ايران پخش می گردد، اما قرارداد پخش آنها در دوبی و در خارج از ايران بسته می شود.

بنابراين، افراد و شرکتهايی که ديگر نخواهند توانست کالاها و خدمات خود را از طريق شبکه های ماهواره ای فارسی زبان تبليغ کنند، آنهايی خواهند بود که فعاليتشان به مرزهای ايران محدود می شود. بخشنامه وزارت ارشاد ايران در ممنوعيت همکاری با تلويزيونهای ماهواره ای فارسی زبان در روزهايی انتشار می يابد که پليس تهران نيز دور تازه ای از برخورد با بينندگان تلويزيونهای ماهواره ای را آغاز کرده و آنتنهای ماهواره ای را از پشت بام مجتمعهای مسکونی جمع آوری می کند.


يورش ماموران انتظامي براي جمع آوري ماهواره ها يورش ماموران انتظامي براي جمع آوري ماهواره ها ايلنا :
ظهر امروز تعدادي از ماموران نيروي انتظامي با حضور در مجتمع مسكوني بهجت‌‏آباد، واقع در خيابان زرتشت شرقي، به جمع‌‏آوري ديش‌‏هاي ماهواره اقدام كردند. تعدادي از ماموران نيروي انتظامي در مجتمع مسكوني بهجت‌‏آباد حاضر شده و بدون اطلاع‌‏ قبلي ديش‌‏هاي ماهواره را از روي پشت‌‏بام‌‏ها جمع‌‏آوري كردند. سردار مرتضي طلايي, فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، در اين خصوص به خبرنگار ايلنا, گفت: نيروي انتظامي در جمع‌‏آوري ماهواره‌‏ها روش و كار جاري خود را انجام مي‌‏دهد و هيچ تغييري در بحث جمع‌‏آوري ديش‌‏هاي ماهواره ايجاد نشده است.


[IMG]http://i8.tinypic.com/24waae0.jpg[/IMG]
وي افزود: نيروي انتظامي هيچ طرح ضربتي براي جمع‌‏آوري ماهواره‌‏ها ندارد و اگر قرار بود به صورت ضربتي به جمع‌‏آوري ماهواره اقدام كند، قطعاً اطلاع‌‏رساني لازم در اين خصوص صورت مي‌‏گرفت. فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ, خاطرنشان كرد: پليس موظف به اجراي قانون است و تا زماني كه استفاده از ماهواره قانوني نباشد، نمي‌‏توانيم در اجراي قانون توقف داشته باشيم.

در حالي كه نيروي انتظامي هرگونه طرح ضربتي يا رفتار ناشايستي در موضوع جمع‌‏آوري ماهواره‌‏ها تكذيب مي‌‏كند، ساكنان مجتمع بهجت‌‏آباد اعلام مي‌‏كنند كه نيروي انتظامي بدون اطلاع قبلي روي پشت‌‏بام‌‏ها ريخته و با استفاده از خودروهاي وانت ديش‌‏هاي ماهواره را از مجتمع خارج مي‌‏كند. به گفته ساكنان اين شهرك, براي جمع‌‏آوري ديش‌‏هاي ماهواره هيچ‌‏گونه هماهنگي قبلي با مسوولان مجتمع صورت نگرفته است. سردار طلايي خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي تلاش مي‌‏كند، قانون را با رعايت اخلاق و قانون اجرا كند و اين اصولي است كه در تمام ماموريت‌‏ها رعايت مي‌‏شود.

وي افزود: از مردم مي‌‏خواهيم و انتظار داريم با ماموران پليس همكاري كنند و تا زماني كه استفاده از ماهواره قانوني نشده باشد, اجراي وظيفه قانوني پليس نيز متوقف نخواهد شد.

نيروي انتظامي اعلام كرده كه اين اقدام با هماهنگي مقامات قضايي و براساس مصوبه مجلس صورت گرفته است و پليس بعد از تذكر و مشاوره و در صورت بي‌‏توجهي مردم به جمع‌‏آوري ماهواره‌‏ اقدام خواهد كرد. بر اين اساس مسوولان ناجا اعلام مي‌‏كنند؛ توصيه و مشاوره صادقانه پليس به مردم، عدم استفاده از ماهواره است و سياست كلي ناجا برخورد با توزيع‌‏كنندگان عمده تجهيزات ماهواره‌‏اي به ويژه در مرزها است. بحث جمع‌‏آوري ماهواره‌‏ها و غيرقانوني بودن استفاده از آن، از مدتي پيش از سوي نهادهاي مختلف مانند مجلس, قوه قضائيه, پليس و ... مطرح شده بود

؛ اما در تمام بحث‌‏هاي مطرح شده موضوع اطلاع‌‏رساني و تذكر قبل از اقدام به جمع‌‏آوري مورد تاكيد قرار گرفته بود. بر اين اساس نيروي انتظامي بر حسب وظيفه قانوني خود به جمع‌‏آوري ماهواره‌‏ها اقدام مي‌‏كند و هيچ طرح جديدي در اين زمينه در حال اجرا نيست در ادامه جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌ها از سطح شهر تهران، ماموران يگان امداد يگان ويژه فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با ورود به چند دستگاه آپارتمان و مجتمع مسكوني اقدام به پاكسازي ال‌ام‌بي و ديش‌هاي ماهواره كردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،

در حالي كه جمع‌آوري تجهيزات ماهواره تا پيش از اين بر عهده عوامل اطلاعات پليس بود، از پنج‌شنبه هفته گذشته ماموران يگان ويژه در اين رابطه وارد عمل شده و پس از اخذ حكم كلي قضايي براي ورود به مشاعات منازل با شدت بيشتري اقدام به جمع‌آوري ديشهاي ماهواره‌ مي‌كنند و به اين ترتيب تا كنون عملياتهايي در شهرك غرب، ونك، مجتمع بهجت‌آباد خيابان زرتشت، الهيه و تجريش به اجرا در آمده است. بنا بر اين گزارش ماموران عملياتي يگان امداد يگان ويژه از ساعت 10 صبح امروز با ورود به مجتمع 15 واحدي «چهارباغ» واقع در خيابان حسن اكبري در منطقه الهيه، 21 دستگاه بشقاب ماهواره از پشت بام آن جمع‌آوري كردند.


[IMG]http://i7.tinypic.com/24wagqt.jpg[/IMG]
در حالي كه ماموران پليس مدير مجتمع را در جريان علت حضورشان قرار داده بودند، ساكنان ساختمان كه بيشتر آنها در منزل نبودند، از ورود ماموران اطلاعي نداشتند. اين در حالي بود كه محمد تقي خرم، مدير ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، مدعي شد: هيچ اطلاعي از جمع‌آوري ماهواره‌ها نداشته و تاكنون هيچ ابلاغيه‌اي به دست او نرسيده است. وي تأكيد كرد: چنانچه پيش از اقدام به جمع‌آوري، پليس، ما را در جريان موضوع قرار مي‌داد و يا هشداري داده مي‌شد كه در صورت جمع نكردن ماهواره، ماموران وارد عمل خواهند شد، رأسا گيرنده‌ها را جمع‌ مي‌كرديم.

مدير اين ساختمان معتقد است، در اين صورت ديگر نيازي نبود كه پليس به اين شكل كه در انظار عمومي هم خوشايند نيست، وارد منازل شود. به گزارش ايسنا، در جريان پيگيري‌هاي پليسي، ماموران يگان ويژه با سه دستگاه تويوتا هايلوكس پس از گشت زني در منطقه الهيه به مجتمع مسكوني «هاله» و آپارتمان‌هايي كه تجهيزات ماهواره آن مشهود بود، وارد شدند و تا ساعت 13 بيش از 50 بشقاب و Lmb ماهواره را از پشت‌بام منازل جمع‌آوري كردند. در حالي كه بازرس فرماندهي انتظامي تهران بزرگ نيز ناظر بر عملكرد ماموران بود،

ماموران يگان ويژه به درب هيچ واحد مسكوني جهت دريافت رسيور مراجعه نكردند. فرمانده تيم عمليات نيز كه از روز پنج‌شنبه (اولين روز جمع‌آوري گسترده ماهواره) تاكنون به صورت شيفتي از بين افسران ارشد انتخاب مي‌شده و مسووليت ساماندهي نيروها را برعهده داشته است، امروز «سرهنگ اكبرلو» بود. به گزارش خبرنگار ايسنا ماموران پليس با مراجعه به درب منازل و اعلام اين كه پليس هستند، تقاضاي باز كردن درب از سوي ساكنان منزل را مطرح مي‌كردند كه در برخي مواقع با تعجب ساكنان همراه مي‌شد، چراكه نسبت به علت حضور پليس بي‌اطلاع بودند

. در اين ميان يكي از ساكنان كه از ورود ماموران به پشت بام منزلش ناراحت به نظر مي‌رسيد، به خبرنگار ايسنا، گفت: با زور نمي‌توان هيچ كاري را پيش برد و اين كه ماموران به داخل ساختمان رفته و با زور ماهواره‌ها را جمع كنند، حالت زيبايي ندارد و تنها پاك كردن صورت مساله است. او در خصوص علت استفاده از ماهواره اظهار كرد: برنامه‌هاي صدا و سيما جذاب نبوده و مخاطب پسند نيست و از سوي ديگر سانسورهاي زياد خبري و اطلاعاتي نيز مزيد بر علت شده است.

اظهارات اين شخص درحالي بود كه ساكن ديگري از مجمتع كه خود فاقد ماهواره بود نسبت به اين اقدام ابراز خرسندي و از ماموران قدرداني كرد. وي با اشاره به اثرات سوء ماهواره بر خانواده‌ها بويژه جوانان گفت: رسانه ملي بايد با توليد برنامه‌هاي متنوع مانع تهاجم فرهنگي و گرايش افراد به برنامه‌هاي شبكه‌هاي خارجي شود. گفتني است ديش‌هاي جمع‌آوري شده پس از صورتجلسه و انتقال به معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ به انبار صدا و سيما منتقل خواهند شد.

به گزارش ايسنا در حالي كه در جلسه بيست و هفتم آذر 1381 مجلس شوراي اسلامي، پنج ماده از طرح اصلاح قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، بررسي و تصويب شد، سردار احمد روزبهاني، مدير كل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا گفت: آهسته آهسته قانون را اعمال مي‌كنيم. وي در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا با بيان اين كه قانون صراحتا اعلام كرده است:

«توليد، ورود، انبار، نصب، فروش و استفاده از گيرنده و تجهيزات ماهواره ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات قانوني خواهد بود»، تصريح كرد: از زمان به روي كار آمدن سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، مقدمات جمع‌آوري آنتن‌هاي ماهواره به منظور اعمال قانون فراهم شده است. سردار روزبهاني افزود: بر اين اساس پليس نيز وارد عمل شده و تجهيزاتي كه در ديد عموم بوده و يا براي پليس آشكار باشد را به عنوان جرم مشهود، توقيف مي‌كند.

وي تاكيد كرد: هر گونه ورود به منزل از سوي ماموران نيروي انتظامي بايد با مجوز قانوني بوده و در مواردي كه ديش ماهواره‌، به طور آشكار مشاهده شود، پليس بدون مجوز هم مي‌تواند وارد عمل ‌شود. مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا با اظهار اين كه تنها افرادي كه دلايلشان پس از مراجعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مورد مقبوليت شوراي مربوطه قرار بگيرد،

حق استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي را دارند، به ايسنا گفت: شهروندان مي‌توانند نسبت به ورود ماموران انتظامي در صورت عدم ارائه كارت و مجوز قضايي به منزل يا پشت بام جلوگيري كنند و در غير اين صورت پليس با مجوز قانوني حق ورود دارد. وي در خصوص اجراي طرح ويژه براي جمع آوري تجهيزات ماهواره‌اي، تأكيد كرد: طرح ويژه‌اي وجود ندارد و پليس براي ايجاد احساس امنيت، اين قانون اعمال مي‌كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به موجب ماده يك اين طرح، ورود و نگهداري، توزيع و فروش، ارايه خدمات و استفاده از تجهيزات دريافت تصاوير تلويزيوني از ماهواره، تابع ضوابطي است كه در اين قانون معين شده و به موجب تبصره اين ماده، ارتباطات رايانه‌اي و مخابراتي مشمول اين قانون نخواهد بود. همچنين ماده پنج نيز نيروي انتظامي را موظف مي‌كند كه با اعطاي حداكثر يك هفته مهلت به استفاده كننده اخطار و در صورت ادامه استفاده با مجوز مقام صالح قضايي نسبت به جمع‌آوري تجهيزات مذكور اقدام نمايد.

كالاهاي جمع‌آوري در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر محمد تورنگ، رييس مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ نيز در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره از منازل سطح شهر شدت يافته است، تصريح كرد: سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با ماهواره تغييري نكرده و همان سياست‌هاي قبلي است.
[IMG]http://i8.tinypic.com/24wahl1.jpg[/IMG]


وي با بيان اين كه تا روز گذشته با اعلام شكايت خصوصي در زمينه مزاحمت‌هاي ايجاد شده از قبل استفاده برخي شهروندان از ماهواره در منازلشان، موضوع پيگيري مي‌شد، به ايسنا گفت: در راستاي ادامه اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، از روزهاي اخير علاوه بر پيگيري شكايات مردمي در اين باره، عوامل اطلاعات و پليس امنيت در صورت مشاهده آشكار آنتن‌ يا ديش‌هاي ماهواره بر روي پشت بام و يا پنجره منازل، با اخذ دستور قضايي رأسا براي اعمال قانون وارد عمل شده‌اند. وي تأكيد كرد: جمع‌آوري تجهيزات ماهواره تنها مختص يك منطقه نبوده و در كل سطح پايتخت در حال انجام است.

تورنگ با بيان اين كه در حال حاضر مجتمع‌هاي مسكوني در اولويت قرار دارند، به ايسنا گفت: ماموران يگان امداد پليس از دو روز قبل با اخذ حكم كلي قضايي براي تمامي منازل داراي ماهواره به هر خانه‌اي كه تجهيزات ماهواره آن آشكار باشد، ورود پيدا كرده و اقدام به جمع‌آوري اقلام مربوطه مي‌كنند. وي با تأكيد بر اين كه جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره طرح جديدي نبوده و طبق روال قبلي بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در حال انجام است، اظهار كرد: ماموران در تمامي موارد موظف به رعايت ادب، احترام و شخصيت افراد را در برخورد با مردم خواهند كرد و ارشاد و مشاوره از اهميت بيشتري برخوردار است.
از طرح جدید مجلس برای استفاده از ماهواره بگویید؟


آنچه که فوریت دارد یکی طرح خرید ماهواره است یکی هم طرح اصلاح قانون ماهواره که دو تا طرح است و از سوی 80 الی 100 نماینده امضا شده است.

منظور شما از طرح خرید ماهواره چیست؟
ما در این طرح پیشنهاد کردیم ماهی 250 میلیون دلار از فروش نفت در اختیار صدا و سیما قرار دهند تا قادر به خرید ماهواره ای از نوع D.B.S شود و لازم نباشد برای پخش برخی شبکه ها چون العالم و سحر و حتی شبکه های استانی ماهواره اجاره کنیم، ما باید بتوانیم خود ماهواره داشته باشیم. چند دلیل دارد یکی اینکه مقرون به صرفه است و ما را از نظر فناوری جلو می اندازد و هم می توانیم پوشش منطقه ای ایجاد کنیم برای کشورهای فارسی زبان و اسلامی و هم یک مسیر مطمئن را برای ارسال پیام انتخاب می کنیم چون اجاره از ماهواره های دیگر مطمئن نیست مثلا مدتی ارسال برنامه از شبکه سحر را بستند بنابراین خیلی نمی شود روی این ماهواره های اجاره ای حساب باز کرد.

برای خرید ماهواره هم باید قانون ماهواره را اصلاح کرد. یکی از اهداف ما هم این است که همه شبکه های استانی را بدهیم روی ماهواره تا قابل دریافت باشد. بدین منظور تنوع شبکه ها را هم زیاد می کنیم، چون قانون ماهواره نا کارآمد است و اجازه نمی دهد شما دیش ماهواره داشته باشید و از ماهواره به یک نوعی استفاده کنید .بنابراین ما باید دو قانون سال 72 و 73 را اصلاح کنیم چون براساس قوانین موجود استفاده از ماهواره برای عموم مردم آزاد نیست. البته به برخی این اجازه داده می شود. مانند خبرگزاری ها یا دانشگاه ها .

قانون سال 72 دو جنبه دارد. یکی اینکه ممنوعیت را تعریف می کند و نحوه اعمال آن را شرح می دهد دیگر آنکه شرایط استفاده مردم از ماهواره را توضیح می دهد .منتهی دولت را چون ملزم نکرده این شرایط را برای مردم ایجاد کند و مردم از برنامه های ماهواره ای استفاده کنند ،نهایتا رسیده به جایی که موسسه رسانه های تصویری ،فیلم را از ماهواره می گیرند و به مردم می دهند یا برخی شبکه ها چون مشکل کپی رایت ندارد صدا و سیما فیلم از ماهواره می گیرد و دوبله می کند و به مردم می دهد .

با این حال قانون سال 72 اجرا نشده؛ الان ما بخش سلبی را دست نزدیم و جریمه نقدی را زیاد نکردیم اما از نظر سلبی قانون را سهل تر گرفتیم و بخش ایجابی راکه برای دولت لازم الاجرا نبود تعریف جدید کردیم .این دو بند را من اصرار دارم که به آن توجه و اجرا شود تا بحث ما در ماهواره حل شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید