دانلود مقاله فاضلاب

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فاضلاب
درطرح جامع سه روش دفع فاضلاب مورد بررسی قرارگرفته بودکه درمطالعات طرح تفصیلی روش ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه انتخاب گردید. دراین روش با توجه به جهت شیب طبیعی زمین، پیش بینی گردیده ، که فاضلاب جمع آوری شده توسط شبکه، ازطریق لوله های قطورویمپاژید و تصفیه خانه واقع درسالورومافین آباد هدایت شود و پس از تصفیه پساب حاصله به مصرف کشاروزی برسد. درطراحی این شبکه سه رشته خطوط اصلی در امتداد شمال –جنوب درنظر گرفته شده که بنا به شیب کم زمین،

درمسافت طولانی اجباراً عمق لوله از سطح زمین زیاد می گردد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد، درنتیجه دربعضی نقاط، تعبیه پمپ پیش بینی شده است. بدین ترتیب، مجموعه خطوط لوله اصلی درعمق های بیشتر قرارگرفته و فاضلاب بوسیله پمپ های پیش بینی شده به تصفیه خانه هدایت می گردد.
درحال حاضر سه بخش مسکونی ساخته شده درناحیه (فازیک ، دارای شبکه فاضلاب است ،برای تعیین مشخصات فنی شبکه، ابتدا براساس میزان سرانه آب مصرفی تهران که بنا به تخمین سازمان آب تهران، ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر می باشد، برای شهرک واوان مصرف سرانه آب ۱۵۰ لیتر در نظر گرفته شده که این میزان بغیر از مصارف عمومی است. سپس با توجه به وضعیت نفوذپذیری زمین وشرایط اقتصادی-اجتماعی ساکنین که درتعیین میزان فاضلاب موثر است، با ضرائب پیک و حداقل تعیین گردیده است، میزان حداکثر و حداقل فاضلاب بدست آمده از محاسبات برمبنای جمعیت این ناحیه (درحدود ۲۱ هزار نفر) به ترتیب ۴ و ۲۵/۰ فوت مکعب درثانیه می باشد.

فاضلاب واحدهای مسکونی ازطریق لوله های فرعی فشار قوی ۲۰۰ تا ۳۰۰ واقع در زیر مسیر ارتباطی مجاور واحدها، وارد خطوط اصلی شبکه گردیده و یا مستقیماً ب منهول تخلیه می شود. درمجموع سه خط لوله اصلی، فاضلاب ناحیه را درجهت شمال به جنوب هدایت نموده و سپس وارد خط لوله منتهی به سپتیک تانک می نمایند. قطر دو لوله اصلی ۴۰۰ و قطر دیگری ۳۰۰ است. که هر سه به لوله ۵۰۰ متصل بوده که نهایتاً به ۸۰۰ تبدیل می گردد. طرح شبکه فاضلاب ناحیه براساس لوله های نیمه پر درنظر گرفته شده که درصورت افزایش احتمالی جمعیت، بیش از میزانی که مبنای محاسبات قرارگرفته، امکان تخلیه میزان فاضلاب بیشتر وجود داشته باشد.
فاضلاب روهای اصلی به تعبیت از شیب طبیعی زمین درامتداد کلی شمال غرب به جنوب شرق با شیب بین ۲ تا ۴ درصد قرارگرفته اند. سرعت حرکت فاضلاب، دراین شیب بین ۴/۲ تا ۳ فوت برثانیه بدست می آید که سرعت مناسبی است.

مالکیت ارضی:
از سطح کل زمینهای شهرک واوان که درمالکیت شرکت واوان می باشد، درحدود ۴۲۰ هکتار و معادل ۸/۵۹ درصد دررهن اشخاص حقیقی و بانکها قرار داشته و مابقی زمینهای شهرک درحدود ۲۸۰ هکتار است. درمالکیت شرکت واوان است. از مجموعه زمینهائی که دررهن قرار دارد، ۲۲۱ هکتار در رهن بانکهای مسکن صادرات و ملت است و بغیر از این موارد درحدود ۲۰ هکتار (شامل محله یک ناحیه یک) نیز درگروبانک ملت بوده که پس از تحویل واحد های مسکونی، به متقاضیان انتقال داده شده و درنتیجه از گرو بانک خارج گردیده است.

مجموعه زمینهائی که دررهن اشخاص می باشد، متعلق به چهارمالک است، که برروی نقشه مالکیت ارضی به تفکیک مشخص گردیده است.
۱-۱-۱-۱-بررسی امکانات مالی ،فنی و اجرایی شهرداری و سایر سازمان های موثر در عمران شهرک واوان:

بررسیهای انجام یافته درمحله مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع) اسلامشهر که شهرک واوان درآن زمان بخشی از اراضی درمحدوده اسلامشهر محسوب می‌گردید، درمورد سوابق و امکانات و محدودیتهای مالی واداری درشهرک واوان اطلاعی نمی‌دهد. درحال حاضر نیز شهرداری شهرک واوان به عنوان یکی از مناطق (منطقه سه) شهرک اسلامشهر خود فاقد هویت مجزا و مستقل بوده و درقالب تغییرات مالی واداری شهرداری اسلامشهر قابل بررسی می باشد:

بررسیها درمورد وضعیت پرسنل و نیروی انسانی و تخصصهای لازم درجهت مدیریت منسجم شهری، میزان درآمد و هزینه و سایر امکانات اجرایی شهرداری اسلامشهر واوان نشان میدهد که :

-اولاً به دلایل گوناگون طی سالهای گذشته و پس ازطرح مسئله خودکفائی و خوداتکایی شهرداریهای کشور این سازمانها به اهداف اصلی خود دست نیافته اند که درمباحث بعد به دلایل تشریحی این امر اشاره خواهد شد. ثانیاً درسال ۱۳۸۱ دوران اولین شوراهای اسلامی به پایان رسیده و انتخابات دوره دوم با توجه به تجربیات اولین دوره، تکاراین نهاد مردمی از جهات گوناگون مورد ارزیابی وتحلیل قرارگرفته و دستمایه ای است جهت نحوه اداره شوراها، میزان اختیارات و نحوه اعمال آن در جهت

هماهنگی با شهرداری و میدریت شهری درگیرودار مسائل مالی و مدیریتی و پیچ و خم قوانین متناقض و ناکافی موجود و عدم رعایت قوانین موجود و مصوب شهری ونبود امکان اعمال قدرت دستگاههای ذیربط و گسترش تخلفات ساختمانی و دست اندازی و ساخت بسیاری از اراضی که در طرحهای مصوب به عنوان اراضی خدماتی و مرکز محلات و نواحی طراحی گردیده اند توسط مردم، که شهرداری و دستگاه نظارتی و کنترلی آن صرفاً نظاره گری ساده که پس از انجام تمامی تخلفات صرفاً از طریق کمیسیونهای ماده پنج به رفع و رجوع اعمال خلاف قانون واقع شده توسط مردم پرداخته و این روند همچنان ادامه دارد. نابودی مراکز خدماتی محله و ناحیه درطرحهای

مصوب، تخریب و ساخت اراضی که به فضاهای سبز شهری اختصاص یافته و شهرداری درجهت احیا و احداث و تجهیز آنها می بایست موثرترقدم برمی داشت، دست اندازی و ساخت وساز حرایم شهرها و از این دست، دورانی بی قانون، بدون کنترل دقیق شهرداری و دستگاههای ذیربط، رشد تخلفات ساختمانی، معطل ماندن طرحهای عمرانی وایجاد تأخیرات بسیار و وارد آمدن لطمات فراوان براقتصاد شهری، بی توجهی درامر پرسنل اداری و نایده انگاشتن «شایسته سالاری» و استفاده نابجا از قوانین و مصوبات و کمسیونهای پیش بینی شده در قوانین شهری (کمیسیون ماده پنج-کمیسیون ماده ۱۰۰) کمسیون ماده ۱۳ و امثال آنها. ناپایداری درمدیریت شهری و رها شدن

امور شهری و خدماتی مردم و بی اطلاعی نیروی انسانی جایگزین که به سوء استفاده های مردم از چنین وضعی منجر گردیده، افزایش دهنده سطح قیمتها و هزینه زندگی وتورم درسطح شهرها، نهادی بی توجه به نیازهای مردم شهر و … شناخته می شدند و طبعاً میزان مشارکت مردمی درامر مدیریت شهری درپایین ترین سطح آن خاصه درشهرهای متوسط و کوچک قابل مشاهده بوده است.

-بی توجهی دولت به توسعه و گسترش شهری و رشد بسیار بالای جمعیت درشهرها ناشی از هجوم جمعیت روستایی جهت بهره گیری از امتیازات شهری و درهمین اثناء طرح مسئله خودکفائی مالی شهرداریها، که ضربه آخر را برپیکره ضعیف شهرداریها وارد ساخت و برای مدتی امور آن را مختل نمود، ایجاد عدم تحرک دربهسازی و توجه به ارائه خدمات شهری مناسب، برخی کانونهای شهری را به رشد جذب عوامل انسانی ناکارآمد، کشانید.
-افزایش سهم هزینه های جاری نسبت به هزینه های عمرانی (این امر دراسلامشهر وواوان استثناء می باشد).

-چشمگیر نبودن سهم عمران شهری از سرمایه گذاری ثابت دولت از کل سرمایه گذاریها دربخشهای ساختمان، مسکن و عمران شهری که جوابگوی نیازهای شهرهای کشور نبوده است.

الف- فهرست پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری شهرک واوان درسال ۱۳۸۴
با توجه به طرحهای عمرانی در دست اجرای شهرداری شهرک واوان که تنهای اجرای پنج پروژه درزمینه ساختمان، ترمیم معابر، احداث پارک و فضای سبز و احداث و تکمیل مسیر و پیست دوچرخه سواری را شامل می گردد و به ترتیب احداث ساختمان جدید شهرداری شهرک واوان دربخش شمالی بلوار گلها و شرق بلوار امام خمینی با اعتباری بالغ بر دومیلیارد و پانصد میلیون ریال دردست اتمام می باشد، ترمیم و لکه گیری معابر شهرک با اعتبار یک میلیارد ریال، احداث دو پارک و فضای سبز(پارک محله ای مهستان و پارک حدفاصل چمران و منتظری) جمعاً با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال که به ترتیب اولویت احداث پارک مهستان با سهم ۷/۳۶ درصد از کل اعتبارات عمرانی

شهرداری واحداث بلوار هشت بهشت و پیست دوچرخه سواری با ۵/۲۴ درصد سهم درمرتبه بعدی قرار دارد. اجرای طرح پاک ۹۰ هکتاری شهرک واوان دربخش جنوبی واوان نیز دربرنامه شهرداری قرار دارد که طبعاً اجرای آن نیازمند تأمین اعتبار لازم و طراحی و تجهیز جهت اجرا می باشد که درسالهای بعد این امر واقع خواهد شد. وجود رودخانه دربخش غربی شهرک واوان و سطح وسیعی که بصورت یک لبه قوی یکی موانع مهم توسعه غربی شهرک واوان می باشد و عدم بهره گیری از فضای اتلاف شده دراین

قسمت ازشهرک خود از سویی به صورت یک امکان مناسب فضاسازی و بسترسازی به صورت پاک نواری بخش غربی شهرک را از وضعیت نامناسب فعلی خارج ساخته علاوه بر منظر سازی شهری امکانات وسیعی از نظر فضای گردشگری و گذران اوقات فراغت در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. طراحی پارکهای نواری و استفاده از فضای سبز و استقرار مرکز تفریحی درکناره بستر رودخانه هم در روز وهم شب بهره گیری از یک فضای مطلوب شهری در واوان را عرضه خواهد نمود که درصورت تأمین اعتبار در

سالهای آتی شهرداری را قادر خواهد ساخت تا درقالب طرحی هماهنگ با شهرداری اسلامشهر فضای نامطلوب فعلی را به فضای قابل استفاده شهری در آینده تبدیل نموده با استقرار علمکردهای تفریحی برساحل آن منبعی مطمئن از نظر درآمد جهت سالهای آتی شهرداری فراهم نماید. شهرک واوان با توجه به جمعیت درحال رشد خود و حجم آتی جمعیت درصورت اجرای طرح تفصیلی بخشهای ساخته نشده آن از کمبودهای بسیار برخوردار خواهد بود که با اجرای پنج پروژه آن هم با حجم ریالی ۱۶ میلیارد ریال هرگز نخواهد توانست محیط شهری وامکانات لازم را درمحدوده مورد عمل خود فراهم آورد.اجرا و گسترش فضای سبز، احداث و تعریض و ترمیم شبکه ارتباطی

و آرام سازی ترافیک، تأسیسات آموزشی و ورزشی و امثال آن درمراکز خدماتی شهرک و تأمین و بسترسازی جهت رفع کمبودهای موجود در تولید خدماتی که افزایش جمعیت آینده شهرک واوان را تحت پوشش قرار دهد می بایست از هم اکنون با برنامه ریزی و زمانبندی طی دوره پنجساله دردست اجرا و تأمین اعتبار گردد، زیرا انباشت نیازها طی هر سال و تأخیر دراجرا، هزینه های فراوانی را ناشی از افزایش قیمت کالا و دستمزد عوامل اجرایی وامثال آن به دنبال خواهد داشت که خود لطمات بسیاری را بربودجه عمرانی شهرداری وارد می سازد.

عدم شکل گیری متناسب و موزون اندامهای شهری برای مجموعه سکونتی تحت عنوان شهرک واوان که طی دهه آینده از مرز یکصد هزار نفر عبور خواهد کرد و بی توجهی به این مسئله که هزینه ازهم اکنون لازم است دربرنامه پنجساله عمرانی شهرداری دیده شده کسب اعتبار مالی نموده و پرسنل متخصص جهت اجرای آنها برآورد گردیده و متناسب با حجم ریالی پروژه های عمرانی نیروی انسانی آنها نیز ازهم اکنون به خدمت شهرداری درآینده عدم پیش بینی طرحهای عمرانی درآمدزا که بودجه مستمری برای شهرداری ایجاد نماید، بی توجهی به به جلب مشارکت مردمی در اجرای پروژه های عمرانی و عدم ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری درطرحهای

عمرانی و عمران شهری که همواره مورد تأیید مقامات کشور می باشد موجب اختلال درپیشبرد طرحهای عمرانی در مجموعه شهرداری اسلامشهر و منطقه سه آن یعنی شهرداری شهرک واوان خواند گردید. انجام پروژه های عمرانی درآمدزا چون سرمایه گذاری در امر احداث مجتمعهای تجاری-اداری، احداث استخرهای شنا، پاساژهای تجاری، مجتمعهای مسکونی، مجتمع آب درمانی و بازارهای روز در نقاط مختلف شهرک واوان و واگذاری به صورت اجاره یا فروش، منابع مطمئن جهت امور مالی ایجاد

خواهد نمود.
مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها جهت اجرای طرحهای مشترک و تعامل با انبوه سازان مسکن تسهیلات مالی مناسبی دراختیار شهرداری قرار خواهد داد تا در انجام پروژه های عمرانی سرعت عمل کافی یابد درموقعیت فعلی به علت عدم توسعه بخشهایی از محدوده شهرداری واوان یکی از عمده ترین طرحهای عمرانی اجرای شبکه ارتباطی طرح می باشد که نیاز به تملک اراضی در مسیر دارد که از هم اکنون تمهیدات لازم به صورت بانک زمین اراضی شهری از اراضی سهم شهرداری درتفکیک یا توسعه و احداث مجتمعهای مسکونی و ذخیره سازی اراضی درتملک شهرداری واوان خواهد توانست درآینده راهگشا باشد. جلوگیری از رشد بی رویه شهرک و عدول از

تصمیمات شورای عالی شهرسازی درتصویب محدوده ها یکی دیگر از وظایف شهرداری و عوامل نظارتی آن می باشد. تأمین اعتبار در تملک واجرای طرحهای فضای سبز و پارکهای محله و ناحیه درمراکز خدمات مصوب طرح تفصیلی بر حجم نیازهای شهرداری درپرداخت هزینه تملک اراضی خواهد افزود. تجهیز ایستگاههای آتش نشانی، احداث پارکینگهای شهری درمراکز تجاری-اداری شهرک، نصب علائم و احداث و تکمیل یا اصلاح طرح میادین و نصب آبفشان یا تندیس، لایروبی رودخانه غرب شهرک و آرایش فضای شهری و نصب مبلمان شهری خود بخش دیگری از هزینه های شهرداری خواهد بود. اما آنچه دریک دوره میان مدت (پنج ساله) و بلند مدت (ده ساله) می تواند درتعادل

بخشی کسب درآمدهای شهری و درآمدهای شهرداری وهزینه های عمرانی که آسایش بیشتر شهروندان ساکن شهرک واوان را به دنبال خواهد داشت موثر واقع گردد سرمایه گذاری پنجاه درصد در طرحهای درآمدزا درمقابل پنجاه درصد هزینه عمرانی است. ادامه روند فوق سبب اتکا شهرداری از نظر مالی برمنابع پایدار شهرک خواهد شد و نیازهای درآمدی شهرداری را به نحوی مطلوب برآورده خواهد ساخت.

۳-۱-۱-بررسی و پیشنهاد محدوده مطالعات طرح تفصیلی، تعیین الویت انجام مطالعات برای مناطق مختلف شهرک واوان با توجه به مسائل و مشکلات عمرانی و نیازهای شهرک
شهرک واوان به هنگام تهیه طرح توسعه و عمران اسلامشهر به عنوان بخشی از طرح یک پارچه جامع اسلامشهر و درقالب کلی تهیه و از آنجا که اصولاً احداث شهرک واوان با سقف جمعیتی ۱۲۹۰۰۰ نفر یکی از پروژه های بزرگ توسعه و احداث مسکن در منطقه تهران و اسلامشهر به حساب می آید با طراحی مجموعه های مسکونی و درقالب طرح جامع به رشد و توسعه ادامه داده به زودی دروضعیتی قرار می گیرد که از ۷۰۰ هکتار اراضی اولیه درطرح گاه وسعت بیشتری می یابد. گرچه شهرک واوان با

اسلامشهر از نظر بافت فیزیکی می رود تا به صورت یکپارچه درآید اما مقایسه بافت شهری و نوع گسترش و فضاهای شهری و مسکونی و تراکمهای سکونتی وادار بودن طرح از پیش اندیشیده تفاوتهای آشکاری راعرضه می دارد. رشد بسیار شدید جمعیت طی دهه ۵۵-۱۳۴۵ دراسلامشهر و تغییر جمعیت از ۱۰۰۶ نفر به ۵۰۲۷۹ نفر و گذر از مرز ۲۰۰ هزار نفر طی دهه دوم (۶۵-۱۳۵۵) وورود و اسکان مهاجرین از نقاط مختلف مملکت و خاصه استانهای شمالی وغربی و قشرها و طبقات ساکن فرصت لازم جهت

طراحی فیزیکی و ارائه طرحهای تفکیکی از پیش اندیشیده و یا آماده سازی زمین را دربسیاری از موارد فراهم نساخته و مجموعه ای را شکل داده که درمقایسه باشهرک واوان از ویژگی های متفاوتی برخوردار گردیده.

بررسیهای انجام یافته درمرحله تهیه طرح تفصیلی پس از تصویب طرح توسعه و عمران (جامع) و مشخص گردیدن محدوده مطالعاتی طرح واز آنجا که تهیه محدوده مطالعاتی و مصوب طرح جامع درمقیاس ۱:۱۰۰۰۰ صورت پذیرفته، ازقابلیت تدقیق و مشخص نمودن درمرحله تفصیلی به دلیل بهره گیری از نقشه های بروز در مقیاس ۱: ۲۰۰۰ برخوردار گردیده. درتثبیت محدوده شهری دربرخی بخشها و پوسته های خارجی طرح علائم و نشانه های مشخص درمقیاس طرح جامعه وجود نداشته و تعیین نقاط و مسیر محدوده طرح نیازمند بازدیدهای مرکرر محلی و شناسایی عوامل غالب می باشد. شکل گیری بافت سکونتی شهرک واوان در دو فاز قدیم و جدید و وجود اراضی

بیاض دربخشهای شمالی طرح و محدودیت گسترش شهرک به علت وجود رودخانه کرج در غرب محدوده که نیاز به توسعه راحتی لامکان دریک دوره میانی مدت الزامی نمی گرداند توجه لازم به امکانات توسعه درجهت بهره گیری بیشتر از اراضی موجود در داخل محدوده طرح تفصیلی با توجه به عملکرد های مورد نیاز درمراکز خدماتی محله و ناحیه و تراکم مناسب سکونتی درطرح مجتمعهای مسکونی رشد بی رویه و توسعه محدوده را مهار و امکان ارائه خدمات توسط مدیریت شهری را تسهیل خواهد نمود. ویژگی شهرهای بزرگ کشور، عدم توازن درمناطق ونواحی شهری از نقطه نظر کالبدی و فرهنگی – اجتماعی وسطوح طبقاتی و قشربندی اجتماعی و از این رهگذر طرح مسئله مناطق خاص ودر اولویت درارائه طرحهای تفصیلی و اجرایی در مراحل اول جهت این مناطق است تا شهرداری مناطق شهری قادر به اظهار نظر و پاسخگویی به مردم و رفع نیازمندیها و کمبودهای خدماتی طبق سندی به همراه برنامه به عنوان طرح تفصیلی باشند.

اما شهرک واوان به عنوان یکی از مناطق شهرداری اسلامشهر، (منطقه ۳) درحال حضار درمقیاس شهرهای کوچک کشور و با توجه به عدم رشد ناهماهنگی های اجتماعی – اقتصادی و مقیاس انسانی، به غیر از قسمت درحال توسعه شمالی آن (ضلع شمالی بلوار گلها و اراضی مجمتمع اکباتان) که از نظر شهرداری درطرح تفصیلی از اولویت مشخص و فوری دیگری رامطرح نساخته ودر قالب مطالعات یک پارچه و پس از تهیه نقشه های بروز شهرک واوان در مقیاس ۱:۲۰۰۰ این امکان فراهم آمده تا با برداشت وضعیت موجود کاربریها و انعکاس آن برنقشه های فوق و از طریق تراکمهای مصوب در طرح توسعه و عمران مراحل تهیه طرح شامل کاربریهای موجود، تثبیت

شبکه ارتباطی و درنهایت پس از بررسی و تأیید کارفرما و شهرداری مرحله آخر یا طراحی و تثبیت مراکز خدماتی محله، ناحیه و کارکردهای شهری را محقق ساخته و برانامه و طراحی بلندمدت تا پایان دوره برنامه ریزی طرح را جهت شهرک واوان تهیه نمود.
دراین راه بادریافت نظریات مردم و شورای شهر و شهرداری قادر خواهیم بود تا نکاتی را از نظر ارگانها و نهادها و مردم و اولویت توجه واجرا قرار دارند را در اسرع وقت طراحی و به صورت پروژه های دراولویت دراختیار شهرداری قراردهیم. انطباق پروژه های طراحی شده درمرحله نهایی طرح تفصیلی با امکانات اجرایی و پرسنلی اعتباری شهرداری قطعاً تغییراتی اساسی درمبانی امکانات موجود در رفع کمبودها را طلب می کند که بهره گیری و جلب نظر مسولان استانی درقالب اعتبارات فصل عمران

شهری، کسب درآمد شهرداری درفصول قانونی و سرمایه گذاریهای مختلف و درآمدهای مستمر و پایدار، جلب نظر و کشانیدن پای بخش خصوصی درعمران شهری، انجام تبلیغات و جلب توجه مردم درمشارکت بامدیریت شهری در هرچه بهتر سازی محیط شهری ورفع کمبودهای خدماتی، امر زیباسازی و محیط شهری، طرح مبلمان شهری، ساماندهی فضاهای تفریحی و تفرجگاهی و فضاهای سبز و طراحی مراکز تجاری و بازرگانی و توجه به نیازهای روحی مردم و طراحی فضاهای باز شهری، مراکز ورزشی

جوانان و نوجوانان، احداث مراکز فرهنگی چون فرهنگسراها، تأتر و سینما درجهت پرکردن سازنده اوقات فراغت مردم شهرک اقداماتی است که ازهم اکنون قابل پیگیری و برنامه ریزی می باشد. درخالت سایر سازمانهای موثر در عمران شهری درمشارکت و همکاری با مدیریت شهری تا تحقیق قطعی مدیریت واحد شهری در تأمین هرچه سریع تر نیازهای خدماتی مردم چون ادارات و سازمانهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، پست، که در طراحی سیستمهای تأسیسات زیربنایی و رفع بوروکراسی

درسیستم اداری جهت دستیابی مردم به تسهیلات شهری فوق، ادارات آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی، در پیش بینی اعتبارات لازم در برنامه های یکساله و پنجساله با اطلاع رسانی و مرکزیت اطلاعات شهرداری شهرک در تامین خدمات فوق که معظلات و مشکلات کشور طی دو دهه گذشته فرصتهای چندانی را جهت رفع کمبودها به دلیل تقلیل اعتبارات عمرانی ومشکلات اقتصادی دولت در اختیار ارگانها و سازمانهای فوق قرار نداده است و توجه به جلب مشارکت مردم درطرحهای آموزش و پرورش به صورت اطلاع رسانی به افراد خیر و متمکن درخرید واحدهای آموزشی و اراضی آموزشی (خیریه مدرسه ساز) و ورزشی وفضای سبز یا ازطریق دعوت

به گردهمایی افراد فوق درجلسات عمومی شواری شهر و گردآوری هدایا و کمکهای مالی درساخت و ترمیم مدارس موجود و احداث مدارس جدید فروش مدارس قدیمی و تبدیل کاربری آنها به کاربریهای باارزش افزوده بالا و فروش آنها توسط آموزش و پرورش و افزایش ارتفاع طبقات مراکز آموزشی درفواصل نه چندان دورتر ازدر واحدهای

آموزشی دیگر وصرف مبالغ دریافتی درساخت و مرمت واحد های موجود و احداث این گونه مراکز دربخشهای دیگر شهر که از امکانات آموزش محروم می باشند و جلب نظر سرمایه گذاران شهرک درامر احداث مراکز آموزشی غیرانتفاعی با استانداردهای قابل قبول و کاستن از حجم تعداد دانش آموزان و تراکم درکلاس و مدرسه و جلب همکاری بخش خصوصی درسرمایه گذاری درتأسیسات گذران اوقات فراغت، و ساخت مراکز تفریحی، شهربازی، رستوران، تئاتر، سینما، کتابخانه جوانان مجهز به آخرین فن آوری و ابزار اطلاع رسانی و کامپیوتر و تشویق جوانان شهرک به بهره گیری از این گونه مراکز در ساعات فراغت، جلب جوانان و نوجوانان درمراکز فرهنگسراها و مراکز ورزشی و

پرکردن اوقات فراغت آنان درسطحی که ضمن رضایت خاطر از هرگونه بالایای اجتماعی و فرهنگی به دورمانده زمینه رشد و تعالی نسل جوان شهرک دربلند مدت فراهم گردد. درمراحل بعدی مطالعات طرح تفضیلی و پس از تثبیت خدمات مراکز محله و ناحیه و شهرک به نسبت جمعیت بارگذاری شده امکان مقایسه پیش بینی های طرح توسعه و عمران و انطباق آن در مرحله اجرایی تر طرح تفصیلی فراهم خواهد شد.
مشکلات :

درحال حاضر شهرک واوان بامشکلاتی مواجه است که درصورت حل نشدن آنها و ادامه شرایط موجود با توجه به حساسیت و موقعیت شهرک نسبت به شهر تهران و همچنین اسلامشهر، حل مشکلات درآینده که مسلماً درابعاد وسیع تر با پیچیدگی بیشتر مطرح می باشد به مراتب سخت تر بوده و احیاناً بصورت یک معضل در خواهد آمد. بنابراین دروضعیت فعلی که امکان کنترل و سازماندهی وجود دارد، می بایست نسبت به رفع مشکلات، ازطریق دوبرنامه بلند مدت و کوتاه مدت (ضربتی) اقدام گردد. براین مبنا، ابتدا مشکلات شهرک دسته بندی شده و عوامل ایجاد کننده این مشکلات بررسی و سپس پیشنهادات برنامه کوتاه مدت و مرحله اول برنامه بلند مدت ارائه گردیده است.
مشکلات اداری:
نابسامانیهای به ارث مانده از قبل از وقوع انقلاب اسلامی، کارمدیریت جدید شرکت واوان را با موانعی مواجه ساخت که درنتیجه، کاهش بازدهی اجرایی و تولید مسکن را پدید آورد. و عامل دیگری که موجب این وضعیت گردید، بلاتکلیفی شهرکهای نیمه تمام بود، که با این وجود واحدهای مسکونی محله یک از ناحیه یک شهرک، تا سال ۱۳۶۳ تکمیل و به خریداران تحویل داده شد.
مشکلات اداری شرکت واوان نیز ناشی از مجموعه مشکلات حقوقی، فنی مالی و اجرایی است که برخی از آنها به دلیل شرایط عمومی پس از انقلاب و همچنین بروز جنگ تحمیلی پدید آمده که مانع ایجاد هماهنگی و انسجام لازم بین بخشهای مخلتف شرکت بوده است.
مشکلات اجرایی:

مشکلات اجرایی چند جانبه بوده و بطور کلی ناشی از این دیدگاه است که تولید مسکن بعنوان یک اولویت مجرد از خدمات و عیناً مطابق با طرح تفصیلی شهرک صورت پذیرد، البته این دیدگاه ناشی از معضل کمبود مسکن و لزوماً تامین این احتیاج اولیه انسانی است که درشرایط فعلی توجیه پذیر است. لیکن لزوم تأمین خدمات و تهیه طرح تجدید نظر طرح جامع شهرک، از جمله الزامات پاسخگویی به مشکلات فعلی است.

بطور کلی کارهای اجرایی جاری شرکت در دو زمینه است، اول احیاء و تعمیر واحدهای مسکونی ساخته شده درزمان پیش از انقلاب وسپس ساخت واحدهای مسکونی ساخته شده درزمان پیش از انقلاب و سپس ساخت واحدهای مسکونی و عناصر شهری از قبیل شبکه ارتباطی، خدمات و تأسیسات زیربنایی، عملیات تعمیری لزوماً به شکل امانی انجام می شود، که نسبت به بروش پیمانی افزایش زمان اجراو هدر رفتن مصالح را به دنبال دارد. فرسودگی واحدهای مسکونی نیمه تمام که در حدود ۶

سال از عمر آنها می گذرد و همچنین اجرای نامناسب برخی از واحدهای مسکونی جدید الاحداث بخشی از نیروی اجرایی را بخود مشغول داشته است. درزمینه عملیات تاسیساتی نیز نارسایی ها و کمبودهایی وجود دارد. درحال حاضر پساب فاضلاب شهرک به مسیر رودخانه تخلیه می گردد که از نظر بهداشتی غیر اصولی است. سیستم برق رسانی شهرک بصورت موقت است که براساس مذاکرات انجام شده بامسئولین، مقرر گردیده به صورت قطعی درآید. بدلیل شیب بسیار کم زمینهای شهرک، و عدما اجرای شبکه دفع آبهای سطحی، دربعضی از قسمتها آبهای سطحی را که باقیمانده و بتدریج درحاشیه مسیرهای ارتباطی به زمین نفوذ می نماید.

از دیگر مشکلات اجرایی که ناشی از شرایط وعوامل طبیعی می باشد، بستر رودخانه است که بدلیل حرکت آب درسطح پائین (پس از احداث سد کرج)درقسمت زیرین بدنه جانبی مسیر خاک طبیعی شسته شده و در بلندمدت امکان ریزش بدنه وجود دارد که درطراحی می بایست مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات طراحی :

یکی از مشکلات شهرک واوان، اقدام به عملیات ساختمانی قبل از بررسی وتجزیه-تحلیل طرح تفصیلی شهرک و همچنین تنظیم جدول زمان بندی کاربراساس امکانات مالی واجرائی بوده است.
ارزیابی وضعیت شهرکی برای اسکان جمعیتی درحدود ۱۳۰ هزار نفر طراحی شده است، مستلزم بررسی موقعیت شهرک درحال حاضر، با توجه به مراکز جمعیتی مجاور (بخصوص اسلامشهر) و درمقیاس داخلی مستلزم با زنگری و تجدید نظر در طرح تفصیلی شهرک است. که بدین لحاظ می بایست که نقشه های کاربری، تاسیساتی و شبکه ارتباطی جمع آوری و مطالعه شود. ولی با نگاه اجمالی به گزارشها و نقشه های موجود توزیع نامتناسب و کمبود خدمات و بی هویتی سازمان شبکه ارتباطی را می توان تشخیص داد. درهمین رابطه اختصاصی سطوح قابل توجه به دستگاههای آپارتمانی و قطعات نسبتاً وسیع به واحدهای مسکونی ویلایی است که در رابطه بیشترین تقاضای متقاضیان فعلی شهرک (درمورد قطعات ۱۶۰ متری با زیربنای کمتر از ۱۰۰ متر) و این پیش بینی که بافت اجتماعی – اقتصادی متقاضیان آینده و متقاضیان فعلی چندان متفاوت نخواهد بود. میبایست مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پیشنهادات و رهنمودها:
بررسی مجموعه شرایط فعلی وبرنامه های دردست بررسی و اجرا درمورد منطقه تهران نشان میدهد که تا زمان تهیه و اعمال برنامه های منطقه ای به منظور کنترل حرکتهای مکانی جمعیتی مهاجرت به منطقه تهران کماکان ادامه خواهد داشت و محورهای هشتگاهنه منتهی به شهرتهران، مکانهای عمده جاذب جمعیت مهاجر، خواهند بود.

طبق پیش بینی بعمل آمده دراین گزارش سهم محور تهران –ساوه در ده سال آینده، ازجمعیت مهاجر ۲۰۸ هزار نفر خواهد بود که ۱۲۴ هزار نفر از این جمعیت در حوزه اسلامشهر ساکن خواهند گردید. مقایسه میزان افزایش جمعیت اسلامشهر و شهرک واوان درفاصله سالهای ۶۵-۱۳۵۹ نشان می دهد که درصورت تداوم شرایط گذشته جاذبه اسلامشهر برای جذب جمعیت مهاجر به حوزه اسلامشهر به مراتب بیش از شهرک واوان خواهدبود.

یکی از مشکلات شرکت واوان درحال حاضر، کمبود سرمایه است. تأمین سرمایه مورد نیاز از دو طریق دولتی (بانکها) و بخش خصوصی امکان پذیر است درزمینه دولتی، مشارکت بانکها برای سرمایه گذاری درساخت و تکمیل شهرک و درزمینه بخش خصوصی، امکان واگذاری زمین و یا مشارکت درساخت، پیشنهاد می گردد. برای فروش واحدهای مسکونی شهرک نیز می بایست درزمینه جلب نظر تعاونیها، بخصوص تعاونیهای دولتی، از طریق وزرات مسکن و شهرسازی، تسهیلاتی ایجاد شده و تبلغیاتی بعمل آید.

-تهیه طرح جامع شهرک واوان –اسلامشهر.
بنابرمجموعه شرایطی که در رابطه بین اسلامشهر-شهرک واوان مطرح گردیده لزوماً می بایست طرح جامع این دو مرکز جمعیتی هماهنگ با یکدیگر با توجه به طرح تفصیلی موجود شهرک واوان صورت پذیرد، با توجه به این نکته که طرح تفصیلی تهیه شده برای شهرک واوان همپای نکات مثبتی که از نظر تقسیمات واحدهای جمعتی شهری در بردارد، دچار نارسائیهایی درزمینه های سلسله مراتب شبکه ارتباطی و چگونگی توزیع خدمات متناسب با واحدهای شهری‌ (محله، ناحیه و منطقه) است که در بخش کمبود خدمات مطرح گردیده است.

-اولویت ساخت نواحی
درگزارش طرح تفصیلی شهرک، اولویت ساخت و تکمیل نواحی شهرک به طریقی تعیین گردیده است که ناحیه یک نسبت به مسیر ارتباطی شهرک با جاده تهران-ساوه در دورترین فاصله قرار داشته و نواحی ۲و ۳ که به این مسیر نزدیکتر هستند در اولویت بعدی قرار گرفته اند.

علت اینگونه تعیین اولویت، احتمالاً پرهیز از حمل ونقل و انبار کردن مصالح در محدوده نواحی ساخته شده شهرک بوده است.
شکل گیری شهرک نیز تا بحال به همین ترتیب بوده و درنتیجه محله یک از ناحیه یک شهرک که درحال حاضر به نسبت تکمیل تر است. در دورترین فاصله از مسیر ارتباطی خارجی شهرک قرارداد و متقاضی مسکن، برای بازدید از این قسمت می‌بایست ازمجاورزمینهای بایر و محل انبار کردن مصالح ساختمانی شهرک عبور نماید. حال بنابراین وضعیت، مراحل ساخت نواحی پنجگانه شهرک به ترتیب زیر پیشنهاد می گردد:
ناحیه اولویت زمانی

۲و ۱ اول (بموازات یکدیگر)
۳ دوم
۵ سوم
۴ چهارم

بدین ترتیب ناحیه دو که درمجاورت مسیرارتباطی خارجی شهرک قرار دارد، پیش از سایر نواحی و همزمان با تکمیل ناحیه یک ساخته خواهد شد و ناحیه سه بین نواحی ساخته شده یک وده قرار خواهد گرفت که از نظر جذب جمعیت درزمانهای مختلف موثر خواهند بود. دراین حالت، توسعه شهرک درمرحله اول-زمان بندی خطی خواهد بود که از دو جنبه قابل بررسی است.

ابتدا چگونگی توزیع بار ترافیکی درطول مسیر ارتباطی اصلی داخل شهرک، و سپس پراکندگی و یا تمرکز شبکه های تاسیسات زیربنایی گرچه مبلغ نسبتاً مختصری برای احداث خط لوله اصلی فاضلاب دراولین مرحله هزینه خواهد گردید. با این وجود توزیع بار ترافیکی درطول مسیر ارتباطی متعادل بوده واز طرفی بهره برداری بیشتری از این مسیر صورت خواهد گرفت. بمنظور بیان روشن این حالت، و مقایسه آن با حالتیکه ناحیه چهار دراولویت زمانی (پس از ناحیه یک) قرارداشته باشد، نقشه های ۲۶و ۲۷ تهیه گردیده اند. که دراین وضعیت چگونگی ارتباط بافت کالبدی شهرک واوان با اسلامشهر نیز نشان داده شده است. بطوریکه ملاحظه می شود درحالت اول یعنی قراردادن ناحیه دو سه درمرحله اول زمان بندی، بافت کالبدی شهرک به بافت کالبدی اسلامشهر متصل گردیده و درنتیجه یک بافت پیوسته تشکیل می گردد. درصورتیکه درحالت دوم بافت کالبدی دو مرکز جمعیتی، تا زمان تکمیل شهرک گسسته بوده وامکان استفاده از ساکنین شهرک از خدمات اسلامشهر نسبت به حالت اول کاهش یافته و شهرک واوان کماکان به حالت یک جزیره باقی خواهد ماند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد