بخشی از مقاله
چکیده:

اطلاعاتی در زمینه خواص فیزیکی محصولات کشاورزی میتواند در طراحی ماشینهای مورد نیاز در عملیات کاشت، داشت، برداشت

æ پس از برداشت مفید باشد. همچنین اطلاعاتی درزمینه خواص هیدرودینامیکی در عملیات انتقال، جداسازی، درجهبندی هیدرولیکی، شستشوی میوهها و سبزیها، بستهبندی و نگهداری محصولات کشاورزی مورد نیاز میباشد. در این تحقیق 25 عدد هلو رقم آلبرتا تهیه شده از بازار ایلام مورد بررسی و اندازهگیری قرار گرفت. اندازهگیریها تحت شرایط استاندارد و در سه تکرار انجام گرفتند. مشخصههای فیزیکی از جمله طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی، حسابی و معادل، سطح رویه، ضریب کرویت و نسبت رعنایی توسط کولیس و همچنین جرم، حجم

æ جرمحجمی توسط ترازو و با استفاده از روش پلت فرم تعیین گردید. همچنین خواص هیدرودینامیکی هلو از جمله سرعتحد و زمان بالا آمدن آن با استفاده از ستون آب، دوربین فیلمبرداری و نرمافزار تبدیل فیلمبهعکس اندازهگیری شد. نتایج حاصل از اندازهگیری خواص فیزیکی و هیدرودینامیکی هلو رقم آلبرتا در زمینههای طراحی ادوات مربوطه، انتقال، جداسازی، درجهبندی هیدرولیکی، شستشو، بستهبندی و نگهداری آن کاربرد داشته و اطلاعات مفیدی در اختیار طراحان، کارخانجات تولید و فرآوری این محصول قرار میدهد. در این تحقیق نیز برخی خواص فیزیکی و هیدرودینامیکی هلو رقم آلبرتا جهت پیشبرد اهداف مذکور تعیین گردید.

واژههای کلیدی: هلو، خواص فیزیکی، خواص هیدرودینامیکی، سرعت حد، ستون آب.


1


مقدمه:

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید