دانلود مقاله شیمی

word قابل ویرایش
75 صفحه
27700 تومان

جزوه شيمي

- تعريف انرژي نخستين يونش : مقدار انرژي لازم براي جدا كردن يك مول الكترون از يك مول اتم خنثاي گازي و تبديل آنها به يك مول يون + 1 گازي را انرژي نخستين يونش مي‌گويند .
- تعريف انرژي دومين يونش ( ) : مقدار انرژي لازم براي جدا كردن يك مول الكترون از يك مول يون + 1 گازي و تبديل آنها به يك مول + 2 گازي را انرژي دومين يونش مي‌گويند .
- بيان انرژي يونش با معادله هاي شيميايي :
نخستين يونش اتم M
دومين يونش اتم M

1- كداميك از روابط زير ، با تعريف انرژي نخستين يونش عنصر شيميايي M سازگاري دارد؟
1) 2)
3) 4)

2-گرماي واكنش براي تبديل برابر است با :
1)انرژي تصعيد مولي سديم 2)انرژي تصعيد مولي سديم و انرژي آن
3)انرژي يونش سديم 4)انرژي الكتروپوزيتيوي فلز سديم

- هر يونش ، از يونش پيش از خود سخت تر انجام مي شود و انرژي زيادتري مي طلبند ، به طوري كه همواره داريم :

- افزايش انرژي هاي متوالي يونش به صورت يكنواخت انجام نمي شود ، بلكه جدا شدن برخي الكترون ها همراه با «جهش» انرژي يونش است . اين جهش ها را مي توان در دوگروه دسته بندي كرد :
الف)جهش هاي بزرگ يا اصلي كه هنگام تغيير تراز اصلي رخ مي دهد .
ب)جهش هاي كوچك يا فرعي كه به هنگام تغيير تراز فرعي رخ مي دهد .
- با استفاده از انرژي هاي هاي متوالي يونش و جهش هاي آنها ، موقعيت عنصرها در جدول تناوبي ، مطابق فرمول زير مشخص مي شود :
1+تعداد جهش =دوره‌ي عنصر
1-شماره اولين جهش = گروه عنصر
مثلاً ، اگر در انرژي هاي متوالي يونش اتم عنصري 3 جهش وجود داشته باشد و اولين جهش مابين و باشد (يعني هنگام جدا كردن سومين الكترون) ، اين عنصر در دوره‌ي 4 و گروه 2 قرار دارد .

3-انرژي هاي يونش متوالي عنصر X برحسب كيلوژول بر مول عبارت است از : 577 ، 1816 ، 2744 ، 11578 ، 14831 . فرمول كلريد اين عمصر كدام است ؟
1) 2) 3) 4)

4-چند الكترون بايد از اتم سديم جدا شود تا بعد از آن ، دومين جهش بزرگ در انرژي يونش هاي پي در پي آن ، پديد آيد؟
1)6 2)8 3)9 4)10

5-در نمودار انرژي هاي يونش متوالي بزرگ ترين جهش در كدام مورد زير است؟
1) و 2) و 3) و 4) و
6-در نمودا تغييرات انرژي يونش عنصرها نسبت به عدد اتمي ، عنصرهاي اصلي كدام گروه‌ها به ترتيب در نقاط ماكزيمم و مي نيمم قرار دارند ؟
1)هشتم ، اول 2)هشتم ، دوم 3)هفتم ، اول 4)هفتم ، دوم

7-كدام عنصر ، بالاترين انرژي يونش را دارد؟
1)O 2)Ar 3)He 4)F

8-به كدام علت ، بر خلاف روند كلي ، انرژي نخستين يونش از بيشتر است؟
1)بزرگتر بودن اتم فسفر
2)بيشتر بودن الكترونگاتيوي اتم گوگرد
3)نيم پر بودن تراز در اتم فسفر
4)چهار اتمي بودن مولكول فسفر و هشت اتمي بودن مولكول گوگرد

9-براي عنصرهاي ازت و اكسيژن كدام مقايسه به لحاظ انرژي يونش درست است؟
1) 2) 3) 4)

10-ناحيه‌ي معيني از فضاي اطراف هسته كه بيشترين احتمال حضور الكترون را دارد (احتمال حضور الكترون در آن فضا بيش از 90% است) چه ناميده مي شود؟
1)لايه‌ي الكتروني 2)سطح مرزي 3)تراز انرژي 4)اوربيتال اتمي

گزيدة نكات تاريخچة جدول تناوبي
- مندليف در تنظيم جدول خود ؟ به دو اصل قراردادي توجه كامل كرد :
اول)قرار گرفتن عنصرها بر حسب افزايش جرم اتمي در رديف هايي در كنار يكديگر.
دوم)تشابه خواص عنصرهايي كه در يك گروه ، زير يكديگر قرار مي گيرند.
- براي مندليف ، رعايت اول دوم ، يعني تشابه خواص عنصرهاي يك گروه ، در اولويت بود . وي براي رعايت اين اصل ، دو ابتكار جالب به خرج داد :
اول)برخي خانه هاي جدول خود را خالي گذاشت .
دوم)در برخي موارد ، عنصر سنگين تر را پيش از عنصر سبك تر قرار داد (مانند قرار دادن Te با جرم اتمي 6/127 ، پيش از I با جرم اتمي 6/126)
- مندليف با خالي گذاشتن برخي خانه هاي جدول ، وجود 10 عنصر ناشناخته را براي جدول خود پيش بيني كرد .
- در زمان مندليف 63 عنصر شناخته شده بود .
- در زمان مندليف هنوز ذرات زيراتمي (پروتون ، الكترون و نوترون) كشف نشده بود ، اما وي در مورد جرم اتمي عنصرها و خواص فيزيكي و شيميايي تركيب هاي آنها داده هاي زيادي گردآورده بود .

11-مندليف در تنظيم جدول تناوبي عنصرها به دو اصل توجه داشت كه عبارت بودند از قرار دادن عنصرها بر حسب افزايش تدريجي آنها در .......... در كنار يكديگر و رعايت كردن تشابه خواص شيميايي عنصرها در هر .......... .
1)جرم اتمي - گروه ها - رديف (تناوب) 2)جرم اتمي - رديف ها (تناوب‌ها) - گروه
3)عدد اتمي - رديفب ها (تناوب ها) - گروه 4)عدد اتمي - گروه ها - رديف (تناوب)

12-مندليف در برخي موردها ، اصل تنظيم عنصرها را بر حسب افزايش .......... ناديده گرفت و اصل تشابه خواص عنصرها را بر آن ترجيح داد و براين اساس .......... .
1)تدريجي خصلت نافلزي - تناوب ها - برخي از عنصرهاي ناشناخته را كشف كرد .
2)تدريجي خصلت نافلزي - گروه ها - برخي از خانه هاي جدول را خالي گذاشت .
3)جرم اتمي - تناوب ها - برخي از عنصرهاي ناشناخته را كشف كرد .
4)جرم اتمي - گروه ها - برخي از خانه هاي جدول را خالي گذاشت .

13-اگر جدول تناوبي امروزي در زمان مندليف وجود داشت ، كدام يك از موارد زير به عنوان ايراد جدول مندليف مطرح مي شد؟
1)محل و 2)محل و
3)محل و 4)هر سه مورد

گزيدة نكات ترازهاي انرژي و‌آرايش الكتروني عنصرها
بر اساس مدل اوربيتالي اتم ، الكترون ها بر روي ترازهاي انرژي معيني به دور هسته در حال گردش اند . هر تزار اصلي (به جز اولين تراز اصلي) شامل تعدادي تراز فرعي است و در هر تراز فرعي (به جز تراز فرعي s) تعدادي اوربيتال قرار دارد . در جدول زير ، مشخصات اين ترازها را مشاهده مي كنيد . توجه داشته باشيد كه ترازهاي فرعي s ، p ، d و f به ترتيب شامل 1 ، 3 ، 5 و 7 اوربيتال مي باشند .

تعداد الكترون‌ها ( )
نوع اوربيتال‌ها تعداد اوربيتال‌ها ( )
تعداد ترازهاي فرعي (n) ترازهاي اصلي
2 s 1 1
8 p و s 4 2
18 d و p و s 9 3
32 f و d و p و s 16 4

روش رسم آرايش الكتروني عنصرها
براي رسم آرايش ااكتروني عنصرها به موارد زير توجه خواهيم داشت :
- اصل تقدم پر شدن ترازهاي پايدارتر : هر چه سطح انرژي ترازي پايين تر باشد ، آن تراز پايدارتر است و زودتر الكترون مي گيرد . ترتيب پر شدن ترازها بر اساس پايداري آنها ، با استفاده از طرح «آفبا» ، مطابق ترتيب زير است : (به صفحه 9 كتاب شيمي 2 مراجعه كنيد)


- اصل حداكثر چندگانگي (اصل هوند) ،‌در تزارهاي فرعي چند اوربيتالي (مانند ترازهاي p و d ) ، ابتدا هر اوربيتال يك الكترون با اسپين يكسان مي پذيرد و سپس جفت شدن الكترون ها هنگامي آغاز مي شود كه ديگر اوربيتال خالي وجود نداشته باشد . (به صفحه‌ي 17 كتاب شيمي 2 مراجعه كنيد.)
- در ميان عنصرهاي واسطه‌ي تناوب چهارم ، عنصرهاي و به جاي آرايش‌هاي و به ترتيب داراي آرايش هاي و مي باشند .

14-حداكثر تعداد الكترون در لايه‌ي اصلي چهارم چقدر است ؟
1)18 2)8 3)32 4)16

15-پس از پر شدن تراز ،‌الكترون اضافي اتم ها در كدام تراز فرعي آنها جاي مي گيرد؟
1) 2) 3) 4)

16-در اتم آرسنيك ( ) ، به ترتيب چند سطح انرژي و چند تراز فرعي انرژي از الكترون اشغال شده اند و لايه‌ي ظرفيت آن شامل چند الكترون است؟
1)پنج - نه - سه 2)پنج - نه - پنج 3)چهار - هشت - پنج 4)چهار - هشت - سه
گزيده‌ي نكات آرايش الكتروني يون ها
در مورد آرايش الكتروني يون ها به چند نكته‌ي زير توجه داشته باشيد :
- براي رسم آرايش الكتروني يون ها ، كافيست به تعداد بار مثبت ، الكترون از اتم كم و به تعداد بار منفي ، الكترون به اتم موردنظر اضافه كنيم . مثلاً داراي 18 و داراي 24 الكترون است .
- تعريف «هم الكترون» : به ذراتي كه تعداد الكترون هاي برابر داشته باشند ، هم الكترون گفته مي شود . مثلاً ، و هر سه داراي 10 الكترون بوده و هم الكترون مي‌باشند .
توجه كنيد كه ذرات هم الكترون مي توانند اتم ، مولكول يا يون باشند . مثلاً با و يا يا هم الكترون هستند .
3-نافلز ها به تعداد 8 منهاي شماره‌ي گروه خود الكترون مي گيرند و به آرايش گاز نجيب هم دوره‌ي خود مي رسند . فلزهاي گروه 1 و 2 اصلي به تعداد شماره ي گروه خود الكترون از دست مي دهند و به آرايش گاز نحيب دوره‌ي پيش از خود مي رسند .
توجه 1 : در گروه 3 اصلي نيز به آرايش مي رسد .
توجه 2 : از بين عنصرهاي واسطه سري اول ، با از دست دادن 3 الكترن و با تشكيل يون به آرايش گاز نجيب مي رسد .
17-آرايش الكتروني لايه‌ي خارجي آنيون و كاتيون در فسفيد كلسيم ، به ترتيب (از راست به چپ) به كدام صورت است ؟
1) و 2) و
3) و 4) و

18-كدام يك از جفت ذرات زير هم الكترون هستند؟
1) و 2) و 3) و 4)هر سه مورد
19-در كدام مورد زير ، هر سه يون آرايش گاز نجيب دارند؟
1) و و 2) و و
3) و و 4) و و

گزيده‌ي نكات ارتباط آرايش الكتروني عنصرها با موقعيت آنها در جدول تناوبي
ميان ارايش الكتروني عنصرها با موقعيت آنها در جدول تناوبي (يعني دوره و گروه آنها) ارتباط تنگاتنگي وجود دارد . در اين باره به نكات زير توجه كنيد :
- در هر دوره از جدول تناوبي ، ترازهاي انرژي اتم ها با ترتيب خاصي الكترون گيري مي‌كنند . اگر شماره دوره را n بناميم ، ترازهاي زير به ترتيب در آن پر مي شوند :

البته پر شدن تراز p از دوره دوم ، تراز d از دوره‌ي چهارم و تراز f از دوره‌ي ششم آغاز مي‌شود . با توجه به اين مطالب ، ترازهاي انرژي كه در دوره هاي جدول تناوبي به ترتيب از الكترون پر مي شوند مطابق جدول زير مي باشند :

7 6 5 4 3 2 1 دوره هاي جدولترازهاي انرژي

- با در دست داشتن‌ آرايش الكتروني هر اتم ، موقعيت آن اتم در جدول تناوبي بر طبق طرح زير به دست مي آيد .
(n شماره‌ي آخرين سطح انرژي اتم است كه داراي الكترن مي باشد)

دوره : بزرگ ترين ضريب
عنصرهاي اصلي : مجموع الكترون هاي شماره‌ي گروه
7-3 شماره‌ي گروه
موقعيت اتم 10-8 گروه VIIIB
گروه عنصرهاي واسطه ‌: مجموع الكترون هاي 11 گروه IB
12 گروه IIB

20-تناوب چهارم جدول طبقه بندي عنصرها ، داراي چند عنصر است و چند نوع اوربيتال در اتم عنصرهاي متعلق به آن از الكترون پر مي شوند؟ (اعداد را از راست به چپ بخوانيد.)
1)8 و 4 2)18 و 3 3)18 و 9 4)32 و 16

21-تراز ظرفيت عنصري به ختم مي شود ، گروه و تناوب آن به ترتيب كدامند؟
1)گروه اول اصلي و تناوب 4 2)گروه ششم فرعي و تناوب 4
3) گروه اول اصلي و تناوب 3 4)گروه ششم فرعي و تناوب 3

22-اگر عنصري به دوره (تناوب) چهارم و گروه IB تعلق داشته باشد ، آرايش الكتروني اتم آن به كدام گزينه ختم مي شود ؟
1) 2) 3) 4)

23-اگر آرايش الكتروني لايه‌ي ظرفيت اتم عنصري به ختم شود ، اين عنصر به كدام گروه جدول تناوبي تعلق دارد و عدد اتمي آن كدام است ؟
1)چهارم ، 37 2)پنجم ، 35 3)هفتم ، 35 4)هفتم ، 37
24-اتم هاي كدام گروه از جدول تناوبي در حالت عادي در آخرين لايه‌ي خود سه اوربيتال جفت الكتروني دارند؟
1)شش 2)هفت 3)پنج 4)چهار

25-آرايش الكتروني يون به ختم مي شود . موقعيت عنصر X در جدول تناوبي كدام است ؟
1)دوره سوم ، گروه IIA 2)دوره سوم ، گروه IIA
3)دوره چهارم ، گروه IIIB 4)دوره چهارم ، گروه IIIB

26-اگر آرايش الكتروني يون هاي و به ختم شود ، كدام مطلب درباره‌ي عنصرهاي A و B درست است ؟
1)A و B مي توانند با هم تركيبي با فرمول تشكيل دهند .
2)A فلزي واسطه از گروه IIIB است .
3)B در تناوب سوم و گروه IVA جاي دارد .
4)عدد اتمي عنصر A برابر 23 است .

گزيدة نكات ارتباط موقعيت عنصرها در جدول تناوبي با ظرفيت ها و اعداد اكسايش آنها
بين آرايش الكتروني و موقعيت عنصرها در جدول تناوبي و نيز ظرفيت ها و اعداد اكسايش عنصرها ارتباط مشخصي وجود دارد . در اين رابطه به نكات زير توجه نماييد :
- ظرفيت فلزهاي اصلي ثابت و برابر شماره‌ي گروه آنهاست . مثلاً ظرفيت فلزهاي قليايي برابر 1 ، ظرفيت فلزهاي قليايي خاكي برابر 2 و ظرفيت آلومينيم برابر 3 است .
- نافلزها ظرفيت متغير دارند (به جز فلوئور و اكسيژن) كه كم‌ترين آن برابر 8 منهاي شماره‌ي گروه و بيش‌ترين آن برابر شماره‌ي گروه است .
همچنين مابين اين دو رقم نيز به صورت يك در ميان ، ظرفيت هاي ديگري نيز خواهند داشت . به جدول زير دقت كنيد :

7 6 5 4 3 2 1 گروه (اصلي)
7و5و3و1 6و4و2 5و3 4 3 2 1 ظرفيت

- نافلزها در تركيب با هيدروژن از ظرفيت اصلي يا همان ظرفيت كم تر خود استفاده مي‌كنند . در فرمول تركيب هيدروژن دار عنصر ، هيدروژن در سمت راست نوشته مي شود ، به جز گروه هاي 6 و 7 كه براي آنها هيدروژن را در سمت چپ نافلز مي نويسيم و معمولاً‌ تركيب هاي هيدروژن دار آنها خصلت اسيدي دارند .

7 6 5 4 3 2 1 گروه (اصلي)فرمول تركيب هيدروژن دار

- بالاترين عدد اكسايش هر عنصر ، برابر شماره گروه آن عنصر است (به جز گروه 2 و 8 واسطه و نيز دو عنصر اصلي اكسيژن و فلوئور)

27-در كدام تركيب ، اتم X مي تواند به عنصري از گروه IVA در جدول تناوبي تعلق داشته باشد ؟
1) 2) 3) 4)

28-آخرين تراز انرژي عنصري به ختم مي شود . فرمول تركيب هيدروژن دار آن چيست؟
1) 2) 3) 4)

29-عدد اتمي عنصري 17 است . فرمول تركيب هيدروژن دار آن چيست؟
1) 2) 3) 4)

30-نافلز A با هيدروژن تركيبي به فرمول مي دهد . اين عنصر در كدام گروه جدول است؟
1) 2) 3) 4)

31-آخرين تراز انرژي عنصري به ختم مي شود . اكسيد آن با بالاترين ظرفيت كدام است ؟
1) 2) 3) 4)

گزيده‌ي نكات جدول تناوبي امروزي
جدول تناوبي امروزي شامل 7 رديف (دوره يا تناوب) و 18 ستون (گروه) است كه 8 ستون آن مربوط به 8 گروه اصلي و 10 ستون آن مربوط به 8 گروه واسطه است (گروه 8 واسطه ، سه ستوني است) . در مورد جدول تناوبي امروزي به نكات زير توجه نماييد .


-در هر دوره‌ي جدول تناوبي ، تعداد عنصرها و عدد اتمي آنها مطابق جدول زير است :
7 6 5 4 3 2 1 شماره‌ي دوره
ناقص 32 18 18 8 8 2 تعداد عنصر
؟-87 86-55 54-37 36-19 18-11 10-3 2-1 عدد اتمي عنصرها
- عنصرهاي واسطه داراي اعداد اتمي زير مي باشند :

 

103-90 71-58 ؟-89 80-57 48-39 30-21 عدد اتمي
اكتينيد لانتانيد واسطه‌ي دوره ي 7 واسطه‌ي دوره ي 6 واسطه‌ي دوره ي 5 واسطه‌ي دوره ي 4 توضيح

- شبه فلزهاي جدول شامل 6 عنصر هستند كه در گروه هاي سوم تا ششم قرار دارند . اين عنصرها عبارتند از B (گروه 2) ، Si و Ge (گروه 4) ، As (گروه 5) و Te و Po (گروه 6) .
- طولاني ترين گروه جدول ، گروه IIIB و طولاني ترين دوره‌ي جدول ، دوره‌ي ششم است كه هر دو شامل 32 عنصر مي باشند .
- در گروه هاي 1 و 2 اصلي تراز s ، در گروه هاي 3 تا 8 اصلي تراز p ، در عنصرهاي واسطه تراز d ، در لانتانيدها تراز و در اكتنيدها تراز از الكترون پر مي شود .
- عنصرهاي شماره 84 به بعد ، همگي پرتوزا هستند ، پس همه‌ي عنصرهاي دوره‌ي هفتم ، از جمله اكتينيدها ، عنصرهايي پرتوزا (راديواكتيو) مي باشند .

32-شباهت عناصر موجود در يك دوره از جدول تناوبي كدام است ؟
1)تعداد ترازهاي فرعي اشغال شده 2)تعداد ترازهاي اصلي اشغال شده
3)آرايش الكتروني آخرين لايه 4)درجه‌ي اكسايش عنصر همان دوره

33-فعاليت شيميايي (واكنش پذيري) عنصرها در گروه IA جدول تناوبي از .......... و در گروه VIIA از .......... افزايش مي يابد ، به طوري كه فعال ترين فلز در .......... و فعال‌ترين نافلز در .......... جاي دارد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 75 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد شیمی الی

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
شیمی الیتاریخچه واژه غلط انداز " آلی " باقیمانده از روزگاری است که ترکیبهای شیمیایی را ، بسته به این که از چه محلی منشاء گرفته باشند، به دو طبقه غیر آلی و آلی تقسیم می‌کردند. ترکیبهای غیر آلی ، ترکیبهایی بودند که از مواد معدنی بدست می‌آمدند. ترکیبات آلی ، ترکیبهایی بودند که از منابع گیاهی یا حیوانی ، یعنی از ...

دانلود مقاله تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیده:هسته دو رقم خرما، شامل کبکاب و مرداسنگ براي شناسایی اجزاء شیمیایی مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد کههستههاي مورد مطالعه بطور متوسط داراي %6/75 رطوبت، %5/65 پروتئین، %9/3 چربی، %48/5 فیبر محلول در شوینده اسیدي، %67فیبر محلول در شوینده خنثی و % 1/25 خاکستر میباشند. آنالیز مواد معدنی نشان داد ک ...

دانلود مقاله بررسی اجزای شیمیایی موجود در اسانس Teucrium orientale L .

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهاندامهای هوایی گونه گیاهی مریم نخودی شرقی با نام علمی Teucrium orientale L. از تیره نعنائیان (لامیاسه) رویـش یافتـه در منطقه هشتجین خلخال واقع در استان اردبیل، در اوایل تیر ماه 1391 جمع آوری و پس از تبدیل به قطعات کوچکتر، در سـایه خشک گردیده و اسانس آن به روش تقطیر با آب به مدت سه ساعت در دستگاه کلونجر ب ...

دانلود مقاله بررسی انواع آلاینده های نفتی ناشی از عملکرد پالایشگاه نفت و پتروشیمی اصفهان در منابع آب زیر زمینی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهمشکلات زیست محیطی متعددي در نتیجه توسعه بی رویه شهر اصفهان ایجاد شده است. از مهم ترین آن ها می توان به وجود تأسیسات نفتی در شمال غرب شهر اصفهان، عدم رعایت معیارهاي زیست محیطی از سوي شرکتهاي نفتی مربوطه، ایجاد زبانه آلوده مواد نفتی و گسترش آن در منطقه نام برد. جهت بررسی اجزاي آلودگی آبهاي زیرزمینی قسمتی ا ...

دانلود مقاله بررسی سیستم HSE در صنایع پتروشیمی ( مطالعه موردی : پتروشیمی تبریز )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چیکدهبا پیشرفت فناوري و افزایش کاربرد ماشینآلات، روندخطرزایی و احتمال بروز حوادث در محیطهاي صنعتی فزونییافته است. درگذشته، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر اقدام به بررسی علل حوادث می گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین میشد. اما امروزه گرایش به سمت پیشگیري از خطر با اقدامات پیشگیرانه است.سامانه ...

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد ماده شیمیایی Energy 8503 جهت بهسازی آب برجهای خنک کننده با استفاده از واحد پیشتاز ساخته شده

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهیکی از مشکلات اساسی برجهاي خنک کننده بحث خوردگی و رسوب گذاري است که سالیانه باعث خسارت بسیار زیادي دربخش صنعت می شود و با هدر دادن مصرف بیش از اندازه آب جهت تبادل گرما ، مشکلات بسیار زیادي را براي کشاورزي و صنایع بوجود می آورد . از طرفی روشهاي کنترل شیمیایی سنتی هزینه هاي زیادي را وارد می کند و لازم است ...

دانلود مقاله تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و تداخل علفهرز - گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علفهایهرز و عملکرد دانه جو بهاره

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
چکیدهبراي مطالعه تأثیر تداخل علفهايهرز/ جو بهاره بر ساختار کانوپی علفهايهرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تأثیر کاربرد دراز مدت کودهاي شیمیایی مطالعهاي در سالهاي 1383 و 1384 در مزرعه تحقیقاتی درازمدت دانشگاه علوم کشاورزي مسکو اجرا گردید. تیمارهاي مورد بررسی کاربرد کودهاي شیمیایی N، P، K، NPK و بدون کود (شاهد) بو ...

دانلود مقاله ویژگیهای ساختاری ، شیمیایی و ریختشناسی فیلمهای نانوبلوری نازک نیترید مس با افزودنی تیتانیوم

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهمعدنی توجه زیادي را به خود معطوف کرده اند Cu3N . [1- 5]فیلمهاي نیترید مس (Cu3N) بعنوان ماده جالبی در قطعاتمادهاي است که ترکیب شیمیایی آن به شدت تابع روش و شرایطمختلفی مانند پیوند تونلی اسپینی، حافظههاي اپتیکی با ظرفیتنهشت می باشد. از طرفی ترکیب شیمیایی آن به روش مشخصه-بالا، نقاط کوانتومی مس و سلولهاي خور ...