مقاله مینرال شیمی و دماسنجی آمفیبول در سنگ های بازیک دگرگون شده در جنوب غرب تیران

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مینرال شیمی و دماسنجی آمفیبول در سنگ های بازیک دگرگون شده در جنوب غرب تیران
چکیده
سنگ های بازیک دگرگون شده منطقه مورد مطالعه در غرب اصفهان و بخشی از زون ساختاری سنندج – سیرجان در مرکز ایران قرار دارند. این سنگ های دگرگونه عمدتا شامل شیست های سبز می باشند.بررسی شیمی سنگ کل ، یک ترکیب بازالتی تا آندزیت بازالتی را برای این سنگ ها نشان می دهد. بر این اساس تحقیقات ژئوشیمیایی نشان می دهد که این سنگ ها از بازالتهای تولئیتی مشتق شده اند و در یک محیط تکتونیکی MORB جایگزین شده اند. آمفیبول از کانی های سازنده درسنگ های بازیک دگرگون شده می باشد که هم بصورت درشت بلور و هم بصورت ریز در مقاطع نازک این سنگ ها مشاهده می شود، درصد فراوانی بلورهای آمفیبول بین ۴٠ تا ۵٠ درصد حجمی سنگ تغییر می یابد. همچنین شواهد پتروگرافی از وجود دو نسل تبلوری برای آمفیبول در سنگ های مورد مطالعه دارند که نشانگر دو مرحله دگرگونی ناحیه ای درجه پایین است . نسل اول درشت بلورتر، تقریبا پورفیروبلاست و با یک جهت یافتگی ضعیف ولی نسل دوم از نظر شکل ظاهری دانه ریز، کشیده ، فراوان تر و دارای یک جهت یافتگی مشخص می باشد. آمفیبول نمونه های دگرگون شده دارای ترکیب اکتینولیت و ندرتا̋ هورنبلند هستند. کاربرد زمین دما سنج آمفیبول برای این سنگ ها بیانگر دمای میانگین در حدود c ۴۴۵٠ می باشد.
واژگان کلیدی : زمین دماسنجی ،مینرال شیمی ، آمفیبول ، سنگ های بازیک دگرگون شده

مقدمه
منطقه مورد مطالعه در ۶۵ کیلومتری غرب اصفهان و جنوب غرب تیران قرار دارد(شکل ١) و از نظر تقسیمات زمین شناسی جزء زون ساختاری سنندج – سیرجان محسوب می گردد (علوی ١٩٩۴، بربریان و کینگ ،١٩٨١). سن این مجموعه دگرگونی را قاسمی و همکاران (١٣٨۵) ژوراسیک در نظر گرفته اند. روند کلی رخنمونهای منطقه شمال غرب – جنوب شرق ، به موازات امتداد روراندگی زاگرس می باشد. مجموعه های دگرگون شده احتمالا از سنگهای آذرین بازی و حدواسط تشکیل یافته است
(نصراصفهانی ،١٣٨٢،بارکر،١٩٩۴،شلی ،١٩٩٣). توده های گرانیتوئیدی سری های دگرگون شده را قطع نموده است (نصراصفهانی و ضیایی ،١٣٨۶).این توده عموما̋ دانه متوسط بوده و حاوی درشت بلورهای فلدسپات آلکالن و پلاژیوکلاز به همراه کوارتز می باشد و بر اثر دگرسانی بخش زیادی از فلدسپارها به کانی های رسی تبدیل شده اند. رخنمون های دگرگون شده بیشتر در بخش های شمالی منطقه مورد مطالعه و در جنوب روستای آبپونه حضور دارند.

بحث
– روش تحقیق
طی بازدیدهای صحرایی از رخنمون های دگرگون شده ۶٨ نمونه سنگی برداشت شد. پس از تهیه ۴٢ مقاطع نازک و مطالعه آنها با میکروسکوپ پلاریزان ، ٨ نمونه به روش XRF و ١٢ نمونه انتخاب و به روش ICP-MS در آزمایشگاه ALS Chemiex کانادا، مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت ،در این مقاله برای مطالعه از شش نمونه سنگی که تحت دگرسانی متاسوماتیزم قرار نگرفته بود استفاده شد (نتایج تجزیه شیمیایی نمونه ها توسط نویسندگان مقاله قابل ارائه است ). از نرم افزار Minpet برای ترسیم نمودارهای پتروگرافی و نورم گیری به روش CIPW استفاده شد. در مطالعات کانی شناسی ، یکی از راه های بررسی ترکیب شیمیایی کانی ها استفاده از آنالیزهای نقطه ای کانی ها می باشد در نتیجه تعدادی از مقاطع نازک برای تعیین میزان عناصر در کانی های مورد مطالعه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهر مجلسی مورد آنالیز قرار گرفت . در این تحقیق از آنالیز نقطه ای ١٣ نقطه آمفیبول استفاده شده است . نقاط مورد آنالیز از کانی های بدون تجزیه شدگی و عاری از ادخال انتخاب گردیده است . نتایج آن در جدول ١ آورده شده است .

-پتروگرافی
بر اساس شواهد پتروگرافی و کانی شناسی سنگ های دگرگونی منطقه مورد مطالعه عمدتا شامل سنگ سبز می باشد. . از نظر کانی شناسی آمفیبول ، گارنت و کوارتز مهمترین کانی های سنگ سبز است . در نمونه دستی این سنگها به رنگ سبز میباشند که ناشی از وجود کانی های سبزرنگ از جمله آمفیبول نوع هورنبلند و کلریت است آمفیبول از مهمترین کانی های شکل دار تا نیمه شکل دار موجود در سنگ سبز هستند. این کانی به صورت بلورهای منشوری و بلورهای سوزنی در متن سنگ سبز یافت میشود. دارای پلئوکروئیسم سبز چمنی تا سبز- آبی و نوع آمفیبول اکتینولیت و ترمولیت می باشد(شکل ٢الف ). در برخی مقاطع نازک شاهد دو نسل آمفیبول بوده که نشانگر دو مرحله دگرگونی ناحیه ای درجه پایین است (شکل ٢ ب ). . بافت اصلی در سنگ های سبز در مواردی که کانی ها فاقد جهت یافتگی بارزی باشند گرانوبلاستیک است و در مواردی که کانی های سازنده دارای جهت یافتگی باشد شیستوزیته می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 7 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد