بخشی از مقاله

حسابداران و حسابرسان
مقدمه
بیشتر شغل دست کم به یک درجه کارشناسی در حسابداری یا رشته ی مربوط نیاز دارند.
- کلا موقعیت های شغلی باید مناسب باشند با وجود این جویندگان شغل که بازشناسی ماهرانه ای از طریق تأئیدیه یا گواهی نامه، درجه کارشناسی ارشد، مهارت در حسابداری و حسابرسی نرم افزار کامپیوتر یا کارشناسی تخصصی به دست آورده اند برتری خواهند داشت.
- افزایش در تعداد تجارت، تغییر قانون های مالی و کنترل و بالا بردن بررسی دقیق در موسسه مالی، باعث بالا رفتن حسابداری و حسابرسی می شود.


ویژگی های کار:
حسابداران و حسابرسان ضمانت می کنند که موسسات تجاری ملت ها به طرز کارآمدی سازمان داده می شدند، گزارشات عمومی آنها به طور صحیح نگهداری می شوند و مالیات های آن به درستی و به موقع پرداخت می شوند. آنها با پیشنهاد در افزایش مجموع وسیعی از تجارت ها و سرویس های حسابداری نقش بسیار مهمی را نسبت به مشتری هایشان بر عهده می گیرند.
این سرویس ها شامل عموم مردم، کادر مدیریت، حسابداری دولتی و به همان اندازه حسابرسی داخلی را شامل می شود. از آن طرف کارهای ضروری حرفه –آماده کردن ، تجزیه کردن و تأیید کردن مدارک مالی برای فراهم کردن اطلاعات برای مشتریان – بیشتر حسابداران نیاز دارند که حوزه ی وسیعی از دانش ها و مهارت ها را در اختیار داشته باشند.


حسابداران و حسابرسان این سرویس ها را وسعت داده اند. آنها پیشنهاد داده اندکه تجزیه و تحلیل بودجه، مالی و برنامه های سرمایه گذاری، مشاوره تکنولوژی اطلاعات و سرویس های قانونی محدود را شامل بشوند.


وظایف شغلی خاص در این چهار رشته اصلی حسابداری تفاوت دارد. عموم مردم –مدیریت- دولتی و داخلی ،حسابداران حوزه ی وسیعی از حسابداری، حسابرسی، مالیات و فعالیت های مشاوره ای برای مشتری هایشان انجام می دهند که احتمالاً شرکت ها، دولت ها و سازمانهای غیر

انتفاعی یا شخصی می باشند. برای مثال بعضی از حسابداران به مواد مالیاتی مانند موسسات توصیه ای مزایای مالیات و معایب تصمیمات تجاری خاص و آماده کردن بازگشت درآمدهای مالیاتی شخصی متمرکز می شوند. بقیه توصیه هایی در خسارت و مزایای مراقبت های تندرستی کارمندان و طرح حسابداری و سیستم مراحل داده ها و انتخاب کنترل ها برای سرمایه اقدامات ایمنی پیشنهاد می کنند.


هنوز حسابداران دیگر صورت حساب های مالی مشتریان را رسیدگی می کنند و به سرمایه گذاران و صاحبان قدرت گزارش می دهند که این صورت حسابها به طور صحیح آماده و گزارش شده اند. حسابداران و بیشتر حسابرسان خبره عموماً تجارت خاص یا کار خود را در شرکت های حسابداری عمومی دارند.


بعضی از حسابداران در حسابداری دادگاهی – سرمایه گذاری و شرح جرایم کارمندان اداری مانند تدابیر امنیتی کلاهبرداری و اختلاص، ورشکستگی و قراداد اختلاف نظر و دیگر جرایم محتمل و پیچیده معاملات مالی چون مشروع کردن پول به وسیله ی سازماندهی جنایی – متخصص هستند. حسابداران دادگاهی دانش حسابداری و دارایی را با قانون و تکنیک های سرمایه گذاری ترکیب می کنند برای این که فعالیت های غیر قانونی انجام شده را مشخص کنند.


بیشتر حسابداران دادگاهی به طور نزدیک با پرسنل اعمال قانونی کار می کنند و وکلا در طول سرمایه گذاری و اغلب به عنوان کارشناس شاهدان عینی در طول محاکمه ظاهر می شوند.
در جواب رسوایی اخیر در حسابداری دولت مرکزی قانون گذاری سرویس های بدون حسابرسی را که حسابداران می توانستند برای مشتریان فراهم کنند محدود کرد.


اگر موسسه حسابداری، صورتحساب های مالی مشتریان را بررسی کند که همان موسسه نمی تواند توصیه ای در نواحی منابع بشری ، تکنولوژی، سرمایه گذاری بانکداری و یا مواد قانونی فراهم کند با وجود این حسابداران هنوز به مواد مالیاتی مانند تأسیس حفاظ مالیاتی توصیه می کنند . حسابداران احتمالا به مستریان دیگر در این نواحی توصیه می کنند و یا پیشنهاد هایی با موسسات خاص خود فراهم می کنند.


حسابداران مدیریت که هزینه نامیده می شود مدیریت ، صنعت، شرکت و یا حسابداران خصوصی اطلاعات مالی شرکت هایی را که در آن کار می کنند ثبت و تجزیه و تحلیل می کنند.
مسئولیت های دیگر شامل بودجه، اجرای ارزشیابی، مدیریت هزینه ها و مدیریت سرمایه را شامل می شود. معمولاً حسابداران مدیریت بخشی از گروه های اجرایی هستند که شامل برنامه های استراتژیک یا توسعه تولیدات جدید هستند. آنها اطلاعات مالی را که شرکت های اجرایی برای

تصمیمات تجاری نیاز دارند، تجزیه و تشریح می کنند. آنها همچنین گزارش های مالی برای گروه های بدون مدیریت فراهم می کنند که شامل سهام دار، طلبکار، کارگزاری .... و صاحبان حقوق مالی می شوند. آنها با ادارات حسابداری در نواحی مختلفی کار می کنند که شامل تجزیه تحلیل مالی، برنامه و بودجه و حسابداری هزینه ها می شود.


حسابداران و حسابرسان دولتی در بخش های عمومی کار می کنند و گزارشات ادارات دولتی، حسابرسی تجارت های خصوصی و شحصی که فعالیت های آن تحت نظارت کنترل دولتی و یا مالیاتی است حفظ و بررسی می کنند. حسابداران توسط دولت مرکزی استخدام می شوند. ایالت و ضمانت دولت های محلی که درآمدهای دولت را دریافت و مصرف می کنند با توجه به قانون ها و کنترل ها ساخته می شوند.


آنهایی که توسط دولت مرکزی استخدام می شوند احتمالاً به عنوان سرویس درآمدهای دولتی داخلی درستی گزارشات داخلی سازمان هایشان را تأئید کرده و نسبت به عدم مدیریت، اسراف و کلاهبرداری کنترل کرده اند. حسابرسان داخلی ناحیه مهم افزاینده ای در حسابداری هستند. حسابرسان داخلی شرکت ها را از نظر مالی سیستم اطلاعاتی و روند مدیریت، کنترل های داخلی بررسی و ارزشیابی می کنند تا این اطمینان را بدهند که گزارشاتشان صحیح و کنترل ها برای

حفاظت نسبت به اسراف و کلاهبرداری به اندازه کافی درست است. آنها همچنین اعمال شرکت ها را مرور می کنند و کارایی و قابلیت و پیروی از روش و روند شرکت ها، قانون ها و کنترل های دولتی ارزشیابی می کنند. انواع زیادی از حسابرسان متخصص وجود دارد مانند: مراحل داده های الکترونیکی، محیطی، مهندسی، قانونی ، حق بیمه، بانکی و حسابرسان حفاظت تندرستی. از آنجایی که سیستم های کامپیوتری اطلاعات رازمان بندی می کرد حسابرسان داخلی به مدیران

کمک می کنند تا تصمیماتشان را بر اساس داده های واقعی بنا کنند تا بر اس

اس مشاهدات شخصی.
حسابرسان داخلی همچنین کنترل هایی برای سیستم های کامپیوتری سازمان ها پیشنهاد داده اند از واقعی بودن سیستم ها و انسجام داده ها مطمئن شوند.
کامپیوتر ها به سرعت، طبیعت کار را برای حسابداران و حسابرسان تغییر می دهند.


حسابداران با کمک بسته های نرم افزاری خاص معاملات را در شکل استانداردی برای گزارشات مالی خلاصه می کنند و داده ها را به شکل های خاص برای تحلیل مالی سازمان می دهند. این بسته های حسابداری میزان کارهای پیوسته و یکنواخت سالیانه را به وسیله مدیریت داده ها و حفاظت گزارش ها به طور وسیعی کاهش می دهند. کامپیوتر ها ، حسابداران و حسابرسان را قادر می کنند تا حرکت بیشتری داشته باشند و از سیستم های کامپیوتری مشتریانشان برای

بیرون کشیدن اطلاعات از پایگاه داده ها و اینترنت استفاده کنند. در نتیجه رشد تعداد حسابداران و حسابرسان با توانایی های کامپیوتری گرانقیمت در درست کردن مشکلات با نرم افزار متخصص می شوند. حسابداران همچنین شروع به اجرای وظایف تکنیکی کرده اند. مانند عملی ساختن، کنترل کردن و حسابرسی سیستم ها و کارهای شبکه و توسعه برنامه تکنولوژی و بودجه.


به طور افزاینده ای حسابداران همچنین نقش مشاور مالیشخصی را بر عهده گرفته اند. آنها تنها مشتریان را با حسابداری و کمک های مالی فراهم نکرده اند. بلکه به آنها کمک کرده اند تا بودجه ی شخصی، مدیریت سرمایه و دارایی، برنامه برای بازنشستگی و شناخت و کاهش ارائه ی خطرات را توسعه دهند. نقش آنها جوابی است به خواسته های مشتریان برای شخص قابل اطمینان و شرکتی که تمام مشکلات نیازهای مالی را بررسی کند. اگر چه، حسابداران از فراهم کردن این سرویس ها برای مشتریانی که صورت حساب مالی آنها تقریباً آماده است محدود شده است. (نگاهی به تحلیل مالی و مشاوران مالی شخصی بیندازید در کتاب راهنما)
شرایط کار کردن


بیشتر حسابداران و حسابرسان در محیط دفتری مخصوصی کار می کنند . حسابدارانی که برای خود، کار می کنند می توانند بخشی از کار خود را در خانه انجام دهند. حسابداران و حسابرسان توسط شرکت های عمومی استخدام می شوند و دفاتر دولتی به طور متداول برای اجرای بررسی هایشان در شاخه های شرکت هایشان تجارت محل های مشتریان یا امکانات دولتی مسافرت می کنند.


بیشتر حسابداران و حسابرسان به طور معمولی چهل ساعت در هفته کار می کنند اما بیشتر آنهایی که برای خود، کار می کنند و یا تعداد زیادی مشتری دارند ساعات طولانی تری کار می کنند. کارشناسان مالیات اغلب ساعت های زیادی در طول فصل مالیات کار می کنند.
اشتغال
حسابداران و حسابرسان در سال 2002 در حدود 1/1 میلیون شغل ایجاد کرده اند. آنها توسط صنعت خصوصی و دولتی کار می کنند . اما 5/1 دستمزد حسابداران برای حسابداری و آمادگی مالیاتی و حسابداری و شرکت های سرویس دهی حقوق بگیران به کار می رود. تقریباً 10/1 از حسابداران و حسابرسان برای خودکار می کنند.


حسابرسان داخلی یا حسابداران دولتی و حسابرسان اگر چه که بیشتر آنها حسابداران خبره ای هستند اما تعداد زیادی از آنها بدون پروانه مدیریت هستند.
بیشتر حسابداران و حسابرسان در نواحی شهری کار می کنند جایی که شرکت های حسابداری عمومی و مرکزی یا تجارت های منطقه ای متمرکز شده اند.
بعضی اشخاص با زمینه ی قبلی در حسابداری و حسابرسی در کادر آموزشی دانشگاه ها به طور تمام وقت هستند و دیگران که حسابدارانی هستند ک برای خود کار می کنند یا به عنوان حسابدار در خنعت خصوصی و دولتی استخدام شده اند به طور نیمه وقت کار می کنند.( در جایی دیگر در کتاب راهنما- نگاهی به معلمان بیندازید- مقام دوم)
دیدگاه شغلی
انتظار می رود که از سال 2012 استخدام حسابداران و حسابرسان رو به رشد باشد و با سرعتی به اندازه میانگین رشد تمام ضربه ها باشد. افزایش تعداد تجارت و تغییر قانون های مالی و کنترل و افزایش بررسی شرکت های مالی نیز روبه رشد است. به علاوه نخستین نتایج از رشد، نیاز به جابجایی حسابداران و حسابرسانی که بازنشسته یا به حرفه های دیگر انتقال یافته اند، شغل های زیادی در حرفه وسیعی تولید می کنند.


هنگامی که اقتصاد رشد می کند تعداد تأسیسات تجاری افزایش خواهد یافت و برای ایجاد کردن دفاتر ثبت و آماده کردن مالیات ها و فراهم کردن مشاور مدیریت به تعداد بیشتری حسابدار و

حسابرس نیاز است. هنگامی که این تجارت ها رشد می کنند ظرفیت و پیچیدگی اطلاعات توسعه پیدا می کند و توسط حسابداران و حسابرسان با توجه به هزینه ها، و مخارج و مالیات ها به خوبی افزایش می یابد. افزایش نیاز برای حسابداران و حسابرسان از تغییرات در قانون گذاری مربوط به مالیات ها واستانداردهای گزارش مالی و سرمایه گذاری تجاری الحاق و دیگر مواد مالی روی خواهد داد. همچنین رشد تجارت بین الملل به سمت خواسته های بیشتر در کارشناسان و سرویس های حسابداری مربوط به معاملات بین المللی و قانون های حسابداری به خوبی الحاق ها و یادگیری

بین الملل هدایت می شود. در نتیجه رسوایی اخیر در حسابداری، قانون گذاری دولت مرکزی وضع کرد که مجازات ها افزایش یابند و شرکت های اجرایی احساس مسئولیت شخصی برای گزارش اشتباه اطلاعات مالی داشته باشند. این تغییرات به سمت افزایش بررسی شرکت های مالی و روند حسابداری هدایت می شود و باید فرصت هایی برای حسابداران و حسابرسان به خصوص حسابداران خبره ایجاد شود تا گزارشات مالی بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.


برای این که دارایی به تبعیت از قانون مورد شمانت قرار گیرد قبل از این که حسابداران حسابرسی خود را اجرا کنند، حسابداران مدیریت و حسابرسان داخلی به طور افزایندی به پوشش دادن و نادیده گرفتن کلاهبرداری نیازمند هستند. و در تلاش برای ایجاد پاسخگویی و کارآمدی دفاتر دولتی باید خواسته های حسابداران دولتی افزایش یابد. افزایش آگاهی ها در زمینه جرایم مالی مانند اختلاص، رشوه خواری و کلاهبرداری های امنیتی، تقاضا برای حسابداران دادگاهی برای کشف کردن فعالیت های مالی غیر قانونی توسط اشخاص، شرکت ها و دسته جرایم سازمان یافته را افزایش می دهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید