دانلود مقاله شناخت الگوی رشد و تغییرات عناصر محیطی طبیعی و انسانساخت در منطقه دارآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصویر به منظور شناخت پایداری منظر

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

سرآغاز

در نگرشهای رایج کنونی در برنامه ریـزی و طراحـی محیطـی، بیشتر اطلاعات مقطع زمانی خاص با عنوان وضـع موجـود و در قالـب عــواملی نظیرشــیب، جهــت، توپــوگرافی، خاک،پوشــش گیــاهی و….مورداستفاده وتحلیل قرار مـیگیـرد و بـر اسـاس آن برنامـه هـا و طرحهای قاطعانه ای برای یک دوره زمانی ثابت ارائه می شود. در این رویکرد، عامل زمان و تأثیرهای ناشی از آن بر الگوهای رشد، یا تغییر

شکل محیط در فرایند برنامه ریزی و طراحی در نظر گرفته نمـی شود و در نتیجه ماهیت قطعیت پذیر این رویکرد در تعارض با ماهیـت در حال تغییر و تحول دائمی الگوهای محیطی قرار گرفته و درنهایـت بر تحقق اهداف برنامه تأثیرات چشمگیری باقی می گذارد. ضعفهـا و کاستی های چنین نگرشی منجر به استفاده از رویکردهـای راهبـردی در شناخت، تحلیل و برنامه ریزی در تصمیم سازی هایی که به نحوی

نویسنده مسئول:تلفن:E-mail:masnavim@ut.ac.ir 61113178

۱۲۲

با عامل زمان و تغییرات ناشی از آن پیوند خوردهاند، شده است. در این راستاوبا توجه به شرایط موجود می توان گفت که رهیافت های متـأخر مبتنی بر نظریه آشوب و پیچیدگی به دنبـال شـناخت و درک قـوانین حاکم بر رشد و تغییر شکل پدیده ها در طول زمـان اسـت تـا از ایـن طریق بتواند دیدی جامعتر، با انعطاف پذیری بالا نسبت بـه محـیط و پدیده ها و الگوی تغییرات آن ارائه دهد .(Odell,2003) ایـن تحقیـق قصد دارد تا به منظور فراهم کـردن زمینـه مناسـب اطلاعـاتی بـرای تصمیمسازی درخصوص اقدامات برنامه ریزی و طراحـی محیطـی در بستری طبیعـی از رویکـرد آشـوب و پیچیـدگی در شـناخت و تحلیـل شرایط محیط استفاده کند و از این طریق الگوهـای محیطـی و رونـد پیدایش آنها را مورد تحلیل قراردهد.

شناخت و تحلیل الگوهای محیطی در دارآباد

الگوها نشان دهنده میزان پیچیدگی ساختارهای نهان طبیعت بـه شمار میروند. از این رو، مطالعه، بررسی و تحلیـل رونـد شـکلگیـری الگوهای محیطی در طول زمان میتواند روند شناخت را از سطح نگـاه شکلگرایانه صرف به عمق سازوکار پیچیدگی و نحوه پیدایش الگوهـا برده و جنبههای مستتر در آن را مشخص کند. بنابراین میتوان گفـت که رهیافتهای کنونی مبتنی بر نظریه آشوب و پیچیـدگی بـه دنبـال شناخت و درک قوانین حاکم بر رشد پدیدههاسـت تـا از ایـن رو بتوانـد دیدی جامع تر و وسیع تر به محیط و پدیدههای آن ارائه دهد.

شناخت منطقه مورد مطالعه

با توجه به اهداف موردنظر شناخت الگوها بررسی و تحلیـل آنهـا در یک دوره ۴۵ ساله (۱۳۸۰-۱۳۳۵) در منطقـه دارآبـاد و بـر اسـاس عکسهای هوایی موجود بـه عنـوان دادههـای خـام دیجیتـالی مـورد استفاده قرار گرفت.رود دره دارآباد شرقیترین دره از مجموعه درههای شمال تهران است و شامل مسیرهای دسترسی به ارتفاعاتی است کـه به طور فرعـی پـس از پیوسـتن بـه دره جمـشیدیه و ارتفاعـات فـراز جمشیدیه به ارتفاعات کلکچال دست مییابد (اشکال شماره۱و.(۲ این حوزه در شمال شرق تهران در عرضهای جغرافیـایی ۴۰″، ۴۸′، ۳۵ ۲۵″ – و ۵۲′ و ۳۵ شمالی و در طولهـای جغرافیـایی ۲۳″ و ۲۷′ و

۴۰″ – ۵۱ و ۳۰′ و ۵۱ شرقی قرار دارد. مساحت حوزه آبریز دارآباد

۱۶۷۰ هکتار و مـساحت شـاخه فرعـی آن ۷۰۰ هکتـار اسـت کـه در مجموع ۲۳۷۰ هکتار مساحت دارند و طول رودخانه دارآباد تا ایـستگاه قلهک ۶/۵ کیلومتر و متوسط شیب بستر آن %۲۲ است (محمودیـان و همکاران،.(۱۳۸۱ بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۳۵ (سال مبنا برای این پژوهش) جمعیت دارآباد در این سال ۲۰۴۱ نفر بوده است (ستوده،

مجله محیط شناسی شماره۴۳

.(۱۳۷۱این رقم طی یک دوره پنجاه ساله تقریبا سه برابـر شـده و بـر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به عدد ۶۰۰۶ نفر جمعیت افزایش یافتـه است(مهندسین مشاور بافت شـهر، .(۱۳۸۳درحالیکـه رود-دره هـا بـه عنوان میراث طبیعی و با ارزش، بـستر باغـات قـدیمی و پیونددهنـده محیط مصنوع با محیط طبیعی محسوب شده و نقش و عملکرد مهمی از نظر براورد فضا و منابع لازم و تقویت پایداری بین فضای سبز وبـاز موجود در سرزمین شهری به عهده دارند هجوم نیازهـا بـرای سـاخت وساز وتوسعه شهری به دارآباد که به عنوان یکی از مهـم تـرین رود-

دره های شمال تهران محسوب میشود حیات آنرا به مخـاطره انداختـه است(میرنوروزی رزی، .(۱۳۸۳ شـکل شـماره:۱موقعیـت دارآبـاد را در شهر تهران نشان میدهد.

شکل شماره(:(۱ عکس هوایی تهران و موقعیت منطقه مورد

مطالعه( مأخذ: (www.parstimes.com/SatIran.html

دره دارآباد از دو رودخانه به نام رودخانه “کهنه دارآباد” در سمت شرق و رودخانه”دارآباد”که از کوههای غربی سرچشمه میگیرد تشکیل شده که در نهایت در محلی به نام “سیر دورود پایین ” به هم می-

پیوندند و رودخانه دارآباد را تشکیل میدهند. کاربری های موجود در اطراف درآباد بیشترمسکونی، فضای سبز، پارک، آموزشی و درمانی و فرهنگی است(شکل شماره.(۲

روش و ابزار پژوهش

به منظور شناخت و تحلیل الگوهای طبیعی و مصنوع در محیط و تغییرات و رشد احتمالی آنها از روش پردازش تصویر استفاده شد. در این فرایند عکس هوایی، یا تصویر ماهواره ای از منطقه در صورت وجود می توانند به عنوان داده های مستند استفاده شوند. در این پژوهش با توجه

شناخت الگوی رشدو تغییرات عناصرمحیطی طبیعی وانسان ساخت درمنطقه دارآباد ۱۲۳

به داده های موجود و ثبت شده، عکس های هوایی(سازمان نقشه دوم- تحلیل اطلاعات بر مبنای فیلتر گابور در محیط.MATLAB
برداری کشور،(۱۳۸۰-۱۳۳۵ مبنای کار قرار گرفت. فرایند پردازش به بر این اساس روند بررسی و تحلیل الگوهای طبیعی و مصنوع و تغییرات
ترتیب بر روی عکس های موجود که حاصل یک دوره زمانی ۴۵ ساله آنها بر مبنای فرایند پردازش تصویر به طور دقیقتر مورد بحث قرار
(از سال ۱۳۳۵تا ۱۳۸۰ شمسی) هستند، صورت پذیرفت (شکل های گرفت که کلیاتی پیرامون آن در ادامه ارائه میشود.
۵،۴،۳ و.(۶ این روش به طور کلی دارای دو مرحله اصلی است:
اول- تهیه تصاویر و مناسب سازی آنها بر اساس ساختار
رقومی(دیجیتالی).

شکل شماره(:(۲کاربری های وضع موجود منطقه دارآباد (مأخذ:مهندسان مشاور بافت شهر، (۱۳۸۳

۴۲۱ مجله محیط شناسی شماره۴۳

الگوریتمهای ریاضی مرتبط و تحلیل از آنها استفاده میشـود. در ایـن تحقیق به منظور بررسی و تحلیل تصویرهای حاصل از منطقه دارآبـاد در دورههای مختلف بر اساس فرآیند پردازش تصویر و ابزار مـرتبط بـا آن استفاده شده است.

شکل شماره(:(۳ عکس هوایی دارآباد، سال ۱۳۳۵

( مأخذ: سازمان نقشه برداری آشور ١٣٣۵)

شکل شماره(:(۶، عکس هوایی دارآباد، سال۱۳۸۰

( مأخذ: سازمان نقشه برداری کشور ( ۱۳۸۰

شکل شماره(:(۴ عکس هوایی دارآباد، سال ۱۳۴۱

(مأخذ:سازمان نقشه برداری کشور . (۱۳۴۸

شکل شماره(:(۵، عکس هوایی دارآباد، سال ۱۳۴۸

( مأخذ: سازمان نقشه برداری کشور (۱۳۴۱

عکسهای هوایی دارآباد در دوره های مختلف به عنوان دادههـای خام دیجیتالی مبنای کار قرار گرفتند.ابزار تحلیل در این بخـش بـسته نرمافزاری MATLAB (ویرایش (۷ اسـت و حـاوی جعبـه ابزارهـای مختلف، نظیـر شـبکههـای عـصبی اسـت کـه بـرای تهیـه و تـدوین

فیلترهای گابور یکی از ابزارهای مهم و قابل توجه در این بخـش به شمار میروند که بر مبنای ویولت (موجک) به طور گستردهای برای جدا کردن شکلهای مختلف بافت از تـصویر سـازگار و آمـوزش داده شدند. درنتیجه الگوریتم موردنظر به منظور شناخت و بررسی الگوهای حاصل از دورههای زمانی مختلـف بـر مبنـای فیلتـر گـابور در محـیط

MATLAB تهیه و تدوین و نتایج آن پس از اعمال بر روی تـصاویر مورد بررسی قرار شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد