دانلود مقاله خلاصه کتاب اوضاع درآخرالزمان

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ضرورت ظهور در حقیقت داشتن آخرالزمان :
پیامبر گرامی وائمه معصومین برحتمی بودن ظهور حضرت مهدی )ع( در آخرالزمان تأکید کرده و آن را بیان نموده اند.

احادیث کتابهای معبتر بسیاری نقل شده که خلاصه همه مطالب آن، این است که در آخرالزمان ستمگران و یاغیانی بی رحم به وجود می آیند و برجهان حکومت می کنند. پیامبر گرامی فرمودند: دنیا به پایان نمی رسد و این چنین نمی گذرد تا این که مردی از تبار من که نامش همنام من است ظهور کند و دنیا را پر از عدل وداد می کند. بنابراین ضرورت ظهور منجی عالم بشریت، واجب و ضروری است و هرکس به این فکر، اعتقاد ندارد در واقع ناآگاه است و یا آنکه آنقدر بی فک

ر و بی بند وبار است که به هیچ چیزی اهمیت نمی دهد و حاضر نیست که دراین باره فکر کند.
انکار ظهور حضرت مهدی )ع( کفر است :
مهدی )ع( حقیقتی است انکار ناپذیر و برهرفرد مسلمانی واجب است که به ظهور امام زمان )ع( معتقد باشد و همواره باید در انتظار ظهورش باشیم، و همین انتظار خود نشانه اعتقاد استوار ماست. پیامبر گرامی فرمودند: هرکه حضرت مهدی )ع( را تکذیب کند،به یقین بدانید که او کافر شده است. پس اکنون جایز نیست که ما نسبت به ظهور آن حضرت، سست اعتقاد باشیم و آن را انکار کنیم، چون تمام نشانه هایی که ائمه معصومین درباره آخرالزمان پیش بینی نموده اند، یکی پس از دیگری به وقوع می پیوندد و هرچه زمان بگذرد، واقعیت امر بیشتر ثابت و نمایان می شود.
اعتقاد به ظهور منجی بشریت از جانب خداوند، درتمام ادیان و اقوام به عنوان یک ضرورت حس می شود و هرچند که این اعتقادات گوناگون است ولی دراصل یک مطلب و یک موضوع و یک هدف را تداعی می کند.

درانتظار رؤیت امام زمان :
امام صادق )ع( در باره آن هایی که همواره منتظر ظهور امام زمان بودند ولی اجل به آن ها مهلت نداد می فرماید: هرکس که از شما بمیرد و درانتظار دیدن امام زمان بود، همانند کسی است که درسپاه حضرت قائم )ع( آماده برای انجام وظیفه است آن هایی که در آرزوی دیدن امام زمان هستند و مشتاق ظهورش می باشند حتماً خود را از هرلحاظ مهیا کرده اند و در تمام خوبی ها

پیش قدم هستندتا این سعادت و لیاقت، نصیب آن ها شود. خداوند از دل های ما به خوبی آگاه است و می داند که این نیت های خیر با واقعیت، چقدر مطابقت دارد. انتظار ظهور و عشق دیدن مهدی )ع( همیشه برای خود و دیگران مایه دلگرمی است. و درانتظار امام زمان بودن، نشانه علاقه و عشق به آن حضرت است و درمقابل آن حضرت نیز به این گونه افراد، عنایت خاصی دارد.
درانتظار ظهورش باشیم :
اما صادق (ع) به شیعیان سفارش می کند که هر روز و هرشب، منتظر فرج امام زمان باشیم. انتظار فرج یعنی امید به گشایش کارها و راه نجات مردم است. انتظار فرج، یعنی آرزو داشتن برای نجات و رهائی همه مردم، واگر نیت خیر و دلسوزی برای مردم در دل ها باشد، این نشانه مهر و محبت افراد منتظر است. چون تنها کسی که می تواند جهان را از بحران روز افزون نجات دهد، اوست که ظهور می کند و دنیا را پر از عدل و داد می کند.

و درکل انتظار یعنی همراهی و همسوئی داشتن با امام زمان )ع( .
و شیعه واقعی، همواره منتظر فرج امام زمان است و درناملایمات دنیا و تمنای نفس، امتحان می شود تا از گرداب وسیع هوی و هوسها صحیح و سالم بیرون آید. و آنگاه معلوم می شود که او دراین امتحان بزرگ چه کرده است. ادعای شیعه بودن، آسان است ولی حقیقت داشتن این ادعا شرط است. شعیه حقیقی دراین دنیای بزرگ معلوم و ثابت می شود که چند درصد، درایمان خود استوار و ثابت قدم بوده است.

نشانه های منتظران ظهور :
امام صادق )ع( می فرماید : کسی که مشتقاق است و دوست دارد که از یاران امام زمان باشد، باید با تقوی و پرهیزگار باشد و تمام خوبی ها را در خود جمع کرده و دراین صورت او از منتظران واقعی به حساب می آید.
درحالی که می بینیم حال و روز مردم و اوضاع دنیا هر روز بدتر می شود و زمام امور مردم در دست مشتی بی خرد و فاسد قرار دارد و این حاکمان هر روز برسختی و رنج های مردم و زورگویی و فساد می افزایند.

بنابراین، اندیشه انتظار برخواسته از عشق و علاقه و پایبندی انسان به فرامین الهی است.
اندیشه اصلاح جهان و نجات بشریت، اندیشه و فکر بزرگی است به وسعت نجات انسانیت و طبیعت است، پس منتظر و عاشق مهدی )ع( بایدتمام خوبی ها در او جمع باشد.
زوال سنت خوب در آخرالزمان :
در آخرالزمان وضع مردم از هر لحاظ، با وضع مردم گذشته فرق می کند و سنتها و آداب و رسوم خوب مردم از بین می رود به جای آن تجملات و شیوه های ناپسند و خلق الساعه، جایگزین می شود.

ظهور حضرت مهدی )ع( انجام نمی شود تا این که در آن زمان، مردم نسبت مساجد بی اعتنا شوند و یک مرد وقتی به مرد دیگر سلام کند که حتماً باید او را بشناسد و یا با او کاری داشته باشد.
زمانی می رسد که زن با شوهرش به امر کارو تجارت می پردازد که این نشان دهنده افزونی حرص آن ها به مسائل دنیوی است.
یکی از موارد ضعف ایمان مردم، افزایش حرص و طمع و دلبستگی شدید به هوی و هوس ما است و برای رسیدن به زندگی اشرافی نیاز به تلاش بیشتر برای پیداکردن پول بیشتر است و زنان، عامل اصلی برای تحریک مردان می شوند، لذا آن ها به هرنحوی و به هرراهی که ممکن است هردو برای کسب پول و تجارب اقدام به کار می کنند تا به خواسته های خود برسند. سستی اعتقادات مردم و بی اعتنایی به آداب و رسوم اسلامی، فاجعه ای است که درتمام ابعاد زندگی مردم، آثار بدی را برجای می گذارد.

افزایش نفرت عمومی در میان مردم آخرالزمان :
وضع مردم آخرالزمان به جائی می رسد که همه از همدیگر نفرت دارند چون مشکلات و برخوردهای ناجور، باعث می شوند تا مردم وضع خوبی نخواهند داشت. ودرهمه جا، اطمینان و آرامش از میان مردم سلب می شود و برخوردهای مردم خالی از مهر و محبت است و رابطه آن جامعه براساس وجدان نیست.
حضرت علی )ع( فرمودند: وضعیت آخرالزمان که مردم با ایمان به انتظار ظهور مهدی هستند به گونه ای می شود که مردم از یکدیگر دوری می جویند و ازهمدیگر نفرت دارند. مردم در آخرالزمان بقدری نسبت به همدیگر بدبین و بی اعتماد می شوند، که گویی از همدیگر متنفر و بیزارند.

رواج بی دینی در آخرالزمان :
وقتی که ایمان نباشد و مردم به اصول اعتقادی و اخلاقی معتقد نباشند، تمام فرامین الهی در بین آن ها بی رونق و کم جلوه نمایان می شود و مردم درمسائل دنیایی هوی و هوسها سرگرم خواهند شد و دیگر کسی به دین و دینداری اعتنائی نمی‌کند و سستی اعتقادات دینی از رفتار و کردار مردم به خوبی جلوه گر می شود. در آخرالزمان بیشتر مردم بی اعتقاد می شوند و افراد با ایمان به قدری کم می شوند که درلابه لای مردم، نامشخض و ناپیداند.

بی دینی درهمه جا به خوبی آشکار و درحال رواج است و هرروز بیشتر از روزگذشته، کم و فساد درحال گسترش است و اکنون وظیفه فرد فرد مردم، اینست که هرکس به نحوی درامر احیای دین بکوشند تا به سرنوشت مردم کشورهای دیگر گرفتار شوند.
سستی اعتقاد مردم در آخرالزمان :
سستی اعتقاد هم حد و حدودی دارد ولی امان از آن وقت که انسان به جائی برسد که هیچ اعتقادی نداشته باشد جز هوی و هوس.

در آخرالزمان مردم آنقدر بی اعتقاد و بی ایمان می شوند که دیگر کسی نام خدا را به زبان نمی آورد و تنها چیزی که رواج می یابد بی دینی است.
اگر امروز شل بجنبیم فردا و آینده دیر است چون با مشکلات وگسترش فساد بیشتری مواجه خواهیم شد آن وقت گناهش به گردن من و شما خواهد بود.
درآخر الزمان ظالمان برمردم حکومت می کنند:
در حالی که رسم است که حاکمان و زمامداران برای اداره کردن مردم، وظیفه خدمت و رسیدگی دارند ولی در آخر الزمان کاربرعکس می شود و آن ها تا آنجا که می‌توانند عرصه را برمردم، تلخ و ناگوار می کنند.
یکی از فرامین اصلی صهیونیزم این است که تمامی آداب و رسوم و فضائل اخلاقی مردم تمام ادیان و به خصوص اسلام و مسیحیت را لوث کنند تا از این راه به اهداف پلید خود برسند و متأسفانه تا کنون توانسته اند که بیشتر نقشه های خود را عملی کنند.

زیاد شدن سه پدیده شوم درمیان مردم آخرالزمان
یکی از نتایج حاصل از اوضاع دوره آخرالزمان به وجود آمدن اوضاع ناخواسته ای است که زن و مرد و کوچک و بزرگ را گرفتار مشکلات روحی و جسمی و درد و رنجهای گوناگونی می کند و درسخنی از امام صادق نقل شده که پیامبرگرامی فرمودند: از نشانه و علائم آخرالزمان زیاد شدن مرگهای سکته و مرضهای میکروبی است و فساد و فحشا دامنگیر مردم خواهد شد و مردم سست اعتقاد از روی هوی و هوس و بی بند و باری، معصیت و گناه آنها افزایش می یابد.

اسلام آئین الهی است که با فطرت انسان سازگار است و سلامت جسمی و روحی اورا درتمام زمنیه ها تضمین می کند و خوشبختی یک جامعه، درگرو پای بند بودن مردم به تمام موازین و فضایل اخلاقی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد