دانلود مقاله جزوه متره و برآورد

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان

جزوه متره و برآورد

متره به دو روش انجام مي شود :
1. متره باز
2. متره بسته
طرح : مجموعه اقدامات و كوششهايي كه براي رسيدن به هدف يا اهدافي معين در طول زمان مشخص با صرف هزينه هاي از پيش تعيين شده را انجام مي گيرد را طرح مي گويند بديهي است در يك طرح كيفيت نيز ملاك است بنابراين در يك طرح بايد هدف ، هزينه ، زمان و كيفيت مشخص باشد .


• طرح هاي عمراني به دو دسته تقسيم مي شوند :
1. طرح هاي ملي يا متمركز
2. طرح هاي استاني يا غير متمركز
طرح هاي ملي : طرح هايي هستند كه اولا بهره آن را كل مردم كشور ثانيا داراي اعتبار بالا بوده و هدايت و نظارت با دولت است .


طرح هاي استاني : طرح هايي هستند كه اولا بهره آن را مردم منطقه اي مشخص مي بردند ثانيا اعتبار آنها نسبتا پايين و هدايت و نظارت آن با استان است .
بودجه : به عملكردهاي دولتي كه در يك سال شامل درآمدها و هزينه ها مي باشد گفته مي شود درآمدهاي دولتي شامل صادرات ، گمركات – عوارض و ماليات و هزينه هاي دولت شامل هزينه هاي جاري و هزينه عمراني است .


هزينه عمراني : اعتباري را كه دولت جهت انجام پروژه هاي عمراني به دستگاههاي ذيربط اختصاص مي دهد .
مراحل مختلف جهت تخصيص اعتبار به يك طرح عمراني
1. دستگاه بهره بدار طي يكسري مطالعات آماري انجام نياز و برآورد تقريبي مي كند
2. سازمان مديريت و برنامه ريزي تقاضا دستگاه بهره بردار را بررسي مي كند


3. شوراي عالي اقتصاد امكان تامين بودجه را رسيدگي مي كند
4. تصويت هيئت دولت
5. تصويب كلي مجلس
6. ابلاغ به دستگاه بهره بردار


دوره زماني يك پروژه از آغاز تا پايان : دوره زماني يك پروژه را از لحظه اي كه موضوع اجراي آن به صورت يك نظريه در فكر پايه گذاري مي شود تا زماني كه پروژه تكميل شده و هدف نهايي آن حاصل مي شود مي توان به چهار مرحله متمايز تقسيم كرد .
1. مرحله نظري ( فازيك ) امكان سنجي احداث پروژه ، مطالعات زمين شناسي و مطالعات هواشناسي


2. مرحله طرح و برنامه ريزي ( فاز دو ) تهيه نقشه هاي اجرايي زمان بندي پروژه و غيره
3. مرحله اجرا
4. مرحله بهره برداي
تعريف متره : اگر بتوان اجزاي مختلف يك سازه را هر چقدر كه پيچيده باشد تشخيص داده هر جزء را جداگانه مطالعه نمودهو طول ، سطح ، حجم و يا وزن آنرا تعيين نماييد و اعداد بدست آمده را طبق روال معين در فرم هاي مخصوص كه به آن نرم ريز متره گويند قيمت گذاري شوند قيمت مي ناميم براي اينكه سازه اي متره و برآورد شود لازم است

قبلا قيمت واحد كالا از قبيل نيروي كارگري ، قيمت مصالح اجاره يا استهلاك ماشين آلات ، عوارض ، بيمه ، ماليات مخارج دفتر كارگاه و غيره محاسبه شده سپس احجام متره شده را در اين قيمت ها ضرب كرده و برآورد كل هزينه هاي لازم يا هزينه انجام شده را بدست آوريد و يا اينكه در دفترچه هاي مخصوصي كه در آنها قيمت كليد اقدام ساختماني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده است و به نام دفترچه فهرست بنا ارائه شده استفاده نمود


مثال : سطح موزائيك بكار رفته در فضاي مسكوني ريز را محاسبه كنيد موزائيك مصرفي از نوع موزائيك سيماني ساده به ابعاد 25*25 است .


متره و برآورد در دو مرحله انجام مي شود .
1. متره و برآورد اوليه توسط مشاور در فاز 2 انجام مي شود و براي برآورد هزينه پروژه است
2. متره و برآورد در حين اجراي كار توسط پيمانكار انجام شده در فاز 3 مي باشد ( براي تهيه صورت وضعيت )


3. بعد از آن صورت وضعيت را براي دفتر فني كارفرما ( مهندس مشاور اگر ايرادي باشد ) با خودكار سبز انجام ميشود ولي ناظر مقيم ايرادها را با خودكار قرمز انجام مي شود صورت وضعيت شماره 2 دوباره كار را متره مي كنند تا زماني كه پروژه آماده تحويل موقت مي شود پروژه زماني قابل تحويل موقت مي شود :
1. 97% پيشرفت فيزيكي كار
2. قابل بهره برداري باشد


صورت وضعيت : در ساختمان هاي بزرگ كه دولت و يا نهادهاي ديگر ساختن آن را بر عهده پيمانكار قرار مي دهند رسم بر اين است كه طبق شرايط عمومي پيمان( 5 فصل ، 54 ماده ) براي اينكه قرار مي دهند جانبي پيمانكار تامين گردد

بايد به نسبت پيشرفت كار به پيمانكار پول پرداخت شود به اين لحاظ ميزان كار انجام شده پيمانكار هر ماه معين مي شود حدود 10% از صورت وضعيت از پيمانكار نگه مي دارند كه اين 10% را 5% حسن انجام كار بعد از تحويل موقت و 5% بعدي پايان دوره تضمين به پيمانكار داده مي شود هر تغييري كه در نقشه ها انجام شود بايد دستور تهيه شود .


مثال متره باز : مي خواهيم در مناقصه اجراي ديوار چيني دور يك محوطه آموزشي شركت كنيم چه قيمتي را پيشنهاد كنيم كه مناسب باشد .
طول ديوار چيني 700 متر ارتفاع آن 45/4 و ضخامت آن 35 سانتي متر مي باشد اين ديوار با آجرفشاري و ملات ماسه سيمان در تهران اجرا مي شود .


ضريب ارتفاع * ضريب طبقه * ضريب بالاسري * a قيمت پيشنهادي پيمانكار
هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه + ضريب دو پيمانكار *
متره باز ملات سيمان 100m3
1m3 آجرچيني 35m3
227750=جمع كل


مناقصه : منظور از مناقصه عبارت است از دعوت پيمانكاران و يا فروشندگان واجد شرايط در رابطه با اجراي يك كار يا خريد به طوري كه كارفرما و يا خريدار براي اجراي كار يا خريد مورد نظر را بتواند با كمترين هزينه انجام دهد شركت يا فروشگاهي كه كمترين قيمت را ارائه مي دهد با لحاظ يك سري شرايط و دستورالعملها برنده مناقصه اعلام مي شود .


انواع مناقصه :
1. مناقصه نامحدود : ( يكبار در روزنامه رسمي يك يا سه بار در روزنامه كثيرالانتشار آگهي شود )
2. مناقصه محدود : ( دعوت نامه ) از پيمانكاران واجد شرايط كه اسامي آنها در دفترچه صلاحيت پيمانكار انتشارات سازمان مديريت انتخاب پيمانكاران يا ارجاع كار با ترك تشريفات مناقصه بعد از برگزاري مناقصه : اقدامات زير انجام مي شود


1. خريد اقلام مناقصه توسط پيمانكاران در مهلت مقرر
2. ارائه پاكت الف شامل ضمانت نامه شركت در مناقصه فرم متعهد تطبيق شركت اساسنامه شركت آگهي روزنامه رسمي و غيره و پاكت شامل پيشنهاد قيمت
3. افتتاح پاكت ها توسط كميسيون ابتدا پاكت الف در صورت تكميل بودن آن پاكت بررسي شده و برنده مناقصه تعيين مي شود اين مورد صورت جلسه مي شود .


4. كارفرما بايستي قبل از عقد قرارداد و نام برنده مناقصه را به همراه صورت جلسه كميسيون مناقصه به دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال نماييد .
تا سازمان مذكور صحت انجام مناقصه و رتبه پيمانكار و ظرفيت اجرايي آن را كتبا تعيين كند هر گونه پيش پرداخت و شروع كار توسط پيمانكار مشروط به تاييد صحت روش اجراي كار از سوي دفتر مذكور مي باشد .


دستور كار : ابلاغي است از طرف كارفرما يا مهندسين مشاور به پيمانكار براي شروع عمليات اجرايي كه در نقشه ها منظور نشده باشد .
كارهايي كه به دستور كار نيازمند مي باشد :
1. كليه تغييراتي كه در نقشه ها به هر علتي داده شود
2. تغيير مشخصات هر يك از اقلام مشخص شده در نقشه ها ( مانند تعريف رادياتورها10 پره و به 5 پره )


3. حذف يا اضافه نمودن قسمتي از كار
4. نوع مصالح مصرفي در صورتي كه مشخصات آن در نقشه ها يا قرارداد قيد نشده باشد
5. تعيين جزئيات اجراي كار براي كليه قسمت هايي كه نحوه اجراي آن مشخص شده باشد
صورت جلسه : تاييد به صحت مقدار كارهاي اجرا شده طبق نقشه ها يا دستور كار ابلاغي را صورت جلسه مي گويند .


كارهايي كه به صورت جلسه نيازمنديم :
1. كليه كارهاي كه رو آن پوشيده ميشود و بعدا قابل كنترل نيست
2. كليه لوله كشي ها ( مانند لوله هاي آب سرد و گرم )
3. حجم عمليات خاكي در پي كني ها


4. نوشتن صورت جلسه براي كليه دستوركارها
5. صورت جلسه تحويل زمين بعد از عقد قرارداد
6. صورت جلسه تحويل موقت و قطعي
انواع ضمانت نامه ها :
1. ضمانت نامه شركت در مناقصه
2. ضمانت نامه انجام تعهدات
3. ضمانت نامه پيش پرداخت


4. ضمانت نامه پيمانكاران جزء
5. ضمانت نامه دريافت حسن انجام كار
1. ضمانت نامه شركت در مناقصه :
اين ضمانت نامه به كارفرما اطمينان مي دهد كه در صورت برنده شدن پيمانكاران شركت كننده در مناقصه ضمانت نامه انجام تعهدات و ضمانت پيش پرداخت توسط پيمانكار تهيه و حافظ به عقد خواهد بود .


2. ارزش اسمي ضمانت :
( سپرده نقدي ، چك بانكي ، چك تضميني ) شركت در مناقصه بين 5 تا 20% درصد مبلغ اوليه پيمان مي باشد كه در صورت عدم امضا قرارداد از طرف پيمانكار اين ضمانت نامه ضبط مي شود ضمانت نامه شركت در مناقصه بعد از امضاء قرارداد و تهيه ضمانت نامه هاي ديگر باطل مي شود .
3. ضمانت نامه انجام تعهدات :


در موقع امضاء پيمان براي تضمين انجام تعهدات پيمانكار بايد ضمانت نامه معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان ( صادره از بانك مورد قبول كارفرما ) را تسليم كارفرما نماييد ضمانت نامه مذكور تا زمان تصويب صورت جلسه تحويل موقت معتبر است .

 

4. ضمانت نامه پيش پرداخت :
پيش پرداخت در مقابل ضمانت هايي كه از طرف بانك مورد قبول كارفرما به او داده مي شود پرداخت مي گردد اين ضمانت ها بايد تا پايان مدت پيمان معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد مي باشد مبلغ پيش پرداخت معادل 25% درصد مبلغ اوليه پيمان است .


تصويب تعديل :
معمولا به دليل افزايش قيمت ها مبلغ صورت وضعيت ها در ضريب تعديل ضرب مي شود يعني اگر در يك دوره سه ماهه در گذشته قيمت متوسط يك نوع عمليات ساختماني يا مصالح يا دستمزد مشخص باشد ( a ) هدف تعيين قيمت همان نوع عمليات در زمان حال است ( b ) براي اينكه قيمت هاي واحد در فهرست بها متوسط قيمت ها در يك دوره سه ماهه ( كه فهرست ها در آن دوره تهيه شده مي باشد

بنابراين در صورتيكه در حال حاضر عمليات انجام شود نياز است كه قيمت هاي واحد فهرست بها به علت تورم به زمان اجرا تعدلي شود تعديل در واقع مقدار تورم و رشد قيمت ها را نشان مي دهد كه به صورت زير تعريف مي شود .


b= قيمت روز a= قيمت گذشته f= ضريب تعديل b=a+a×f
قبل از شرح ضريب تبديل لازم است با شرايط تعديل آشنا شويد
شاخص :
شاخص عددي است كه متوسط قيمت هر دوره را نسبت به يك دوره پايه بر حسب درصد نشان مي دهد در اين صورت بديهي است كه شاخص دوره پايه عدد 100 مي باشد .

شاخص كلي :
عددي است كه متوسط قيمت آحاد بها براي كل اقلام فهرست هاي بهاي پايه در هر دوره را نسبت به دوره پايه آنها به درصد نشان مي دهد .


شاخص رشته اي :
عددي است كه متوسط قيمت آحاد بها براي كل اقلام هر يك از فهرست هاي بهاي پايه در هر دوره را نسبت به دوره پايه همان فهرست بها درصد نشان مي دهد .


شاخص گروهي :
عددي است كه متوسط قيمت آحادبها براي كل اقلام هر يك از فصول فهرست هاي بهاي پايه در هر دوره را نسبت به دوره پايه همان فصل فهرست با به درصد نشان مي دهد .
شاخص دوره سه ماهه : عبارتست از شاخص كلي ، رشته اي و گروهي در هر يك از دوره هاي سه ماهه منتهي به خرداد ، شهريور ، آذر و اسفند هر سال است شاخص هاي ياد شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام مي شود .


شاخص مبناي پيمان : براي پيمان هاي كه با استفاده از فهرست بهاي پايه منعقده مي شود بر حسب روش پيش بيني شده در پيمان مربوط مطابق بخش نامه 2080 سازمان مديريت و برنامه ريزي شاخص مبناي پيمان به يكي از دو روش زير مي باشد .
الف- شاخص مبناي پيمان دوره سه ماهه است كه فهرست بهاي مربوط به پيمان بر اساس قيمت هاي آن دوره محاسبه شده است .


ب- شاخص مبناي پيمان دوره سه ماهه اي است كه پيشنهاد قيمت پيمانكار طي آن دوره تصويب شده است در اين نوع پيمان ها در صورتيكه ارجاع كار به صورت ترك تشريفات مناقصه باشد شاخص بنا دوره سه ماهه اي است كه پيشنهاد نهايي پيمانكار در آن دوره به صورت كتبي تسليم كارفرما شده باشد .


شاخص دوره انجام كار :
شاخص كلي ، رشته اي يا گروهي دوره سه ماهه اي است كه عمليات اجرايي در آن دوره انجام مي شود .
ضريب تعديل : اين ضريب عبارتست از :
0.95 * ( 1- شاخص مبناي پيمان / شاخص دوره انجام كار ) = ضريب تعديل


تبصره يك :
در مورد پيمان هاي كه در مدت درج شده در پيمان با احتساب تغيير مدت ناشي از تغيير از مقادير كار به اتمام رسيده و عدد 0.95 در رابطه در نظر گرفته مي شود يعني هنگام محاسبه ضريب تعديل براي صورت وضعيت هاي موقت عدد 0.95 و براي صورت وضعيت هاي قطعي عدد 1 در نظر گرفته مي شود .


تبصره دو : با توجه به مبلغ اوليه پيمان براي تعديل پيمان تعديل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه و تعديل مصالح كار از شاخص هاي جدول زير استفاده مي كنيم .


مبلغ اوليه پيمان تعديل پيمان تعديل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه مصالح پاي كار
ميليون تومان <30 رشته اي رشته اي رشته اي
ميليون تومان >30 گروهي كلي گروهي
تبصره سه :
شاخص تعديل كاركرد ( دوره انجام كار ) كه در مدت تاخير مجاز( تمديد مدت پيمان ) با شاخص هاي دوره هاي3 ماهه انجام كار مربوط تعديل مي شود عمليات اجرا شده در مدت تاخير غيرمجاز با متوسط شاخص هاي دوره هاي سه ماهه مربوط به مدت پيمان تعديل مي شود .


تبصره چهار :
تا اعلام شاخص هاي دوره انجام كار تعديل هر صورت وضعيت با استفاده از آفرين شاخص هاي منتشر شده مربوط محاسبه و به صورت علي الحساب پرداخت مي شود و با اعلام شاخص هاي دوره انجام كار محاسبات تعديل تكميل شده و مبالغ آن به صورت قطعي به حساب پيمانكار منظور مي شود .


مثال :
مطلوبست محاسبه تعديل صورت وضعيت ها در پيماني با مشخصات زير :
1. تاريخ شروع پيمان 2/8/84
2. شاخص مبناي پيمان سه ماهه سوم 84


3. مدت مجاز مندرج در پيمان 12 ماه
4. صورت وضعيت شماره يك به تاريخ 25/5/85 به مبلغ 000/000/000/2
5. صورت وضعيت قطعي به تاريخ 20/12/85 000/000/000/5
6. از مدت تاخير 28 روز آن تاخير مجاز ( تمديد مدت پيمان ) و مابقي تاخير غيرمجاز است


شاخص گروهي دوره سه ماهه سه ماهه دوم 84 سه ماهه سوم 84 سه ماهه چهارم 84 سه ماهه اول 85 سه ماهه اول 85 سه ماهه سوم 85 سه ماهه چهارم 85
مقدار 107 112 118 127 131 135 141

مشاهده صورت وضعيت مبلغ صورت وضعيت مبلغ صورت وضعيت قبلي مابه التفاوت مدت كاركرد دوره نسبت كاركرد مبلغ كاركرد شاخص دوره ضريب تعديل مبلغ نقديل
1 2000000000 - 2000000000 296 سه ماهه 84 58/296 391891891 112 0 0
چهارم 84 89/296 601351351 118
30668919
اول 85 93/296 628378378 127
79804054


دوم 85 56/296 378378378 131
60918919
قطعي 5000000000 2000000000 3000000000 207 دوم 85 37/207 536231884 131 0.17 91159420
سوم 85 60/207 869565217 135 0.205 17860870
تاثير غيرمجاز 110/207 1594202844 125.6 0.12 191304378
632116530

ميانگين شاخص هاي موجود براي شاخص دوره براي تاخير غيرمجاز استفاده مي كنيم
2/8/84  25/5/85
28 30 31
سه ماهه سوم 84 30 سه ماهه چهارم 84 30 سه ماهه اول 85 31
29 31
31
سه ماهه دوم 85 25 ضريب تعديل

براي بدست آوردن مبلغ تعديل  مبلغ كاركرد × ضريب تعديل
8
25/5/85  20/12/85 سه ماهه دوم 85 31
30 30
31
سه ماهه سوم 85 30 ( تاخير غير مجاز ) سه ماهه چهارم 85 30
30 10

مثال : مطلوبست محاسبه هزينه تخريب ساختمان آجري به مساحت 200 مترمربع
1. جمع آوري 300 متر مربع آسفالت پشت بام به ضخامت 5cm
2. برش آسفالت با كاتر به عمق 20 سانتي متر به طول 20 متر
3. هزينه بريدن هشت اسله درخت به محيط 122 سانتي متر

رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات
طول عرض ارتفاع
1


2


3 تخريب كلي ساختمانهاي آجري ، بلوكي و سنگي با ملاتهاي مختلف شامل عمليات تخريب

كندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت تا 3

اضافه بها نسبت به رديف 01091 به ازاي هر سانتي متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد 3cm اگر به تناسب محاسبه شود M2

M2


M2

1

1

2
-


-


- -


-


- -


-


- 200


300


300 200


300


600 -

تا 3cm


مازاد بر 3cm تا 5cm


رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
1 " M2 010301 200 38200 7640000 -
2-1 " M2 010901 300 6740 20220000 تا 3cm
2-2 " M2 010902 600 2130 127800 مازادبر cm تا 5cm
3300000

* برش آسفالت با كاتر
رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات


طول عرض ارتفاع
1 برش آسفالت بالا به عمق تا 7cm متر طول 1 20 - - 20 20 تاعمق 7cm
3-2 اضافه بها مازاد بر 7cm به ازاي هر يك 4m متر طول 13 20 - - 20 260 مازاد بر 7cm تا 3/2m 20cm
رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
3-1 " متر طول 010907 20 3490 69800 تاعمق 7cm
3-2 " متر طول 010908 260 425 110500 مازاد بر 7cm تا 20cm


* هزينه بريدن هشت اصله درخت به محيط 122cm
رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات
طول عرض ارتفاع
4-2 بريدن درخت از هر نوع درصورتي كه محيط تند درخت در سطح زمين بيش 60 تا cm90 باشد و محل به خارج عمليات اصله 8 - - - 1 8 تامحيط 90cm


4-1 اضافه بهاء نسبت به رديف 010105 به ازاي هر 10cm به تند اضافه مي شود اصله 3/2*8 - - - 1 25.6 مازاد بر 90cm تا 122cm


رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
4-2 " اصله 010106 25.6 1460 37776 مازاد بر 90cm تا 122cm
4-1 " اصله 010105 8 10800 86400 محيط تا 90cm
12417612


فصل دوم : عمليات خاكي با دست
مثال : مطلوبست محاسبه هزينه حفر 2 ميله چاه در زمين نرم و با دست به قطر 1/2m و عمق 32m و حمل مواد حاصله به ديوپي كه 70m فاصله دارد . V=Пr2*h
رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات


طول عرض ارتفاع
1-1 حفر چاه به قطر 1-2 در زمين نرم وسعت تا عمق 20m M3 2 1.2 - 32 36.19 72.38 -
1-2 اضافه بها براي 5 متر اول M3 1*2 1.2 - 5 5.65 11.3 براي ارتفاع 20 تا 25m
1-3 اضافه بهاء براي 5 متر دوم M3 2*2 1.2 - 5 5.65 22.6 براي ارتفاع 25 تا 30 متر
1-4 اضافه بهاء براي 5 متر M3 3*2 1.2 - 2 2.26 13.6 براي ارتفاع 30m تا 35m

رديف شرح عمليات واحد تكرار ابعاد جمع غربي جمع اصلي ملاحظات


طول عرض ارتفاع
1 تهيه و كار گذاشتن تير ساده ( تيرريزي ساده از تيرآهن ) kg - - - - 1483.58 1483.58 -
2 اضافه بها در صورت خم كردن تيرآهن ، ناوداي و سايرپرفيل هاي تيرهاي قوسي و پله هاي مدور kg - - - - 167.48 167.48 -

رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل
1 " kg 090201 167.48 8590 12743952.2
2 " kg 090606 167.48 5030 842424.4
1356376.6R


رديف شرح عمليات واحد رديف فهرست بها جمع اصلي قيمت واحد قيمت كل ملاحظات
1-1 " M3 020301 72.38 58800 6210204 -
1-2 " M3 020302 11.3 11700 132210 -
1-3 " M3 020302 22.6 11700 264420 -
1-4 " M3 020302 13.6 11700 159120 -

فصل سوم : عمليات خاكي با ماشين
مطلوبست هزينه خاكبرداري و حمل خاك ناشي از گودبرداري استخر به ابعاد 14*25 متر و عمق متوسط 2 متر به فاصله 7 كيلومتر از محل خاكبرداري خاك زمين سختاست و اين 7 كيلومتر جزوراههاي ارتباطي و ساخته نشده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله برآورد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونلهای متروی اصفهان قطعه جنوبی ( صفه - آزادی )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
مقدمه:جهــت تحلیــل و بررســی سیســتم هــاي نگهدارنــده فضــاهاي زیــر زمینــی ، شــناخت ویژگیهــاي مقاومتی و تغییر شکل پـذیري تـوده سـنگهاي در برگیرنـده ایـن گونـه فضـاها از اهـداف اصـلی مـی باشد. عمدتاً تـوده سـنگها داراي درزه و ناپیوسـتگی هـاي سـاختاري مـی باشـد کـه آنـالیز آنهـا نیـاز به مبانی تئوري و تجر ...

مقاله آنالیزحساسیت پارامترهای موثردر برآورد تبخیر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** آناليزحساسيت پارامترهاي موثردر برآورد تبخير با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي چکيده در اين تحقيق ، حساسيت مقدار تبخير روزانه در شهرهاي تبريز و اروميه ، نسبت به عوامل موثر در آن بدست آمده است .از جمله عوامل موثر بر ميزان تبخير از سطوح آ ...

مقاله برآورد تبخیر و تعرق شهری از طریق شاخصهای پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجش از راه دور ماهواره WorldView2

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برآورد تبخیر و تعرق شهری از طریق شاخصهای پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجش از راه دور ماهواره WorldView2 چکیده مدیریت آبیاری مستلزم درک بهتری از نیاز آبی گیاهان مختلف به منظور کاهش مخاطرات زیست محیطی و افزایش بهرهوری مصرف آب میباشد. ...

مقاله مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل چکیده: تبخیر و تعرق پتانسیل یکی از عوامل مهم سیکل هیدرولوﮊیکی است که باید در طرح های آبیاری، تأسیسات آبی، مطالعات زهکشی و هیدرولوﮊیکی برآورد شود. تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از داده های دراز مدت هواشناسی و به کار بردن روش های مختلف انجام می گیرد. در ...

مقاله برآورد نااریب ضرایب در مدل های خطای اندازه گیری به روش کمترین مربعات تعمیم یافته

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** برآورد نااریب ضرایب در مدل های خطای اندازه گیری به روش کمترین مربعات تعمیم یافته چکیده مدل های خطای اندازهگیری زمانی ارائه می شوند که متغیرهای به کار گرفته شده در مدل با خطا اندازه گیری شده باشند. در این حالت برای برآورد ضرایب مدل، روش کمت ...

مقاله بررسی روشهای برآورد تبخیر و تعرق برای منطقه اصفهان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی روشهای برآورد تبخیر و تعرق برای منطقه اصفهان چکیده برآورد مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل به منظور کاربرد در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت طرح های آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب ضروری می باشد. تبخیر و تعرق شامل تبخیر از سطح زمین و آب ...

مقاله ارزیابی مدل درختی M5 برای برآورد پارامترهای دمای هوا با استفاده از دادههای سنجنده مودیس

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی مدل درختی M5 برای برآورد پارامترهای دمای هوا با استفاده از دادههای سنجنده مودیس چکیده: دمای هوا یکی از مهمترین پارامترها برای مطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی است و در بسیاری از فرایندهای سطح زمین مانند فتوسنتز، تولیدات گیاهی و تبخی ...

مقاله استفاده از سنجش از دور و مدل SSEB جهت برآورد تبخیرو تعرق مزرعه نیشکر امیرکبیر

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** استفاده از سنجش از دور و مدل SSEB جهت برآورد تبخیرو تعرق مزرعه نیشکر امیرکبیر چکیده ارزیابی دقیق میزان تقاضا و آب در دسترس جهت بهبود مدیریت منابع آب، نقشی اساسی در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی ایفا میکند. با توجه به اینکه آگاهی از میزان ...