بخشی از مقاله

روشهاي رنگ روغن و جلا


فهرست
7ـ مقدمه 8ـ خطرات شيميائي كار با چوب ( موردي كه شما نمي دانيد مي تواند باعث آزار شما شود )
14ـ ارزيابي رنگ چوب (روشهائي در اندازه گيري طول مدت)
17ـ حفاظت چوب از رطوبت ( آزمايشات آزمايشگاهي كه نشان مي دهد كه چه نوع روغن هائي كار مي كنند و چه نوعهائي كار نمي كنند )


20ـ لكه هاي چوب ( يافتن روشهائي در اضافه كردن رنگ )
22ـ رنگ هاي آنالين ( رنگ كاري چوب با مواد شيميائي جديد )
23ـ بازكردن رنگ قرمز روشن
24ـ روش قديمي رنگ چوب ( اجراي دوبارة رنگ هاي قديمي)
28ـ پركردن رنگ ها ( ساخت چوب به راحتي ساخت شيشه)
32ـ رنگ و روغن ( قسمت روي قوطي نشانة آن راتوضيح مي دهد )
36ـ جلاي بي ثبات ( يك روغن مورد اعتماد براي مغازه هاي كوچك)
40ـ جلاهاي آبي ( مقايسة آنها با علاق

ه هاي قديمي )
46ـ جلاي روغن و رنگ
47ـ جلا دادن با روغن ( محصولات جديد براي يك عمل قديمي)
50ـ مالش روغن ( روغن ها ، صابون و سايش هاي عالي )
53ـ به كاربري واكس( زدودن سؤالات ناجواب در باب رنگ هاي قديمي)
56ـ جلاي فرانسوي ( به كار بردن جلاي پاياني)
60ـ جلاي (ثبات محافظه كاري در موارد شكسته شده )
63ـ لكه هاي ژن( توليد رنگ با مشكل كمتر)
65ـ روشهاي پيشرفته


66ـ جلاي اپك ( رنگين كماني از رنگها از اسپري شما)
70ـ جلاهاي كاتاليزوري (توليد يك جلاي در به كار بردن بر روي انگشتان )
72ـ جلاي ژاپني (urusbi و جلاي عمومي)
76ـ جلاي آبي
77ـ ثابت كردن عقيده
78ـ سايه انداختن ، لعاب انداختن و جور كردن رنگ (سه روش در استفاده ازرنگ براي جلا بخشي )
80ـ احيا كردن دورة فلزآلات ( اشاراتي در ذخيرة آن در ديد سازنده )
82ـ سيستم هاي فشردة هوا ( كشيدن فشار و استفادة از فشارنده هوا)
88ـ پيشرفت يك اسپري
89ـ جلا بخشنده هاي اسپري (هدايت جلا بخش ها )
96ـ پاك كردن هوا ( يك روش در تهوية مغازة كوچك)


98ـ هوموي كردن چوب( تغيير عقيده با استفاده از لعاب و نقاشي)
102ـ درخت آبنوس ( چطور مشروب به رنگ ها اجازة دخول مي دهند )
105ـ الگو برداري از Boston Rocker (رنگ با فلزات قدرتي)
110ـ جلاهاي چوب هاي توده اي ( باد دادن چوب در يك يا دو ساعت)
112ـ توليد يك جلاي چسبي ( عقيدة قديمي در چوب جديد )
114ـ توليد يك ركورد در جلا ( ساخت منفذهاي چوب براي رنگ و قياس )


116ـ جلاهاي ريز ( رنگ هاي آشكار كه جعبة اصلي را روشن مي سازند )
120ـ نقاشي مبلمان ( حفاظت از شيرابه با يك اسپري )
123ـ حجاري نقاشي شده ( رنگ بدست آمده از تخم كتان و رنگ هاي روغني )
126ـ فهرست
مقدمه:
كمي بعد از اينكه تشخيص دادم كه كنترل كامل بر كار چوب به قدر يك زندگي كامل است ، دريافتم كه زندگي ديگري مورد نياز مي باشد كه آن يادگيري جلا بخشي مي باشد . جلاي چوب اتحاد و هماهنگي شيميائي علم ، صنعت و هنر است و اغلب منبع سر در گمي براي سازندگان معمولي چوب مي باشد .
اگر حقيقت گفته شود بيشتر ما بابت جلابخشي كه زمان آن بر سر نگران نخواهيم بود و پس ما دقت كافي داريم تا در باب سوالاتي مانند اينكه چه نوع جلائي استفاده كنيم ، روش به كار بردن آن ، اثرات آن بر روي پروژه كه ساعتها در ساخت آن به طول مي انجامد نگران باشيم . متأسفانه ،پاسخهاي آساني به اينگونه سؤالات وجود ندرد . هر نوع جلا منافع و معايب خود را دارد و در انتخاب صحيح يك مورد براي پروژة داده شده شما نياز به تجربة شخصي نياز داريد كه بر روي آموزش سازندگي بيشتر كار كرده باشد تا مطالعه .
40 مقاله در اين كتاب ، از موارد قبلي مجلةFine Woodworking توسط مردمي كه جلا بخشي را مي دانند نوشته شده است . آنها در مورد وسايل مورد نياز و روشها در بكار بردن جلا آگاهي دارند . نيروهاي متناسب و ضعيف بودن تركيباتمختلف شامل خطرات آنها مي باشد . چگونگي آمادگي چوب براي جلا دادن ، چگونگي كنترل رنگ ها و لكه ها در رسيدن به اثرات مخصوص و چگونگي مالش روغن بر جلا موارد مهم در پروژة شما مي باشند .


ممكن است براي شما و من وقف كردن زندگيمان بر روي مهارت يافتن هنر جلا بخشي خيلي دير باشد اما آنقدري دير نيست تا از كساني كه دريافته اند ياد بگيريم .
ناشرJim Boeser
سريBest of fine woodworking 46 مورد از 80 مورد جملات چوب را مورد بررسي قرار داد و كه بطور اصلي بين اواسط سال 1984 و اواخر 1989 منتشر شد .( روشهاي روغن و جلا بخشي شامل 5 مقاله از موارد بعدي مي باشد . هيچ گونه كپي برداري بين اين كتابها و مورد رايج سري هاي Fine woodworking نمي باشد . زير نويس هر مقاله كه زمان اولين انتشار ، دسترسي به محصول و آدرسهاي تهيه كنندگان و مجلات را نشان مي دهند . ممكن است از اين به بعد تغيير يابند .


تمام كاركنان چوب اغلب تحت سطوح زهري مواد شيميائي مختلف قرار مي گيرند . گاهي اين مورد اتفاق مي افتد، زيرا كاركنان نوشته هاي هشدار دهنده را در نظر نمي گيرند اما اين مورد مكرراً اتفاق مي افتد زيرا آنها درحالي كه اطلاعات كافي در مورد توليدات شيميائي ندارند ، سعي در از بين بردن خطرات و يافتن پيشگيري هاي مناسب دارند . مواد شيميائي زهرآلود و سمي در موارد متعدد تهيه كنندگان چوب كه شامل چسبها ، نقاشيها و جلا دهنده ها مي باشد يافت شده است . با نشان دادن يك خلاصه از موارد اصلي مسموميت شيميائي ، من اميدوارم تا بتوانم يك مورد مهم را در مورد كاركنان چوب بدست آورم .حفاظت از خويشتن بهتر از جلوگيري از بيماري يا زخم مي باشد و به سرعت مهمتر از درمان بعد از رخ دادن واقعه مي باشد .
جدول در شكل 1 در صفحات 11ـ10 به شما در تشخيص محصولات كه شامل مواد شيميائي مخصوص مي باشند ، تشخيص خطرات مرتبط با زهرهاي معمولي و انتخاب موارد ايمني كمك مي كند . بحث آيندة خطرات شيميائي و اينكه چگونه مواد سمي در بدن جذب مي شوند به شما در دانستن اطلاعات حاضر در جدول كمك خواهد كرد .
خطرات محلل ها
مسموميت به توانائي محلل يا ماده شيميائي اشاره مي كند كه اثر مضري بر روي سيستم شناختي در بدن شما توليد مي نمايد. اين مواد شيميائي مضر ، كه مواد مسموميت ناميده مي شوند ، اغلب موارد خاصي را مورد هدف قرار مي دهند .


به عنوان مثال، بنزين به عناصر بدن در ستون فقرات آسيب مي رساند . هر مادة شيميائي مي تواند يك اثر سمي راتوليد نمايد . بعضي از آنها اين كار را با يك تماس مختصر و تنها انجام مي دهند كه تأثير پذيري تند و ناگهاني ناميده مي شود . ديگر موارد به نمايش زماني نيازمندند كه يا مكرر است و يا تك تماسي . نكتة اصلي اين است كه هيچ گونه مواد شيميائي مضري وجود ندارد و فقط روشهاي ايمني در استفادة آنها كاربرد دارد .


تمام مواد شيميائي مي توانند هم اثرات مزمن و هميشگي و هم اثرات تند و ناگهاني را توليد نمايند . اثرات تند و ناگهاني معمولاً سريع رخ مي دهند و بيماري فقط زمان كوتاهي به طول مي انجامد . اگر اثر پذيري كافي نباشد، اثرات قابل برگشت مي باشند . بيشتر اثرپذيريهاي تند و ناگهاني مي تواند باعث صدمة هميشگي مانند مرگ باشند . از طرف ديگر ، اثرات مزمن و هميشگي ممكن است تا بعد از گذشت هفته ها ، ماهها و حتي سالهاي اثرپذيري مكرر آشكار نگردد و معمولاً نيز هميشگي و برگشت پذير مي باشند . بعضي افراد تحت اثر مضر بودن خود را تشخيص نمي دهند زيرا عوارض سريع اين اثرات مي تواند به طرز وسيعي به نوع ماده ، سطح تماس و حساسيت شخص بستگي داشته باشد .
هر دو اثر مزمن و تند و ناگهاني ممكن است مشخص گردند يا كل سيستم را موثر كنند . يك عارضه ممكن است شبيه قرمزي يا آبلة پوست در مكانهاي تماس باشد . عارضة سيستم زماني كه مادة شيميائي در خون جذب مي شود رخ ميدهد .
اثرات مضر ممكن است در هر منطقه اي از بدن رخ دهند ، اما سم در محلل ها اغلب بر سيستم عصب تأثير مي كند . معمولاً ، مواد شيميائي سيستم عصبي را دچار خلل مي كند اما بعضي مواد ، مانند زيلين ممكن است رفتارهاي مضطربي را توليد نمايند .
علئم ناراحتي سيستم عصبي مي تواند شامل خواب آلودگي ، سردرد ، بي خوابي، سردر گمي ، خواب ، رفتارهاي غير معقول باشد . در كار ، اين علائم نه تنهاتوليد را كاهش مي بخشد بلكه منجر به افزايش زخمها نيز مي شود . بنابراين ، ضرر مي تواند اثرگذار باشد مغز ظرفيت محدودي را داراست پس هر گونه اثري كه به وجود مي آيد معمولاً هميشگي مي باشد . اثرپذيري خيلي بالاي مورد مزمن هميشگي به حلالها مي تواند به نارسائي مغز منجر گردد كه خود منجر به ناتواني در قضاوت ، ديد ، ذهن مي گردد . اين مورد سوالي كه اخيراً بررسي گرديد را به وجود مي آورد : آيا اثرات سطوح كم و مكرر ميتواند باعث سن بلوغ سريع شود وتوانائيهايي جسمي و ذهني را كاهش بخشد ؟ تا جائي كه پاسخي وجود دارد ، عاقلانه است تا اثرپذيري در محللها را مختصر نمائيم .
مواد شيميائي چطور وارد بدن مي گردند ـ سم هايشيميائي مي توانند درسيستم خون از طريق

تنفس و لوله هاي هضم مانند پوست جذب گردند . بيشتر محللها قابل تبخير شدن مي باشند و سريعاً به بخار تبديل مي گردند ، پس تنفس روش اصلي جذب مي باشد . شش تأثير گرفته در طول تنفس بسيارزياد مي باشد تقريباً در حدود 2 هكتار از كل سطح در شنها ، نسبت تبخير محللهاي مختلف با اندازه گيريهاي فشار بخار مايع تبخير شده در ميلي متر جيوه در جدول صفحات بعد نشان داده شده است . هر چه تبخير محلل بيشتر باشد ، فشار بخار بيشتر مي گردد و سريعتر اتاق رامواد بخار پر مي كند . اندازه گيريهاي نشان داده شدة فشار تبخير در 68 درجه

فارنهايت ساخته شده اند و هر گونه افزايشي در دما ، افزايش تبخير را به همراه دارد .
يك لاية ضخيم خارجي پوست معمولاً مانع موثري در مقابل بيشتر مواد مي باشد . علي رغم آن ، بيشتر محللهاي مايع در توليدات جلاي چوب مانند كلريومتيلن يا الكل ايزوپروفيل مي توانند در پوست نفوذ كنند و باعث ورم پوست گردند . همچنين مواد شيميائي از طريق بريدگيها و خراشها سريعتر نفوذ مي كنند .مواد شيميائي مانند مواردي كه در شكل صفحة مقابل نشان داده شده اند وروديششها مي باشد . ديواره هاي داخلي لولة تنفسي با يك لاية نازك حفاظت مي شوند كه با حركتهاي مدام و كوچك به طرف بالا حركت مي كنند . زماني كه مواد تنفسي به لولة تنفسي رسيدند ، آنها قورت داده مي شوند و سپس هر ماده شيميائي درمواد توسط معده جذب مي گردد . اين شرايط زماني كه شما ماسك خود را در حين جلا زدن نپوشيده باشيد به آساني پيشرفت مي كنند .
گروه بندي مواد شيميائي ـمحللهاي مايع مي توانند در گروههايي با ساختارشيميائي مشابه و نمونه هاي محلل استفاده مي شوند كه به اين معناست كه شما مي توانيد معمولاً از يك محلل در يك گروه به عنوان جانشين براي محلل ديگر از همان گروه استفاده كنيد .گروههاي محلل كه

كاركنان چوب مكرراً به آن برخورد دارند شامل هيدروكربنهاي آليفاتيك ، هيدروكربنهاي كلرونيت ،هيدروكربنهاي آروماتيك ، الكلها و كتونها كه در شكل 1 گروه بندي شده اند مي باشد .
هيدروكربنهاي آليفاتيك اغلب گرفته شده از بنزين ميباشند مانند نپتونها ، پارافين ها ، مواد معدني ،n هگزان و كراسونها .از اين جدول ، شما خواهيد دريافت كه n هگزان كه در چسبها ، جلا دهن

ده ها يافت مي شود نه تنها بسيار قابل اشتعال مي باشند بلكه مي تواند باعث ناراحتي در سيستم عصبي گردد كه به ضعيف شدن دستها و پاها منجر مي گردد . يكي از محللهاي ايمن براي كاركنان چوب تينررنگ مي باشد كهمادة معدني يانپتا يا جلاي سازنده و نقاش با هيدروكربنهاي آروماتيك مي باشد . هيدروكربنهاي كلرينيت با استفاده از نام كلرو يا كلريد در نامشان مشخص مي گردند . آنها محللهاي خوبي براي بيشتر نقاشيها و جلاها مي باشند زيرا اشتعال پذير نمي باشند . اما اكثريت آنها سمي شناخته شده اند كه براي شخص زنده مضر بوده و سرطان زا نيز مي باشد . به عنوان مثال ، متيل كلريد يك حلال معمولي در تكه هاي نقاشي مي باشد كه كربن مونوكسيد را ر بدن شكل مي دهد . و نشان داده شده است كه اين ماده در حيوانات آزمايشگاهي سرطان زا بوده است . دولت استفادة آن در خانه ها را محدود كرده و انتظار محدوديتهاي بعدي نيز مي رود .
هيدروكربنهاي آروماتيك كه در انواع گوناگوني از محصولات از ضخامت جلاها و تكها گرفته تا چسبها و تنگستن ها و خطرات مخصوص حاضر به عنوان يك مجموعه نشان داده مي شوند . بيشترين مورد سمي بنزين مي باشد كه باعث تخريب در عناصر تشكيل دهندة خون مي شود و ممكن است اين سلولها را پاك نمايد و باعث تخريب ستون مهره ها گردد . به دليل محدوديت هاي بوجود آمده از طرف دولت شما نبايد با بنزين برخورد داشته باشيد . بنابراين ، بعضي از محصولات قديمي ممكن است شامل حلال بوده باشد و اين محللها بايد از محيط شما دور ريخته شوند . تولين و زيلين ب

ه عنوان جانشينان بنزين مورد استفاده قرار گرفته و اگر چه مانند بنزين خطرناك نمي باشند اما ميتوانند باعث اثرات سمي جدي كه در شكل و جدول نشان داده شده اند شوند .
در ميان طبقه هاي مهم و ايمن محللها ، الكلها مي باشند كه در انواع بسياري از جلاها و محصولات ديگر مورد استفده قرار مي گيرند . متانول ياالكل چوب كه تا اينجا مهمترين سم اين گروه بوده مي تواند برسيستم بينائي تأثير كرده و به كوري مي انجامد . ايتانول يا الكل رنگ كمترين الكل سم

ي مي باشد وتقريباً نيمي از اثر انحطاط درمغز و نخاع را مانند ايزوپروپانول را دارا است . كيتونها ، سه نوع برچسب كوجود استون ، متيل اتيل كيتون و متيل ايزوبوتيل كتون مي باشند . استفادة متيل n بوتيل كتون ، كه ممكن است شما در محصول قديمي بيابيد ، ممنوع شده است زيرا مي تواند سيستم عصب را مختل سازد . علائمي كه معمولاً در طول هفته ها و ماهها رخ مي دهد و شامل سستي ، حس خارش يا سوزش و شلي و ضعيفي در دستها و پاها مي باشد . محلل بي خطر گروه كتونها استون مي باشد اگرچه كه بسيار اشتعال پذير مي باشد و خطر آتش سوزي و انفجار را در بر دارد .
ديگر موارد خطرناك ـ چسبها به يك گروه بزرگ مواد خطرناك مانند آنچه در شكل 2 صفحة 12 توضيح داده شده است اشاره دارد كه بايد با احتياط با آنها برخورد داشت . بعضي از آنها به دليل اشتعال پذيري محللهايشان مانند چسب نيروسلولز با 39 درصد استون وپيوندهاي تماسي با هيدروكربنهاي تبخير متنوع ، خطرناك مي باشند . چسبهاي معمولي ديگر كه مسموميت كمتري دارند چسب هاي سفيد مي باشند كه با عنوان نمك جوهر سركه پلي وينيل شناخته مي شوند و چسب زرد ، چسب پوست ،چسب مايع ( هيدروكربن : 50 درصد اتيلن وينيل يا كپلي موجوهر سركه با 45

درصدو موم 5/0 ) و چسب مرطوب نيز در اين گروه مي باشند . بنابراين ، آنها مي توانند باعث خارش هاي پوستي يا آلرژيهاي پوستي شوند . و كازئين با مخلوط كردن پودرهاي خشك باعث خارش دستگاه تنفسي مي گردد .
محدود كردن تأثير مسموميت ـ هميشه محلل با مسموميت كمتر را در انجام كار انتخاب نمائيد و هميشه از توصيه هاي سازنده براي ايمني پيروي كنيد . برچسب هاي محصول امروزه بيشتر از زمانهاي پيشين جزئيات را توضيح مي دهند و بايد هميشه اولين منبع اطلاعات مسموميت باشند . در تمام هشدارها برروي بر چسبها مانند لطفاً در مناطق با رطوبت كافي استفاده شود نبايد به سادگي گذشت .
در گرفتن اطلاعات جزئي بيشتري از استفادة بي خطر و ذخيرة يك محصول مخصوص ، يك برگة اطلاعاتي مورد نياز مي باشد كه در صفحة مقابل قسمت بندي شده است . كانادائيها و امريكائيان در داشتن قوانين مورد نياز كارمندان در ساخت برگه هاي اطلاعاتي قابل دسترسي به كارمندان كه با مواد خطرناك سروكار دارند تلاش كردند . برگه هاي اطلاعاتي ايمني از سازندگان محصول ياتوزيع قابل دسترسي مي باشند .
از آنجائي كه مسموميت هاي شيميائي معمولاً از طريق تنفس و تماس پوستي اتفاق مي افتد ، قابل ذكر است كه اينگونه تأثيرپذيريها در پيشگيري از زخمها به حداقل مي رسند . تهوية مناسب با استفاده از خارج كردن بخارها از منطقة شما به خارج با يك منبع جانشين هواي تازه بايد تهيه شود . اين مورد مي تواند با قرار دادن يك پنكه در طرف خود كه از طرف شما به وسايل بيماري زا باد مي زند تهيه شود . پنكه اي كه از پشت باد مي زند مي تواند يك منطقة كم فشاري در جلوي بدن شما ايجاد كند كه بخارهاي مسموميت زا را به طرف شما مي آورند .
بعلاوة تهويه ، بيشتر سازندگان استفاده از يك ماسك كه در انواع گوناگوني از يك بار مصرف و كم هزينه گرفته تا وسايل تنفسي كامل كه وسايل فيلتر بندي شدة مختلفي مي باشند كه براي كنترل سم هاي مخصوص طراحي شده اند ، در دسترس مي باشند .
از داخل قوطي ، برگة اطلاعاتي ايمني يا سازنده براي حفاظت شرايط خود كمك بگيريد . بيشتر محللها مي توانند از طريق زغال چوب فعال تصفيه شوند . بنابراين ، ابتدا با سازندگان تطبيق دهيد زيرا هيچ گونه فيلتر هاي مناسب براي محللهاي مخصوص مانند متانول و متيلن كلريد وجود ندارد . همچنين هيچ گونه در اين انواع وجود ندارد كه شما را از مواد شيميائي محافظت كند . زماني كه

شما تحت تأثير آلودگيها قرار مي گيريد ، موارد فعال دورة زندگي محدودي دارند . دوباره ، با سازنده براي دورة زندگي تيوپه مشورت كنيد تا زماني كه آنها را بپوشانيد و در يك پلاستيك قرار دهيد البته زماني كه آنها قابل استفاده نمي باشند زيرا تأثير هوا دورة زندگي مفيد آنها را كوتاه مي كند .
اثر يك ماسك بر روي جنس آن بستگي دارد كه با گذاشتن دستتان بر روي آن ، حبس كردن و نگاه داشتن نفستان مي توانيد آن را چك كنيد . اگر يك سوراخ وجود داشته باشد ، ماسك به شكل اصلي خود بر مي گردد . موسسه سلامتي و ايمني شغلي نياز به آزمايشات مناسب رسمي  ها از جايگيري كامل ماسك بر روي صورت جلوگيري مي كند ، سازمان سلامتي و ايمني شغلي معمولاً كارمندان با ريش را به پوشيدن ماسك كه هوارا تحت فشار مي برد توصيه مي كند . استفاده كنندگان كارمندان با ريش مي توانند ريشهايشان را با ژل آلوده كنند . اگر ماده اي كه شما استفاده ميكنيد باعث آزار چشم شود از ماسكي كه كل صورت را مي پوشاند و حتي چشمها را مي پوشاند استفاده كنيد .
براي جلوگيري از تماس پوستي مستقيم ، از دستكشهائي كه توسط سازندة مواد شيميائي ساخته شده اند استفاده نمائيد . اين مورد حتي زماني كه از يك مادة غير سمي استفاده مي كنند نيز مهم مي باشد زيرا ممكن است به يك محلل مانند مواد معدني براي پاك كردن روغن از دستهاي شما نياز داشته باشد. كرمهاي ضد آنها از يك روش حفاظتي پوستي اثر كمتري دارند و بايد تنها در مقاومت استفاده گردد تا تماس مستقيم . سعي كنيد تا از محللها در تميز كردن دستهايتان استفاده نكنيد و مطمئن باشيد كه آنها را با صابون فراوان بشوئيد و بعد از هر گونه محللي آنها را بشوئيد .
تمام اين پيشگيريها براي سلامتي جوانان توصيه مي شود اگر شما بيماري قلبي ، مشكلات ششي ، بيماريها و ناتوانيهاي مزمن و هميشگي ، يا مصرف قرص داريد نياز به پيشگيريهاي بيشتري داريد . به عنوان مثال ، متيلن كلريد بايد توسط كسي كه بيماري قلبي دارد پيشگيري شود . كودكان و سالخوردگان همچنين در خطر بزرگي از مواد شيميائي و محللها قرار دارند . كودكان زير 13 سال نبايد با مواد آلودة محلل كار كنند زيرا ممكن است منجر به مرگ شود . زنها بايد از تمام مواد شيميائي پيشگيري كنند . همچنين ، اثرات مواد شيميائي بايد توسط مردان در كاهش خطر آنورمال كردن ژنها جلوگيري شوند .


هر زماني كه كاركنان يكي از علائم ذكر شده قبل را مشاهده كردند بايد با پزشكشان مشورت كنند ، هميشه با گفتن اينكه چه مواد شيميائي استفاده ميكنيد و اينكه تحت اثر گرد وخاك چوب مي باشيد را به پزشكتان توضيح دهيد تا او بتواند بيماري شما را تشخيص دهد و حتي اگر شما هيچ گونه علائم بيماري را در خود مي بينيد و به طور منظم به پزشك براي چك آپ مراجعه كنيد .
مطالعة برگة ايمني سازنده
برگة اطلاعاتي ايمني ماده اطلاعات مفيدي براي ايمني كاري با مواد شيميايي خطرناك را تهيه مي كند . كار عنوان بايد يك برگة اطلاعاتي ايمني براي محصولات داشته باشند . كه شامل مواد پا

ك كنندة خطرناك مي باشد اما شما بايد قادر به بدست آوردن يكي از مواد از بين تهيه كنندگان مواد شيميايي يا يك سازندة تكنيكي يا ادارة‌ مشتريان باشيد . بعضي شركتها شامل 800 عدد روي برچسب محصول مي باشد كه مي توانيد آن را اطلاعات اضافه بر سازمان بناميد .
تمام برگه هاي اطلاعاتي ايمني شامل اطلاعات به خصوص مي باشند . سازمان ايمني و سلامتي فرمي كه مانند ذيل مي باشد را پيشنهاد مي كند اما بيشتر سازندگان روش خود را پيشرفت مي بخشند . معمولاً ،‌اطلاعات در بخش ها و توضيحات قرار دارند . موضوعات آينده و اطلاعات به شما در دانستن بيشتر برگة اطلاعاتي ايمني كمك خواهند كرد .
هويت : محصول ، نام ، نام شيميائي و موارد مشابه آن را ذكر مي كند .
بخش 2 ـ مواد پاك كنندة‌خطرناك : هر مادة پاك كنندة خطرناكي بيشتر از اينكه درصد از كل يا بيشتر از 1/0 درصد را تشكيل مي دهد اگر موارد سرطان را در نظر بگيريم به غير از مواد پاك كنندة ديگر ادعاهاي سازنده يك راز بازرگاني مي باشد . هر خطر شناخته شدة مواد پاك كننده بايد دريك بخش ديگر قرار داده شوند بيشتر پاك كننده ، مخصوصاً رازهاي بازرگاني هيچگاه مورد مطالعه قرار نگرفته اند پس خطرهاي ناشناخته مي باشند . مواد پاك كننده مانند فرمالوئيد كه مي توانند اثرات سمي در سطوح كمتر از 1/0 درصد را توليد نمايند ، بايد نشان داده شوند . اين بخش سطوح مؤثر مجاز سازمان ايمني و سلامتي و محدوديتهاي موثر كوتاه را نشان ميدهد . همچنين ، ارزشهاي محدود مدخل كه ساليانه توسط كنفرانس بهداشت صنعتي دولت آمريكا مشخص شده اند ، شامل است . تمام ارزشها در بخش هاي هر ميليوني مشخص مي شوند . اعداد سطوح موثر باز و و ارزشهاي محدود مدخل ، هوائي كه سطوح را آلوده مي نمايد نشان مي دهد و اينكه بيشتر

كارمندان جوان و سالم ممكن است مكرراً تا 8 ساعت روز ، 40 ساعت در هفته بدون اثر شديد مورد تأخير قرار بگيرند . اعداد محدوديتهاي موثر كوتاه آلودگي بالائي دارد كه يك كارمند بايد زمان مخصوص كه معمولاً 15 دقيقه مي باشد تحت تاثير قرار گيرد .
بخش 3 ـ اطلاعات فيزيكي : اطلاعات لازم ، فشار بخار مي باشد كه نيروي ورودي توسط بخارهاي تبخيري بر روي جو كه مستقيماً بالاي مايع ، معمولاً در ميلي متر جيوه مي باشند را نشان مي دهد . هر چه فشار بخار بيشتر باشد ، تبخير مايع نيز بالا مي رود .


بخش 4 ـ خطرات آتش و انفجار : نكتة مخصوص دماي پائين مي باشد كه در آن مايعات بالاي يك مادة تيخيري در هوا آتش مي گيرند . مواد با شعله زير 100 درجه فارنهايت خطرناك مي باشند زيرا الكتريسيتة فعال يك انفجار يا آتش را به وجود مي آورد . هيچ شعله اي به معناي اين نيست كه مواد قابل اشتعال نمي باشد . خاموش كنندة آتش و خطرات مخصوص آتش مانند احتراق بايد در اينجا مد نظر قرار گيرند .
بخش 5 ـ اطلاعات : ثبات يك مادة شيميائي و احتمال عكس العمل آن با مواد ديگر و تمام احتياطات مخصوص در نظر گرفته شده همانطوري كه در شكل نشان داده شده اند در اينجا مشخص گرديده اند . هيچگاه مواد شيميائي را بدون مطالعه اين بخش مخلوط ننمائيد .
بخش 6 ـ اطلاعات خطرات مقابل سلامتي : اين بخش معمولاً چگونگي ورود مواد شيميائي به بدن ،‌ارات شديد و ناگهاني ، علائم تأثير پذيري و مراحل كمكهاي اوليه و اورژانسي را مشخص مي نمايد . يك سازنده بايد تمام مواد پاك كنندة مشخص شده با عنوان مواد سرطان زاي را توسط سازمان ايمني سلامتي ، سازمان بين المللي تحقيق بر روي سرطان يا برنامة ملي مسموميت مشخص گرداند .
بخش 7 ـ اندازه گيري هاي كنترل : به دليل نگرانيهاي سازنده براي چسب زدن ،‌ اندازه هاي حفاظتي اغلب به شرايط بوي مانند يك تكه چوب بزرگ منجر مي گردد . به عنوان مثال ، يك سازنده ممكن است استفادة وسايل تنفسي را زماني كه هر ماسكي تأثير پذيري مورد استفاده قرار مي گيرد را پيشنهاد كند .
شما چطور كيفيت هاي حفاظتي يك جلاي چوب را با ديگري مقايسه مي كنيد ؟آيا بر روي وسايل سازنده از كارمندان گرفته تا نمايندگان شركت اعتماد مي كنيد ؟گزارشات از آزمايشگاههاي

مستقل اغلب ناياب يا غير قابل دسترسي مي باشند در نتيجه گرفتن يك محصول خوب به يك بازي شانسي تبديل مي گردد . اما شما مي توانيد جلاها را در مغازة خود را با دانش كم و روشهاي علمي و تجهيزات و محصولات مقرون به صرفه ارزيابي نمائيد . اگر شما بتوانيد محصولات را نرخ بندي كنيد آنگاه مي توانيد يك جلا را بانيازمنديهاي شغلي همپايه گردانيد .
يك جلاي چوب بانگاهداري خود مانند چوب از زخمي شدن محافظت مي نمايد . دوارزيابي اين

كيفيت هاي حفاظتي شما بايد يك مجموعه اي از آزمايشات را تهيه نمائيد . معمولاً ، من كيفيت هاي حفاظتي رضايت بخش را مشخص مي كنم وضررات آزمايشات جلا در شبيه سازي اين نيروها و مشاهدة چگونگي جلا را مشخص مي گردانم . من برروي چگونگي كار جلا، سائيدگي و مقاومت

پاسخ هاي ذهني كه تست آنها مشكل ياغير ممكن است نياز دارند. من اين موضوعات را در اينجا تكميل نمي نمايم .
با تست نمونه هاي مشابه چوب و به كار بردن جلاهاي قابل تست ، مواردي را تهيه مي نمائيم . با ساخت نتايج واقعي ، هر جلا را در محيط ، وسايل و روشهاي مشابه به كار بريد . هر نمونه بايد در حدود 5 اينچ در هر 12 اينچ باشد .و از محيط شبه برد گرفته شده باشد . بعد از جلا بخشي به پنلها با محصول متفاوت،آنها را در 4 قسمت در 3 و 5 س قسمت ببريد و هر كدام از آنها را با نا

م جلاي كاربردي چسب زنيد و آنها را از 1و2و3و4 شماره بندي نمائيد . علاوه بر مغازه استاندارد و تجهيزات خانگي ، شما نياز به لنزهاي دستي با قدرت 10 داريد . درحالي كه شما هر كدام از ازمايشات را شكل مي بخشيد، اعداد را يادداشت كنيد درست مانند آنچه در صفحة مقابل مشاهده مي فرمائيد .دو رقم مناسب (1تا 5) را براي آزمايشات شخصي خط بكشيد و سپس آنها را براي رقم جمع بندي جمع نمائيد. اگر شما جلاها را براي استعمال عمومي آزمايش مي كنيد ه

ر عدد مجموعه را دو برابر نمائيد . اگر شما جلاها را آزمايش مي كنيد تا يك حرفة مخصوصي را پيشرفت داده پس بودن يك مجموعه مهم مي باشد درست مانند حساسيت گرما براي جلاهايي نموديد، رقم كلي يك جلا را با ديگري مقايسه نمائيد. جلائي كه بالاترين را رقم مي زند بايد بهترين مورد باشد . براي هر جلائي يك كارت عدد استفاده نمائيد . از مقايسة مساوي كارت ها مطمئن باشيد .
چسبندگي ـ به توانائي ورقه در چسبيدن به خود و چوب برون كنون اشاره دارد . چسبندگي خو

ب نشان در توانائي ورقه در نشان دادن ضرر بعد از زخم شدن دارد و اگر ورقه به نمونه ها نچسبد شما قادر به آزمايش كيفيت هاي حفاظتي بعدي نخواهيد بود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید