بخشی از مقاله

فاضلاب
درطرح جامع سه روش دفع فاضلاب مورد بررسي قرارگرفته بودكه درمطالعات طرح تفصيلي روش ايجاد شبكه فاضلاب و تصفيه انتخاب گرديد. دراين روش با توجه به جهت شيب طبيعي زمين، پيش بيني گرديده ، كه فاضلاب جمع آوري شده توسط شبكه، ازطريق لوله هاي قطورويمپاژيد و تصفيه خانه واقع درسالورومافين آباد هدايت شود و پس از تصفيه پساب حاصله به مصرف كشاروزي برسد. درطراحي اين شبكه سه رشته خطوط اصلي در امتداد شمال –جنوب درنظر گرفته شده كه بنا به شيب كم زمين،

درمسافت طولاني اجباراً عمق لوله از سطح زمين زياد مي گردد كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد، درنتيجه دربعضي نقاط، تعبيه پمپ پيش بيني شده است. بدين ترتيب، مجموعه خطوط لوله اصلي درعمق هاي بيشتر قرارگرفته و فاضلاب بوسيله پمپ هاي پيش بيني شده به تصفيه خانه هدايت مي گردد.
درحال حاضر سه بخش مسكوني ساخته شده درناحيه (فازيك ، داراي شبكه فاضلاب است ،براي تعيين مشخصات فني شبكه، ابتدا براساس ميزان سرانه آب مصرفي تهران كه بنا به تخمين سازمان آب تهران، 180 تا 200 ليتر مي باشد، براي شهرك واوان مصرف سرانه آب 150 ليتر در نظر گرفته شده كه اين ميزان بغير از مصارف عمومي است. سپس با توجه به وضعيت نفوذپذيري زمين وشرايط اقتصادي-اجتماعي ساكنين كه درتعيين ميزان فاضلاب موثر است، با ضرائب پيك و حداقل تعيين گرديده است، ميزان حداكثر و حداقل فاضلاب بدست آمده از محاسبات برمبناي جمعيت اين ناحيه (درحدود 21 هزار نفر) به ترتيب 4 و 25/0 فوت مكعب درثانيه مي باشد.


فاضلاب واحدهاي مسكوني ازطريق لوله هاي فرعي فشار قوي 200 تا 300 واقع در زير مسير ارتباطي مجاور واحدها، وارد خطوط اصلي شبكه گرديده و يا مستقيماً ب منهول تخليه مي شود. درمجموع سه خط لوله اصلي، فاضلاب ناحيه را درجهت شمال به جنوب هدايت نموده و سپس وارد خط لوله منتهي به سپتيك تانك مي نمايند. قطر دو لوله اصلي 400 و قطر ديگري 300 است. كه هر سه به لوله 500 متصل بوده كه نهايتاً به 800 تبديل مي گردد. طرح شبكه فاضلاب ناحيه براساس لوله هاي نيمه پر درنظر گرفته شده كه درصورت افزايش احتمالي جمعيت، بيش از ميزاني كه مبناي محاسبات قرارگرفته، امكان تخليه ميزان فاضلاب بيشتر وجود داشته باشد.
فاضلاب روهاي اصلي به تعبيت از شيب طبيعي زمين درامتداد كلي شمال غرب به جنوب شرق با شيب بين 2 تا 4 درصد قرارگرفته اند. سرعت حركت فاضلاب، دراين شيب بين 4/2 تا 3 فوت برثانيه بدست مي آيد كه سرعت مناسبي است.


مالكيت ارضي:
از سطح كل زمينهاي شهرك واوان كه درمالكيت شركت واوان مي باشد، درحدود 420 هكتار و معادل 8/59 درصد دررهن اشخاص حقيقي و بانكها قرار داشته و مابقي زمينهاي شهرك درحدود 280 هكتار است. درمالكيت شركت واوان است. از مجموعه زمينهائي كه دررهن قرار دارد، 221 هكتار در رهن بانكهاي مسكن صادرات و ملت است و بغير از اين موارد درحدود 20 هكتار (شامل محله يك ناحيه يك) نيز درگروبانك ملت بوده كه پس از تحويل واحد هاي مسكوني، به متقاضيان انتقال داده شده و درنتيجه از گرو بانك خارج گرديده است.


مجموعه زمينهائي كه دررهن اشخاص مي باشد، متعلق به چهارمالك است، كه برروي نقشه مالكيت ارضي به تفكيك مشخص گرديده است.
1-1-1-1-بررسي امكانات مالي ،فني و اجرايي شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهرك واوان:


بررسيهاي انجام يافته درمحله مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع) اسلامشهر كه شهرك واوان درآن زمان بخشي از اراضي درمحدوده اسلامشهر محسوب مي‌گرديد، درمورد سوابق و امكانات و محدوديتهاي مالي واداري درشهرك واوان اطلاعي نمي‌دهد. درحال حاضر نيز شهرداري شهرك واوان به عنوان يكي از مناطق (منطقه سه) شهرك اسلامشهر خود فاقد هويت مجزا و مستقل بوده و درقالب تغييرات مالي واداري شهرداري اسلامشهر قابل بررسي مي باشد:


بررسيها درمورد وضعيت پرسنل و نيروي انساني و تخصصهاي لازم درجهت مديريت منسجم شهري، ميزان درآمد و هزينه و ساير امكانات اجرايي شهرداري اسلامشهر واوان نشان ميدهد كه :


-اولاً به دلايل گوناگون طي سالهاي گذشته و پس ازطرح مسئله خودكفائي و خوداتكايي شهرداريهاي كشور اين سازمانها به اهداف اصلي خود دست نيافته اند كه درمباحث بعد به دلايل تشريحي اين امر اشاره خواهد شد. ثانياً درسال 1381 دوران اولين شوراهاي اسلامي به پايان رسيده و انتخابات دوره دوم با توجه به تجربيات اولين دوره، تكاراين نهاد مردمي از جهات گوناگون مورد ارزيابي وتحليل قرارگرفته و دستمايه اي است جهت نحوه اداره شوراها، ميزان اختيارات و نحوه اعمال آن در جهت

هماهنگي با شهرداري و ميدريت شهري درگيرودار مسائل مالي و مديريتي و پيچ و خم قوانين متناقض و ناكافي موجود و عدم رعايت قوانين موجود و مصوب شهري ونبود امكان اعمال قدرت دستگاههاي ذيربط و گسترش تخلفات ساختماني و دست اندازي و ساخت بسياري از اراضي كه در طرحهاي مصوب به عنوان اراضي خدماتي و مركز محلات و نواحي طراحي گرديده اند توسط مردم، كه شهرداري و دستگاه نظارتي و كنترلي آن صرفاً نظاره گري ساده كه پس از انجام تمامي تخلفات صرفاً از طريق كميسيونهاي ماده پنج به رفع و رجوع اعمال خلاف قانون واقع شده توسط مردم پرداخته و اين روند همچنان ادامه دارد. نابودي مراكز خدماتي محله و ناحيه درطرحهاي

مصوب، تخريب و ساخت اراضي كه به فضاهاي سبز شهري اختصاص يافته و شهرداري درجهت احيا و احداث و تجهيز آنها مي بايست موثرترقدم برمي داشت، دست اندازي و ساخت وساز حرايم شهرها و از اين دست، دوراني بي قانون، بدون كنترل دقيق شهرداري و دستگاههاي ذيربط، رشد تخلفات ساختماني، معطل ماندن طرحهاي عمراني وايجاد تأخيرات بسيار و وارد آمدن لطمات فراوان براقتصاد شهري، بي توجهي درامر پرسنل اداري و نايده انگاشتن «شايسته سالاري» و استفاده نابجا از قوانين و مصوبات و كمسيونهاي پيش بيني شده در قوانين شهري (كميسيون ماده پنج-كميسيون ماده 100) كمسيون ماده 13 و امثال آنها. ناپايداري درمديريت شهري و رها شدن

امور شهري و خدماتي مردم و بي اطلاعي نيروي انساني جايگزين كه به سوء استفاده هاي مردم از چنين وضعي منجر گرديده، افزايش دهنده سطح قيمتها و هزينه زندگي وتورم درسطح شهرها، نهادي بي توجه به نيازهاي مردم شهر و ... شناخته مي شدند و طبعاً ميزان مشاركت مردمي درامر مديريت شهري درپايين ترين سطح آن خاصه درشهرهاي متوسط و كوچك قابل مشاهده بوده است.


-بي توجهي دولت به توسعه و گسترش شهري و رشد بسيار بالاي جمعيت درشهرها ناشي از هجوم جمعيت روستايي جهت بهره گيري از امتيازات شهري و درهمين اثناء طرح مسئله خودكفائي مالي شهرداريها، كه ضربه آخر را برپيكره ضعيف شهرداريها وارد ساخت و براي مدتي امور آن را مختل نمود، ايجاد عدم تحرك دربهسازي و توجه به ارائه خدمات شهري مناسب، برخي كانونهاي شهري را به رشد جذب عوامل انساني ناكارآمد، كشانيد.
-افزايش سهم هزينه هاي جاري نسبت به هزينه هاي عمراني (اين امر دراسلامشهر وواوان استثناء مي باشد).


-چشمگير نبودن سهم عمران شهري از سرمايه گذاري ثابت دولت از كل سرمايه گذاريها دربخشهاي ساختمان، مسكن و عمران شهري كه جوابگوي نيازهاي شهرهاي كشور نبوده است.


الف- فهرست پروژه هاي عمراني در دست اجراي شهرداري شهرك واوان درسال 1384
با توجه به طرحهاي عمراني در دست اجراي شهرداري شهرك واوان كه تنهاي اجراي پنج پروژه درزمينه ساختمان، ترميم معابر، احداث پارك و فضاي سبز و احداث و تكميل مسير و پيست دوچرخه سواري را شامل مي گردد و به ترتيب احداث ساختمان جديد شهرداري شهرك واوان دربخش شمالي بلوار گلها و شرق بلوار امام خميني با اعتباري بالغ بر دوميليارد و پانصد ميليون ريال دردست اتمام مي باشد، ترميم و لكه گيري معابر شهرك با اعتبار يك ميليارد ريال، احداث دو پارك و فضاي سبز(پارك محله اي مهستان و پارك حدفاصل چمران و منتظري) جمعاً با اعتباري بالغ بر هشت ميليارد ريال كه به ترتيب اولويت احداث پارك مهستان با سهم 7/36 درصد از كل اعتبارات عمراني

شهرداري واحداث بلوار هشت بهشت و پيست دوچرخه سواري با 5/24 درصد سهم درمرتبه بعدي قرار دارد. اجراي طرح پاك 90 هكتاري شهرك واوان دربخش جنوبي واوان نيز دربرنامه شهرداري قرار دارد كه طبعاً اجراي آن نيازمند تأمين اعتبار لازم و طراحي و تجهيز جهت اجرا مي باشد كه درسالهاي بعد اين امر واقع خواهد شد. وجود رودخانه دربخش غربي شهرك واوان و سطح وسيعي كه بصورت يك لبه قوي يكي موانع مهم توسعه غربي شهرك واوان مي باشد و عدم بهره گيري از فضاي اتلاف شده دراين

قسمت ازشهرك خود از سويي به صورت يك امكان مناسب فضاسازي و بسترسازي به صورت پاك نواري بخش غربي شهرك را از وضعيت نامناسب فعلي خارج ساخته علاوه بر منظر سازي شهري امكانات وسيعي از نظر فضاي گردشگري و گذران اوقات فراغت در اختيار شهروندان قرار خواهد داد. طراحي پاركهاي نواري و استفاده از فضاي سبز و استقرار مركز تفريحي دركناره بستر رودخانه هم در روز وهم شب بهره گيري از يك فضاي مطلوب شهري در واوان را عرضه خواهد نمود كه درصورت تأمين اعتبار در

سالهاي آتي شهرداري را قادر خواهد ساخت تا درقالب طرحي هماهنگ با شهرداري اسلامشهر فضاي نامطلوب فعلي را به فضاي قابل استفاده شهري در آينده تبديل نموده با استقرار علمكردهاي تفريحي برساحل آن منبعي مطمئن از نظر درآمد جهت سالهاي آتي شهرداري فراهم نمايد. شهرك واوان با توجه به جمعيت درحال رشد خود و حجم آتي جمعيت درصورت اجراي طرح تفصيلي بخشهاي ساخته نشده آن از كمبودهاي بسيار برخوردار خواهد بود كه با اجراي پنج پروژه آن هم با حجم ريالي 16 ميليارد ريال هرگز نخواهد توانست محيط شهري وامكانات لازم را درمحدوده مورد عمل خود فراهم آورد.اجرا و گسترش فضاي سبز، احداث و تعريض و ترميم شبكه ارتباطي

و آرام سازي ترافيك، تأسيسات آموزشي و ورزشي و امثال آن درمراكز خدماتي شهرك و تأمين و بسترسازي جهت رفع كمبودهاي موجود در توليد خدماتي كه افزايش جمعيت آينده شهرك واوان را تحت پوشش قرار دهد مي بايست از هم اكنون با برنامه ريزي و زمانبندي طي دوره پنجساله دردست اجرا و تأمين اعتبار گردد، زيرا انباشت نيازها طي هر سال و تأخير دراجرا، هزينه هاي فراواني را ناشي از افزايش قيمت كالا و دستمزد عوامل اجرايي وامثال آن به دنبال خواهد داشت كه خود لطمات بسياري را بربودجه عمراني شهرداري وارد مي سازد.


عدم شكل گيري متناسب و موزون اندامهاي شهري براي مجموعه سكونتي تحت عنوان شهرك واوان كه طي دهه آينده از مرز يكصد هزار نفر عبور خواهد كرد و بي توجهي به اين مسئله كه هزينه ازهم اكنون لازم است دربرنامه پنجساله عمراني شهرداري ديده شده كسب اعتبار مالي نموده و پرسنل متخصص جهت اجراي آنها برآورد گرديده و متناسب با حجم ريالي پروژه هاي عمراني نيروي انساني آنها نيز ازهم اكنون به خدمت شهرداري درآينده عدم پيش بيني طرحهاي عمراني درآمدزا كه بودجه مستمري براي شهرداري ايجاد نمايد، بي توجهي به به جلب مشاركت مردمي در اجراي پروژه هاي عمراني و عدم ورود بخش خصوصي در سرمايه گذاري درطرحهاي

عمراني و عمران شهري كه همواره مورد تأييد مقامات كشور مي باشد موجب اختلال درپيشبرد طرحهاي عمراني در مجموعه شهرداري اسلامشهر و منطقه سه آن يعني شهرداري شهرك واوان خواند گرديد. انجام پروژه هاي عمراني درآمدزا چون سرمايه گذاري در امر احداث مجتمعهاي تجاري-اداري، احداث استخرهاي شنا، پاساژهاي تجاري، مجتمعهاي مسكوني، مجتمع آب درماني و بازارهاي روز در نقاط مختلف شهرك واوان و واگذاري به صورت اجاره يا فروش، منابع مطمئن جهت امور مالي ايجاد

خواهد نمود.
مشاركت بخش خصوصي و تعاونيها جهت اجراي طرحهاي مشترك و تعامل با انبوه سازان مسكن تسهيلات مالي مناسبي دراختيار شهرداري قرار خواهد داد تا در انجام پروژه هاي عمراني سرعت عمل كافي يابد درموقعيت فعلي به علت عدم توسعه بخشهايي از محدوده شهرداري واوان يكي از عمده ترين طرحهاي عمراني اجراي شبكه ارتباطي طرح مي باشد كه نياز به تملك اراضي در مسير دارد كه از هم اكنون تمهيدات لازم به صورت بانك زمين اراضي شهري از اراضي سهم شهرداري درتفكيك يا توسعه و احداث مجتمعهاي مسكوني و ذخيره سازي اراضي درتملك شهرداري واوان خواهد توانست درآينده راهگشا باشد. جلوگيري از رشد بي رويه شهرك و عدول از

تصميمات شوراي عالي شهرسازي درتصويب محدوده ها يكي ديگر از وظايف شهرداري و عوامل نظارتي آن مي باشد. تأمين اعتبار در تملك واجراي طرحهاي فضاي سبز و پاركهاي محله و ناحيه درمراكز خدمات مصوب طرح تفصيلي بر حجم نيازهاي شهرداري درپرداخت هزينه تملك اراضي خواهد افزود. تجهيز ايستگاههاي آتش نشاني، احداث پاركينگهاي شهري درمراكز تجاري-اداري شهرك، نصب علائم و احداث و تكميل يا اصلاح طرح ميادين و نصب آبفشان يا تنديس، لايروبي رودخانه غرب شهرك و آرايش فضاي شهري و نصب مبلمان شهري خود بخش ديگري از هزينه هاي شهرداري خواهد بود. اما آنچه دريك دوره ميان مدت (پنج ساله) و بلند مدت (ده ساله) مي تواند درتعادل

بخشي كسب درآمدهاي شهري و درآمدهاي شهرداري وهزينه هاي عمراني كه آسايش بيشتر شهروندان ساكن شهرك واوان را به دنبال خواهد داشت موثر واقع گردد سرمايه گذاري پنجاه درصد در طرحهاي درآمدزا درمقابل پنجاه درصد هزينه عمراني است. ادامه روند فوق سبب اتكا شهرداري از نظر مالي برمنابع پايدار شهرك خواهد شد و نيازهاي درآمدي شهرداري را به نحوي مطلوب برآورده خواهد ساخت.


3-1-1-بررسي و پيشنهاد محدوده مطالعات طرح تفصيلي، تعيين الويت انجام مطالعات براي مناطق مختلف شهرك واوان با توجه به مسائل و مشكلات عمراني و نيازهاي شهرك
شهرك واوان به هنگام تهيه طرح توسعه و عمران اسلامشهر به عنوان بخشي از طرح يك پارچه جامع اسلامشهر و درقالب كلي تهيه و از آنجا كه اصولاً احداث شهرك واوان با سقف جمعيتي 129000 نفر يكي از پروژه هاي بزرگ توسعه و احداث مسكن در منطقه تهران و اسلامشهر به حساب مي آيد با طراحي مجموعه هاي مسكوني و درقالب طرح جامع به رشد و توسعه ادامه داده به زودي دروضعيتي قرار مي گيرد كه از 700 هكتار اراضي اوليه درطرح گاه وسعت بيشتري مي يابد. گرچه شهرك واوان با

اسلامشهر از نظر بافت فيزيكي مي رود تا به صورت يكپارچه درآيد اما مقايسه بافت شهري و نوع گسترش و فضاهاي شهري و مسكوني و تراكمهاي سكونتي وادار بودن طرح از پيش انديشيده تفاوتهاي آشكاري راعرضه مي دارد. رشد بسيار شديد جمعيت طي دهه 55-1345 دراسلامشهر و تغيير جمعيت از 1006 نفر به 50279 نفر و گذر از مرز 200 هزار نفر طي دهه دوم (65-1355) وورود و اسكان مهاجرين از نقاط مختلف مملكت و خاصه استانهاي شمالي وغربي و قشرها و طبقات ساكن فرصت لازم جهت

طراحي فيزيكي و ارائه طرحهاي تفكيكي از پيش انديشيده و يا آماده سازي زمين را دربسياري از موارد فراهم نساخته و مجموعه اي را شكل داده كه درمقايسه باشهرك واوان از ويژگي هاي متفاوتي برخوردار گرديده.


بررسيهاي انجام يافته درمرحله تهيه طرح تفصيلي پس از تصويب طرح توسعه و عمران (جامع) و مشخص گرديدن محدوده مطالعاتي طرح واز آنجا كه تهيه محدوده مطالعاتي و مصوب طرح جامع درمقياس 1:10000 صورت پذيرفته، ازقابليت تدقيق و مشخص نمودن درمرحله تفصيلي به دليل بهره گيري از نقشه هاي بروز در مقياس 1: 2000 برخوردار گرديده. درتثبيت محدوده شهري دربرخي بخشها و پوسته هاي خارجي طرح علائم و نشانه هاي مشخص درمقياس طرح جامعه وجود نداشته و تعيين نقاط و مسير محدوده طرح نيازمند بازديدهاي مركرر محلي و شناسايي عوامل غالب مي باشد. شكل گيري بافت سكونتي شهرك واوان در دو فاز قديم و جديد و وجود اراضي

بياض دربخشهاي شمالي طرح و محدوديت گسترش شهرك به علت وجود رودخانه كرج در غرب محدوده كه نياز به توسعه راحتي لامكان دريك دوره مياني مدت الزامي نمي گرداند توجه لازم به امكانات توسعه درجهت بهره گيري بيشتر از اراضي موجود در داخل محدوده طرح تفصيلي با توجه به عملكرد هاي مورد نياز درمراكز خدماتي محله و ناحيه و تراكم مناسب سكونتي درطرح مجتمعهاي مسكوني رشد بي رويه و توسعه محدوده را مهار و امكان ارائه خدمات توسط مديريت شهري را تسهيل خواهد نمود. ويژگي شهرهاي بزرگ كشور، عدم توازن درمناطق ونواحي شهري از نقطه نظر كالبدي و فرهنگي – اجتماعي وسطوح طبقاتي و قشربندي اجتماعي و از اين رهگذر طرح مسئله مناطق خاص ودر اولويت درارائه طرحهاي تفصيلي و اجرايي در مراحل اول جهت اين مناطق است تا شهرداري مناطق شهري قادر به اظهار نظر و پاسخگويي به مردم و رفع نيازمنديها و كمبودهاي خدماتي طبق سندي به همراه برنامه به عنوان طرح تفصيلي باشند.


اما شهرك واوان به عنوان يكي از مناطق شهرداري اسلامشهر، (منطقه 3) درحال حضار درمقياس شهرهاي كوچك كشور و با توجه به عدم رشد ناهماهنگي هاي اجتماعي – اقتصادي و مقياس انساني، به غير از قسمت درحال توسعه شمالي آن (ضلع شمالي بلوار گلها و اراضي مجمتمع اكباتان) كه از نظر شهرداري درطرح تفصيلي از اولويت مشخص و فوري ديگري رامطرح نساخته ودر قالب مطالعات يك پارچه و پس از تهيه نقشه هاي بروز شهرك واوان در مقياس 1:2000 اين امكان فراهم آمده تا با برداشت وضعيت موجود كاربريها و انعكاس آن برنقشه هاي فوق و از طريق تراكمهاي مصوب در طرح توسعه و عمران مراحل تهيه طرح شامل كاربريهاي موجود، تثبيت

شبكه ارتباطي و درنهايت پس از بررسي و تأييد كارفرما و شهرداري مرحله آخر يا طراحي و تثبيت مراكز خدماتي محله، ناحيه و كاركردهاي شهري را محقق ساخته و برانامه و طراحي بلندمدت تا پايان دوره برنامه ريزي طرح را جهت شهرك واوان تهيه نمود.
دراين راه بادريافت نظريات مردم و شوراي شهر و شهرداري قادر خواهيم بود تا نكاتي را از نظر ارگانها و نهادها و مردم و اولويت توجه واجرا قرار دارند را در اسرع وقت طراحي و به صورت پروژه هاي دراولويت دراختيار شهرداري قراردهيم. انطباق پروژه هاي طراحي شده درمرحله نهايي طرح تفصيلي با امكانات اجرايي و پرسنلي اعتباري شهرداري قطعاً تغييراتي اساسي درمباني امكانات موجود در رفع كمبودها را طلب مي كند كه بهره گيري و جلب نظر مسولان استاني درقالب اعتبارات فصل عمران

شهري، كسب درآمد شهرداري درفصول قانوني و سرمايه گذاريهاي مختلف و درآمدهاي مستمر و پايدار، جلب نظر و كشانيدن پاي بخش خصوصي درعمران شهري، انجام تبليغات و جلب توجه مردم درمشاركت بامديريت شهري در هرچه بهتر سازي محيط شهري ورفع كمبودهاي خدماتي، امر زيباسازي و محيط شهري، طرح مبلمان شهري، ساماندهي فضاهاي تفريحي و تفرجگاهي و فضاهاي سبز و طراحي مراكز تجاري و بازرگاني و توجه به نيازهاي روحي مردم و طراحي فضاهاي باز شهري، مراكز ورزشي

جوانان و نوجوانان، احداث مراكز فرهنگي چون فرهنگسراها، تأتر و سينما درجهت پركردن سازنده اوقات فراغت مردم شهرك اقداماتي است كه ازهم اكنون قابل پيگيري و برنامه ريزي مي باشد. درخالت ساير سازمانهاي موثر در عمران شهري درمشاركت و همكاري با مديريت شهري تا تحقيق قطعي مديريت واحد شهري در تأمين هرچه سريع تر نيازهاي خدماتي مردم چون ادارات و سازمانهاي آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، پست، كه در طراحي سيستمهاي تأسيسات زيربنايي و رفع بوروكراسي

درسيستم اداري جهت دستيابي مردم به تسهيلات شهري فوق، ادارات آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدني، در پيش بيني اعتبارات لازم در برنامه هاي يكساله و پنجساله با اطلاع رساني و مركزيت اطلاعات شهرداري شهرك در تامين خدمات فوق كه معظلات و مشكلات كشور طي دو دهه گذشته فرصتهاي چنداني را جهت رفع كمبودها به دليل تقليل اعتبارات عمراني ومشكلات اقتصادي دولت در اختيار ارگانها و سازمانهاي فوق قرار نداده است و توجه به جلب مشاركت مردم درطرحهاي آموزش و پرورش به صورت اطلاع رساني به افراد خير و متمكن درخريد واحدهاي آموزشي و اراضي آموزشي (خيريه مدرسه ساز) و ورزشي وفضاي سبز يا ازطريق دعوت

به گردهمايي افراد فوق درجلسات عمومي شواري شهر و گردآوري هدايا و كمكهاي مالي درساخت و ترميم مدارس موجود و احداث مدارس جديد فروش مدارس قديمي و تبديل كاربري آنها به كاربريهاي باارزش افزوده بالا و فروش آنها توسط آموزش و پرورش و افزايش ارتفاع طبقات مراكز آموزشي درفواصل نه چندان دورتر ازدر واحدهاي

آموزشي ديگر وصرف مبالغ دريافتي درساخت و مرمت واحد هاي موجود و احداث اين گونه مراكز دربخشهاي ديگر شهر كه از امكانات آموزش محروم مي باشند و جلب نظر سرمايه گذاران شهرك درامر احداث مراكز آموزشي غيرانتفاعي با استانداردهاي قابل قبول و كاستن از حجم تعداد دانش آموزان و تراكم دركلاس و مدرسه و جلب همكاري بخش خصوصي درسرمايه گذاري درتأسيسات گذران اوقات فراغت، و ساخت مراكز تفريحي، شهربازي، رستوران، تئاتر، سينما، كتابخانه جوانان مجهز به آخرين فن آوري و ابزار اطلاع رساني و كامپيوتر و تشويق جوانان شهرك به بهره گيري از اين گونه مراكز در ساعات فراغت، جلب جوانان و نوجوانان درمراكز فرهنگسراها و مراكز ورزشي و

پركردن اوقات فراغت آنان درسطحي كه ضمن رضايت خاطر از هرگونه بالاياي اجتماعي و فرهنگي به دورمانده زمينه رشد و تعالي نسل جوان شهرك دربلند مدت فراهم گردد. درمراحل بعدي مطالعات طرح تفضيلي و پس از تثبيت خدمات مراكز محله و ناحيه و شهرك به نسبت جمعيت بارگذاري شده امكان مقايسه پيش بيني هاي طرح توسعه و عمران و انطباق آن در مرحله اجرايي تر طرح تفصيلي فراهم خواهد شد.
مشكلات :


درحال حاضر شهرك واوان بامشكلاتي مواجه است كه درصورت حل نشدن آنها و ادامه شرايط موجود با توجه به حساسيت و موقعيت شهرك نسبت به شهر تهران و همچنين اسلامشهر، حل مشكلات درآينده كه مسلماً درابعاد وسيع تر با پيچيدگي بيشتر مطرح مي باشد به مراتب سخت تر بوده و احياناً بصورت يك معضل در خواهد آمد. بنابراين دروضعيت فعلي كه امكان كنترل و سازماندهي وجود دارد، مي بايست نسبت به رفع مشكلات، ازطريق دوبرنامه بلند مدت و كوتاه مدت (ضربتي) اقدام گردد. براين مبنا، ابتدا مشكلات شهرك دسته بندي شده و عوامل ايجاد كننده اين مشكلات بررسي و سپس پيشنهادات برنامه كوتاه مدت و مرحله اول برنامه بلند مدت ارائه گرديده است.
مشكلات اداري:
نابسامانيهاي به ارث مانده از قبل از وقوع انقلاب اسلامي، كارمديريت جديد شركت واوان را با موانعي مواجه ساخت كه درنتيجه، كاهش بازدهي اجرايي و توليد مسكن را پديد آورد. و عامل ديگري كه موجب اين وضعيت گرديد، بلاتكليفي شهركهاي نيمه تمام بود، كه با اين وجود واحدهاي مسكوني محله يك از ناحيه يك شهرك، تا سال 1363 تكميل و به خريداران تحويل داده شد.
مشكلات اداري شركت واوان نيز ناشي از مجموعه مشكلات حقوقي، فني مالي و اجرايي است كه برخي از آنها به دليل شرايط عمومي پس از انقلاب و همچنين بروز جنگ تحميلي پديد آمده كه مانع ايجاد هماهنگي و انسجام لازم بين بخشهاي مخلتف شركت بوده است.
مشكلات اجرايي:


مشكلات اجرايي چند جانبه بوده و بطور كلي ناشي از اين ديدگاه است كه توليد مسكن بعنوان يك اولويت مجرد از خدمات و عيناً مطابق با طرح تفصيلي شهرك صورت پذيرد، البته اين ديدگاه ناشي از معضل كمبود مسكن و لزوماً تامين اين احتياج اوليه انساني است كه درشرايط فعلي توجيه پذير است. ليكن لزوم تأمين خدمات و تهيه طرح تجديد نظر طرح جامع شهرك، از جمله الزامات پاسخگويي به مشكلات فعلي است.


بطور كلي كارهاي اجرايي جاري شركت در دو زمينه است، اول احياء و تعمير واحدهاي مسكوني ساخته شده درزمان پيش از انقلاب وسپس ساخت واحدهاي مسكوني ساخته شده درزمان پيش از انقلاب و سپس ساخت واحدهاي مسكوني و عناصر شهري از قبيل شبكه ارتباطي، خدمات و تأسيسات زيربنايي، عمليات تعميري لزوماً به شكل اماني انجام مي شود، كه نسبت به بروش پيماني افزايش زمان اجراو هدر رفتن مصالح را به دنبال دارد. فرسودگي واحدهاي مسكوني نيمه تمام كه در حدود 6

سال از عمر آنها مي گذرد و همچنين اجراي نامناسب برخي از واحدهاي مسكوني جديد الاحداث بخشي از نيروي اجرايي را بخود مشغول داشته است. درزمينه عمليات تاسيساتي نيز نارسايي ها و كمبودهايي وجود دارد. درحال حاضر پساب فاضلاب شهرك به مسير رودخانه تخليه مي گردد كه از نظر بهداشتي غير اصولي است. سيستم برق رساني شهرك بصورت موقت است كه براساس مذاكرات انجام شده بامسئولين، مقرر گرديده به صورت قطعي درآيد. بدليل شيب بسيار كم زمينهاي شهرك، و عدما اجراي شبكه دفع آبهاي سطحي، دربعضي از قسمتها آبهاي سطحي را كه باقيمانده و بتدريج درحاشيه مسيرهاي ارتباطي به زمين نفوذ مي نمايد.


از ديگر مشكلات اجرايي كه ناشي از شرايط وعوامل طبيعي مي باشد، بستر رودخانه است كه بدليل حركت آب درسطح پائين (پس از احداث سد كرج)درقسمت زيرين بدنه جانبي مسير خاك طبيعي شسته شده و در بلندمدت امكان ريزش بدنه وجود دارد كه درطراحي مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
مشكلات طراحي :


يكي از مشكلات شهرك واوان، اقدام به عمليات ساختماني قبل از بررسي وتجزيه-تحليل طرح تفصيلي شهرك و همچنين تنظيم جدول زمان بندي كاربراساس امكانات مالي واجرائي بوده است.
ارزيابي وضعيت شهركي براي اسكان جمعيتي درحدود 130 هزار نفر طراحي شده است، مستلزم بررسي موقعيت شهرك درحال حاضر، با توجه به مراكز جمعيتي مجاور (بخصوص اسلامشهر) و درمقياس داخلي مستلزم با زنگري و تجديد نظر در طرح تفصيلي شهرك است. كه بدين لحاظ مي بايست كه نقشه هاي كاربري، تاسيساتي و شبكه ارتباطي جمع آوري و مطالعه شود. ولي با نگاه اجمالي به گزارشها و نقشه هاي موجود توزيع نامتناسب و كمبود خدمات و بي هويتي سازمان شبكه ارتباطي را مي توان تشخيص داد. درهمين رابطه اختصاصي سطوح قابل توجه به دستگاههاي آپارتماني و قطعات نسبتاً وسيع به واحدهاي مسكوني ويلايي است كه در رابطه بيشترين تقاضاي متقاضيان فعلي شهرك (درمورد قطعات 160 متري با زيربناي كمتر از 100 متر) و اين پيش بيني كه بافت اجتماعي – اقتصادي متقاضيان آينده و متقاضيان فعلي چندان متفاوت نخواهد بود. ميبايست مورد تجديد نظر قرار گيرد.


پيشنهادات و رهنمودها:
بررسي مجموعه شرايط فعلي وبرنامه هاي دردست بررسي و اجرا درمورد منطقه تهران نشان ميدهد كه تا زمان تهيه و اعمال برنامه هاي منطقه اي به منظور كنترل حركتهاي مكاني جمعيتي مهاجرت به منطقه تهران كماكان ادامه خواهد داشت و محورهاي هشتگاهنه منتهي به شهرتهران، مكانهاي عمده جاذب جمعيت مهاجر، خواهند بود.


طبق پيش بيني بعمل آمده دراين گزارش سهم محور تهران –ساوه در ده سال آينده، ازجمعيت مهاجر 208 هزار نفر خواهد بود كه 124 هزار نفر از اين جمعيت در حوزه اسلامشهر ساكن خواهند گرديد. مقايسه ميزان افزايش جمعيت اسلامشهر و شهرك واوان درفاصله سالهاي 65-1359 نشان مي دهد كه درصورت تداوم شرايط گذشته جاذبه اسلامشهر براي جذب جمعيت مهاجر به حوزه اسلامشهر به مراتب بيش از شهرك واوان خواهدبود.


يكي از مشكلات شركت واوان درحال حاضر، كمبود سرمايه است. تأمين سرمايه مورد نياز از دو طريق دولتي (بانكها) و بخش خصوصي امكان پذير است درزمينه دولتي، مشاركت بانكها براي سرمايه گذاري درساخت و تكميل شهرك و درزمينه بخش خصوصي، امكان واگذاري زمين و يا مشاركت درساخت، پيشنهاد مي گردد. براي فروش واحدهاي مسكوني شهرك نيز مي بايست درزمينه جلب نظر تعاونيها، بخصوص تعاونيهاي دولتي، از طريق وزرات مسكن و شهرسازي، تسهيلاتي ايجاد شده و تبلغياتي بعمل آيد.


-تهيه طرح جامع شهرك واوان –اسلامشهر.
بنابرمجموعه شرايطي كه در رابطه بين اسلامشهر-شهرك واوان مطرح گرديده لزوماً مي بايست طرح جامع اين دو مركز جمعيتي هماهنگ با يكديگر با توجه به طرح تفصيلي موجود شهرك واوان صورت پذيرد، با توجه به اين نكته كه طرح تفصيلي تهيه شده براي شهرك واوان همپاي نكات مثبتي كه از نظر تقسيمات واحدهاي جمعتي شهري در بردارد، دچار نارسائيهايي درزمينه هاي سلسله مراتب شبكه ارتباطي و چگونگي توزيع خدمات متناسب با واحدهاي شهري‌ (محله، ناحيه و منطقه) است كه در بخش كمبود خدمات مطرح گرديده است.


-اولويت ساخت نواحي
درگزارش طرح تفصيلي شهرك، اولويت ساخت و تكميل نواحي شهرك به طريقي تعيين گرديده است كه ناحيه يك نسبت به مسير ارتباطي شهرك با جاده تهران-ساوه در دورترين فاصله قرار داشته و نواحي 2و 3 كه به اين مسير نزديكتر هستند در اولويت بعدي قرار گرفته اند.


علت اينگونه تعيين اولويت، احتمالاً پرهيز از حمل ونقل و انبار كردن مصالح در محدوده نواحي ساخته شده شهرك بوده است.
شكل گيري شهرك نيز تا بحال به همين ترتيب بوده و درنتيجه محله يك از ناحيه يك شهرك كه درحال حاضر به نسبت تكميل تر است. در دورترين فاصله از مسير ارتباطي خارجي شهرك قرارداد و متقاضي مسكن، براي بازديد از اين قسمت مي‌بايست ازمجاورزمينهاي باير و محل انبار كردن مصالح ساختماني شهرك عبور نمايد. حال بنابراين وضعيت، مراحل ساخت نواحي پنجگانه شهرك به ترتيب زير پيشنهاد مي گردد:
ناحيه اولويت زماني


2و 1 اول (بموازات يكديگر)
3 دوم
5 سوم
4 چهارم

بدين ترتيب ناحيه دو كه درمجاورت مسيرارتباطي خارجي شهرك قرار دارد، پيش از ساير نواحي و همزمان با تكميل ناحيه يك ساخته خواهد شد و ناحيه سه بين نواحي ساخته شده يك وده قرار خواهد گرفت كه از نظر جذب جمعيت درزمانهاي مختلف موثر خواهند بود. دراين حالت، توسعه شهرك درمرحله اول-زمان بندي خطي خواهد بود كه از دو جنبه قابل بررسي است.


ابتدا چگونگي توزيع بار ترافيكي درطول مسير ارتباطي اصلي داخل شهرك، و سپس پراكندگي و يا تمركز شبكه هاي تاسيسات زيربنايي گرچه مبلغ نسبتاً مختصري براي احداث خط لوله اصلي فاضلاب دراولين مرحله هزينه خواهد گرديد. با اين وجود توزيع بار ترافيكي درطول مسير ارتباطي متعادل بوده واز طرفي بهره برداري بيشتري از اين مسير صورت خواهد گرفت. بمنظور بيان روشن اين حالت، و مقايسه آن با حالتيكه ناحيه چهار دراولويت زماني (پس از ناحيه يك) قرارداشته باشد، نقشه هاي 26و 27 تهيه گرديده اند. كه دراين وضعيت چگونگي ارتباط بافت كالبدي شهرك واوان با اسلامشهر نيز نشان داده شده است. بطوريكه ملاحظه مي شود درحالت اول يعني قراردادن ناحيه دو سه درمرحله اول زمان بندي، بافت كالبدي شهرك به بافت كالبدي اسلامشهر متصل گرديده و درنتيجه يك بافت پيوسته تشكيل مي گردد. درصورتيكه درحالت دوم بافت كالبدي دو مركز جمعيتي، تا زمان تكميل شهرك گسسته بوده وامكان استفاده از ساكنين شهرك از خدمات اسلامشهر نسبت به حالت اول كاهش يافته و شهرك واوان كماكان به حالت يك جزيره باقي خواهد ماند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید