دانلود مقاله دین زرتشت

word قابل ویرایش
61 صفحه
27700 تومان

دين زرتشت

مقدمه
كيش زردشت و آيين وديك هردو داراي يك ريشه و منشأ واحد هستند. هنگامي كه صحرانوردان قبايل هند و اروپايي در هزاره دوم قبل از ميلاد در مكاني از سواحل شرقي درياي خزر از يكديگر جدا شدند يك قسمت آنها به سوي هند رو آوردند و عده‎اي ديگر به آذربايجان و ارمنستان داخل شدند. و اين جدايي، دو فرهنگ جداگانه بوجود آورد. ساكنان ايران در اين كشور باير و عريان با آب و هوايي خشك خوي و خلقي خاص گرفتند و مردمي واقع‎بين، باهوش و مستعد و كارپيشه گشتند و شباني و كشاورزي را انتخاب كردند. و آريانهاي هند در آب و هواي مرطوب و گرم جاي گرفتند و اوضاع زندگاني اقتضا مي كرد كه به آسايش جسماني و رخوت و كم‎كاري و خيالات فلسفي و افكار شاعرانه بگرايند.


در ايران فكر و انديشه در حول و حوش ضروريات زندگي دور مي زد و تنازع بقاءو كشمكش حيات بيشتر واقعيت داشت بنابراين دين و مذهب بر پايه خلق و منش قرار گرفت و سعي و عمل در انديشه ايرانيان به جاي رياضت و عزلت هندوان مستقر شد. و دين هند و دين زردشت دو ماهيت مختلف حاصل كردند و در دو قطب متضاد قرار گرفتند.


شرح و بيان پيدايش مذهب زرتشت كار آساني نيست و مأخذ موجود برخلاف منابع آيين ودا چندان روشن و موثق نيست. كتاب مقدس زرتشتيان اوستاست كه مجموعه‎اي است از مطالب مختلف بدون ارتباط با هم و در حقيقت باقيمانده يك ادبيات باستاني كهنسال است.


مهمترين قسمت اوستا يسناست كه مشتمل برگاتها مي‎باشد يعني سرودهاي زرتشت با لهجه محلي و از آن اطلاعات موثق درباره حيات و انديشه‎هاي زردشت به دست مي‎آيد. قسمتهاي ديگر ويسپرد، ونديداد، يشتها و خرده اوستاست كه از نظر اعتبار به پاي يسنا نمي‎رسند.


دين عامه مردم ايران هنگام ظهور زرتشت همان آيين وداها بوده يعني اكثر خلايق قواي طبيعت را مي‎پرستيده‎اند و به آنها ديو مي‎گفتند، تجسم نيروهاي طبيعي مانند آفتاب و ماه و ستارگان و خاك و آتش و آب و باد هستند. در ميان اين قوا اينتار يا ايندرا از همه برجسته‎تر است زيرا كه كشنده اژدها و آورنده باران است ولي برخلاف آريانهاي هند خداي خدايان

نيست در ايران ايندرا تحت‎الشعاع ميترا قرار گرفته كه خداي عالم است و همة قبايل او را مي ستودند. در خرده اوستا ميترا مانند خدايي كه پادشاهان قبل از آغاز جنگ نزد او نماز مي‎برده‎اند ياد شده. نام خداي ديگر در عرض ميترا ذكر شده او را واناشيل است كه خداي گنبد آسمان و نگهبان نظم جهان است. خلاصه ايرانيان اين قواي الهي و بعضي ديگر را پرستش مي‎كردند و در پيشگاه آنها در زير آسمان صاف و در كنار محرابها با حضور موبدان قربانيها و هدايا مي‎گذرانيده‎اند و آتش را مي‎پرستيده و شربتي آسماني و سكرآور كه از فشرده گياهي مقدس به نام هوما مي‌گرفته‎اند و براي كسب خير و بركت مي‎نوشيده‎اند.


حيات زرتشت
ظاهراً زرتشت دهقانزاده‎اي بوده از ريشه آريايي نام‎ او زورواستر و اصل آن زراتشتر كلمه آريايي كهنه است. و جزء اخير آن اشترا به معني شتر است.
تاريخي حقيقي تولد زرتشت بسيار مجهول است. روايات ايراني تولد او را در حدود 660 ق م نشان مي‎دهد. و عده‎اي تاريخ قديمي‎تر يعني حدود 1000 ق م را تاريخ تولد او مي‎دانند. محل تولد او نيز مجهول است. عده‎اي مي‎گويند در ناحيه ماد (آذربايجان) شمال غرب ايران است و بعضي معتقدند در بلخ شرق ايران است. ولي از قرار معلوم او در غرب ايران زاييده شده و در شرق به كار دعوت خود پرداخته است.


روايات باستاني مي‎گويند كه او در 15 سالگي نزد آموزگاري تعليم يافت و از او كشتي (نام كمربند مقدس زردشتيان است شبيه زنار هندوان و اين شباهت در دو مذهب قابل توجه است) دريافت كرد. از آغاز عمر به خوي مهربان و سرشت لطيف معروف گرديد. وقتي 20 ساله شد خانواده خود را رها كر و براي يافتن اسرار مذهبي و پاسخ مشكلات روحاني در اطراف جهان سرگردان شد، شايد كه نور اشراق درون دل او را منور سازد.


روزي از دانايان پرسيد بهترين كار كه آسايش مي‎آورد چيست؟ در جواب گفتند: سير كردن گرسنگان، خوراك دادن به چهارپايان، فروزان داشتن آتش، افشاندن شيرة هوماو آب و پرستش ديوان. زردشت در اين سخن فكر كرد و گفت: از اين همه چهار كار نخست درخور مردمي دادگر و رواني آمرزيده است به جز پرستش ديوان كه كاري است دشوار و جان بهشتي از آن بيزار.


مي‎گويند زردشت مدت 7 سال در غاري در تاريكي به سر برده و وقتي به 30 سالگي رسيد مكاشفاتي به او دست داد. حتي براي او معجزاتي ذكر كرده‎اند. مي‎گويند نخستين بار كه كشف و شهود به او دست داده خيال شبهي كه بلندي قامت او نه برابر انسان متعارف است بر او نمودار گرديد. كه او را فرشته هرمنه يعني پندار نيك ناميد و به او فرمان داد كه جامه كالبد را دور ساز و آنگاه او صعود كرده و به پيشگاه اهورا مزدا يعني خداي(1) نيرومند راستگويانم و سرانجام به عالم بي‎پايان خواهم رسيد و در آنجا تو را ستايش خواهم كرد.


پس از اين مكاشفه بيدرنگ تعليم خلايق را آغاز كرد و پس از ده سال نخستين كسي كه آيين او را پذيرفت عمو زاده‎ وي بود. و مدت دو سال سعي كرد تا شاه را به دين خود آورد ولي به زودي تحت نفوذ كارپانها قرار گرفت آنها جماعتي بودند كه به اعمال سحر و جادو اشتغال داشتند و به روش باستاني قربانيهاي حيواني به عمل مي‎آوردند. آنها با اقتدار شيطاني بر ضد زردشت برخاستند و باعث دستگيري وي شدند. بعد از دو سال از او معجزه‎اي سر زد و اسب ويشتاسب را درمان كردو شاه به دين او درآمد. و درباريان هم به دنبال او به زردشت گرويدند. در اين زمان زردشت در جنگ با دشمنان برپا ساخت و در جنگ اول قبايل توراني را كه به ايران حمله كرده بودند شكست داد و در جنگ دوم نيزكه زردشت 77 سال داشت پيروز شد ولي عاقبت كشته شد و نويسندگان اوستا مي‎گويند چون تورانيان شهر بلخ را گرفتند يكي از آنها بر زردشت تاخته و او را در برابر محراب آتش در هنگامي كه به عبادت مشغول بود به قتل رسانيد.


تعاليم زرتشت:
ديني كه اين پيغمبر ايراني تعليم فرمود يك آيين اخلاقي و طريقه يگانه پرستي است. وي مانند موسي خود موجد و شارع ديني نوين گرديد، هرچند مبادي و معتقدات بازمانده از پيشينيان را پايه و مبناي تعاليم خود قرار داد.
زردشت خداي متعال را ا هورامزدا لقب داد يعني خداي حكيم و اين اختراع او نبود و اسم مزدا در زمان او معروف بود. و اهورا مزدا را همه خداي متعال مي‎دانستند و همان خدايي است كه آرياييهاي هند به او وارونا مي‎گويند. و معلوم مي‎شود كه عشيره زردشت سالها قبل به خداي متعال اعتقاد داشتند ولي او را «وارونا» نمي‎خواندند.


اهرا مزدا براي توصيف جلال خدا به كار رفته است. و به زبان ودايي «اشورا» تلفظ مي‎شود. كه به معني صاحب يا خداوند است. از طرف ديگر در هند مفاد همين قدرت عظيم غيبي را براي نيروي مضر استعمال كردند و ارواح شرير و موذي را به «اسورا» ملقب ساختند كه داراي قدرت بي‎پايان و جاويدي و موجب خرابي و مضراتند.


در ايران زردشت درست طريق مخالف را پيموده كه در معني اصطلاحات با مفاهيم هندوان ضديت دارد. مزدا را اهوراي حقيقي پنداشته و پرستش را خاص ذات او قرار داده. ولي به خاطر اينكه مردم تحت تعليم پيشوايان ديني قديم (مغان) قرار نگيرند اعلام فرمود: اين ديوهاي معبود مغانو تورانيان همه ارواح شرير و زيانكارند كه با ارواح نيك در ستيزند پس عبادت آنها را منع فرمود. و آيين خود را بر روي چند اصل برقرار فرمود كه پيش از پرداختن به اين اصول توضيح مختصري راجع به عقا يد مغان مي‎دهيم: مغان باستان يك عده ديو را كه اسامي جداگانه

داشتند مي‎پرستيدند و آتش را ستايش مي‎كردند. شراب هومارا مي‎نوشيدند و بنابراين به عظمت خداي اهورا پي نمي‎بردند. و از اشياء مقدس براي ساحري و جادوگري خود استفاده مي‎كردند. و قبايل صحرايي كه به دهقانان و كشاورزان حمله مي‎كردند براي كسب فيض به نام آن ديوها قربانيهايي نثار مي‎كردند. كه زردشت با اين رفتار مغوس به مبارزه پرداخت.
حال مي‎پردازيم به اصول مهم تعاليم زردشت:


1- به پيروي مكاشفات و الهامات خويشتن را پيغمبري مبعوث از طرف اهورامزدا اعلام كرد و درگاتها تكرار فرمود كه خداوند او را برانگيخته و مأمور ساخته و دين او بهترين اديان است.
2- از آن همه ارواح متعدد تنها يك روان خوب و نيكو را كه اهورامزدا بود پذيرفته، و او را آفريدگار دانا و برترين روانهاي علوي قرار داد. كه با بدي و دروغ به نبرد و پيكار مشغول و به راستي و راستگويي رهبر است. به اراده او تمام موجودات آفريده شده‎اند و موجب و موجد نور و ظلمت است.


«كيست كه از نخست راستي (آشا) را آفريد؟ كيست كه خورشيد و اختران را آفريد؟ كسيت كه ماه به نيروي او بدر تمام مي‎شود و آنگاه دوباره هلالي مي‎گردد؟ كيست كه زمين را نگه مي‎دارد و از فرو افتادن بازمي‎دارد؟ كيست آن هنرمندي كه روشنايي وتيرگي، خفتن و برخاستن را آفريد؟ كيست كه آب و درختان را آفريد؟ كيست كه به ابر و باد جنبش داد؟ كيست كه بامداد و نيمروز و شب را آفريد تا مردم را بهنگام به كار بخوانند؟ من بدين همه چيزها تو را شناختم اي مزدا، اي آفريننده همة چيزها به ياري روان فرخنده.


3- اهورامزدا ارادة قدوسي علوي خود را به وسيله روحي مقدس و نيكو نهاد از قوه به فعل درمي‎آورد كه سپنتامينيو نام دارد. و اعمال الوهي او بوسيله ارواح مقدس كه امشاسپنتا نام دارد اجرا مي‎گردد.
4- با آنكه اهورامزدا در عرض جلال خود هيچ ضدي ندارد ولي زردشت معتقد است كه در برابر هر نيكي يك بدي موجود است چنانكه در برابر آشا يعني حقيقت و راستي، دروغ و باطل جاي گرفته از محتواي كتاب گاتها مشهود است كه زردشت همانطور كه دائما در عالم طبيعت به تطهير از عناصر بد دعوت مي‎كند،‌در حيات انساني نيز آدميان را به روش راستي و نيكي و پرهيز از بدي و دروغ مي‎خواند او مي‎گويد:‌«از دو روان همزاد در آغاز آفرينش جهان، آن يك كه پاك و نيكوكار است به ديگري كه دشمن او بود چنين گفت: تا آخرين روز، نه در جهان كنش و گويش و منش، و نه در عالم ارواح و اجسام، ما دو روان با يكديگر هماهنگ نخواهيم شد.»


5- نقطه اصلي و پايه اساسي اخلاق در آيين زردشت بر روي اين قاعده است كه نفس و ضمير هر فرد آدميزاد يك ميدان نبرد نزاع دايمي بين خير و شر است، روزي كه اهورا مزدا آدمي را آفريد به او آزادي عمل داد كه خود عمل خود را بگزيند. يعني داراي نيروي اختيار گرديد كه بين دو راه خطا و صواب يكي را انتخاب كند. هرچند نيروي نيكي هميشه آدمي را به سوي راستي مي‎كشاند ولي در همان حال نيروي زشتي در او ظهور يافته در خاطر او همواره وسوسه مي‎كند. از اين رو تكليف و وظيفه هر فرد بشر آن است كه در دل خود مابين آن دو منادي يكي را اجابت كند. البته نيكان بدي را نمي‎پسندند.


6- خير و شر در كتب زردشتي چنانكه بايد بوضوح تعريف نشده البته از متن گاتها كه سرودها و مناجاتهايي بيش نيست و كتاب كلامي و فلسفي روشني نمي‎باشند بيان روشني ندارد ولي مي‎توان اختلاف عملي واضحي بين خطا و صواب تشخيص داد. مثلاً مردمان نيكوكار و صائب در ديده زردشت كساني هستند كه به دين بهي ايمان مي‎آورند و آدميان بد عمل و خطاكار آنانند كه از آيين مزدا روبرگردانند. خاصه آنانكه كيش قديم عوام را كه عبارت از پرستش ديوها باشد اختيار كرده‎اند. از متن گاتها معلوم مي‎شود كه ديدها جزو نيروهاي بد قرار دارند و هر

كس آنها را متابعت كند در عدد بدكاران قرار مي‎گيرد. و اين‎گونه كسان را بايد با اسلحه قتال با آنها پيكار نمود. خير و صواب از ديدگاه عملي زردشت آن است كه زمين را كشت و زرع كنند و غلات و سبزيها را بپرورانند، گياهان مضر و علفهاي هرزه را ريشه‎كن كنند، اراضي باير را آباد كنند و زمينهاي خشك را آب دهند، جانوران سودمند بويژه گاو را كه براي كشاورزان حيواني مفيد است به مهرباني و شفقت نگاه دارند و علوفه دهند. و انسان خود هميشه راستگو و از دروغ بيزار است. برخلاف آدمي بد و شرير كه خلاف اين اعمال را پيشه خود مي‎سازد و ابداً پيرامون عمل كشاورزي و زراعت نمي‎گردد. زيرا پليدي هميشه با اعمال فلاحتي سودبخش دشمن است و دروغگويان هميشه مانع كار دهقانان راستگو مي‎شوند. و نمي‎گذارند آنها مزارع را آباد كنند و مواشي و دواب را پرورش دهند.


بنابراين قبايل و عشاير صحرانشين توراني نژاد زشت‎ترين صورتي از اعمال روان پليد مي‎باشند و هنگام هجوم به شهرنشينان براي ديوهاي نابكار قرباني به عمل مي‎آورند و جانوران بي‎آزار را هلاك مي‎كنند و به مزارع حمله مي‎برند.


7- از تشريفات و آداب عبادات و اعمال مذهبي كيش اصلي زردشت چيز مهمي باقي نمانده همين قدر كه زردشت رسوم آرياييهاي قديم را كه مبتني بر اعتقاد به سحر و جادو و بت‎پرستي بوده و رو به زوال مي‎رفته بكلي منسوخ فرموده و تنها يك رسم از زمان زردشت باقي مانده و آن اين كه وي در هنگام انجام مراسم پرستش در برابر محراب آتش مقدس به قتل رسيد و در هنگام عبادت جان سپرد.


او آتش مقدس را عطيه يزدان مي‎شمارد كه اهورامزدا آن را به آدميان كرامت فرموده است البته زردشت آتش را نمي‎پرستيد، بلكه او آتش را فقط رمز قدوسي و نشاني گرانبها از اهورامزدا مي‎دانسته كه بوسيله او به ماهيت و عصاره حقيقت خداوند دانا پي مي‎توان برد.
8- سرانجام، اين نبرد و تنازع بين خير و شر چگونه خاتمه خواهد يافت؟ آنچه مسلم است اين است كه زردشت بي‎هيچ شك و شبهه‎اي معتقد بوده كه چون دور زمان تكميل شود اهورامزدا پيروز شده و بر خصم ناپاك چيره مي‎گردد.


دين زردشتي نخستين مذهبي است كه در جهان از مسئله حيات عقبي و مسئله قيامت سخن به ميان آورده و آخرالزمان را به مفهوم كامل مطرح كرده. برحسب تعاليم زردشت روزي اين جهان به آخر مي‎رسد و خوبيها و بديها را شماره خواهند كرد و جايگاهي از آتش بوجود مي‎آيد و بدكاران را در آنجا خواهند افكند. از همان كتاب به طور مبهم برمي‎آيد كه اندكي پس زا مرگ محاكمه مرده آغاز مي‎شود و سرنوشت روان او معلوم خواهد شد. البته آيات گاتها بسيار مبهم است. ولي مي‎توان آن را چنين تفسير كرد كه هر روان خواب خوب يابد در روز قيامت از فراز پل چينوت (صراط) يعني پل جداكننده عبور مي‎كند. كه يك جانب آن بسوي بهشت است. در روي پل نامه اعمال به انسان داده مي‎شود كه اگر نيكي‎هاي او بيشتر باشد بسوي بهشت مي رود و اگر پليديهايش بيشتر باشد به قعر دوزخ مي‎افتد.


اين است خلاصه آئيني كه در آن زردشت تعاليم خود را براي نجات سعادت ابناي بشر بر روي دستور نبرد دو عامل خير و شر بنياد نهاده است.
از قطعات مختصري كه از آثار باستاني زردشتيان عهد قديم در دست است اطلاع واضحي از چگونگي انتشار آن دين در فلات ايران به دست نمي‎توان آورد. ولي معلوم است كه شاهنشاهان پارس آن را دين رسمي در بار قرار دادند. و شاهان ايران كه بعد از كورش كبير فاتح بابل در 538 ق م كه امپراطوري كلدانيان را خاتمه داد آمدند، آن دين را گردن نهادند و آيين زردشتي در ميان شاهزادگان و بزرگان آريايي نژاد بسرعت انتشار يافته و در آغاز در بين آنها بر سر آئين جنگهاي شديد به وقوع پيوسته ولي سرانجام در ايالت ماد (شمال غربي ايران) پيروان زردشت غلبه نهايي حاصل كردند و جماعت مغان به قبول و پشتيباني آن آئين تسليم شدند. هويت مغان مجهول است ولي در ممالك غربي ايران حتي در اورشليم به مركز يهود معروف بوده و مهارتشان سحر و جادو بوده است.


كورش كبير زردشتي بود ولي به علل سياسي در آن دين تعصب به خرج نداد. ولي جانشينان او مانند داريوش اول و خشايارشاه به وضوح و صراحت تمام عبادت اهورا مزدا را پيش گرفته‎اند.
نظريه توحيد خالص در زردشت بعدها تجزيه و انقسام پذيرفت. عبادات خرافي و مناسك قديم آرياييهاي باستاني كه هر زردشت حرام دانسته‎ اندك اندك به درون دين او راه يافت و در پيرامون اهورامزدا آلهه ديگر داراي صور گوناگون كه همه به نوبت خود داراي توانايي و نيروي فوق‎الطبيعه بودند به ظهور رسيدند از جمله وهومنه پشتيبان شبانان و كشاورزان، آشا محافظ آتش و خشترا پروردگار معادن شدند.
علاوه بر اين فروشي‎ها هم به زردشت راه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 61 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله آشنایی با دین زرتشت

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
فهرست:زرتشت، مزدیسناوضعیت زرتشتیان در دوران پیش و پس از اسلامجمعیت زرتشتیانآيينهاي زرتشتيان زرتشت، مزدیسنا آتشکده یزدمزدیسنا نامِ دینِ پیامبرِ ایرانی، زرتشت اسپنتمان است. مزدَیَسنا صفت است و بمعنای پرستندهٔ مزدا است. مزدا هم همان خدای یگانه‌است. مزدَیَسنا ضدِ دیویَسنا است. دیویَسنا هم بمعنی پرستندهٔ دیو یا دَ ...

دانلود مقاله زرتشت و دین ایران

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
در زماني از تاريخ كه ايران در گيرودار زايش يك نوزاد تمدني بود كه قرار بود درآينده تمدن شكوهمند ايران هخامنشي شود «زَرَت‌اوشترَه پسر پوروش‌ اسپَه» از خاندانِ «اسپيتامَه» در خوارزم (شمال ازبكستانِ كنوني) ظهور كرد. زَرت‌اوشترَه بمعناي شتر زرين است. شتر در خوارزم و بيابانهاي آسياي ميانه يك حيوان بسيار مفيد به شما ...

دانلود مقاله دین زرتشت

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
دین زرتشتدر فصول مختلف اين تحقيق ، نظريات زرتشت در باره مسائل متعدد، به آن گونه كه از گاتاها برمي آيد، تجزيه و تحليل شد. از اين بررسي ميتوان نتيجه گرفت كه هدف اصلي زرتشت تربيت انسان و رشد فضائل عالي و معنوي در اوست. از نظر زرتشت فقط در جامعه انسانهاي راست دين كه كمك منش نيك و خرد مينوي به فضائل عالي دست يافته ...

تحقیق در مورد دین زرتشت

word قابل ویرایش
39 صفحه
18700 تومان
دین زرتشتزَرتُشت، زردشت، زردهُشت يا زراتُشت نام پيامبر ايراني و بنيادگذار دين زرتشتي يا مَزدَيسنا و سراينده گاثاها کهن‌ترين بخش اوستا است.زرتشت توجه مورخين معاصر را حداقل به دو دليل جلب کرده است: يکي مبدل شدن زرتشت به شخصيت اي افسانه اي است چنانچه در طي سال هاي ۳۰۰ قبل از ميلاد تا ۳۰۰ بعد از ميلاد اعتقادات مب ...

تحقیق در مورد ایین های دین زرتشت

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
ایین های دین زرتشتـ آيين ها و رسم هاي دينيآيين سدره پوشيبرابر با يك روش كهن و پذيرفته شده باستاني، همه جوانان دختر و پسر بايد آيين سدره پوشي را انجام دهند تا زرتشتي شناخته شوند. درباره سني كه آيين بايد انجام شود، ديدگاه هاي چندي وجود دارد. برخي انجام آن را هنگامي كه جوان به سن بلوغ رسيده و توانايي شناخت خوب ا ...

دانلود مقاله ایین های دین زرتشت

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
ایین های دین زرتشتـ آيين ها و رسم هاي دينيآيين سدره پوشيبرابر با يك روش كهن و پذيرفته شده باستاني، همه جوانان دختر و پسر بايد آيين سدره پوشي را انجام دهند تا زرتشتي شناخته شوند. درباره سني كه آيين بايد انجام شود، ديدگاه هاي چندي وجود دارد. برخي انجام آن را هنگامي كه جوان به سن بلوغ رسيده و توانايي شناخت خوب ا ...

دانلود مقاله تدوین استراتژی منابع انسانی در هلدینگ با استفاده از مدلSRP ( مطالعه موردی شرکت فراوری و ساخت ( هلدینگ عظام ) )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:استراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی است که به سیاست ها و رویه های متعلق به منابع انسانی می پردازد.در این مقاله فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در شرکت فراوری و ساخت تشریح شده است . مبنای مدل به کارگرفته شده در این پژوهش مدل یکپارچه (بامبرگر و مشولم) می باشد. این مدل با توجه به ماهیت هلدینگ بودن ...

دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای قاب های بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده ( IDA ) تحت زلزله های حوزه دور

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
چکیدهدر دو دهه اخیر بدلیل وقوع زلزله هاي مخرب در دنیا, توجه جامعه مهندسین سازه و زلزله به ارزیابی رفتار واقعی تر سازه و همچنین ماهیت خود زلزله بیشتر جلب شده است. از طرفی در طراحی لرزه اي سازه ها احتمال فروریزش ساختمان از اهمیت زیادي برخوردار است. براي محاسبه فروریزش سازه ها از تحلیل دینامیکی افزایشی IDA استفا ...